Circulars
  Circulars (परिपत्रके )
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला-
१) परिपत्रक - अनुकंपा नियुक्ती देण्याच्या तत्कालीन प्रचलित योजनेत सुधारणा करणे बाबत...
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) परिपत्रक - डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ व संलग्न संस्थेतील असुधारीत वेतनश्रेणीत वेतन घेण्याऱ्या कर्मचारी व निवृत्तीवेतानधारक / कुटुंब निवृत्तीवेतानधारकांना दिनांक ०१ जुलै, २०२१ पासून महागाई भत्ता वाढ मंजूर करणेबाबत.
2) परिपत्रक - डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ व संलग्न संस्थेतील सुधारीत वेतनश्रेणीत वेतन घेण्याऱ्या कर्मचारी व निवृत्तीवेतानधारक / कुटुंब निवृत्तीवेतानधारकांना दिनांक ०१ जुलै, २०२१ पासून महागाई भत्ता वाढ मंजूर करणेबाबत.
3) परिपत्रक - डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ व संलग्न संस्थेतील अधिकारी कर्मचार्यांना दि. १ जुलै, २०१९ ते दि. ३० नोव्हेंबर, २०१९ या कालावधीत अनुज्ञेय महागाई भत्ता वाढीची थकबाकी मंजूर करणेबाबत.
4) परिपत्रक - डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ व संलग्न संस्थेतील असुधारीत वेतन संरचनेतील अधिकारी कर्मचार्यांना दि. १ जुलै, २०१९ ते दि. ३० नोव्हेंबर, २०१९ या कालावधीत अनुज्ञेय महागाई भत्ता वाढीची थकबाकी मंजूर करणेबाबत.
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला-
१) परिपत्रक - डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ स्थापना दिनानिमित्त्य, बुधवार दिनांक २० ऑक्टोबर, २०२१ रोजी आयोजित कार्यक्रमाबाबत.
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) सुधारित परिपत्रक -शिक्षकावर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागु करणेबाबत...
उपकुलसचिव (अस्थापना), डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला-
१) विद्यापीठ अंतर्गत काम करीत असणारे अधिकारी व इतर कर्मचारी यांचे वयाबाबतची माहिती.
Registrar, Dr. PDKV, Akola - Seniority List
1) Final five yearly subject-wise seniority list of Academic Staff Members in the cadre of Professors appointed during 01/01/2016 to 31/12/2020 in the faculty of Agriculture as on 01.01.2021.
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) परिपत्रक - तक्रारकर्ते कार्यकारी परिषद सदस्य मा. श्री. मोरेश्वर वानखडे यांचे तक्रार अर्जानुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेमार्फत प्राप्त होणाऱ्या सी.ए.ग्रॅंन्ट (Central Assistant Grants) अनुदानाच्या गैरवापर संदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या चौकशी समितीसमोर अभिलेख उपलब्ध करून देनेबाबत.
2) परिपत्रक - जानेवारी २०१६ नंतर सेवानिवृत्ती झालेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रदेय असलेल्या सेवानिवृत्तीची थकबाकी रक्कमेची माहिती शासनास सादर करणेबाबत.
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला-
१) Notification:- Radhakishan Shanti Malhotra Cash Prize for the year 2020-21 is hereby extended up to 15/10/2021
२) योगतज्ञ श्री विठ्ठलराव जिभकाटे, उत्कृष्ट कर्मचारी रोख पारितोषिक सन २०२-२१ करिता.
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला-
१) विद्यापीठाच्या जमिनीचा शासन निर्णयानुसार मोबाईल अँपद्वारे पिक पेरणी अहवाल (गा.न.नं १२ मध्ये) नोंदणी करणेबाबत ची कार्यवाही करणेबाबत.
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) परिपत्रक - सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात शिक्षकवर्गीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना यांच्या निवृत्ती विषयक लाभाचे अंदाजपत्रक ७ व्या वेतन आयोगानुसार सादर करणेबाबत.
ऊपकुलसचिव (सामान्य प्रशासन), डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला-
१) सन २०२१ या वर्षासाठी संपूर्ण अकोला जिल्हाकरिता स्थानिक सुट्ट्यांबाबत
Registrar, Dr. PDKV, Akola - Seniority List
1) Five Yearly Combined Provisional Subject-wise Seniority List of Academic Staff Members in the cadre of Professor, Associate Professor & Assistant Professor in the Faculty of Agriculture Engineering as on 01.01.2016.
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला-
१) विद्यापीठात वर्ग ४ / नर्सरी सहाय्यक (माळी)/ वर्ग ३ मधील कनिष्ठ लिपिक (शाखा सहाय्यक) या नियमित पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची दि. ३०/११/२०२० पर्यंतची माहिती पाठविण्याबाबत ...
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) परिपत्रक - सन २०२२-२३ च्या वार्षिक अंदाजपत्रकात ७ व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या 3 हफ्त्याची आर्थिक तरतूद होण्याकरिता विवरणपत्रात माहिती सादर करणेबाबत.
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) शुद्धिपत्रक - परिपत्रक जा.क्र. अप्रवि/अंदाज/७वे वेतन आयोग/शिक्षक/२०२१/७६४, दि. २५ ऑगस्ट, २०२१ मधील मुद्दा क्र. 8 संबधी सुधारणा.
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) परिपत्रक- डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठातील शिक्षकवर्गीय अधिकारी/ कार्मचारी यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाची सुधारित वेतन संरचना लागू करणेबाबत.
2) परिपत्रक- डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठातील शिक्षकवर्गीय अधिकारी/ कार्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगांतर्गत करावयाच्या वेतन निश्चितीबाबत मार्गदर्शक सूचना.
Registrar, Dr. PDKV, Akola - ORDER
1) Revision of Pay Scales of Teachers in Agricultural Universities, Government Aided Colleges, Affiliated Colleges as per 7th Pay Central Pay Commission and UGC/ICAR Regulations on minimum qualification for appointment of teachers and other academic staff in Agricultural Universities and Colleges and measures for the maintenance of standards in Higher Education.
Director of Instruction & Dean (Faculty of Agriculture), Dr. PDKV, Akola - Circular
1) Regarding M.Sc./M.Tech and Ph.D. admission for In-service candidates of the University (Obtaining "No Objection Certificate").
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) अस्थायी शासकीय कर्मचाऱ्यांना / अधिकाऱ्यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणे आणि सेवानिवृत्ती प्रकरण सादर करण्यापूर्वी त्रुटीचे / अतिप्रदानाचे निराकरण करून नोंदी मुळ्सेवा पुस्तकात घेणेबाबत.
Registrar, Dr. PDKV, Akola - Notification
1) Application for "Dr. K.G. Joshi Prize".
2) Application for "Radhakishnan Shanti Malhotra Cash Prize".
3) Application for Award of "Shri Damodar Krishnarao Ballal Silver Medal".
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला-
१) भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या ७४ व्या वर्धापन दिनानिमित्य रविवार, दि. १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी आयोजित कार्यक्रमा बाबत...
Registrar, Dr. PDKV, Akola - Final Seniority Lists
1) Final Seniority List of Deputy Registrar, Asst. Registrar, Section Officer, Asst. Section Officer, Senior Clerk, Section Asst., Stenographer and other posts under Dr.P.D.K.V., Akola as on 01/01/2021.
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला-
१) विद्यापीठ अधिनस्त प्रतिवेदन/ पुनर्विलोकन अधिकारी यांच्या दि. ०१ जुलै, २०२१ च्या वार्षिक वेतनवाढीबाबत .
सहयोगी अधिष्ठाता,पद्युत्तर शिक्षण संस्था, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) डीबीटी शिष्यवृत्ती संबधी सूचना ...
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) आदेश - डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, संलग्न कृषि महाविद्यालये, संलग्न कृषि विद्यालये व ग्रामीण शिक्षण संस्था, वर्धा व अमरावती येथील शिक्षकेत्तर कर्मचा-र्यांना आणि सेवानिवृत्त कर्मचा-र्यांना दि, १ जुलै २०२० रोजी देय असलेल्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकी च्या दुसऱ्या हफ्त्याचे प्रदान करणेबाबत. ...
2) परिपत्रक - एन.पी.एस. बाबत परिपत्रक/ स्मरणपत्र क्र. 3 ...
उपकुलसचिव (शिक्षण), डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - परिपत्रक
1) आंतर महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या बदल्यांबाबत परिपत्रक ...
Registrar, Dr. PDKV, Akola -
1) Five yearly Provisional Subject-wise Seniority list of Academic Staff Members in the cadre of Professor in the Faculty of Agriculture as on 01.01.2016 to 31.12.2020
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - परिपत्रक
1) कृषि विद्यापीठे, कृषि विद्यापीठाशी संलग्न असलेली महाविद्यालये यांचेकडील शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत योजनेच्या सभासदांना सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना द्यावयाच्या सानुग्रह व लाभाबाबत ...
Registrar, Dr. PDKV, Akola - Final Seniority Lists
1) Circular
2) Final Seniority List of SRA, JRA, Agril. Asst.(Diploma), Agril. Asst. (Graduate) and Live Stock Supervisor under Dr.P.D.K.V., Akola as on 01/01/2021.
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - परिपत्रक
1) महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम १९८२ मध्ये सुधारणा करण्याबाबत ७-व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार दि. १.१.२०१६ नंतर सेवानिवृत्ती झालेल्या निवृत्ती वेतन धारकाचे निवृत्ती वेतन/ कुटंब निवृत्ती वेतन लाभ सुधारित करण्याबाबत ...
2) सन २०२२-२०२३ आर्थिक वर्षाकरिता नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचे अंदाजपत्रक सादर करणेबाबत ...
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - परिपत्रक
1) निवृत्ती वेतन विषय लाभाचे सन २०२२-२३ वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत..
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला-
१) परिपत्रक - कार्यालयात कंत्राटी पद्धतीने बाह्य यंत्रणेकडून मजूर/कर्मचारी यांची नियुक्ती शासन निर्णयानुसार करणे संबधी ..
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - परिपत्रक
1) सन २०२२-२३ वर्षाचे (अनिवार्य योजनेचे) अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत..
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला-
१) परिपत्रक - संचालक संशोधन, मकृप, पुणे या पदावर सेवासंचीत तत्वावर नियुक्ती करण्याकरिता चारही कृषि विद्यापीठाकडून इच्छुक अधिकाऱ्यांचे प्रत्येकी तीन प्रस्ताव मागविण्याबाबत../
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला-
१) शासन निर्णय - दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार कृषि व पदुम विभागाच्या अखत्यारीतील राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठाच्या अधिनस्त कार्यालयातील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगा साठी सुनिश्चित करणेबाबत..
Registrar, Dr. PDKV, Akola - Final Seniority Lists
1) Final Seniority List of Technical Posts under Dr.P.D.K.V., Akola AS ON 01/01/2021.
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला-
१) कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक व वरिष्ठ संशोधन सहाय्यक यांच्याकडून सादर केलेले मूळ वचनपत्र पाठविण्याबाबत ...
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- जैष्ठता यादी
१) नियमित आस्थापनेवर तीन वर्ष सेवा झालेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जड वाहनचालक परवाना असलेल्या कर्मचाऱ्यांची दि. ३१/१२/२०२० पर्यंतची अंतिम जैष्ठता यादी.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- परिपत्रक
१) दि. २२.०४.२०२१ रोजीपर्यंत निवास्थान मिळणेकरिता अधिकारी/कार्मचा-र्यांचे पाप्त अर्ज - तात्पुरती जेष्ठता यादी.
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- परिपत्रक
१) कोरोना विषाणूचा (कोव्हीड-१९) प्रादुर्भाव रोखण्याकरिता उपस्थीतीबाबत सुधारित नियमावली.
Associate Dean, Instruction), Dr. PDKV, Akola
1) Circular of M.Sc., M.Tech. & Ph.D. admission with terms and conditions for In-service candidates of the University for the academic year 2020-21 .
Associate Dean, Post Graduate Institute, Dr. PDKV, Akola
1) First Semester End Theory Common Examination for Post Graduate Degree Programme - Guidelines.
Associate Dean, Post Graduate Institute, Dr. PDKV, Akola
1) First Semester End Theory Common Examination for Post Graduate Degree Programme.
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- परिपत्रक
१) कोरोना विषाणूचा (कोव्हीड-१९) प्रादुर्भाव रोखण्याकरिता सुधारित मार्गदर्शक सूचना.
