Tender Notices

Tender/ Quotation Notices
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, सोनापूर-गडचिरोली :
1) पुष्पगुच्छ, हार व पूजा साहित्य उपलब्ध करून देण्याकरिता दरपत्रक पुरविणेबाबत.
2) गाळाची माती, रेती व शेणखत उपलब्ध करून देण्याकरिता दरपत्रक पुरविणेबाबत.
3) शेतकरी, प्रशिक्षणार्थी तसेच अतिथी यांच्याकरिता निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याकरिता दरपत्रक पुरविणेबाबत.
4) कृषि विज्ञान केंद्र, सोनापूर-गडचिरोली अंतर्गत विविध शेतकरी प्रशिक्षणे व विस्तार कार्यक्रमांमध्ये शेतकरी, अधिकारी व पदाधिकारी यांना चहा, नाश्ता, अल्पोपहार व जेवणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतचे दर पुरविणेबाबत.
5) स्टेशनरी खरेदी करिता दरपत्रक पुरविणेबाबत.
6) बॅनर, घडीपात्रिका, पुस्तक, प्रमाणपत्र, स्मृतिचिन्ह, स्टॅन्डीज उपलब्ध करून देण्याकरिता दरपत्रक पुरविणेबाबत.
7) मंडप, डेकोरेशन साहित्य उपलब्ध करून देण्याकरिता दरपत्रक पुरविणेबाबत.
बियाणे संशोधन अधिकारी, बियाणे तंत्रज्ञान संशोधन विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) प्रक्षेत्रावर विविध दैनंदिन कामे करण्यासाठी कुशल व अकुशल मजुरांचे दर (निविदा) देण्याबाबत.
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र,सेलसुरा जि. वर्धा :
1) कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा कार्यालयाच्या मार्फत सन २०२४-२५ मध्ये आयोजित विविध कार्यक्रमासाठी चहा, नाश्ता व भोजन करिता दर कळविणे बाबत.
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, वरुड (पुसद) :
1) शुद्धिपत्रक - सन २०२४-२५ करिता कृषि तंत्र विद्यालय, वरुड (पुसद) अंतर्गत प्रक्षेत्रावरील कामे कंत्राटी पद्धतीने करण्याकरिता वैध परवानाधारक कंत्राटदारांकडून निविदा दर (कोटेशन) बोलविणे बाबत...
प्रमुख, नागार्जुन वनौषधी उद्यान, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) शुद्धिपत्रक - नागार्जुन वनौषधी उद्यान, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील रोपवाटिकेमध्ये व प्रक्षेत्रावरील विविध कामाकरिता कंत्राटी मजुर पुरविणे व ट्रक्टर द्वारे कामे करणे बाबत..
Senior Scientist and Head, Krishi Vigyan Kendra, Selsura :
1) Quotations for supply of rates for hire of Vehicle during financial year 2024-25....
प्रमुख, नागार्जुन वनौषधी उद्यान, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) नागार्जुन वनौषधी उद्यान, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील रोपवाटिके मध्ये व प्रक्षेत्रावरील विविध कामाकरिता कंत्राटी मजुर पुरविणे व ट्रक्टर द्वारे कामे करणे बाबत..
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) पशुखाद्य खरेदी करणेकरिता पशुखाद्याचे (Concentrate Cattle Feed) दर पुरविणे बाबत...
वरिष्ठ भात पैदासकार, कृषि संशोधन केंद्र, साकोली जि. भंडारा :
1) धान व धान्य विक्री बाबत सूचना.
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ :
1) कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ येथे कार्यालयीन कामाकरिता व शेतकरी सहल करिता भाडे तत्वावर वाहनाचे दर पुरविणे बाबत...
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा :
1) सन २०२४-२०२५ करिता भाडे तत्वावर खाजगी ट्रक्टरने / बैलजोडीने कार्यालयाचे प्रक्षेत्रावरील मशागतीचे, मळणी चे व भांडार विभागाचे दैनंदिन विविध कामे करण्याकरिता दर मागविणे बाबत...
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ :
1) भोजन, नाश्ता व चहा कॉफी चे दर पुरविणे बाबत....
कनिष्ठ उद्द्यानविद्यावेत्ता, अ.भा.सं.सं. प्रकल्प (फळे), डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) कागदी लिंबू आंबिया व हस्त बहार फळांचा जाहीर लिलाव सूचना..
Project Coordinator, AICRP - Weed Management, Department of Agronomy, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotations for supply of rates for hiring of Vehicle....reg.
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, सेलसुरा जि. वर्धा :
1) कृषि तंत्र विद्यालय, सेलसुरा जि. वर्धा या विद्यालय परिसरात बोअर करणेकरिता निविदा मागविणे बाबत..बाबत...
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा :
1) कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा कार्यालयाच्या माध्यमातून सन २०२४-२५ करिता आयोजित कार्यक्रमासाठी चहा, नाश्ता, भोजन करिता दर कळविणे बाबत.
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, वरुड (पुसद) :
1) सन २०२४-२५ करिता कृषि तंत्र विद्यालय, वरुड (पुसद) अंतर्गत प्रक्षेत्रावरील कामे कंत्राटी पद्धतीने करण्याकरिता वैध परवानाधारक कंत्राटदारांकडून निविदा दर (कोटेशन) बोलविणे बाबत...
सहयोगी संशोधन संचालक, विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, सिंदेवाही जि. चंद्रपूर :
1) धान वाणाचे भेसळ बियाणे (धान्य) विक्री संबधी जाहीर सूचना.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) सन २०२४-२५ करिता मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर अंतर्गत प्रक्षेत्रावरील तसेच इतर विभाग संबधित तांत्रिक कामे कंत्राटी पद्धतीने करण्याकरिता वैध परवानाधारक कंत्राटदारांकडून निविदा दर (कोटेशन) बोलविणे बाबत...
