Admission Notices

Admission Notices
Controller, Maharashtra Agricultural Universities Examination Board, Pune
Revised Schedule of PG-CET - 2024
नियंत्रक, महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे परीक्षा मंडळ, पुणे
पदव्युत्तर अभ्यस्क्रमाच्या प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा -२०२४
Course Director, PG Diploma in Organic Certification, Department of Agronomy, Dr. PDKV, Akola
Merit List of Candidates Selected for Admission to Post Graduate Diploma in Organic Certification - 2024.
Head, Department of Agronomy, Dr. PDKV, Akola
Extension of submission of application to Post Graduate Diploma in Organic Certification.
संचालक शिक्षण, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे
सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षातील आचार्य पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेश सूचना.
Admission to Post Graduate Diploma Course in Organic Certification -2023
Prospectus and Admission Form
कुलसचिव, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
१.कृषी तंत्र पदविका अभ्यासक्रम (दोन वर्ष मराठी माध्यम) प्रवेश सूचना २०२3-२४
२. वरील कृषी तंत्र पदविका अभ्यासक्रम प्रवेशाकरिता माहिती पुस्तिका २०२3-२४
कुलसचिव, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
१. निम्न कृषि शिक्षण, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत ग्रामीण शिक्षण संस्था द्वारे राबविण्यात येणारा कृषी विज्ञान पदविका अभ्यासक्रम प्रवेश सूचना २०२3-२४
२. वरील कृषी विज्ञान पदविका अभ्यासक्रम प्रवेशाकरिता माहिती पुस्तिका २०२3-२४
३.वरील कृषी विज्ञान पदविका अभ्यासक्रम प्रवेशाकरिता आवेदन पत्र २०२3-२४
कुलसचिव, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
१. निम्न कृषि शिक्षण, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत माळी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (१ वर्ष ) प्रवेश कार्यक्रम सूचना २०२३-२४
२. माळी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (१ वर्ष प्रवेश माहिती पुस्तिका२०२३-२४
कुलसचिव, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : माळी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम प्रवेश सूचना सन २०२३-२४
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ कार्यक्षेत्र अंतर्गत सन २०२३-२४ एक वर्ष माळी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया प्रवेशाकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
नियंत्रक, महाराष्ट्र कृषि कृषि विद्यापीठे परीक्षा मंडळ, पुणे - :
1) पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी होणाऱ्या सामाईक परीक्षेची (PG-CET-२०२३) ऑनलाईन अर्ज भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत....
Dean, Faculty of Agril. Engineering, Dr. PDKV, Akola- :
1) अल्पसंख्यांक मुलींच्या वसतिगृह प्रवेशाबाबत सूचना.
2) अल्पसंख्यांक कोटा.
3) अल्पसंख्यांक विद्यार्थींनी करिता वसतिगृह प्रवेशाबाबत अर्जाचा नमुना.
4) अल्पसंख्यांक वसतिगृहामध्ये प्रवेशासाठी पात्रता.
5) अल्पसंख्यांक मुलींच्या वसतिगृह येथील प्रत्येक सत्राचे शुल्क.
Head, Department of Agronomy, Dr. PDKV, Akola - :
1) Provisional Merit List for Post Graduate Diploma in Organic Certification.
महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे - :
1) कृषि विद्यापीठातील पद्युत्तर पदवी प्रवेश सूचना २०२२-२३.
विभाग प्रमुख, कृषि किटकशास्त्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - प्रवेश सूचना:
1) पिक संरक्षण व कृषि निविष्ठा व्यवस्थापन :प्रवेशाची अंतिम मुदत वाढविण्याबाबत सूचना
Maharashtra Council of Agricultural Education and Research, Pune
Admission to Doctor of Philosophy (Ph. D.) Programme in Four Agricultural Universities 2021-22
विभाग प्रमुख, कृषि किटकशास्त्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - प्रवेश सूचना:
१) कृषि सेवा केंद्र संचालकांसाठी कृषि विद्यापीठाचा अभिनव उपक्रम - विक्री परवाना नुतनीकरण अहर्ता प्राप्तीची सुवर्ण संधी.
२) पिक संरक्षण व कृषि निविष्ठा व्यवस्थापन - पदविका प्रवेश सूचना २०२२
३) माहिती पुस्तिका - २०२२
Admission to Minority Girls Hostel at Dr. PDKV., Akola
1. Advertisment
2. Minority Quota
3. Admission Form
4. Admissions Guidelines / Norms/ Rules & Regulations
5. Fees Structure
Admission to Certificate Course on Organic Agriculture -2021
1. Advertisment
2. Prospectus
3. Admission Form
कुलसचिव, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :निम्न कृषि शिक्षण, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत कृषि तंत्र पदविका शैक्षणिक सत्र २०२१-२०२२ चे ऑनलाइन केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया करिता सुधारित वेळापत्रक.
कुलसचिव, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :निम्न कृषि शिक्षण, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत कृषि तंत्र पदविका (दोन वर्ष, मराठी मध्यम) प्रवेश सूचना सत्र- २०२१-२२.