Registrar, Dr. PDKV, Akola - Provisional Seniority Lists
1) Provisional Seniority List of Dy.Registrar, Asstt.Registrar/Asstt.Comptroller, Section Officer, Asstt.Sec.Officer, Senior Clerk, Sec.Assistant,P.A. to V.C., Steno(Sel.Gr.), Steno(HG), Steno(LG), Steno Typist,Dy.Engineer, Sec.Engg./Jr.Engg., Chief Artist, Artist, Sec.Officer, Sec.Supervisor, Asstt. Medical Officer, Compounder, Tech. Asstt. (Lib.), Sr.Cataloger, Jr.Cataloger, Reprographic Asstt., Issue Asstt., Lib.Asstt., Laboratory Asstt., Cyclo.Mach. Operator under Dr.P.D.K.V., Akola AS ON 01/01/2021.
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- अनुकंपा प्रतीक्षा सूची
१) अंतिम अनुकंपा प्रतीक्षा सूची.
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- जैष्ठता यादी
१) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जड वाहनचालक परवाना असलेल्या कर्मचाऱ्यांची दि. ३१/१२/२०२० पर्यंतची जैष्ठता यादी
Registrar, Dr. PDKV, Akola - No. BBA/CAS/Stage 3 to 4/2021/2811 dated 31st March, 2021
1) Award of Higher AGP under Career Advancement Scheme Stage 3 to 4
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- अधिसूचना ३५ वा दीक्षांत समारंभ
१) Notification 35th Convocation.
२) अधिसूचना ३५ वा दीक्षांत समारंभ
Registrar, Dr. PDKV, Akola - No. BBA/CAS/Stage 3 to 4/2021/2744 dated 24th March, 2021
1) Award of Higher AGP under Career Advancement Scheme Stage 3 to 4
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- जेष्ठता यादी
१) परिपत्रक - २२ मार्च, २०२१ - विद्यापीठातील वरिष्ठ संशोधन सहय्यक, कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक, कृषि सहय्यक आणि पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गाच्या दि. ०१/०१/२०२० रोजीच्या अंतिम जेष्ठता याद्या तसेच दि. ०१/०१/२०२१ रोजीच्या तात्पुरत्या जेष्ठता याद्या.
२) वरिष्ठ संशोधन सहय्यक, कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक, कृषि सहय्यक आणि पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गाच्या दि. ०१/०१/२०२० रोजीच्या अंतिम जेष्ठता याद्या
३) वरिष्ठ संशोधन सहय्यक, कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक, कृषि सहय्यक आणि पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गाच्या दि. ०१/०१/२०२१ रोजीच्या तात्पुरत्या जेष्ठता याद्या
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - परिपत्रक
1) शुद्धिपत्रक - ७-वा वेतन आयोग - महागाई भत्ता संबधी.
2) परिपत्रक- संलग्न गटविमा बचत योजना (जीएसएलआय) सन २०२१-२२ साठी नुतनीकरण करणे बाबत आहरण व वितरण अधिकारी यांना सूचना.
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - परिपत्रक
1) सर्व कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र - (डी.सी.पी.एस.) अधिकारी व कर्मचार्यांचे चे आय.यु.एम.एस. प्रणाली मध्ये पंजीकरण/नोंदणी करणेबाबत.
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- जैष्ठता यादी
१) विद्यापीठामध्ये अनुकंपा नियुक्तीकरिता प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी केल्यानंतर तात्पुरती जैष्ठता यादी डिसेंबर २०२० अखेर
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- परिपत्रक
१) परिपत्रक - मत्ता व दायीत्वे यांची वार्षिक विवरणे सादर करणे बाबत.
२) परिपत्रक - अधिकारी/ कर्मचारी यांचे सन २०२०-२०२१ या वर्षाकरिता कार्यमुल्यमापन अहवाल लिहिणे बाबत.
३) कार्यमुल्यमापन अहवाल नमुने.
४) सन २०२०-२०२१ या वर्षाकरिता विद्यापीठ सेवेतील गट 'ड' मधील कर्मचार्यांच्या वैयक्तीक नस्त्या अद्यावत ठेवणेबाबत.
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - परिपत्रक
1) नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना/ राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना अंतर्गत येणारे विद्यापीठ अधिकारी/कर्मचार्यांना शासन परिपत्रक क्र. वेपूर-२०१९/प्र.क्र.८ सेवा-९, दिनांक ३० मी, २०१९ परिपत्रकातील सूचना प्रमाणे अंमलबजावणी करण्याबाबत.
Registrar, Dr. PDKV, Akola
1) Interview for award of higher AGP under CAS stage 3 to 4.(List of Candidates)
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - आदेश
1) आदेश दि. २२.०२.२०२१ - डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, संलग्न कृषि महाविद्यालये संलग्न कृषि विद्यालये व ग्रामीण शिक्षण संस्था, वर्धा व अमरावती येथील शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांना ७ व्या आयोगाच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबत.
2) आदेश दि. २४.०२.२०२१ - डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, संलग्न कृषि महाविद्यालये संलग्न कृषि विद्यालये व ग्रामीण शिक्षण संस्था, वर्धा व अमरावती येथील शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांना ७ व्या आयोगाच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबत.
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- जैष्ठता याद्या
१) परिपत्रक ..
२) वरिष्ठ संशोधन सहाय्यक, कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक, कृषी सहाय्यक व पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गाच्या दि. ०१/०१/२०१९ रोजीच्या अंतिम जैष्ठता याद्या
३) वरिष्ठ संशोधन सहाय्यक व कृषी सहाय्यक संवर्गाच्या दि. ०१/०१/२०२० रोजीच्या तात्पुरत्या अतिरिक्त जैष्ठता याद्या
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - परिपत्रक
1) यादीमध्ये दिलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे परतावा प्रस्ताव सादर करणेबाबत
2) यादीमध्ये दिलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे IUMS प्रणालीमध्ये नोंदणी करणेबाबत
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- प्रशासकीय आदेश
1) विद्यापीठातील व ईतर सलग्न संस्थातील शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत ..
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- परिपत्रक
1) परिपत्रक - सशस्त्र सेना ध्वजदिन निधी संकालानाबाबत..
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - परिपत्रक
1) २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात नविन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना/ राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना अंतर्गत माहिती बाबत.
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- परिपत्रक
1) परिपत्रक - भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या ७१ व्या वर्धापन दिनानिमित्त्य मंगळवार, दिनांक २६ जानेवारी, २०२१ रोजी आयोजित कार्यक्रमाबाबत..
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- परिपत्रक
1) परिपत्रक -विद्यापीठअंतर्गत विविध कार्यालयात नविन खरेदी करण्यात आलेली वाहने व 15 वर्षा पेक्षा जास्त जुने झालेली टॅक्टर, जीप, ट्रक ई. निकामी/पडीक सर्व वाहनांची सविस्तर माहिती सादर करणेबाबत...
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - परिपत्रक - स्मरणपत्र -१
1) संदर्भ क्र. FAD/BGT/RE-NP/२०२०-२०२१/१५४० दि. ११/११/२०२० अन्वये नविन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचे सुधारित आठमाही अंदाजपत्रक सादर करणे बाबत...
Registrar, Dr. PDKV, Akola -Circular (No. BBA/Seniority/Agri/2016-19/1939 dated 28th December, 2020)
1) Final subject-wise seniority list of Academic Staff Members in the cadre of Professor, Associate Professor & Assistant Professors appointed during 01.04.2010 to 31.12.2015 in the faculty of Agriculture as on 01.01.2016
Registrar, Dr. PDKV, Akola -Circular (No. BBA/CAS/2020/1990 dated 3oth December, 2020)
1) Date extended for submission of CAS proposals
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- परिपत्रक
1) परिपत्रक -विद्यापीठातील स्थायी आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या कौशल्यपूर्ण व असाधारण काम करत असलेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व तांत्रिक कर्मचारी यांची माहिती पाठविनेबाबत ...
Director of Instruction & Dean (Faculty of Agriculture), Dr. PDKV, Akola -Circular
1) Circular - Regarding students admitted through ICAR New Delhi quota...
Chairman, Chemicals & Laboratory Consumables, Purchase Committee & Head, Deptt. of SSAC, Dr. PDKV, Akola -Circular
1) Approved list of Suppliers for the supply of Lab. Chemicals, Glasswares, Plasticwares, Media, Filter papers & other lab. consumables valid upto 31-03-2021 finalized by Chairman, Chemicals and Laboratory Consumables Purchase Committee, Dr. PDKV, Akola. Rate Contract for Chemicals & Laboratory Consumable Materials 2020-21
Associate Dean (PGI), Dr. PDKV, Akola -Circular
1) Regarding recruitment of M.Sc. (Agriculture/ Horticulture) candidates for L&T financial services Ltd.
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- परिपत्रक
1) परिपत्रक -विद्यापीठातील स्थायी आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची माहिती पाठविनेबाबत ...
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- परिपत्रक
1) परिपत्रक - डॉ. भाऊसाहेब उपाख्य पंजाबराव देशमुख यांचे जयंती दिनानिमित्त्य रविवार दि. २७ डिसेंबर, २०२० रोजी आयोजित कार्यक्रमासंबधी ...
Registrar, Dr. PDKV, Akola -Order-Dated 11/12/2020
1) Career Advancement Scheme (CAS)- Stage I to II and Stage II to III
Associate Dean (Instruction), Dr. PDKV, Akola -Circular
1) Regarding form of application for obtaining NOC for perusing higher studies (M.Sc./M.Tech. and Ph.D) to the academic year 2020-21
सहयोगी अधिष्ठाता, पद्युत्तर शिक्षण संस्था, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - सूचना
1) भारत सरकार शिष्यवृत्ती व राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजना आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना बाबतीत सूचना २०२०-२१
Registrar, Dr. PDKV, Akola -Circular (No. BBA/CAS/2020/1719 dated 3rd December, 2020)
1) Regarding submission of CAS proposals
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - परिपत्रक
1) परिपत्रक (तत्काळ/कालमर्यादा) समान काम समान वेतन संबधीची देयके सादर करणे बाबत...
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- परिपत्रक
1) विद्यापीठ अधिनस्त असलेल्या सर्व कार्यालयांची कामकाजाच्या वेळे संबधित ..
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - परिपत्रक
1) संदर्भ क्र. FAD/BGT/RE-NP/२०२०-२०२१/१५४० दि. ११/११/२०२० अन्वये नविन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचे सुधारित आठमाही अंदाजपत्रक सादर करणे बाबत...
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- परिपत्रक
1) योगतज्ञ श्री. विठ्ठलराव जिभकाटे, उत्कृष्ट कर्मचारी रोख पारितोषिक सन २०१९-२० करिता प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत वाढविल्याबाबत...
Dy. Regisrar (Academic), Dr. PDKV, Akola - Circulars regarding extension of dates.
1) Best Teacher Award - is extended upto 30.11.2020
2) Shri Damodar Krishnarao Ballal Silver Medal - is extended upto 30.11.2020
3) Dr. K.G. Joshi Prize - is extended upto 30.11.2020
4) Dr. P.S. Khankhoje Gold Medal - is extended upto 30.11.2020
5) Radhakishan Shanti Malhotra Cash Prize - is extended upto 30.11.2020
Regisrar, Dr. PDKV, Akola - Circular
1) Circular and of incumbents along with the API Marks.
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- परिपत्रक
1) विद्यापीठ आदेशातील कर्मचार्यांचे वेतन रोखून ठेवणेबाबत ...
2) परिपत्रक - गृहनिर्माण कर्जे, गृहबांधणी अग्रिम योजनेचा लाभ घेणेसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत...
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - परिपत्रक
1) सन २०२१-२२ मध्ये नविन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेच्या सभासदांना अंशदान सेवानिवृत्ती परतावा देण्याचा अंदाजित प्रस्ताव.
2) आकस्मित खर्चात काटकसरीचे धोरणाचा अवलंब करणेबाबत..
3) एक दिवसाचा पगार कोव्हीड-१९ करिता देणगी म्हणुन देनेबाबत...
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - परिपत्रक (स्मरणपत्र-१)
1) सन २०२१-२२ आर्थिक वर्षाकरिता नविन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचे अंदाज पत्रक सादर करणेबाबत..
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- परिपत्रक
1) दि.१५ ऑगस्ट २०२० रोजी स्वातंत्र्य दिन कार्यक्रमाची रूपरेषा ...
2) दि.१५ ऑगस्ट २०२० रोजी स्वातंत्र्य दिन साजरा करणेबाबत ...