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, यवतमाळ :
1) कृषि संशोधन केंद्र, यवतमाळ या प्रक्षेत्रावरील कामे सहकारी संस्थामार्फत ठेकेपद्धतीने / कंत्राटी तत्वावर बाह्यस्रोतामार्फात मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दरपत्रक पाठविण्याबाबत.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) लिलावाची नोटीस - मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत पश्चिम, शिवणी, महामार्ग व मिशन शाळा विभागाच्या प्रक्षेत्रावरील आंबा फळबहाराच्या जाहीर लिलावा बाबत.
विभाग प्रमुख, पुष्पशास्त्र व प्रांगणविद्या विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) शुद्धिपत्रक - विभागाने प्रकाशित कलेल्या दि. १८.०३.२०२४ च्या दरपत्रक सूचना जा,क्र, ८८५ व ८८६ बाबत...
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) शुद्धिपत्रक - विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर दि. १५.०३.२०२४ रोजी प्रकाशित करण्यात आलेली निविदा क्र. ३२ व ३४ सन २०२३-२४ बाबत
Senior Research Scientist, Oilseeds Research Unit, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotations for purchase of Oil expeller worm type at Oilseeds Research Unit, Dr. PDKV, Akola ....Regarding
Senior Scientist and Head, Krishi Vigyan Kendra, Selsura :
1) Quotations for supply of HP All-in-One PC....
2) Quotations for supply of Printer....
3) Quotations for supply of Printer....
4) Quotations for supply of Laptop....
5) Quotations for supply of HP All-in-One PC....
6) Quotations for supply of Chaff Cutter....
7) Quotations for supply of Electronic Weighing Machine....
8) Quotations for Underground Pipeline....
9) Quotations for supply of Color Printer....
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation notice for Printing of multicolor Krishi Patrika - a Monthly Magazine of the University for Financial Year - 2024-25.
विभाग प्रमुख, पुष्पशास्त्र व प्रांगणविद्या विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे उद्यान येथे तिकीट काऊटर मदतनीस, माळी, कंत्राटी महिला मजुर, रात्रपाळी चौकीदार, ठेका पद्धतीने लावणे बाबत...
2) डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे उद्यान येथे सुरक्षा कर्मचारी (महिला/पुरुष) ठेका पद्धतीने लावणे बाबत...
University Engineer, Dr. PDKV, Akola :
1) Tender Notice No. 32, Year 2023-2024
2) Tender Notice No. 33, Year 2023-2024
3) Tender Notice No. 34, Year 2023-2024
4) Tender Notice No. 35, Year 2023-2024
University Engineer, Dr. PDKV, Akola : Tender Booklets
1) Tender Notice No. 31, Year 2023-2024 Sr. No. 1
2) Tender Notice No. 31, Year 2023-2024 Sr. No. 2
3) Tender Notice No. 31, Year 2023-2024 Sr. No. 3
Senior Scientist and Head, Krishi Vigyan Kendra, Selsura :
1) Quotations for supply of Horizontal Openwell Submersible Pump, HDPE Pipe & Wire ...
2) Quotations for supply of Sprinkler Set ...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) लिलावाची नोटीस - मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत महामार्ग विभागाच्या प्रक्षेत्रावरील आंबा फळबहाराच्या जाहीर लिलावा बाबत.
University Engineer, Dr. PDKV, Akola :
1) Tender Notice No. 29, Year 2023-2024
2) Tender Notice No. 30, Year 2023-2024
3) Tender Notice No. 31, Year 2023-2024
Senior Scientist and Head, Krishi Vigyan Kendra, Selsura :
1) Quotations for supply of Tractor Tyres....
Senior Scientist and Head, Krishi Vigyan Kendra, Selsura :
1) Quotations for supply of Rotary Shaker....
2) Quotations for supply of Semi Automatic Bottle Filling Machine....
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) लिलावाची नोटीस - मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत पश्चिम विभागाच्या प्रक्षेत्रावरील चिंच फळबहाराच्या जाहीर लिलावा बाबत.
सहयोगी अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, गडचिरोली :
1) कृषि महाविद्यालय, सोनापूर-गडचिरोली येथील मुलांच्या वसतीगृहाकरिता आवश्यक स्लायडिंग विंडो चे दर पुरविण्याबाबत.
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ :
1) कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ येथे प्रशिक्षण सभागृहासाठी साऊंड सिस्टीम उपकरणे साठी दर मागविण्याबाबत.
Head, Department of Entomology, Dr. PDKV, Akola :
1) Invitation of quotation for supply of per running meter rate for fixing the M.S. Angle with fix knot fence (Bezinal 2000) with five layers of barbed wire regarding....
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) लिलावाची नोटीस - महामार्ग व गुडधी विभागावरील चिकू व चिंच फळबहाराच्या जाहीर लिलावा बाबत.
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
1) वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ येथे आर.जी.एस.टी.सी. पळस प्रकल्पाकरिता सहकारी संस्थांमार्फत ठेकेपध्तीने / कंत्राटी तत्वावर बाह्यस्रोतामार्फात मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दरपत्रक पाठविण्याबाबत.
Senior Scientist and Head, Krishi Vigyan Kendra, Gondia Hiwara :
1) Quotation for supply of Fermenter ....
Senior Scientist and Head, Krishi Vigyan Kendra, Selsura :
1) Quotations for supply of Iron Rack, Almirah and Table....
2) Quotations for supply of Aluminium work...
3) Quotations for supply of Printer...
Head, Department of Animal Husbandry & Dairy Science, Dr. PDKV, Akola :
1) Purchase of Exide E-Rikshaw Battery by calling quotations reg.