कुलसचिव, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :निम्न कृषि शिक्षण, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत कृषि तंत्र पदविका (प्रथम वर्ष) अभ्यासक्रमाच्या शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ च्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी विशेष वाढीव प्रवेश फेरी राबविणेबाबत ..
Assistant Registrar (Examination), Dr. PDKV, Akola
१) Admission to Doctor of Philosophy (Ph.D.) Programme -2020-21
विभाग प्रमुख, किटकशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : प्रवेशाची अंतिम मुदत वाढविण्याबाबत सूचना
१) "पिक संरक्षण व कृषि निविष्ठा व्यवस्थापन" पदविका प्रवेशाची अंतिम मुदत वाढविण्याबाबत सूचना..
विभाग प्रमुख, किटकशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : प्रवेश सूचना
१) परवानाधारक कृषि निविष्ठा विक्रेत्यांकारिता परवाना नुतनीकरण संबधी "पिक संरक्षण व कृषि निविष्ठा व्यवस्थापन" पदविका या एक वर्षीय पदविका अभ्यासक्रमाच्या शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ करिता प्रवेश सूचना ..
२) प्रवेश अर्जाचे प्रारूप व माहिती पुस्तिका.
अधिष्ठाता (कृषि), डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : परिपत्रक
कृषि व संलग्न पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया २०२०-२१ ऑनलाईन प्रवेश अर्ज दाखल करण्याची मुदत वाढविणे बाबत...
Admission to Certificate Course on Organic Agriculture -2019
1. Prospectus
2. Admission Form
Admission to PGDETM, NAARM, Hyderabad -2019
Admission to One-year Post Graduate Diploma in Educational Technology and Management (PGDETM) in Distance Mode- Nomination Request
कुलसचिव, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :कृषि विद्यापीठातर्गत व्यायसायिक पदवी अभ्यासक्रमाच्या रिक्त जागांकरिता वाढीव कार्यक्रमाबाबत.
कुलसचिव, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :कृषि विद्यापीठातर्गत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेचे सुधारित वेळापत्रक - सन २०१९-२०.
कुलसचिव, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :कृषि विद्यापीठातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेश सूचना सन २०१९-२०.
कुलसचिव, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :कृषि तंत्र पदविका (दोन वर्ष) व कृषि तंत्रज्ञान पदविका (थेट २ रे व ३ रे वर्ष) अभ्यासक्रम प्रवेश सूचना सन २०१९-२०.
उपकुलसचिव (शिक्षण), डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :कृषि विद्यापीठांतर्गत आचर्य पदवी प्रवेश सूचना २०१८-१९
Admission to Certificate Course on Organic Agriculture -2018
Prospectus
Application Form
कुलसचिव, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :परिपत्रक: चारही कृषि विद्यापीठांतर्गत व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमाच्या वाढीव प्रवेश कार्यक्रमाबाबत.
कुलसचिव, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : द्विवर्षीय कृषि विज्ञान पदविका अभ्यासक्रम प्रवेश सूचना (२०१८-१९) दि. १८ जून २०१८.
कुलसचिव, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : माळी प्रशिक्षण प्रवेश सूचना दि. १८ जून २०१८.
माळी प्रशिक्षण प्रवेश सूचना (२०१८-१९).
परिपत्रक: सन २०१७-२०१८ या शेक्षणिक वर्षात कृषि तंत्र पदविका, कृषि तंत्रज्ञान पदविका (Agriculture Polytechnic) व मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाच्या रिक्त जागा भरण्याकरिता ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याबाबत.
सन २०१७-२०१८ या शेक्षणिक वर्षात कृषि तंत्र विद्यालय / निकेतन पदविका प्रवेशाची वाढीव ONLINE प्रवेश फेरी राबविण्याबाबत
Admission to Certificate Course on Organic Agriculture -2017
Prospectus
Application Form
Associate Dean (Instruction), Dr. PDKV, Akola : Circular of M.Sc., M.Tech. and Ph.D. Admission with terms & Conditions for in service candidates of the University during 2017-18
महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद: कृषि तंत्र निकेतन पदवीधारक उमेदवारांना कृषि पदवीच्या थेट द्वितीय व प्रथम वर्षात प्रवेशासाठी अतिरिक्त जागेवरील प्रवेश फेरी.
महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद: कृषि विद्यापीठांतर्गत आचार्य पदवी प्रवेश कार्यक्रम २०१६-२०१७
सन २०१६-२०१७ या शेक्षणिक वर्षात कृषि तंत्र विद्यालय / निकेतन पदविका प्रवेशाची वाढीव स्पॉट प्रवेश फेरी राबविण्याबाबत
Admission to Certificate Course on Organic Agriculture -2016
Prospectus
Application Form
1) व्दिवर्षीय कृषी विज्ञान पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशाकरिता सूचना - शैषणिक सत्र २०१६-१७
2) माहिती पुस्तिका 3) अर्जाचा नमुना
राज्यातील कृषी विद्यापीठांतर्गत कृषी तंत्र पदविका (दोन वर्षे)/ कृषी तंत्रज्ञान पदविका (Agril. Polytechnic) (तीन वर्षे)/ मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका (तीन वर्षे) अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रिया - २०१६-१७ संबधी सूचना
१) परिपत्रक: राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांतर्गत पदवी अभ्यासक्रमाच्या शासकीय / अनुदानित व विना अनुदानित महाविद्यालयातील रिक्त जागा (विना अनुदानित महाविद्यालयातील व्यवस्थापन कोटा वगळता) भरण्याबाबत.