Registrar, Dr. PDKV, Akola -Seniority List
Final Seniority Lists of Technical Post Under the University as on 01/01/2020
अधिष्ठाता, कृषी अभियांत्रिकी विद्याशाखा ,डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला-
१) अल्पसंख्यांक मुलींच्या वसतिगृह प्रवेशाबाबत सूचना
२) वसतिगृहातील आरक्षण तक्ता
३) वसतिगृह प्रवेशाबाबत अर्जाचा नमुना
४) वसतिगृहामध्ये प्रवेशासाठी पात्रता ...
५) वसतिगृह शुल्क आकारणी ...
PI, NAHEP, Dr. PDKV., Akola
1) Equity Action Plan...
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- परिपत्रक
1) विद्यापीठातील अधिकारी/ कर्मचारी यांची माहिती सादर करणेबाबत..
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - परिपत्रक
1) सन २०२१-२२ आर्थिक वर्षाकरिता नविन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचे अंदाज पत्रक सादर करणेबाबत..
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - परिपत्रक
1) सन २०२१-२२ वर्षाचे (योजनेतर योजनांचे) अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत.
2) निवृत्ती वेतन विषय लाभाचे सन २०२१-२२ वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत.
Registrar, Dr. PDKV, Akola
Provisional Seniority List of Dy.Registrar, Asstt.Registrar/Asstt.Comptroller, Section Officer, Asstt.Sec.Officer, Senior Clerk, Sec.Assistant, P.A. to V.C., Steno(Sel.Gr.), Steno(HG), Steno(LG), Steno Typist, Dy.Engineer, Sec.Engg./Jr.Engg., Chief Artist, Artist, Sec.Officer, Sec.Supervisor, Asstt. Medical Officer, Compounder, Tech. Asstt. (Lib.), Sr.Cataloger, Jr.Cataloger, Reprographic Asstt., Issue Asstt., Lib.Asstt., Laboratory Asstt., Cyclo.Mach. Operator under Dr.P.D.K.V., Akola as on 01/01/2020
PI, NAHEP, Dr. PDKV., Akola
1) Final list of the students appear for Summer etraining programme 2020...
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- परिपत्रक
1) सन २०१९-२०२० या प्रतिवेदन वर्षासाठी विद्यापीठातील अधिकारी/ कर्मचारी यांचे "कार्यमुल्यमापन अहवाल" लिहीनेसाठी सुधारित वेळापत्रक ...
2) मत्ता व दायीत्त्वे यांची वार्षिक विवरणे सदर करण्याबाबत मुदतवाढ देनेसंबंधी ...
संचालक शिक्षण तथा अधिष्ठाता (कृषि), डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - परिपत्रक
1) विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अडी-अडचणींची सोडवूणक करण्याबाबत . .
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - परिपत्रक
1) माहे एप्रिल, २०२० चे वेतन वेळेत प्रदान करणे बाबत. .
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - परिपत्रक
1) एक दिवसाचा पगार कोव्हीड-१९ करिता देणगी म्हणून देणे बाबत. .
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- परिपत्रक
1) कार्यालयीन उपस्थिती संबधी परिपत्रक क्र. साप्रवी/जीजी-१/परिपत्रक/२९/२०२० दि. २०/०४/२०२०.
अध्यक्ष , केंद्रीय खरेदी समिती , डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला-
1) ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून Instrument / Equipment चे प्राप्त दर - ३१/०३/२०२१ पर्यंत वैध
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- परिपत्रक
1) अनुकंपा उमेदवारांची अंतिम जेष्ठता यादी - माहे डिसेंबर, २०१९ अखेर.
उपकुलसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग , डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- परिपत्रक
1) दि. १४/०३/२०२० ला विद्यापीठ अधिनस्त सर्व कार्यालये नियमितपणे सुरु राहतील ...
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - अर्थ प्रशासन विभाग - परिपत्रक
1) संलग्न गटविमा बचत योजना (जीएसएलआय) सन २०२०-२१ साठी नुतनीकरण करणे बाबत आहरण व सवितरण अधिकारी यांना सूचना.
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- परिपत्रक
1) सन २०१९-२०२० या वर्षाचे "कार्य मूल्यमापन अहवाल" लिहिणेबाबत.
2) सन २०१९-२०२० या वर्षा करिता विद्यापीठ सेवेतील गट 'ड' मधील कर्मचा-यांच्या वैयक्तीक नस्त्या अद्यावत ठेवणेबाबत.
3) मत्ता व दायित्वे यांची वार्षिक विवरणे सादर करणेबाबत.
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- सूचना
1) सूचना
2) अनुकंपा नियुक्तीकरिता प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी केल्यानंतर तयार करण्यात आलेली तात्पुरती जेष्ठता यादी..
अध्यक्ष, केंद्रीय खरेदी समिती तथा सहयोगी अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय , डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - परिपत्रक
1) परिपत्रक क्र. cpc/२०१९-२०/परिपत्रक/०६/२०२० दि. १२/०२/२०२०.
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - परिपत्रक
1) दि. २४ ऑगष्ट, २०१८ रोजीच्या कु.प.दु.म.वि. चे शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणेबाबत...
2) शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना शासन शुद्धिपत्रक दि. २०.९.२०१० अन्वये देण्यात आलेल्या चुकीच्या वेतन श्रेणी मुळे शासन निर्णय दि. २४.०८.२०१८ अन्वये रद्द केल्यामुळे अतिप्रदान झालेल्या संबधी तपशील प्रपत्रे .
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - परिपत्रक
1) परिपत्रक जा.क्र. नियंत्रक/अंदाज/७व वेतन आयोग/२०२०/३२६१ दि. ६/2/२०२०.
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- परिपत्रक
1) सहाव्या वेतन आयोगातील कास (CAS) योजने अंतर्गत पात्र दिनांकाएवजी प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या दिनांकास येजीपी लागु करण्यात आला अशा अधिकाऱ्यांकडून पात्रता दिनांकास येजीपी लागु करणेसाठी अर्ज मागविनेबाबत...
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - आदेश
1) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ व संलग्न संस्थेतील सुधारित वेतनश्रेणीत वेतन घेणाऱ्या निवृत्ती वेतनधारक/कुटुंब निवृत्ती वेतनधारकनां दि. १ जुलै २०१९ पासून महागाई भत्ता वाढ मंजूर करणेबाबत.
2) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ व संलग्न संस्थेतील असुधारित (सहाव्या वेतन आयोगानुसार) वेतनश्रेणीत वेतन घेणाऱ्या कर्मचार्यांना दि. १ जुलै २०१९ पासून महागाई भत्ता वाढ मंजूर करणेबाबत.
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - आढावा बैठक सूचना
1) आढावा बैठकीस उपस्थित राहाणे बाबत.
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- परिपत्रक नव्याने नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी यांचा परीविक्षा कालावधी पूर्ण करणेबाबत ...
Associate Dean( Instructions), Dr. PDKV, Akola
1) Regarding admission of In-service candidates of Dr. P. D. K. V., Akola to Master Degree and Ph. D Courses under the University
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- परिपत्रक अधिकारी/ कर्मचारी यांना गोपनीय अहवाल अर्थात कार्यमुल्यमापन अहवालाची प्रतवारी ऑनलाईन उपलब्ध होणेबाबत ...
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - अर्थ प्रशासन विभाग परिपत्रक
1) परिपत्रक - स्मरण पत्र-१ - नविन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचे सुधारित अंदाजपत्रक सादर करणेबाबत.
Director of Instructions & Dean, Faculty of Agriculture, Dr. PDKV, Akola
1) CIRCULAR - Regarding appointment of Director of Instructions & Dean, Faculty of Agriculture, Dr. PDKV, Akola w.e.f. 6/12/2019.
Registrar, Dr. PDKV, Akola
1) Notification (Second Time) : Radhakishan Shanti Malhotra Cash Prize for the year 2018-19, extension of date up to 16/12/2019.
Chairman, for Eraction of Protected Structure & Dean, Faculty of Horticulture, Dr. PDKV, Akola
1) Approved Comparative statement for the for the erection of protected structure (Shadenet house, Polyhouse, NV Polyhouse, Insectproof net house) valid upto31-03-2021finalized by The Chairman, for Erection of Protected Structure & Dean Faculty of Horticulture, Dr. PDKV, Akola.
प्रभारी अधिकारी, जैव तंत्रज्ञान केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) परिपत्रक - सन २०१९-२० दरम्यान शेतकर्यांकरिता उपलब्ध असलेली महत्वाच्या पकांची कलमे व रोपा विषयीची माहिती..
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) परिपत्रक - प्रलंबित लेखा आक्षेपांच्या पुर्ततेस्तेव अंतर्गत लेखा आक्षेप अनुपालन पूर्तता समिती सभा सूचना.
Registrar, Dr. PDKV, Akola
1) Circular regarding CAS for upward movement of AGP.
Chairman, Chemicals & Laboratory Consumables Purchase Committee & Head, Deptt. of SSAC, Dr. PDKV, Akola
1) Approved list of Suppliers for the supply of Lab. Chemicals, Glasswares, Plasticwares, Media Filter Papers & other lab. consumables valid uto 31.03.2020.
सहाय्यक नियंत्रक (मुख्यालय), डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) परिपत्रक - नविन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचे सुधारित अंदाजपत्रक सादर करणेबाबत.
उपकुलसचिव (शिक्षण), डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्ती संबधी महत्वाच्या सूचना
1) शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ करिता महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्ती प्राप्तीसाठी विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणीसंदर्भात महत्वाच्या सूचना.
2) शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० करिता महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महत्वाच्या सूचना.
कुलसचिव, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - परिपत्रक
1) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठा अंतर्गत असलेल्या सर्व कार्यालय/विभागामध्ये मराठी भाषेचा वापर करणेबाबत.
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) परिपत्रक - प्रलंबित लेखा आक्षेपांच्या पुर्ततेस्तेव अंतर्गत लेखा आक्षेप अनुपालन पूर्तता समिती सभा सूचना.
2) परिपत्रक - सन २०१९-२० चे सुधारीत अंदाजपत्रका संबधी परिपत्रक.
सदस्य सचिव तथा उपकुलसचिव(वि.वि.), डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) Agrosco प्रमाणे YEARLY COLLEGE PERFORMANCE (YCP) विद्यापीठ स्तरावर सन २०१९-२० या शैक्षणिक सत्रा पासून आयोजीत करण्याबाबत.
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) परिपत्रक -वेतन झाल्यापासून 5 दिवसाच्या आत संबधित कर्मच्या-याला वेतनपावती देणेबाबत.
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) परिपत्रक - माहे ऑक्टोबर, २०१९ चे माहे नोव्हेंबर, २०१९ देय होणारे वेतन/निवृत्तीवेतन प्रदान करणे बाबत.
2) परिपत्रक - माहे ऑक्टोबर, २०१९ चे माहे नोव्हेंबर, २०१९ देय होणारे वेतन/निवृत्तीवेतन दिवाळीपूर्वी करणे बाबत.
कुलसचिव, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - जेष्ठता यादी.
1) प्रयोगशाळा परिचर, ग्रंथालय परिचर, परिचर, सफाई कामगार, माळी व मजूर यांची दि. ०१.०७.२०१९ पर्यंतची अंतिम जेष्ठता यादी.
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) परिपत्रक - माहे ऑक्टोबर, २०१९ चे माहे नोव्हेंबर, २०१९ देय होणारे वेतन/निवृत्तीवेतन दिवाळीपूर्वी करणे बाबत.
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- परिपत्रक दि. 2 ऑक्टोबर २०१९ ला सकाळी ८.०० वा भारत स्वछता अभियान अंतर्गत आपापल्या कार्यालयाची स्वच्छता करण्याचा कार्यक्रम घेणे बाबत....
Director of Instruction & Dean, Faculty of Agriculture: Circular
1) To Organize and Participate in Maha Walkathon 2019 to spread awareness on Road Safety
2) Proforma- Maha Walkathon
3) To Participate in Model United Nations (MAHA MUN 2019) a platform to create Global Awareness and Impact
4) Proforma - MAHA MUN 2019
Head (R-ABI) Agri Business Incubation Centre, Dr. PDKV., Akola
1) Advertisement for Preseed / Seed Stage funding
2) Application Form for Pre Seed Funding
3) Application Form for Seed Stage funding
Director of Instruction & Dean, Faculty of Agriculture: Circular
1) Regarding form of application for obtaining NOC for perusing higher studies (M.Sc./M.Tech. and Ph.D.) to the academic year 2019-20.