CEO& Head, Agri-Business Incubation Centre (R-ABI), Dr. PDKV, Akola :
1) Invitation of quotation for sypply of Laser Printer for Agr-Business Incubation Centre (R-ABI), Dr. PDKV, Akola
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
1) सुधारित दरपत्रक सूचना - वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ या महाविद्यालायाकरिता सहकारी संस्थांमार्फत ठेकेपध्तीने / कंत्राटी तत्वावर बाह्यस्रोतामार्फात मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दरपत्रक पाठविण्याबाबत.
Senior Research Scientist, Cotton Research Unit, Dr. PDKV, Akola :
1) Regarding quotation for supply of rates for Tractor drawn Shredder.
विभाग प्रमुख, कृषि विस्तार शिक्षण विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) कृषि विस्तार शिक्षण विभागाकरिता सहकारी संस्थामार्फत ठेकेपध्दतीने / कंत्राटी तत्वावर बाह्यस्रोतामार्फात मनुष्यबळ पुरविण्याची दरपत्रक पाठविण्याबाबत....
Director, Agro Ecology and Environment Center, Dr.PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of complete sprinkler irrigation set. reg.....
Associate Dean, College of Agriculture, Akola :
1) Supply of Rates of Ultra Scan Kurien Twinsonic Milk Analyzer for Laboratory..
2) Supply of Rates of Kulfi Making Machine for Laboratory..
Senior Scientist and Head, Krishi Vigyan Kendra, Selsura :
1) Quotations for supply of Tractor Trailer (Hydraulic)....
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) ई-निविदा सूचना : सन २०२३-२४ व २०२४-२५ -मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर अंतर्गत असलेले विविध प्रक्षेत्रावर जे.सी.बी. मशीनने करावयाची कामे.
Senior Scientist and Head, Krishi Vigyan Kendra, Hiwara-Gondia :
1) Quotations for supply Air Conditioner, Computer and Printer....
Sr. Scientist & OIC, AICRP on Agroforestry, ollege of Agriculture, Nagpur
1) Corrigendum (Tender for supply of Resistograph Instrument)
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) कापूस विक्रीसाठी निविदा पाठविणे बाबत.
2) लिलावाची नोटीस - चिकू व चिंच फळबहाराचा जाहीर लिलाव बाबत.
Director, Agro Ecology and Environment Center, Dr.PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of Submerisible pump, submersible cable, HDPE pipe, PVC pipe and control panel reg.....
सहयोगी संशोधन संचालक, विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, सिंदेवाही :
1) धान वाणाचे भेसळ विक्री संबधी जाहीर सूचना.
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
1) वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ या महाविद्यालायाकरिता सहकारी संस्थांमार्फत ठेकेपध्तीने / कंत्राटी तत्वावर बाह्यस्रोतामार्फात मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दरपत्रक पाठविण्याबाबत.
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of complete sprinkler irrigation set. - reg.
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola :
1) Extension of date to purchase Air cooler for the laboratory through calling quotations at old Biotechnology Centre, Dr. PDKV, Akola - reg.
University Engineer, Dr. PDKV, Akola - Booklets
1) Tender Notice No. 27 Year 2023-24 Sr. No. 1
2) Tender Notice No. 27 Year 2023-24 Sr. No. 2
3) Tender Notice No. 27 Year 2023-24 Sr. No. 3
4) Tender Notice No. 27 Year 2023-24 Sr. No. 4
University Engineer, Dr. PDKV, Akola
1) Tender Notice No. 27 Year 2023-24
Senior Scientist and Head, Krishi Vigyan Kendra, Selsura (Wardha) :
1) Quotation for supply of Seed cum Fertilizer Drill Machine
2) Quotation for supply of Rotavator
3) Quotation for supply and purchase of Broad Bed Furrow(BBF) Planter
4) Quotation for supply of Multi-Crop Thresher
5) Quotation for supply of Brush cutter...
6) Quotation for supply of Power Weeder...
7) Quotation for supply of Ridger...
8) Quotation for supply of Manually operated rotary hand push Seeder...
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola :
1) Permission to purchase Air cooler for the laboratory through calling quotations at old Biotechnology Centre, Dr. PDKV, Akola - reg.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola :
1) Purchase of Gunny Bags and sutali at Central Research Station, Dr. PDKV, Akola by calling quotation reg....
Senior Research Scientist, Sugarcane Research Station, Tharsa, Tq. Mauda, Dist. Nagpur :
1) Regarding Quotation for rates for Cement Poles to support Chain link fencing.
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, सोनापूर - गडचिरोली :
1) प्रशिक्षणार्थी च्या बैठक व्यवस्थेकरिता प्लास्टिक खुर्ची खरेदी करणे करिता दरपत्रक पुरविणे बाबत.
University Engineer, Dr. PDKV, Akola
1) Evaluation Sheet E-Tender No. 12 Sr. No. 1
2) Evaluation Sheet E-Tender No. 12 Sr. No. 2
3) Evaluation Sheet E-Tender No. 14 Sr. No. 1
4) Evaluation Sheet E-Tender No. 17 Sr. No. 1
5) Evaluation Sheet E-Tender No. 18 Sr. No. 1
Sr. Scientist & OIC, AICRP on Agroforestry, ollege of Agriculture, Nagpur

1) E- TENDER FOR SUPPLY OF RESISTROGRAPH INSTRUMENT
2) E-Tender Form.
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, सेलसुरा जि. वर्धा
1) प्रक्षेत्रावरील कामे करण्याकरिता कंत्राटी तत्वावर अकुशल मजुर पुरविण्याबाबत .
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला: :
1) पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील दुग्धशाळेतील जनावरांचे दुध काढणे, देखरेख व स्वच्छता ई. कामे तसेच वैरण विभागातील विविध कामे ठेका/ कंत्राटी पद्धतीने करणेकरिता दर पुरविणे बाबत...
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ :
1) कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ येथील प्रक्षेत्रावर शेतातील कामे करण्यासाठी JCB भाडे तत्वावर दर पुरवणे बाबत.