२) परिपत्रक: राज्यस्तरीय गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांना विना विना अनुदानित महाविद्यालयातील व्यवस्थापन कोट्याच्या रिक्त जागांवर प्रवेश देण्याबाबत.
NOTICE:- Admission to Certificate Course on Organic Agriculture -2015
1) Prospectus 2) Application Form
परिपत्रक: कृषी तंत्र पदविका अभ्यासक्रम (२ वर्षे - मराठी माध्यम), कृषी तंत्रज्ञान पदविका अभ्यासक्रम (३ वर्षे अर्ध इंग्रजी माध्यम) व मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम (३ वर्षे इंग्रजी माध्यम) - वर्ष २०१५-१६ प्रवेशासंबधी चे सुधारित वेळापत्रक
1) कृषी विज्ञान अभ्यासक्रमासाठी शैषणिक सत्र २०१५-१६ चे प्रवेशाकरिता सूचना
2) माहिती पत्रक
3) अर्जाचा नमुना
1) निम्न कृषी शिक्षणांतर्गत माली प्रशिक्षण अभ्यासक्रम शैषणिक सत्र २०१५-१६ चे केंद्रीय प्रवेशाकरिता सूचना
2) माहिती पत्रक
3) अर्जाचा नमुना
सूचना: सन २०१४-१५ या शेक्षणिक वर्षाची कृषी तंत्र निकेतन पदविका प्रवेशाची वाढीव स्पॉट फेरी राबविण्याबाबत
Vasantrao Naik College of Agril. Biotechnology, Yavatmal
B.Sc. Agri.Biotechnology : 1) SPOT ADMISSION NOTICE ----- 2) Vacancy Positions
B.Sc. Agri.Biotechnology : ROUND-2 Allotment List (22/8/13 to 24/8/13 up to 5.00 PM)
B.Sc. Agri.Biotechnology : ROUND-1 Allotment List (17/8/13 to 20/8/13 up to 5.00 PM)
B.Sc. Agri. Biotechnology final merit list (after grievances) 16/8/2013

Provisional Merit List (B.Sc. Agril. Biotechnology) Rejected List (B.Sc. Agril. Biotechnology)
Grievance Form (last date 14/8/2013 up to 5.00 PM)
प्रवेश सूचना : स्व.वसंतराव नाईक कृषी जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
प्रवेश अर्जविकल्प अर्ज (Application form and option form)
ग्रामीण शिक्षण संस्था RURAL INSTITUTE प्रवेश सूचना २०१३-१४
ग्रामीण शिक्षण संस्था प्रवेश माहिती पुस्तीका २०१३-१४
ग्रामीण शिक्षण संस्था प्रवेश अर्ज २०१३ -१४
शुद्धिपत्रक : कृषी तंत्र पदविका व कृषी तंत्र मिकेतन पदविका अभ्यासक्रम प्रवेश २०१३-१४
कृषी तंत्र पदविका व कृषी तंत्र मिकेतन पदविका अभ्यासक्रम प्रवेश सूचना २०१३-१४
कृषी तंत्र पदविका व कृषी तंत्र मिकेतन पदविका अभ्यासक्रम प्रवेश माहिती पुस्तीका २०१३-१४ सुधारित आवृत्ती
महाराष्ट्र ज्ञान मंडळ पुणे यांचे अधिकृत ALC केंद्राच्या नावांची यादी २०१३-१४
Admission to Undergraduate Courses in State Agricultural Universities 2013-14
फळे व भाजीपाला प्रक्रिया पदविका (राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान अंतर्गत)प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम प्रवेश सूचना /जाहिरात - 2013-14
माळी प्रशिक्षण प्रवेश सूचना २०१३-१४
माळी प्रशिक्षण माहिती पुस्तीका २०१३-१४
ALL INDIA ENTERANCE EXAMINATION FOR ADMISSION TO UNDERGRADUATE AND POSTGRADUATE DEGREE PROGRAMME IN AGRICULTURE AND LAIED SCIENCE SUBJECTS FOR THE YEAR 2013-14
Letter regarding 2nd Round of Lower Education Amission-2012-13
General Merit Lists for Diploma in Agriculture Technology and Diploma in Agriculture Polytechnic District-Wise:

Akola and Washim
Buldana
Amravati
Yavatmal
Wardha
Nagpur
Gadchiroli and Chandrapur
Gondia and Bhandara
Government GR : Regarding the Agriculture Polytechnic course - Dated 21/6/2012

Govenment Resolution, Appendix-A, Appendix- B1, .in/RegEducation/GRPolytechnic/Appendix-B2.pdf">B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10

Hit Counter provided by laptop reviews