कुलसचिव, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) विद्यापीठातील/ कर्मचारी यांना भारतीय पारपत्र (Indian Passport) प्राप्त करणेबाबत/ नुतनीकरना बाबत.
Registrar, Dr. PDKV, Akola
1) Central Purchase Committee - 2019-20
कुलसचिव, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) महाराष्ट्र शासन मंत्रालय, मुंबई येथे कृषि विद्यापीठातील कर्मचारी यांच्या सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबत.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) दि. ०५.०९.२०१९ रोजीपर्यंत निवासस्थान मिळणे करिता अधिकारी/ कर्मचार्यांचे प्राप्त अर्ज - तात्पुरती जेष्ठता यादी.
Hostel Rector, Minority Girls Hostel, Dr. PDKV, Akola
1) Applicants selected for admission in Minority Girls Hostel.
कुलसचिव, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे वर्तणूक अहवाल पाठविनेबाबत
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) परिपत्रक - लेखा परीक्षण अहवालातील आक्षेपित परीछेदांची पूर्तता समितीची सभा दि. २६/०८/२०१९ ला
उपकुलसचिव (शिक्षण), डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :-
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मध्ये महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्याबाबत.
Chairman, Avishkar-2019 & Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola : Circular
Circular - Avishkar (Research Festival) -2019.
अधिष्ठाता (कृषी अभियांत्रिकी), डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
अल्पसंख्यांक मुलींच्या वसतिगृह प्रवेशाबाबत सूचना, प्रवेशाबाबत अर्जाचा नमुना, प्रवेशासाठी पात्रता व शुल्क.
Registrar, Dr. PDKV, Akola : Circular
Applications are invited for "Dr. P.S. Khankhoje Gold Medal" for the year 2018-19.
Dy. Registrar (Academic): Academic Calender
Academic Calender for all UG Courses for the academic year 2019-20 (I & II Term 2019-20)
कुलसचिव, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) प्रयोगशाळा परिचर, ग्रंथालय परिचर, परिचर, चौकिदार, सफाई कामगार, माळी, व्हालमन व मजूर यांची दि. ०१-०७-२०१९ पर्यंतच्या तात्पुरत्या जेष्ठता याद्या.
2) प्रयोगशाळा परिचर, ग्रंथालय परिचर, परिचर, चौकिदार, सफाई कामगार, माळी, व्हालमन व मजूर यांची दि. ०१-०७-२०१९ पर्यंतच्या तात्पुरत्या जेष्ठता याद्या संबधी पत्र.
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) परिपत्रक - नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचे अंदाजपत्रक सादर करणेबाबत.
नियंत्रक, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) परिपत्रक - सन २०२०-२१ चे अंदाजपत्रका बाबत.
2) आदेश - डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ व संलग्न संस्थेतील सुधारित वेतनश्रेणीत वेतन घेण्याऱ्या कर्मचार्यांना दि. १ जुलै, २०१८ पासून महागाई भत्ता वाढ मंजूर करणेबाबत.
3) आदेश - डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ व संलग्न संस्थेतील सुधारित वेतनश्रेणीत वेतन घेण्याऱ्या कर्मचार्यांना दि. १ जानेवारी, २०१९ पासून महागाई भत्ता वाढ मंजूर करणेबाबत.
4) परिपत्रक - भा.क्रु.अ.प. योजना, राज्य व केंद्र सरकार योजना आणि योजनेत्तर योजनांचे दर तिमाही MES, Statement of Expenditure (SoE) संबधित Funding Agency ला नियंत्रकांचे प्रती स्वाक्षरीने नियमित सदर करणे बाबत.
कुलसचिव, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
विद्या परिषद सभेची सूचना
Registrar Office Seniority List:
Final Seniority list of S.S.C. passed with Typing Class IV employee as on 31.12.2018
कुलसचिव, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
विद्या परिषद सभेची सूचना
संचालक(शिक्षण), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद. पुणे - परिपत्रक दि २१/०६/२०१९:
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना व डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजने अंतर्गत ऑनलाईन अर्ज भरून घेणे व पडताळणी करणेबाबत.
कुलसचिव, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - दि १५/०६/२०१९:
विद्या परिषद सभेकरिता विषय/प्रस्ताव पाठविनेबाबत..
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक - स्मरणपत्र - ०४ दि ११/०६/२०१९
राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचे स्मरणपत्र क्र. ०४ (परिपत्रक).
उपकुलसचिव (शिक्षण), डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
विद्यार्थ्यांचे आंतर विद्य्यापीठीय व आंतर महाविद्यालीन स्थानांतरण आदेश व परीशिस्त ब .
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि ०९/०५/२०१९
विद्यापीठाच्या भा.कृ.अ.प. मधील रंकिंग करिता विहित नमुन्यात माहिती सादर करण्याबाबत ....
Registrar Office Seniority List:
Provisional Seniority list of S.S.C. passed with Typing Class IV employee as on 31.12.2018
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि ०८/०४/२०१९
उद्योग विभाग णे नवीन धोरण लागू केल्यामुळे खरेदीमध्ये किती बचत झाली यांची माहिती सादर करणेबाबत ....
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि १३/०३/२०१९
आर्थिक वर्ष २०१९ अखेर मार्च महिन्यात विद्यापीठांतर्गत सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच वेतन व लेखाधिकारी , अकोला यांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सूचना .....
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- परिपत्रक दि. ०५/०३/२०१९
परिपत्रक - महासंचालक, कृषि परिषद पुणे अंतर्गत महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे सेवा मंडळ, पुणे येथे प्राध्यापक पदावर सेवासंचीत तत्वावर नियुक्ती बाबत.
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- परिपत्रके दि. ०६/०३/२०१९
१. सन २०१८-१९ या वर्षाचे "गोपनीय अहवाल " अर्थात "कार्यमूल्यमापन अहवाल " लिहिण्यासाठी नमुना निश्चित करणेबाबत .... .
२. CR Blank Forms
३. संन २०१८-१९ या वर्षाकरिता विद्यापीठ सेवेतील गट 'ड' मधील कर्मचार्यांच्या वैक्तिक नसत्या अद्यावत ठेवणेबाबत.. .
४. मत्ता व दायीत्वे यांची वार्षिक विवरणे सादर करणे बाबत ...
५. मत्ता व दायीत्वे विवरण पत्र प्रपत्र १,२,३ नमुना ..
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- अंतिम अनुकंपा प्रतीक्षा सूची माहे डिसेंबर २०१८ अखेर ..... .
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि ०६/०३/२०१९
१. संलग्न गटविमा बचत योजना (GSLI) सन २०१९-२० साठी नुतनीकरण .......
२. सन २०१८-१९ मध्ये मंजूर करण्यात आलेला स्थायी अग्रिम दि. ३१.०३.२०१९ पूर्वी विद्यापीठ निधीत जमा करणे बाबत .......
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि ०२/०३/२०१९
संलग्न गटविमा बचत योजना (GSLI) सन २०१९-२० साठी नुतनीकरण करणे बाबत आहरण व संवितरण अधिकारी यांना सूचना .......
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि २८/०२/२०१९
नक्षलग्रस्त भागामध्ये नियुक्ती झालेल्या कर्मचार्यांना अनुज्ञेय असलेल्या वेतनश्रेणी आणि वेतन निश्चितीबाबत .......
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि २५/०२/२०१९
कृषी विद्यापीठातील शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांची करण्यात आलेल्या वेतन निश्चितीबाबत ....
Registrar, Dr. PDKV, Akola : Seniority List
Provisional Seniority List of Technical Posts under Dr. P. D. K. V., Akola as on 01/01/2019
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि १४/०२/२०१९
समूह अपघात वैयक्तिक विमा योजना मध्ये वार्षिक वर्गणी ची वसुली करण्याबाबत ....
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि १३/०२/२०१९
उद्योग विभाग णे नवीन धोरण लागू केल्यामुळे खरेदीमध्ये किती बचत झाली यांची माहिती सादर करणेबाबत ....
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- अनुकंपा उमेदवाराची तात्पुरती जैष्ठता यादी ... ३१/१२/२०१८ पर्यंत
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि ०१/०२/२०१९
आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस खरेदीच्या प्रस्तावाबाबत करावयाची कार्यवाही ....
Comptroller,Dr. PDKV, Akola: ORDER
Regarding Verification of Stock and Stores and Write off Process....
Registrar, Dr. PDKV, Akola- Seniority List:
Additional Provisional Seniority List of Sr. Research Asst. and Agril. Assistant working under Dr. P. D. K. V., Akola as on 01.01.2019
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि १४/०१/२०१९ :परिपत्रक - आढावा बैठकीस उपस्थित राहण्याबाबत ...
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि १६/०५ /२०१८ :परिपत्रक - प्रलंबित लेखा परीक्षण आक्षेप निकाली काढणे बाबत ...
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्यांबद्दल माहिती पाठविणे बाबत ..... .
परिपत्रक - शिक्षकवर्गीय व समकक्ष संवर्गातील वेतनश्रेणीची पुनर्रचना बाबत ....
विद्यापीठ अभियंता , डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला: दि. १८.१२.२०१८ रोजीपर्यंत निवास्थान मिळनेकारिता अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे प्राप्त अर्ज तात्पुरती जैष्ठता यादी . .
Registrar, Dr. PDKV, Akola- Circular:
Invitation of proposals for Stage IV to V for upward movement of Academic Grade Pay under Career Advance Scheme.
नियंत्रक कार्यालय, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला: परिपत्रक - नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचे अंदाजपत्रका संबधीत .
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- दि.०८/१२/२०१८ व दि. ०९/१२/२०१८ रोजी विद्यापीठ अंतर्गत सर्व कार्यालय नियमितपणे पूर्णवेळ सुरु राहण्या संदर्भात ..... .
नियंत्रक कार्यालय, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला: प्रलंबित लेख आक्षेपाच्या पूर्ततेबाबत ....
नियंत्रक कार्यालय, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला: नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचे अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत... .
Comptroller,Dr. PDKV, Akola:
1.Preparation of Eight Monthly Revised Budget Estimates 2018-19 (Non Plan Schemes) Time Limit 03/12/2018
2.सुधारीत वेतनश्रेणी घेणाऱ्या अधिकारी कर्मचार्यांना दि.०१/०१/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ या कालावधीतील महागाई भत्याची थकबाकी देण्याबाबत ..
Registrar, Dr. PDKV, Akola : Within the University Student's Transfer due to closing of College during Academic Year 2018-19 -
REVISED ORDER No. AD(I)/ADMIN/593/2018 Dated 16/10/2018
Associate Dean (Instruction), Dr. PDKV, Akola :
Circular: M.Sc., M.Tech. & Ph.D. Admission with terms and conditions for in-service candidates of the University during 2018-19.
नियंत्रक कार्यालय, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला: एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये उपलब्ध करून देण्याबाबत ... .
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला- कार्यकारी परिषदेच्या सभेकरिता विषय/प्रस्ताव विहित नमुन्यामध्ये पाठविणेबाबत .. .
नियंत्रक कार्यालय, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला: गव्हरमेंट ई-मार्केत्प्लेस (GeM) पोर्टलची कार्यपद्धतीच्या अंमलबजावणीबाबतच्या प्रशिक्षणाबाबत ... .
Registrar, Dr. PDKV, Akola : Within the University Student's Transfer due to closing of College during Academic Year 2018-19
1. Order No. AD(I)/ADMIN/451/2018 Dated 14/09/2018
2. Transfer of Students from Smt. Anusayabai Meghe College of Agriculture, Bhugaon to Various Colleges of University (Semester III) as per students option and Merit basis
3. Transfer of Students from Smt. Anusayabai Meghe College of Agriculture, Bhugaon to Various Colleges of University (Semester V) as per students option and Merit basis
4. Transfer of Students from Smt. Anusayabai Meghe College of Agriculture, Bhugaon to Various Colleges of University (Semester VII) as per students option and Merit basis
कुलसचिव, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला:परिपत्रक- MAHA-DBT Portal वर शिष्यवृत्तीकरिता महाविद्यालयाची / तंत्र विद्यालयाची / संस्थेची माहिती Online पद्धतीने भरणे बाबत. .
नियंत्रक कार्यालय, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला: सोमवार दिनांक २८ मे २०१८ रोजी झालेल्या कार्यकारी परिषदेच्या ३१८ व्या सभेत घेतलेले निर्णय /ठराव .