Senior Research Scientist, Sorghum Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) E-Quotation for GI tins at Sorghum Research Unit (Tin ISI Mark)
Associate Dean, Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal
1) Quotation /rate inviting letter for supply of semi auto weighing filling machine...
Extra Assistant Director, ARS, College of Agriculture, Nagpur
1) Quotation for Digging trench for laying PVC Pipeline.
Head, Department of Plant Pathology, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for supply of M.S. Angle.............
Research Engineer, AICRP on PHET, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of quotation for purchasing of Shewai making Machine & Spiral separator.
University Engineer, Dr. PDKV, Akola (Booklets / Tender Documents Tender Notice No. 21 )
1) Tender Notice No. 21 Year 2023-24, Sr. No. 1
2) Tender Notice No. 21 Year 2023-24, Sr. No. 2
3) Tender Notice No. 21 Year 2023-24, Sr. No. 3
4) Tender Notice No. 21 Year 2023-24, Sr. No. 4
5) Tender Notice No. 21 Year 2023-24, Sr. No. 5
6) Tender Notice No. 21 Year 2023-24, Sr. No. 6
Senior Research Scientist, Sorghum Research Unit, Dr. PDKV, Akola :
1) E-Quotation for fabrication complete covered Tin Shed..
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, तारसा जि. नागपूर
1) कंत्राटी पद्धतीने कार्यालय परिसरामध्ये सामानाची देखरेख करण्याकरिता चोवंकीदारी
करण्याचे दार पुरविण्याबाबत
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) प्प्रयोगशाळेकरिता Air Conditioner Zetasizer Instrument रेखदी करणे करिता दरपत्रका बाबत...
1) प्प्रयोगशाळेकरिता प्लास्टिकवेयर (Micropipette) रेखदी करणे करिता दरपत्रका बाबत...
Chief Scientist, AICRP for Dryland Agriculture, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation Notice for repair of fencing along with replacement of old cement poles with M. S. Angle...reg.
University Engineer, Dr. PDKV, Akola
1) Tender Notice No 20 Year 2023-24
2) Tender Notice No 21 Year 2023-24
3) Tender Notice No 22 Year 2023-24
4) Tender Notice No 23 Year 2023-24
Head, Department of Extension Education, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for work of Providing and Fixing of Ceramic Tiles ...
Principal Investigator, Processing of Underutilized Fruits, Wood Apple and Bael-RGSTC, College of Agriculture, Akola
1) Quotation for Supply of Raw Materials and fabrication of Wood Apple and Bael Scooping...
2) Quotation for Supply of Raw Materials for product processing and packaging...
University Engineer, Dr. PDKV, Akola
1) Online e-tender opening verification form (Technical Evaluation Sheet) Tender No. 10 Year 2023-24
1) Online e-tender opening verification form (Technical Evaluation Sheet) Tender No. 13 Year 2023-24
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation call for Solar Power Fencing...
Associate Dean, College of Agriculture, Akola
1) Quotation for repairing of Cots...
Senior Research Scientist, Pulses Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of quotation for supply of fix knot fencing net at Pulses Research Unit, Dr. PDKV, Akola.
CEO& Head, Agri-Business Incubation Centre (R-ABI), Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of quotation for supply of Vertical Refrigerator for Agri-Business Incubation Centre (R-ABI), Workshop, Dr. PDKV, Akola
2) Invitation of quotation for supply of Speaker Trolley for Agri-Business Incubation Centre (R-ABI), Workshop, Dr. PDKV, Akola
3) Invitation of quotation for supply of Steel Cupboard for Agri-Business Incubation Centre (R-ABI), Workshop, Dr. PDKV, Akola
4) Invitation of quotation for supply of Laptop for Agri-Business Incubation Centre (R-ABI), Workshop, Dr. PDKV, Akola
5) Invitation of quotation for supply of Projector for Agri-Business Incubation Centre (R-ABI), Workshop, Dr. PDKV, Akola
Chairman, Refreshment Committee of 38th Convocation, Dr. PDKV., Akola:
1) Quotation for supply of different refreshment items to be served during convocations......
Senior Scientist and Head, Krishi Vigyan Kendra, Selsura (Wardha) :
1) Quotation for supply and fitting of Weed Mat......
University Engineer, Dr. PDKV, Akola
1) Tender Notice No. 19 Year 2023-24
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला:
1) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. १८, सन २०२३-२४
Senior Research Scientist, Wheat Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of quotation for supply of Texas Vario Power Weeder....
Chief Seed production Officer, CDF VaniRambhapur, Dr. PDKV., Akola :
1) Tender for Supply of Fixed Knot Fence with Fabricated MS Angle...
Head, Department of Farm Power and machinery, Dr. PDKV, Akola
1) Purchase of Consumable materail in workshop of the department...
University Engineer, Dr. PDKV, Akola (Booklets / Tender Documents Tender Notice No. 17 )
1) Tender Notice No. 17 Year 2023-24, Sr. No. 1 and 2
2) Tender Document for Tender No 17 Year 2023-24, Sr. No. 1
3) Tender Document for Tender No 17 Year 2023-24, Sr. No. 2
Head, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of quotations for the purchase of Insecticides, fungicides, weedicides...
2) Supply of quotations for the purchase of irrigation and pipelining materials....
Chairman, Printing Committee and Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of sealed quotations for the printing and preparation of booklet regd....
Chairman & Associate Dean, College of Agriculture, Nagpur :
1) E-Tender Notice - Erection of naturally ventilated Polyhouse and net house under Santra Improvement Project at College of Agriculture Nagpur
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र,बुलढाणा :
1) कृषि विज्ञान केंद्र,बुलढाणा येथील DISTRICT AGROMET UNIT-DAMU या योजनेत २०२३-२४ साठी प्राप्त निधीतून Laptop खरेदीसाठी दर कळविणे बाबत.
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola :
1) Reg, rates for PVC Carpet, Curtain Cloths, repair of Sofa Set at Panjabrao Deshmukh Smruti Kendra, Dr. PDKV, Akola.
Head, Department of Agril. Extension Education, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for work of for preparation of Display Board at Department of Agril. Extension Education, Dr. PDKV, Akola
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन माहिती प्रणाली कक्ष, डा. पं. दे कृ. वि., अकोला
1) वरील कार्यालयाकरिता कंत्राटी पध्दतीने बाह्यस्रोतामार्फात मनुष्यबळ (कुशल/अकुशल कामगार) पुरविण्याकरिता निविदा सूचना व प्रपत्र अंतिम दि. ०५/०२/२०२४
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, वरुड (पुसद)
1) लोखंडी अँगल व चैनलींक जाळी खरेदीचे प्रति रनींग मीटर दर सादर करणेबाबत.
Senior Research Scientist, Pulses Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of quotation for supply of Chain Link Net at Pulses Research Unit, Dr. PDKV, Akola.
Ceo & Head, Agri-Business Incubation Centre (R-ABI), Dr. PDKV, Akola :
1) Invitation of quotation for supply of Desktop Computer for Agri-Business Incubation Centre (R-ABI), Dr. PDKV, Akola.
Head, Department of Agril. Extension Education, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for purchase of Stationary for Department of Agril. Extension Education, Dr. PDKV, Akola
Senior Scientist & Head, Krishi Vygyan Kendra, Selsura-Wardha
1) Quotation for Supply of Seed Fermenter....
2) Quotation for Supply of Water Cooling Chiller/ Recirculating Chiller.
Senior Research Scientist, Oilseeds Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for supply of 50 (Fifty) Honey bees boxes for installing at FLD Villages located in Tq. Khamgaon Dist. Buldana ..............Regarding
Field Office, Agricultural Prices Scheme, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of quotations for Paper (Rim)....
University Engineer, Dr. PDKV, Akola Corrigendum (Technical Evaluation of Tender No. 2)
1) Corrigendum Notice regarding Tender Notice No. 2 Year 2023-24, Sr. No. 1
2) Corrected Technical Evaluation Sheet regarding Tender Notice No.2 2023-24, Sr. No. 1
Extra Assistant Director, ARS, College of Agriculture, Nagpur
1) Quotation for supply of PVC pipes (ISI Mark)
Head, AICRP on MAPB, Nagarjun Medicinal Plants Garden, & Betelvine, Dr. PDKV, Akola
1) Quotations enquiry for supply of 500 Kg capacity essential oil distillation plant.
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर
1) कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर या कार्यालयाला नमूद केलेल्या उपकरणांच्या निविदा पुरविणेबाबत.
2) Quotation /rate inviting letter for supply of RCC Pipe (Second Time)
Head, Department of Fruit Science, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of quotations for the purchase of Diesel Generator.
Field Office, Agricultural Prices Scheme, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of quotations for Blue Star AC .....
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for erection and fabrication of shed in the Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola.
2) Quotation for supply of tractor drawn implements in the Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola.
Associate Dean, Faculty of Lower Agriculture Education, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for supply of Xerox Machine Make - RICOH-IM 2702 regarding...
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ
1) कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ येथील प्रक्षेत्रावर शेतातील औजारेसाठी नवीन शेड (कृषि औजारे बँक) तयार करून देणेसाठी दर मागविण्याबाबत .....
Senior Scientist & Head, Krishi Vygyan Kendra, Selsura-Wardha
1) Quotation for Smart LED TV reg....
2) Quotation for Video Conferencing reg....
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola
1) e-Quotation for erection and extension of chain link fencing at Centre of Excellence in Plant Biotechnology Centre......reg.
निविदा समिती तथा सहयोगी अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, सोनापूर - गडचिरोली :
1) कृषि महाविद्यालय, सोनापूर - गडचिरोली या कार्यालयाकरिता सहकारी संस्था / ठेकेदार/ कंपनी मार्फत ठेकेपध्दतीने बाह्यस्रोतामार्फात ०६ महिन्याकरिता मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत.
Head, Department of Agril. Extension Education, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for work of providing and Fixing aluminum partitions in the Hall of Department of Agril. Extension Education, Dr. PDKV, Akola
2) Quotation for work of repairing & colouring of old wooden furniture ta Department of Agril. Extension Education, Dr. PDKV, Akola
University Engineer, Dr. PDKV, Akola (Technical Evaluation of Tenders)
1) Tender Notice No. 2 Year 2023-24, Sr. No. 2
2) Tender Notice No. 8 Year 2023-24, Sr. No. 1
3) Tender Notice No. 8 Year 2023-24, Sr. No. 2
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for supply of submersible cable, HDPE pipe, PVC pipe and control panel reg.....
Chairman, Chemicals & Laboratory Consumables Purchase Committee & Head, Deptt. of Soil Science, Dr. PDKV, Akola
Online Tender (e-tender) invited for procurement of Laboratory Chemicals, Glassware's, Plastic wares, Media, Filter papers & Other Laboratory Consumables by Chairnan, Chemicals & Laboratory Consumables Purchase Committee and Head, Dept. of Soil Science & Agricultural Chemistry, DT.PDKV, Ako la from authorized manufactures/ suppliers/dealers. :
1) E-Tender Notice
2) E-Tender Form
3) E-Tender Schedule
4) E-Tender Appendix-II
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola :
1) Reg. rates for PVC Carpet, Curtain Cloths, repair of Sofa Set at Dr. Panjabrao Deshmukh Smruti Kendra, Dr. PDKV, Akola
Head, Department of Agril. Extension Education, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for purchase of new Inverter Battery with old by back.
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for supply of material for fencing alongwith Erection in the Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola.