Associate Dean (Instruction), Dr. PDKV, Akola : Circular in-service candidates regarding application for obtaining NOC for perusing higher studies (M.Sc./M.Tech and Ph.D) to the academic year 2018-19...
Head,Dept. of Agril. Process Engg., Dr. PDKV, Akola : National Level Essay Competition...
कुलसचिव कार्यालय : जैष्ठता यादी दि. २३/०८/२०१८
विद्यापीठात नियमित आस्थापनेवर तीन वर्ष सेवा झालेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांकडे जड वाहनचालक परवाना असलेल्या कर्मचाऱ्यांची दि. ३१/०३/२०१८ पर्यंतची जैष्ठता यादी ......
कुलसचिव कार्यालय : अधिसूचना दि. 1३/०८/२०१८
विद्यापीठाकडून आकारण्यात येणारे सुधारीत विद्यार्थी शुल्क ..
नियंत्रक कार्यालय, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला:
१) सन २०१९-२० वर्षाकरिता नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचे अंदाजपत्रक तयार करणे बाबत.. दि. १०/०८/२०१८
२) स्मरण पत्र क्र.३ परिपत्रक क्र.जाक्र/अप्रवि/अंसेनियो/७४०/२०१८ दि. १०/०८/२०१८
नियंत्रक कार्यालय, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला: मा. उच्च्य न्यायालय खंडपीठ, नागपूर यांच्या निर्णयानुसार वेतन व निवृत्ती वेतन मध्ये झालेल्या अतिप्रदानाच्या वसुली बाबत.
नियंत्रक कार्यालय आदेश दि ३१ /०३ /२०१८ :वस्तू व सेवा कर कार्यवाहीबाबत ..
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि १७ /०७ /२०१८ :केंद्र शासनाने विकासित केलेल्या ई-मार्केत्प्लेस (GeM) पोर्टलची कार्यपद्धत ची अंमलबाजावानिकारिता आवश्यक टी माहिती पुरवण्याबाबत ..
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि १६ /०७ /२०१८ :निवृत्ती वेतन विषय लाभाचे सन २०१९-२० आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत ..
Tender Co-ordinator CPC: Intent for the purchase of Instruments and Machinery through CPC
Registrar, Dr. PDKV, Akola : Submission of proposal for promotion to the post of Assistant Professor, last date - 16/07/2018
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि १० /०७ /२०१८ :सन २०१९-२० वर्षाकरिता नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचे अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत ..
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि १० /०७ /२०१८ :I. U. M. S. सोफ्टवेर मधील D. C.P.S. module मधून broadsheet साक्षांकित करून पाठविण्याबाबत ...
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि १० /०७ /२०१८ :राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचे New C. S. R. F. version १.२ फार्म भरनेबाबत ...
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि ०४ /०७ /२०१८ :सन २०१९-२० वर्षाचे (योजनेत्तर योजनांचे ) अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत ..
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि २९/०६ /२०१८ :राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचे New C. S. R. F. version १.२ फार्म भरनेबाबत ...
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि २८ ०६ /२०१८ :सातव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षण व शिक्षक्वर्गीय अधिकारी यांना द्यावयाच्या वेतानाबत ...
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि २६/०६ /२०१८ :प्रलंबित लेख परीक्षण आक्षेप पूर्ततेकरिता नियंत्रक कार्यालयांतर्गत समिती गठीत करण्याबाबत ...
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि २१/०६ /२०१८ :लेख परीक्षण आक्षेपबाबतच्या बैठकीस उपस्थित राहण्याबाबत ...
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि ०५/०६ /२०१८ :I. U. M. S. सोफ्टवेर मधील D. C.P.S. module मधून broadsheet साक्षांकित करून पाठविण्याबाबत ...
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि ०५/०६ /२०१८ :स्मरणपत्र -३ - राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचे D . D. O. फार्म भरून पाठविनेबाबत ..
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि ०७/०६ /२०१८ :परिपत्रक - गवर्नमेंट ई -मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टलची कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करणेबाबत...
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि १६/०५ /२०१८ :परिपत्रक - प्रलंबित आक्षेपांचे अनुपालन सदर करणेबाबत...
Dy. Registrar (Academic) :Academic Calendar for all UG Courses for the Academic Year 2018-19, I & II Term 2018-19.
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि ०७ /०५ /२०१८ :Public Finance Management System वर प्रशिक्षण
कुलसचिव कार्यालय : परिपत्रक दि. २६/०४/२०१८
विद्यापीठांतर्गत असलेल्या जमिनीबद्दल माहिती पाठविण्याबाबत
कुलसचिव कार्यालय : परिपत्रक दि. १७/०४/२०१८
सन २०१८ या वर्षा साठी संपूर्ण अकोला जिल्ह्याकरिता स्थानिक सुट्ट्या बाबत
Registrar Office Seniority List: Final Seniority List as on 01.01.2016 and Provisional Seniority List as on 01.01.2017 for Technical Post under the University
1. Notice
2. Final Seniority List as on 01.01.2016
3. Provisional Seniority List as on 01.01.2017
कुलसचिव कार्यालय : परिपत्रक दि. २८/०३/२०१८
सन २०१७-१८ या वर्षाकरिता विद्यापीठ सेवेतील गट 'ड ' मधील कर्मचार्यांच्या वयक्तिक नसत्या अद्यावत ठेवानेबाबत ......
कुलसचिव कार्यालय : परिपत्रक दि. २८/०३/२०१८
१.मत्ता व दायीत्वे यांची वार्षिक विवरणे सदर करण्याबाबत
२. मत्ता व दायीत्वे विवरण पत्राचा नमुना
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि १८ /०३ /२०१८ :सन २०१५-१६ आणि सन २०१६-१७ चे एम इ एस व एम आर एस , IUMS संगणक प्रणालीमध्ये नोंदी करण्याबाबत
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि २९ /०३ /२०१८ :विद्यापीठ व संलग्न संस्थेमधील सुधारीत वेतनश्रेणीत वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा दिनांक १ जुलै २०१७ पासून महागाई भत्ता वाढ मंजूर करण्याबाबत
Central Purchase Committe, Akola Division
Approved List of Suppliers for the Supply of Office and Laboratory Furniture valid upto 31/03/2019
Central Purchase Committe, Akola Division
Approved Rate List of Instruments and Machinery with their Suppliers/Firms valid upto 31/03/2019
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि २३ /०३ /२०१८ :मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ , नागपूर यांच्या निर्णयानुसार वेतन व निवृत्ती वेतन मध्ये झालेल्या अतिप्रदानाच्या वसुली बाबत ..
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि १७ /०३ /२०१८ :IUMS सोफ्टवेर मधील dcps moduleमध्ये DCPS broadsheet statement साक्षांकित करून पाठविण्याबाबत . ...
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि २६ /०३ /२०१८ :राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचे D.D. O. Form भरून पाठविनेबाबत ...
कुलसचिव कार्यालय जैष्ठता यादी :
रोजंदार मजूर , कुशल व अर्धकुशल यांची दि. ३१.०३.२०१५ पर्यंतची तात्पुरती जैष्ठता यादी ...
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि १७ /०३ /२०१८ :आर्थिक वर्षा च्या अखेरीस खरेदी व देयक सादर करण्याबाबत . ...
Registrar, Dr. PDKV, Akola : Schedule for Personal interview and assessment of domain knowledge for award of higher AGP under CAS stage 3 to 4.
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि १६ /०३ /२०१८ :लेखा आक्षेप अनुपालन समिती बाबत . ...
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि १५ /०३ /२०१८ :दि. १७ मार्च २०१८ रोजी GST नोंदणीकरिता सभा. ...
कुलसचिव कार्यालय : परिपत्रक
१. विद्यापीठ सेवेतील अधिकाऱ्यांचे/ कर्मचार्याचे गोपनीय अहवालाचे प्रतिवेदन व पुनर्विलोकणासाठी क्याम्प आयोजित करण्याबाबत तसेच सन २०१७-१८ या वर्षाचे गोपनीय अहवाल प्रतिवेदन / पुनर्विलोकन करण्याबाबत
२. गोपनीय अहवालाचा प्रतिवेदन व पुनर्विलोकणासाठी नमुना
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि ६ /०३ /२०१८ :जड संग्रहाची वार्षिक पडताळणी बाबत. ...
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि २३/०२/२०१८ :प्रलंबित आक्षेपाचे अनुपालन सादर करणे बाबत ...
नियंत्रक कार्यालय स्मरणपत्र -१ दि २१/०२/२०१८ :नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचे सभासद ज्या कार्यालयात कार्यरत असतील तेथील आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचे D.D.O. form भरून पाठविण्याबाबत.
Registrar Office Seniority List:
Provisional Subject-wise Seniority list of Academic Staff in the cadre of Professor, Associate Professor & Assistant Professor in the Faculty of Agricultural Engineering as on 01-01-2011
परिपत्रक : २०१७ चा ध्वजदिन निधी संकलन
Registrar Office Seniority List:
1. Notice regarding Seniority List
2. Final Seniority List of SRA, JRA and Agril. Asst. as on 01/01/2018
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि १४/०२/२०१८ :समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना लागु करण्यासबंधीचे परिपत्रक
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि 01/०२/२०१८ :विद्यापीठातील कर्मचार्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन (NPS) योजनेची अंमलबजावणी करण्याची स्तर -१ कार्यपद्धती
Registrar Office: Circular regarding submission of CAS Proposals.
Registrar Office Seniority List:
Final Seniority List of S. S. C. with Typing passed Class IV Employee as on 31-05-2017
कुलसचिव कार्यालय :परिपत्रक :-दि. ०४/०२/२०१८ ला विद्यापीठ परिसरातील सर्व कार्यालये नियमितपणे सुरु ठेवन्या बाबत ..
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि ३१/०१/२०१८ :जी.एस.टी. संबधित आयकर विभागामार्फत प्रशिक्षण बाबत
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि ३०/०१/२०१८ :आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस खरेदीच्या प्रस्तावाबाबत करायची कार्यवाही ..
Registrar Office Promotion Order:
Temporary 11 month promotion of Assistant Professor of the University to the post Associate Professor...
Registrar Office Circular:
Schedule for the training to the employees of Dr. P. D. K. V., Akola, for the various modules developed under IUMS project
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि०२/०१/२०१८ :लेखा आक्षेप अनुपालन समितीची सभा दि. ०६/०२/२०१८ रोजी ....
Registrar, Dr. PDKV, Akola :
1) Five Yearly Provisional Combined Subject-wise Seniority list of Academic Staff Members in the cadre of Professor, Associate Professor & Assistant Professor in the Faculty of Agriculture as on 01.01.2016.
2) Final Subject-wise Seniority list of Academic Staff Members in the cadre of Professor, Associate Professor & Assistant Professor appointed during 01.01.2011 to 31.12.2015 in the Faculty of Agriculture.
3) Final Subject-wise Seniority list of Academic Staff Members in the cadre of Professor, Associate Professor & Assistant Professor appointed during 02.04.2010 to 31.12.2010 in the Faculty of Agriculture as on 01.01.2011.
Registrar, Dr. PDKV, Akola : Submission of promotion proposal to the post of Associate Professor dated 18/01/2018
Central Purchase Committe, Akola Division
Indent for the Purchase of Office/Laboratory Furniture through CPC
कुलसचिव कार्यालय :परिपत्रक :-आनंद निकेतन कृषि महाविद्यालय वरोरा जि. चंद्रपूर येथे प्रतीनुक्तीने प्राचार्य पदाकरिता नियुक्ती करिता ..
Registrar Office Seniority List:
Provisional additional Seniority list of Agricultural Assistant(Diploma), Agricultural Assistant(Graduate) and Junior Research Assistant, appointed from 01/01/2017 to 31/12/2017 as on 01.01.2018
कुलसचिव कार्यालय जैष्ठता यादी :वर्ग ४ कर्मचाऱ्यांची दि. ३१/०५/२०१७ पर्यंतची तात्पुरती जैष्ठता यादी
Registrar Office Seniority List:
Provisional additional subject-wise seniority list of Academic Staff Members in the cadre of Professor, Associate Professor & Assistant Professor in the Faculty of Agriculture, appointed during 01/04/2010 to 31/12/2010 as on 01.10.2011
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक (स्मरण ) दि०२/०१/२०१८ :लेख परीक्षण अहवाल पूर्तता समितीची १०९ वि सभा अकोला येथे आयोजित करण्याबाबत ..