Ceo & Head, Agri-Business Incubation Centre (R-ABI), Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of quotation for supply of edible oil pouch packaging machine for Agri-Business Incubation Centre (R-ABI), Workshop, Dr. PDKV, Akola
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) प्रयोगशाळे करिता रसायने खरेदी करणे करिता दरपत्रका बाबत.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola
1) New Pheromone Trap at Central Research Station, Dr. PDKV, Akola by calling quotations reg....
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola
1) Purchase of Plastic and Clay planters (Pot) for Polyhouse research trial through calling quotations - reg.
University Engineer, Dr. PDKV, Akola (Booklets Tender Notice No. 15 & 16)
1) Tender Notice No. 15 Year 2023-24, Sr. No. 1
2) Tender Notice No. 15 Year 2023-24, Sr. No. 2
3) Tender Notice No. 15 Year 2023-24, Sr. No. 3
4) Tender Notice No. 15 Year 2023-24, Sr. No. 4
5) Tender Notice No. 15 Year 2023-24, Sr. No. 5
6) Tender Notice No. 15 Year 2023-24, Sr. No. 6
7) Tender Notice No. 15 Year 2023-24, Sr. No. 7
8) Tender Notice No. 15 Year 2023-24, Sr. No. 8
9) Tender Notice No. 15 Year 2023-24, Sr. No. 9
10) Tender Notice No. 15 Year 2023-24, Sr. No. 10
11) Tender Notice No. 15 Year 2023-24, Sr. No. 11
12) Tender Notice No. 15 Year 2023-24, Sr. No. 12
13) Tender Notice No. 16 Year 2023-24, Sr. No. 1
14) Tender Notice No. 16 Year 2023-24, Sr. No. 2
15) Tender Notice No. 16 Year 2023-24, Sr. No. 3
Senior Scientist & Head, Krishi Vigyan Kendra, Selsura
1) Quotation for Supply of Laboratory items.....
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर
1) कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर येथील प्रक्षेत्रावरील विविध कामे प्रति एकर दर प्रमाणे बाह्य पद्धतीने करण्याबाबत.
2) कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर येथील प्रक्षेत्रावरील विविध कामे प्रति क्विंटल दर प्रमाणे बाह्य पद्धतीने करण्याबाबत.
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा
1) कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा या कार्यालयाचे प्रक्षेत्रावरील सन २०२३-२०२४ या हंगामातील गावरान चिंच फळांचा जाहीर लिलावाबाबत...
Jr. Breeder cum Horticulturist, Chilli & Vegetable Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of quotation for purchase of Drip Irrigation Set at research field...reg.
2) Supply of quotation for purchase of Rotavator at research field...reg.
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, वरुड (पुसद)
1) कंत्राटी पद्धतीने दैनंदिन कामे करणे करिता मजुरांचे प्रतिदिन दर सादर करणेबाबत.
Head, Department of Fruit Science, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of quotation for purchase of barbed wire and pin.
Chief Seed Production Officer, Central Demonstration Farm, Dr. PDKV, Wani Rambhapur :
1) Tender for Supply of Fixed Knot Fence with Fabricated MS Angle etc. 2023-24.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola :
1) Purchase of HDPE Bags with printing at Central Research Station, Dr. PDKV, Akola by calling quotation reg...
Chief Agronomist, Integrated Farming System Research, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of sealed quotations of Poultry feeder/ drinker/feeds and cattle feeds...reg.
University Engineer, Dr. PDKV, Akola :
1) Tender No. 15, Year 2023-2024.
2) Tender No. 16 Year, 2023-2024.
Head, Department of Agronomy, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of quotation for purchase of toner cartridge.
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola :
1) Purchase of Plastic and Clay Planters (Pot) for research project experimentations under Polyhouses through calling online quotations - reg.
वरिष्ठ, संशोधन शास्त्रज्ञ, गहू संशोधन विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) वरिष्ठ, संशोधन शास्त्रज्ञ, गहू संशोधन विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला या कार्यालयाकरिता सहकारी संस्था / ठेकेदार/ कंपनी मार्फत ठेकेपद्तीने बाह्यस्रोतामार्फात मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी निविदा/ दरपत्रक सादर करणेबाबत.
Associate Dean, College of Horticulture, Dr. PDKV, Akola :
1) Supplythe quotation for Interactive Panel 86" at College of Horticulture, Dr. PDKV, Akola 2023-24.
मुख्य कृषिविद्यावेत्ता , एकात्मिक शेती पद्धती संशोधन, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) एकात्मिक शेती पद्धती संशोधन येथे सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात कंत्राटी पद्धतीने बाह्यस्रोतामार्फात मनुष्यबळ (कुशल/ अकुशल) पुरविण्याकरीता दरपत्रक सादर करणेबाबत .....
Head, Department of Fruit Science, Dr. PDKV, Akola
1) Extension of last date of submission for quotation notice for the supply of RCC pole.
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र,बुलढाणा :
1) कृषि विज्ञान केंद्र,बुलढाणा व कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा), बुलढाणा यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्याबाहेरील शेतकरी अभ्यास दौऱ्यासाठी खाजगी ट्रँव्हल्सचे (सेमी स्लीपर) एकुण ४२ शेतकऱ्यांसाठी तीन दिवसांच्या हैद्राबाद (तेलंगाना राज्य) येथील प्रवासाचे भाडे दर कळविणे बाबत....
Head & Investigator, Agri Business Incubation Centre, Dr. PDKV, Akola :
1) Invitation of quotation for supply of Batteries for Agri Business Incubation Centre (R-ABI), Dr. PDKV, Akola
Director, Agroecology & Environment Centre, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of rate for drilling of borewell and fitting casing pipe at AE&EC, Dr. PDKV, Akola
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola :
1) Purchase of HDPE Bagas at CRS, Dr. PDKV, Akola by calling quotation reg....
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, यवतमाळ :
1) कृषि संशोधन केंद्र, यवतमाळ या प्रक्षेत्रावरील कामे सहकारी संस्थांमार्फत ठेकेपध्तीने/ कंत्राटी तत्वावर बाह्यस्रोतामार्फात मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दरपत्रक पाठविण्याबाबत.
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for purchasing of Chemicals/Glassware's under the research projects funded by SERB at Biotechnology Centre.
2) Quotation for purchasing of digital Ultrasonic Cleaner (sonicator) under the Ramanujan projects funded by SERB at Biotechnology Centre.
3) Quotation for purchasing of digital pH meter under the Ramanujan projects funded by SERB at Biotechnology Centre.
4) Quotation for purchasing of double door refrigerator under the Ramanujan projects funded by SERB at Biotechnology Centre.
विभाग प्रमुख, कृषिविद्या विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) हवामान वेधशाळेत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात कंत्राटी पद्धतीने बाह्यस्रोतामार्फात मनुष्यबळ (कुशल/ अकुशल) पुरविण्याकरीता दरपत्रक सादर करणेबाबत .....
Chairman, Lunch/Dinner Committee, Agrotech-2023, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for Serving food to VVIP's and dignitaries during Agrotech 2023, Dr. PDKV, Akola from 26/12/2023 to 29/12/2023.
Research Engineer, AICRP on Energy in Agriculture and Agro-Based Industries, Dr. PDKV, Akola :
1) Purchase of stationery and consumable material for office use in AICRP on EAAI, Dr. PDKV, Akola
Head, Department of Agril. Extension Education, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation notice for erecting chain link fencing at Department of Agril. Extension Education, Dr. PDKV, Akola
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, सोनापूर - गडचिरोली
1) कृषि विज्ञान केंद्र, सोनापूर - गडचिरोली येथील कार्यालय, कार्यालयीन परिसर तसेच प्रात्यक्षिक प्रकल्पामध्ये द्रूष्टीक्षेप कॅमेरा (Surveillance Camera) व Biometric Attendance System Machine खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके पुरविणे बाबत.
Head, Department of Entomology, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of quotation for supply of high tensile fixed knots fence (Bezinal 2000) regarding.....
Head, Department of Farm Power and Machinery, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of sealed quotation for fabrication & installation of loose house tractor shed at Department of Farm Power and Machinery, Dr. PDKV, Akola reg...
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation notice for the supply of the Bed/ Cot., Solapur Chadar, Windows Curtains (VIP) Room, Door Curtains (VIP) Room, Bedsheet, Pillo Matrex to Shetkari Sadan.
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि, अकोला :
1) पशुखाद्य खरेदी करणेकरिता पशुखाद्याचे (Concenstrate Cattle Feed) दर पुरविणे बाबत...
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर कार्यालयात लिपिक/शाखा सहाय्यक करिता कंत्राटी पद्धतीने निविदा दर पुरविनेबाबत....
Head, Department of Fruit Science, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of quotation for purchase of RCC pole for fencing.
2) Supply of quotation for purchase of major garden tools.
3) Supply of quotation for purchase of Bursh Cutter.
विभाग प्रमुख, कृषि विस्तार शिक्षण, डॉ.पं.दे.कृ.वि, अकोला :
1) कृषि विस्तार शिक्षण विभागातील लोखंडी कपाटाचे कलरिंग व दुरुस्तीचे कामासाठी दरपत्रके पुरविणे बाबत.
Head, Department of Agril. Extension Education, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of rates of Cat6 LAN cable fixing with casing & fitting charges.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत मलकापूर व मिशन शाळा विभागाच्या परिसरातील चिकू फळबहाराच्या लिलावाची नोटीस ...
Senior Research Scientist, Pulses Research Unit, Dr. PDKV, Akola : Corrigendum
1) Corrigendum for supply of sealed quotations for making tin shed for storing harvested crop materials...reg.
Officer Incharge, University Printing Press, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of different types of paper & materials etc.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत पश्चिम विभागावरील विविध फळझाडे छाटणीच्या (पृनिंग) कामाकरिता निविदा दर मागविणेबाबत...
Head, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of 2.5" x 2.5" GI Chain Link Net.
2) Quotation for supply of Texas Vario Power Weeder from Agency Scheme 2023-24.
3) Supply of quotation for Skilled/ Unskilled labour/ watchman...reg.
Senior Research Scientist, Sorghum Research Unit, Dr. PDKV, Akola :
1) E-Quotation for MS Square pipe, MS Angle, MS Flat, MS Plate and Metal Roofing Sheet (Tin ISI Mark).
Senior Research Scientist, Pulses Research Unit, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of sealed quotations for Fabricaate & Installation of shed for storing Harvested materials after harvest for drying .....reg.
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ या महाविद्यालयाकरिता सहकारी संस्थांमार्फत ठेके पद्धतीने / कंत्राटी तत्वावर बाह्यस्रोतामार्फात मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दरपत्रक पाठविण्याबाबत.
Senior Research Scientist, Pulses Research Unit, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of rates of labour charges for the work of Fixing M.S. Angle and fitting & fixing knot fencing net & barbed wire .....reg.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत वाहनांकरिता नवीन ट्युबलेस टायर खरीदी करणेकरिता दर/निविदा/कोटेशन मागविण्याबाबत....
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर
1) प्रक्षेत्रावर पिक राखणे कंत्राटी पद्धतीने करण्याच्या कामास कंत्राटी मजुर पुरविण्याबाबत
सहयोगी अधिष्ठाता, अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) सहकारी संस्था/ ठेकेदार/ कंपनी मार्फत ठेकेपद्धतीने बाह्यस्त्रोत्रामार्फत मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी निविदा/ दरपत्रक सादर करणेबाबत
Associate Dean, Lower Agriculture Education, Dr. PDKV, Akola
1)Quotation /rate inviting for Office stationary (Cartidges)
2) Quotation /rate inviting for Office stationary
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola
Quotation /rate inviting for providing Water Purifier
Officer Incharge, Agriculture Research Tharsa, Tq. Mauda, Dist. Nagpur
1) Regarding Quotation for supply of rates of drip irrigation system.