Registrar Office Seniority List:; विद्यापीठात कार्यरत असलेल्या वर्ग ३ या पदावरील सलग तीन वर्ष ईतकी नियमित सेवा पूर्ण व माळी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र . कृषी पदविका किंवा कृषी पदवी उत्तीर्ण कर्मचाऱ्यांची दि. ३१/०७/२०१७ पर्यंतची तात्पुरती जैष्ठता यादी
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक (स्मरण ) दि.२२/१२/२०१७ :नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेमध्ये आठमाही अंदाजपत्रक तयार करण्या संम्बंधित..
नियंत्रक कार्यालय : भा. कृ. अ. प. योजना , सर्व केंद्र सरकार योजना व कृषी विज्ञान केंद्र योजना , यामध्ये झालेला खर्च PFMS द्वारे टाकण्या संम्बाधित ...
Dy. Registrar (Academic) : 32th Convocation Notification
1)Notification 32th Convocation (अधिसूचना - ३२ वा दीक्षांत समारंभ)
2) Application for Admission to 32nd Annual Convocation of the University
नियंत्रक कार्यालय : कार्यालयीन आदेश - लेखा परीक्षण अहवालातील प्रलंबित आक्षेपांचे अनुपालन सदर करणेबाबत .....
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि.३०/११/२०१७ :आहारन व वितरण अधिकारी यांना PFMS software बाबत प्रशिक्षण .....
ARIS CELL - CIRCULAR Dated 30th Nov 2017 :Regarding the use of Pirated Software in Office Computers.......
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि.२९/११/२०१७ :लेखा परीक्षण अहवालातील सन १९७१-७२ ते सन २००९-२०१० या वर्षाचे प्रलान्म्बित आक्षेपांचे अनुपालन सादर करणेबाबत ...
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि.२१ /११/२०१७ :लेखा आक्षेपांचे अनुपालन सादर करणेबाबत ...
Registrar Office Circular Dated 27/11/2017:Circular regarding inviting proposals for promotion to the post of Assoc. Professor and Assistant Professor ...
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि.२१ /११/२०१७ :लेखा आक्षेपांचे अनुपालन सादर करणेबाबत ...
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय परिपत्रक दि१६/११/२०१७ :दि. १६/११/२०१७ रोजीपर्यंत विद्यापीठ निवास स्थान मिलण्याकरिता अधिकारी /कर्मचाऱ्यांचे प्राप्त अर्जांची जैष्ठता यादी
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि.१५/११/२०१७ :नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेमध्ये आठमाही अंदाजपत्रक तयार करण्या संम्बंधित..
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि.१०/११/२०१७ :नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेमधील सन २०१८-१९ आर्थिक वर्षामध्ये निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती पाठविण्याबाबत ...
कुलसचिव कार्यालय जैष्ठता यादी :विद्यापेठात कार्यरत असलेल्या वर्ग ३ व ४ या पदावरील सलग ७ वर्ष इतकी नियमित सेवा पूर्ण आणि माली प्रशिक्षण प्रमाणपत्र , कृषी पदविका व पदवी उतीर्ण कर्मचाऱ्यांची दि. ३१/०५/२०१७ पर्यंतची तात्पुरती जैष्ठता यादी
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि.१३ /११/२०१७ :माहे २०१७ पासून सादर करण्यात आलेल्या देयकांच्या नोंदी IUMS software मध्ये अद्यावत करण्याबाबत ......
Registrar Office Circular Dated 9th Nov. 2017 :Circular regarding relieving ...
नियंत्रक कार्यालय सुधारीत परिपत्रक दि.०३ /११/२०१७ :लेखा आक्षेप अनुपालन समितीबाबत ...
Office of Comptroller, Circular Dated 1st Nov 2017 :Preparation of Eight Monthly Revised Budget Estimates 2017-18 (Non Plan Schemes) Time Limit 02/12/2017
Registrar Office Circular Dated 31st Oct 2017 :Date Extended for Submission of Proposal for Promotion to the post of Assistant and Associate Professor
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि.३० /१०/२०१७ :लेखा आक्षेप अनुपालन समितीबाबत ...
ARIS CELL - CIRCULAR Dated 26th Oct 2017 :Regarding updates of University Website contents...
Registrar Office Circular Dated 20th Oct 2017 :Submission of Proposal for Promotion to the post of Associate Professor
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि.१० /१०/२०१७ :लेखा परीक्षण अहवाल पूर्तता समितीची १०९ वि सभा नागपूर येथे आयोजित करण्याबाबत
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि.१२ /१०/२०१७ :नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना संम्बाधित कर्मचारी ची माहिती पाठविण्याबाबत ----
कुलसचिव कार्यालय:तात्पुरती अनुकंपा प्रतीक्षा सूची माहे सप्टेंबर २०१७ अखेर
कुलसचिव कार्यालय:महिला तक्रार निवारण समिती आदेश क्र.बीएबी/म.त.नि.स./२०१७/६८३ दि. ११/१०/२०१७
Registrar Office Circular Dated 25th April 2017 :Final Seniority List of Academic Staff Members in the cadre of Professor, Associate Professor & Assistant Professor in the Faculty of Agriculture and Faculty of Agricultural Engineering, as on 01.04.2010
नियंत्रक कार्यालय पत्रक दि.०६ /१०/२०१७ :प्रशिक्षण व ईतर प्रलंबित कामकाजाच्या आढावाबाबत ----
नियंत्रक कार्यालय पत्रक दि.०४/१०/२०१७ :दिनांक ०४/१०/२०१७ रोजीच्या बैठक स्थळाबाबत ....
कुलसचिव कार्यालय परिपत्रक दि.२६/०९/२०१७ :नवनियुक्त कुलगुरू डा. वि. म. भाले यांचा स्वागत समारंभ
Circular regarding National Level Essay Competition Prize Distribution Function
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक (स्मरणपत्र-१) दि.०६/०९/२०१७ :सन २०१५-१६ ते आजपर्यंतच्या डी.सी.पी.एस. च्या प्रलंबित नोंदी दि. १५/०९/२०१७ पर्यंत सदर करण्याबाबत ....
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय परिपत्रक दि.१८/०८/२०१७ :विद्यापीठ निवास स्थान मिल्ण्याकरिता प्राप्त अर्जांची जैष्ठता यादी
Department of Agricultural Process Engineering and AICRP on Post Harvest Engineering & Technology, Dr.PanjabraoDeshmukhKrishiVidyapeeth, Akola (M.S.) – 444104
National Level Essay Competition
कुलसचिव कार्यालय परिपत्रक दि.२३/०८/२०१७ :विद्यापीठाचा सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्यासाठी माहिती पाठविण्याबाबत
महाराष्ट्र शासन परिपत्रक दि. २९/०६/२०१७
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि.१०/०८/२०१७ :सन २०१५-१६ ते आजपर्यंतच्या डी.सी.पी.एस. च्या प्रलंबित नोंदी करण्याबाबत ....
नियंत्रक कार्यालय दि.१०/०८/२०१७ :स्मरण पत्र १ - विद्यापीठ सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याबाबत ....
Comptroller, Dr. PDKV, Akola :Public Financial Management System- PFMS
Circular regarding Akshay Urja Day Celebration at College of Agril Engg. and Technology, Akola
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि.२४/०७/२०१७ :विद्यापीठ सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये नियतवयमानावर सेवानिवृत्त होणार्या विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन विषयक लाभाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याबाबत ....
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि.२९/०७/२०१७ :विद्यापीठातील सर्व व्यवहारामध्ये कॅशलेस पद्धतीचा/डीजीटल मोडचा अवलंब करणेबाबत.
कृषि तंत्र निकेतन पद्विकाधारक उमेदवारांना कृषि पदवीच्या थेट द्वितीय व प्रथम वर्षात प्रवेशासाठी अतिरिक्त जागेवरील प्रवेश फेरी
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि.२७/०७/२०१७ :सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत ...
नियंत्रक कार्यालय :
1) महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग परिपत्रक - सन २०१७-१८ मधील वितरणाबाबत
2) अर्थ प्रशासन विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि, अकोला : सन २०१८-१९ वर्षाचे (योजनेत्तर योजनांचे) अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत.
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि.१५/०७/२०१७ :स्थानिक निधी लेखा आक्षेपाबाबत चे अनतीमी करण तथा स्थानिक निधी लेखा आक्षेपाचे अनुपालन करणे बाबत ..
Regarding Circular and Proforma for application for obtaining NOC for pursuing Higher studies(Ph. D.) to the academic year 2017-18
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि.०१/०७/२०१७ :विद्यापीठातील सर्व व्यवहारा मध्ये कॅशलेस पद्धतीचा अवलंब करणे बाबत
दिनांक ०१ ते ०७ जुलै २०१७ ह्या कालावधीत हाती घेण्यात येणाऱ्या ४ कोटी वृक्षारोपणाच्या कार्यक्रमामध्ये कृषि विद्यापीठाच्या सहभागाबाबत
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि.२३/०६/२०१७ :लेखा परीक्षण अहवालातील प्रलंबित आक्षेपांची सध्यस्थिती बाबत ...
Final Seniority Lists of SRA, JRA, Agricultural Assistant and Live Stock Supervisor under Dr. P. D. K. V., Akola as on 01.01.2017
कृषि तंत्र पदविका व कृषि तंत्रज्ञान पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश सूचनेबाबत ...
कृषि तंत्र पदविका व कृषि तंत्रज्ञान पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रिया २०१७-१८
Provisional Seniority List of Technical posts under Dr. P. D. K. V., Akola as on 01/01/2016
नियंत्रक कार्यालय परिपत्रक दि.१२/६/२०१७ :नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेला लागणारी माहिती विहित नमुन्यामध्ये भरवून पाठविण्याबाबत
कुलसचिव कार्यालय परिपत्रक दि.१५/६/२०१७ :विद्यापीठ प्रशासनाच्या वतीने डॉ. बळवंत गोविंदराव बथकल, माजी कुलगुरू यांना विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करणेकरिता दि.१५/६/२०१७ रोजी ठीक दुपारी ०३.०० वाजता कमिटी हॉल येथे उपस्थिती बाबत.
१. शैक्षणिक सत्र २०१७-१८ करिता निम्न कृषि शिक्षणांतर्गत कृषि शिक्षण अभ्यास्क्रमाची प्रवेश सूचना व प्रवेश प्रणाली वेळापत्रक
२. ग्रामीण शिक्षण संस्थेत कृषि विज्ञान पदविका अभ्यासक्रम वर्ष २०१७-१८ साठी प्रवेशाचे आवेदन पत्र
३. कृषि विज्ञान पदविका अभ्यासक्रम प्रवेश माहिती पुस्तिका २०१७-१८
नियंत्रक कार्यालय, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :लेख परीक्षण अहवाल पूर्तता करण्याबाबत ..
माळी प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश सुचणे बाबत ...
Director AEEC, Dr. PDKV, Akola :-NAE final report on Dr. PDKV, Akola
परिपत्रक -कुलसचिव कार्यालय, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :सोमवार दि. १ मे २०१७ रोजी महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या वर्धापन दिनानिमित्त्य श्रमदान कार्यक्रमाबाबत ...
परिपत्रक - नियंत्रक कार्यालय, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :सन २०१६-१७ ची प्रलंबित देयके सन २०१७-१८ मध्ये निकाली काढणे बाबत.
CIRCULAR -Final Seniority List of SRA, JRA , Agril Asst. and L.S.S. working under Dr. P. D. K. V., Akola as on 01/01/2016:
1. Letter
2. Seniority List
Order No. BBA/CAS/Stage 4 to 5/2017/5113 Dated 30th March 2017: Award of Higher AGP to Academic Staff of University under CAS scheme and Circular No. BBA/CAS/Stage 4 to 5/2017/5125 dated 31st March 2017
CIRCULAR - Central Purchase Committee:Approved Rate list for the supply of Lab. Equipments/ Instruments upto 31-03-2018 finalized by Central Purchase Committee, Dr. PDKV, Akola
दि १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीमधील अग्रिम धनाचे समायोजनाबाबत
सन २०१६-१७ मध्ये मंजूर करण्यात आलेला स्थाई अग्रिम दि. ३१/०३/२०१७ पूर्वी विद्यापीठ निधीत जमा करणे बाबत
परिपत्रक, कुलसचिव कार्यालय, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : शनिवार दि. २५ मार्च, २०१७ या सुट्टीच्या दिवशी विधिमंडळ कामकाजासाठी संबधित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित राहण्याबाबत.
CIRCULAR - Central Purchase Committee:Approved list of Suppliers for the supply of Lab. Chemicals, Glasswares, Plasticwares, Media, Filter papers & other lab. consumables valid upto 31-03-2018 finalized by CPC, Dr. PDKV, Akola
Interview for award of CAS stage IV to V at Dr. PDKV, Akola vide No. BBA/CAS/IV-V/2016/5019 dated 20th March, 2017
वित्तीय वर्ष २०१६-१७ करिता राज्य व केंद्र सरकारी योजनांचे आर्थिक वर्ष समाप्तीबाबत
आहरण व संवितरण अधिकारी तथा लेख सहाय्यक यांना प्रशिक्षण देनेबाबत
नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती योजनेबाबत .....
CIRCULAR - Central Purchase Committee:Approved Rate List for the supply of Lab. Equipments/ Instruments upto 31-03-2018 finalized by CPC, Dr. PDKV, Akola
Order No. BBA/CAS/Stage 1-2& Stage 2-3/2017 Dated 04th March 2017: Award of Higher AGP to Academic Staff of University under CAS scheme
1) Circular regarding Confidential Report (CR) for the Year 2016-17
2) University CR format
CIRCULAR: Regarding meeting of all Directors, Associate Dean, Heads of Department and other officers on 03/03/2017 at 11.00 am
CIRCULAR - Central Purchase Committee:Approved Rate List for the supply of Stationary & Office Consumables valid upto 31-03-2017 finalized by CPC, Dr. PDKV, Akola
Circular:- Postponement of meeting of MAURB, Pune scheduled on 14th and 15th February 2017 and extension of date up to 28/02/2017 for submission of proposals if not submitted earlier.
मतदानाच्या दिवशी मतदान करण्याकरिता पूर्णवेळ सुट्टी देण्याबाबत
मतदानाच्या दिवशी मतदान करण्याकरिता किमान दोन तासांची विशेष सवलत देण्याबाबत
विद्यापीठातील निवृत्तीवेतन धारकांना आयकर भरणा संभंतीत सूचना
आयकर भरणा संबंधित नमुना
Postponement of meeting of MAURB, Pune scheduled on 14th and 15th February 2017
Interview for award of CAS IV to Stage V at MAURB, Pune
पदवीधर मतदारसंघाच्या तसेच शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकांच्या दिवशी संम्बंधित मतदारण विशेष नैमातिक राजा मंजूर करण्याबाबत
CIRCULAR - Central Purchase Committee:Approved Rate List for Supply of Lab. Eqipments/ Instruments upto 31-03-2017 finalized by CPC, Dr. PDKV, Akola
CIRCULAR - Central Purchase Committee:Approved Rate List for Supply of Office Furniture
खंड क्षमापित करण्यात आलेल्या कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक व वरिष्ठ संशोधन सहाय्यक यांचे भविष्य निर्वाह निधीची कपात नियमित करण्याबाबत
परिपत्रक: शैक्षणिक व ईतर शुल्क ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याबाबत
परिपत्रक: अग्रीम समायोजनाबाबत दि. १५ /१२ /१६
Provisional Seniority Lists of SRA, JRA, Agri. Astt. and Live Stock Supervisor, under Dr. P.D.K.V., Akola as on 01.01.2016.
Provisional Seniority List of Assistant Registrar/Assistant Comptroller, Section Officer, Assistant Section Officer, Senior Clerk, Section Assistant Stenographer (HG), Stenographer (LG), Steno typist, Technical Assistant (Library), Laboratory Assistant, Junior Engineer, under Dr. P.D.K.V., Akola as on 01.01.2017.
Final Seniority List of S.S.C. with Typing Passed Class IV Employee as on 30-11-2016
सन २०१५-१६ व त्यापूर्वीचे महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेले भारत सरकार शिष्यवृत्ती आणि शिक्षण फी परीक्षा फी चे प्रलंबित आवेदन पत्राबाबत ....
जय किसान जय विज्ञान आठवला दि. २३ ते २९ डिसेंबर २०१६ साजरा करण्याबाबत
Holding Condence Semester for Agriculture Polytechnic Diploma Course Students
महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद , पुणे येथील संचालक (संशोधन) हे पद प्रती नियुक्तीने भरण्याबाबत
लोक प्रश्सानातील अत्यकृष्ट व नाविन्यपूर्ण कामाकरिता पंतप्रधान पारितोषिक -२०१६ यांसाठी अर्ज पाठविण्याबाबत
अर्थ प्रशासन विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - परिपत्रक : आर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठी प्रस्तावित खर्च (Budget Estimate for 2017-18)
क्यास अंतर्गत प्रस्ताव सादर करतेवेळी संलग्न करण्यात आलेल्या कागद पत्राबाबत
ARIS Cell, Dr. PDKV, Akola: Circular for collection of Faculty Database for Vidwan
1) CIRCULAR - Regarding Vidwan - Expert Database and National Researcher Network
2) Proforma for Vidwan - Expert Database and National Researcher Network
Central Purchase Committee (Akola Region) : Circular regarding indents for Equipment - 2016-17
सन २०१६-१७ या वर्षाकरिता नविन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचे आठमाही अंदाजपत्रका करिता खर्चाचे विवरण पाठविणे बाबत.
सन २०१६-१७ या वर्षाच्या कृषि तंत्र पदविका , कृषि तंत्रज्ञान पदविका व मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाच्या वाढीव प्रवेश कार्यक्रमा अंतर्गत दिलेल्या प्रवेश कार्यक्रमा अंतर्गत दिलेल्या प्रवेश संदर्भात वाटप पत्रे प्राप्त करण्याबाबत
Office of the Directorate of Instruction - Circular: Regarding submission of Demands for NTS, READY, Development Grant & Library Strenghening
Preparation of Eight Monthly Revised Budget Estimates(2016-17) Non Plan Schemes
विद्यापीठांतर्गत कार्यरत रोजंदार मजुरांची तात्पुर्ती जैष्टथा यादी वर आक्षेप बोलविणे बाबत
रोजंदार मजुरांची दि. ३१/०३/२०१५ पर्यंतची तात्पुरती जैष्ठता यादी
रोजंदार मजुरांची दि. ३१/०३/२०१५ पर्यंतची तात्पुरती जैष्ठता यादी (ज्यात जन्मतारखेची नोंद प्राप्त झालेली नाहीं
अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघ नोंदणी कार्यक्रम -२०१६ : अकोला जिल्ह्यातील शासकीय / निमशासकीय कार्यालयातील पात्र पदवीधरांच्या नोंदानिबाबत
Central Purchasing Committee 2016-17- Indent for Equipment
Circular regarding submission of proposals under Career Advancement Scheme
Circular regarding API Score card issuance
परिपत्रक: वैद्यकीय खर्चाच्या परीपुर्तीस मंजुरी प्रदान करण्याच्या अधिकाराबाबत
परिपत्रक: कृषि विद्यापीठ व संलग्न संस्थेतील सुधारित वेतनश्रेणीत वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा दि. ०१ जानेवारी २०१६ पासून महागाई भत्ता वाढ मंजूर करण्याबाबत
परिपत्रक: कृषि विद्यापीठ व संलग्न संस्था यांनी कार्यालयीन खरेदीच्या कार्यपद्धती बाबत
परिपत्रक: अग्रीम समायोजनाबाबत दि. २५/०८/१६
CIRCULAR: M.Sc. and Ph.D. Admission with terms and conditions for In-Service candidates of the University during 2016-17
कृषि तंत्र विद्यालय / निकेतन पदविका शैक्षणिक वर्ष सन २०१६-१७ या वर्षात प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे नामांकन बाबत
CIRCULAR: Regarding Ph.D. Admission NOC and Proforma for the year 2016
सन २०१७-१८ वर्षाकरिता अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत
विद्यापीठांतर्गत कार्यरत रोजंदार मजूर , कुशल व अर्धकुशल यांची दि. ३१.०३.२०१५ पर्यंतची जैष्ठता यादी
सूचना
जैष्ठता यादी
कृषि विद्यापीठांतर्गत पदविका अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया पुढे ढकलण्याबाबत
कृषि तंत्रनिकेतन अभ्यासक्रमाचा निकाल उशिरा जाहीर केल्यामुळे गुणवत्ता यादिबाहेरील पदविकाधारक उमेदवारांना कृषि पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश देण्याबाबत
दि. १ ते ७ जुलै, २०१६ कालावधीत वन महोत्सवाची अंमलबजावणी बाबत ...
दि. १ जुलै २०१६ रोजी कृषि दिनाचे आयोजन
शेंदरी बोंडअळी च्या नियंत्रण या विषयावर मार्ग्-दर्शनाकरिता शास्त्रज्ञ यांना उपस्थित राहण्याच्या सुचना ..
२०१४-१५ च्या लेखा परीक्षण संबंधित
कृषि विद्यापीठ व सलंग्न संस्थेतील सुधारित वेतनश्रेणीतील वेतन घेणाऱ्या कर्मचार्यांना दि. ०१/०७/२०१५ ते ३१/०१/२०१६ या कालावधीची महागाई भत्ता थकबाकी देण्याबाबत
विद्यापीठा अंतर्गत कार्यरत रोजंदार मजुर , कुशल व अर्धकुशल यांची दि. ३१.०३.२०१५ पर्यंतची जैष्ठता यादी
तात्पुरती अनुकंपा सूची - माहे डिसेंबर २०१५ अखेर
1) Circular regarding Confidential Report (CR) for the Year 2015-16
2) University CR format
कृषि विद्यापीठ व सलंग्न संस्थेतील सुधारित वेतनश्रेणीतील वेतन घेणाऱ्या कर्मचार्यांना दि. ०१/०१/२०१५ ते ३०/०९/२०१५ या कालावधीची महागाई भत्ता थकबाकी देण्याबाबत
चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची दिलेल्या प्रपत्र मध्ये माहिती भरून दि. १० जाने. २०१६ पर्यंत पाठविण्याबाबत
तीन वर्ष सेवा झालेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांकडे जड वाहन चालक परवाना असलेल्या कर्मचाऱ्यांची दि. ३०/११/२०१५ पर्यंतची तात्पुरती जैष्ठता यादी
अधिसूचना : ३० वा दीक्षांत समारंभ
एसएयु सेवार्थ संगणक प्रणालीद्वारे वैद्यकीय देयके सादर करण्याच्या कार्यवाहीबाबत
IQAC Circular No. Coordination/IQAC/2015/2551 Dated 1st December 2015
Schedule of activities relevant to semester end examination of 1st semester(new) of academic year 2015-16, all u. G. degree program
विद्यापीठातील स्थायी आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची माहिती पाठविणे बाबत
Indent for purchase of Pesticides through CPC-2015
List of selected students to represent in Krida Mahotsav State level Inter University Tournament which is to be held at SRTM University, Nanded
Preparation of Eight Monthly Revised Budget Estimates 2015-16(Non-Plan Schemes)
Indent for purchase of furniture through CPC-2015

1) Circular
2)Format of Indent
एसएयु सेवार्थ संगणक प्रणाली मध्ये वेतन देयके निर्गमित करण्याबाबत
IQAC Circular dated 20/10/2015 for filling of API proforma
Provisional Seniority List of Assistant Registrar/Assistant Comptroller, Section Officer, Assistant Section Officer, Senior Clerk, Section Assistant Stenographer (HG), Stenographer (LG), Steno typist, Technical Assistant (Library), Laboratory Assistant, Junior Engineer, under Dr. P.D.K.V., Akola as on 01.01.2015
CIRCULAR: Regarding the WORKSHOP for Academic Staff of the University organised by IQAC Cell on 16/10/2015 (Akola) and 20/10/2015 (Nagpur)
Circular No. COORDINATION/IQAC/2015/7 dated 14/10/2015
CIRCULAR: Implementation of Career Advancement Scheme (CAS) to the Teachers covered under 6th Pay Commission by University Grant Commission.
1) Circular No. BBA/CAS/2015(I)/2191 and No. BBA/CAS/2015(II)/2192
2) Circular No. BBA/CAS/2015/2190
परिपत्रक: दि. २ ऑक्टोबर रोजी स्वच्छता अभियान राबविनेबाबत
एसएयु सेवार्थ संगणक प्रणालीच्या अंमलबजावणी बाबत
एसएयु सेवार्थ संगणक प्रणालीच्या अंमलबजावणी बाबत
Circular for Ph.D. and Master Degree Admissions for In-service Candidates of University during 2015-16
निम्नस्तर कृषि शिक्षण अभ्यासक्रम नियमावली २०१३
1. Circular of NOC for Ph.D. Admission for In-service Candidates of University during 2015-16
2. NOC Proforma 2015-16
एसएयु सेवार्थ संगणक प्रणालीमध्ये वेतन देयके निर्गमित करण्याबाबत
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक व समकक्ष पदांवर भरती करिता महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ परिनियम १९९० मधील परिनियम ७५ मधील प्रावधानानुसार निवड मंडळाचे कार्यान्वयन, निवड मंडळाचे दस्तावेज व उमेद्वारांचे मुल्यांकन ई. बाबत नियमावली.
एसएयु सेवार्थ संगणक प्रणालीमध्ये वेतन देयके निर्गमित करण्याबाबत
Final Seniority List of Technical Posts as on 1-1-2015
Guidelines for the creation of the Internal Quality Assurance Cell (IQAC) and Submission of Annual Quality Assurance
Report (AQAR) in Accredited Institutions

Order No. BBA/IQAC/2015: Functioning of Internal Quality Assurance Cell in Dr. P.D.K.V., Akola
Order No. BBA/IQAC/2015(1): Constitution of the Coordination Cell for IQAC
Letter No. BDA/Final Sen.Lists/SRA, JRA,AA,LSS/2015 Dated 31 March 2015
Final Seniority Lists of SRA , JRA, Agri. Asst. and L.S.S. working under Dr. P. D. K. V., Akola as on 01.01.2015
एसएयु सेवार्थ संगणक प्रणालीमध्ये वेतन देयके निर्गमित करण्याबाबत
डॉ. पंजाबराव कृषी विद्यापीठ व संलग्न संस्थेतील पात्र कर्मच-यांना मंजूर करण्यात येण्या-या महागाई भत्त्याच्या दारात दि. १ फेब्रुवारी, २०१५ पासून सुधारणा करण्याबाबत
एसएयु सेवार्थ संगणक प्रणालीमध्ये वेतन देयके निर्गमित करण्याबाबत
Rate Contact for Chemicals, Media, Glasswares, Plasticwares and Filter Papers - 2014-15
एसएयु सेवार्थ संगणक प्रणालीमध्ये वेतन देयके निर्गमित करण्याबाबत
Regarding submission of information of Senior Research Asstt./Asst. Ptofessor in the enclosed proforma
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला : तात्पुरती अनुकंपा प्रतिक्षा सूची (माहे. डिसेंबर २०१४ अखेर)
एसएयु सेवार्थ संगणक प्रणालीमध्ये वेतन देयके निर्गमित करण्याबाबत
महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ परिनियम १९९० मधील परिनियम ७५ व ७६ मधील सुधारणेबाबत
स्वच्छ भारत अभियान राबविनेबाबत
Date Extended for submission of information of Senior Res. Asstt. / Assistant Professor in the enclosed Proforma
Regarding submission of information of Senior Res. Asstt. / Assistant Professor in the enclosed Proforma
एसएयु सेवार्थ संगणक प्रणालीमध्ये वेतन देयके निर्गमित करण्याबाबत
Preparation of eight monthly revised budget estimates - 2014-15 (Non Plan Schemes )
दि. ०४/१०/२०१४ : एसयू सेवार्थ संगणक प्रणालीमध्ये वेतन देयके निर्गमित करण्याबाबत
१५/१०/२०१४ रोजी मतदान करण्यासाठी सार्वजनिक सुट्टी
दि. ०४/१०/२०१४ : एसयू सेवार्थ संगणक प्रणालीमध्ये वेतन देयके निर्गमित करण्याबाबत
दि. २/०९/२०१४ पासून स्वच्छता अभियान राबविनेबाबत
विद्यापीठ व सलग्न संस्थेतील सुधारित वेतनश्रेणीत वेतन घेणाऱ्या कर्मचार्यांना दि. ०१/०१/२०१४ ते ३०/०४/२०१४ या कालावधीचा महागाई भत्ता थकबाकी देण्याबाबत
CIRCULAR: Implementation of Career Advancement Scheme to Teachers covered under 6th Pay Commission by University Grant Commission.
Incentive in lieu of acquiring qualifications to the academic staff members
दि. १२ /०९ /२०१४ : एसयू सेवार्थ संगणक प्रणालीमध्ये वेतन देयके निर्गमित करण्याबाबत
CIRCULAR: Implementation of Akruti-Bandh (Staffing Pattern)....
दि. ०८ /०९ /२०१४ : Akrutibandh (आकृतिबंध) -2014
दि. ०६ /०९ /२०१४ : एसयू सेवार्थ संगणक प्रणालीमध्ये वेतन देयके निर्गमित करण्याबाबत
CIRCULAR: Applications are invited for "Dr. P.S. Khankhoje Gold Medal" for the year 2013-2014
Office of the Associate Dean (Instruction): CIRCULAR for M.Sc. and Ph.D. admission with terms and conditions for in-service candidates of the University during 2014-15
दि. १८-०७-२०१४: एस ए यु सेवार्थ संगणक प्रणालीमध्ये वेतन देय्य्के निर्गमित करण्याबाबत
Final Seniority List Of Technical Posts Under Dr. PDKV, Akola As On 1-1-2014
एस ए यु सेवार्थ संगणक प्रणालीमध्ये वेतन देय्य्के निर्गमित करण्याबाबत
Maharashtra Agriculture Universities Statutes Amendment 2014
एसयू सेवार्थ संगणक प्रणालीमध्ये वेतन देयके निर्गमित करण्याबाबत
Final Seniority List Of Technical Posts Under Dr. PDKV, Akola As On 1-1-2013
Circular for Ph. D. admission for inservice candidates of the University for the academic year 2014-15
एसयू सेवार्थ संगणक प्रणालीमध्ये वेतन देयके निर्गमित करण्याबाबत
दि. १९/०४/२०१४ : एसयू सेवार्थ संगणक प्रणालीमध्ये वेतन देयके निर्गमित करण्याबाबत
विद्यापीठातील कर्मचार्यांना मतदान करण्याकरिता जाहीर सुट्टी
एसयू सेवार्थ संगणक प्रणालीमध्ये वेतन देयके निर्गमित करण्याबाबत
Final Seniority lists of Technical Staff as on 01.01.2012
Final Seniority List Of Technical Posts Under Dr. PDKV, Akola As On 1-1-2011
Final Seniority lists of SRA, JRA, Agril. Astt. and LSS as on 01.01.2014
एसू ए यु सेवार्थ संगणक प्रणालीमध्ये वेतन देयके निर्गमित करण्याबाबत - जानेवारी -२०१४ -
भविष्य निर्वाह निधी हिशेब पत्रिका २०१०-११ बाबत
Provisional Seniority List of Technical Posts as on 01.01.2011
Final Seniority list of SRA, JRA, Agril. Assistant and LSS as on 01.01.2013
DCPS चे हिशेब चिठी देण्याबाबत
Ph. D. admission along with terms and conditions for inservice candidates of the University for the academic year 2013-14
एस ए यु सेवार्थ संगणक प्रणालीमध्ये वेतन देयके निर्गमित करण्याबाबत दिसे. २०१३
Preparation of Eight Monthly Revised Budget Estimate 2013-14
Final Seniority list of SRA, JRA, Agriculture Assistant and LSS as on 01/01/2012
ग्रंथालय परिचर, प्रयोगशाळा परिचर , चौकीदार, सफाई कामगार, परिचर, व मजूर यांची दि.३१.०५.२०१३ पर्यंतच्या तात्पुरत्या जेष्ठता याद्या
ग्रंथालय परिचर | प्रयोगशाळा परिचर | चौकीदार | सफाई कामगार | परिचर | मजूर
Maharashtra Agricultural Universities (Krishi Vidyapeeths) Act, 1983
Maharashtra Agricultural Universities (Krishi Vidyapeeths) STATUTES, 1990
एसएयु सेवार्थ संगणक प्रणालीमध्ये वेतन देयके निर्गमित करण्याबाबत
Adoption of Zoo Animals at Maharajbagh Zoo, College of Agriculture, Nagpur
Provisional Additional Seniority list of SRA and Agriculture Assistant as on 01/01/2012
Submission of information of Assistant Professors & Senior Research Assistants to up-date the biodata - REMINDER-I
एसएयु सेवार्थ संगणक प्रणालीमध्ये वेतन देयके निर्गमित करण्याबाबत प्रशिक्षण कार्यक्रमाबाबत
Submission of information of Assistant Professors & Senior Research Assistants to up-date the biodata
1) Letter 2) Proforma
Final Seniority List of Senior Research Assistant. Junior Research Assistant, Agril. Assistant and Livestock Supervisor working Under Dr. P. D. K. V., Akola as on 01-01-2011
एस ए यु सेवार्थ संगणक प्रणालीमध्ये वेतन देयके निर्गमित करण्याबाबत प्रशिक्षण कार्यक्रमाबाबत (SAU-SEVARTHA) SEPT-2013
Provisional Seniority list of Technical Posts working under Dr. PDKV, Akola as on 01-01-2006
परिपत्रक - सन २०१४-१५ वर्षाकरिता अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत
परिपत्रक- निवृत्ती वेतन विषय लाभाचे सन २०१४-१५ आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत
परिपत्रक - सन २०१४-१५ वर्षाचे (योजनेतर योजनांचे ) अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत
Circular regarding Ph. D. admission for inservice candidate of the University
Prescribed Proforma for seeking admission to the Ph. D. programme during year 2013-14
मागासवर्गीय प्रवर्गातील कर्मचार्यांबाबत जाता वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास पुढील कार्यवाही बाबत अनुसरावयाची कार्यपद्धती
GR Dated 18/05/2013
परिपत्रक --- भविष्य निर्वाह निधी संदर्भात
Final Seniority List of S.S.C. with Typing Passed Class IV Employee as on 28-02-2013
अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळण्यासाठी सादर केलेल्या अर्जदारांची दि.३१.३.२०१३ ची प्रतिक्षा सूची
दुष्काळग्रस्त गावातील विद्यार्थ्यांची यादी पाठवणे बाबत पत्र यादी
Final Seniority list of Technical Posts working under Dr. PDKV, Akola as on 01-01-2001
एसएयु सेवार्थ प्रणाली अंमलबजावणीच्या पुढील प्रशिक्षण कार्यक्रमा बाबत
एसएयु सेवार्थ प्रणालीच्या अंमलबजावणी मधील येणा -या अडचणी बाबत
Provisional Seniority List of S.S.C. with Typing Passed Class IV Employee as on 28-02-2013
Ex. Justice Shri H.W.Dhabe:- Ex. Justice Shri H.W. Dhabe Enquiry Report
Provisional Seniority list of Academic Staff Members in the cadre of Professor in the Faculty of Agril. Engineering as On 01/01/2012
CIRCULAR regarding in-service Ph.D. Programme
Form of application for recognition as Research Guide for Ph.D.
Budget Circular - 2013-14 No. BGT/Budget/661/2012 dated 27.07.2012
Provisional Seniority lists of Assistant Registrar/ Assistant Comptroller, Section Officer, Assistant Section Officer, Senior Clerk, Section Assistant, Stenographer (HG), Stenographer (LG), Steno Typist, Junior Engineer, Technical Assistant (Library), Junior Cataloguer and Laboratory Assitant under Dr. PDKV, Akola as on 01.01.2012
Letter No. No. BAB/01/2011/580 & 581 dated 3/10/2011 to SRA and JRA for appearing for personal hearing before Hon’ble Vice-Chancellor.
Category wise number of Sanctioned/Reserved/Filled/Vacant posts under Dr.PDKV, Akola (Direct Recruitment and Promotion)
Provisional Seniority list of Section Officer / Assistant Section Officer as on 01-01-2011
Provisional Seniority list of Assistant Registrar/Assistant Comptroller, Stenographer(HG), Stenographer(LG), Steno-typist, Junior Engineer, Senior Clerk, Section Assistant, Technical Assistant(Library), Junior Cataloguer and Laboratory Assistant as on 01-01-2011
PROVISIONAL SENIORITY LIST OF PROFESSORS UNDER (AS ON 01.04.2010)
PROVISIONAL SENIORITY LIST OF ASSOCIATE PROFESSORS UNDER (AS ON 01.04.2010)
PROVISIONAL SENIORITY LIST OF ASSISTANT PROFESSORS UNDER (AS ON 01.04.2010)
PROVISIONAL SENIORITY LIST OF CLASS-IV AS ON 31-12-2009
PROVISIONAL SENIORITY LIST OF MALI AS ON 31-12-2009


Hit Counter provided by laptop reviews

mobil porno