Research Engineer, AICRP on PHET, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of quotations for purchasing of various fabrication materials for development of UV-Device for Custard Apple and Pulses .................Extension of date regarding.
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation /rate inviting for providing compressor for seed germinator.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola
1) Purchase of Sprinkler Sets at Central Research Station, Dr. PDKV, Akola by wide publicity quotation notice reg....
Head, Department of Farm Power and Machinery, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of sealed quotation for Fabrication & Installation of loose house implement shade at Department of Farm Power and Machinery, Dr. PDKV, Akola reg...
सहयोगी अधिष्ठाता, उद्यानविद्या महाविद्यालय,, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - दरपत्रक सूचना
1) उद्यानविद्या महाविद्यालय,, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला या कार्यालयाकरिता कंत्राटी पध्दतीने बाह्यस्रोतामार्फात मनुष्यबळ (कुशल/ अकुशल कामगार) पुरविण्याकरीता दरपत्रक सादर करणेबाबत.
विभाग प्रमुख, कृषि अर्थशास्त्र व सांखिकी, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - दरपत्रक सूचना
1) कृषि अर्थशास्त्र व सांखिकी विभाग , डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला या कार्यालयाकरिता ठेकेपध्दतीने बाह्यस्रोतामार्फात मनुष्यबळ (कुशल कामगार) पुरविण्याकरीता निविदा/ दरपत्रक सादर करणेबाबत.
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola
1) Corrigendum - Extension of Tender submission date and bid opening date.
(Name of work - Providing temporary arrangement of mandap, stall, lighting and electrification & other services for Organization of AGROTECH-2023).
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर
1) प्रक्षेत्रावर पिकांना पाणी देणेकरीता भाड्याचे/ खाजगी स्पिक्लर सेट व डीझेल पंप करिता निविदा दर पुरविणे बाबत.
Officer Incharge, Maharajbag Zoo, Nagpur - Notice Inviting Re-Tender
1) E-tenders are re invited 2nd time for Annual Purchase of meat and allied items for three years by Maharajbag Zoo, Nagpur at the office of Officer In-Charge, Maharajbag Zoo CAN, Nagpur.
संचालक, कृषि पद्धती व पर्यावरण केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला , Dr. PDKV, Akola
1) सन २०२३-२४ मध्ये कृषि पद्धती व पर्यावरण केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला प्रक्षेत्रावरील विविध कामे जेसीबीणे भाडेतत्वावर करण्यकरीता निविदा दर (कोटेशन) बोलविणे बाबत.
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for supply of material for erection of shed in the Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola
Head, Department of Agril. Extension Education Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for work of providing PVC Carpet at Department of Agril. Extension Education Dr. PDKV, Akola....
Research Engineer, AICRP on Post Harvest Engineering & Technology, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of quotations for purchasing of various fabrication materials for development of UV-Device for Custard Apple and Pulses.
University Engineer, Dr. PDKV, Akola
1) Tender schedule for E-Tender Notice No. 11, Year 2023-24
University Engineer, Dr. PDKV, Akola
1) Tender Notice No. 14, Year 2023-24
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola
1) Sending quotation for printing and supply of 500 copies of Dr. PDKV Officer Diary 2024........
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola
1) Sending quotation for printing and supply of 3000 copies of Dr. PDKV Dindarshika 2024........
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, तारसा जि. नागपूर
1) जुट बारदाना खरेदी करण्याकरिता दर पुरविण्याबाबत.
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola
1) Tender for Printing of Krishi-Sanwadini 2024 (Krishi Margdarshika)
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola
1) Inviting e-tender for the work of temporary arrangement of Mandap, Stalls, Lighting Electrification etc. for AGROTECH-2023 through appointing Event Manager.
2) Terms and Conditions of AGROTECH-2023 e-tender.
3) Appendix-II for AGROTECH-2023 e-tender.
Senior Scientist & Head, Krishi Vygyan Kendra, Selsura-Wardha
1) Quotation for Supply of Air Conditioner...
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, तारसा जि. नागपूर
1) ठेका पद्धतीने धान बांध्यामधील धानाची भारे बांधणे व गंजी लावणे ई. कामाचे दर पुरविण्याबाबत.
2) शेतातील पकांची (तूर, गहू, धान, बोरू, ढेंचा ई.) थेट हार्वेस्टर मशीनने मळणी करण्याचे दर पुरविण्याबाबत.
3) ठेका पद्धतीने शेतात गंजी लावलेल्या धानाची थ्रेसिंग मशिने द्वारे मळणी करण्याचे दर पुरविण्याबाबत.
4) ठेका पद्धतीने धान शेतात हात यंत्र मशिनेद्वारे धान कापनीचे दर पुरविण्याबाबत.
Associate Dean, College of Agriculture, Akola :
1) Quotation notice regarding to Purchase Printer for Extension Education Section, College of Agriculture, Akola....
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथे मुरघास तयार करण्यासाठी प्रक्षेत्रावरील हिरव्या ज्वार चाऱ्याची कुट्टी करणे करिता भाडे तत्वावर कडबा कटरचे दर पुरविनेबाबत बंद पाकिटात दरपत्रक मागविणे बाबत.
2) पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथे मुरघास करणेकरिता प्रक्षेत्रावरील ज्वार चाऱ्याची कापणी करणे करिता दर पुरविनेबाबत बंद पाकिटात दरपत्रक मागविणे बाबत.
3) विद्यापीठाच्या विविध प्रक्षेत्रावरील वाळलेला चारा मजुरीसाहित पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथे वाहतूक करून आणून देण्याकरिता वाहतुकीच्या दराच्या बंद पाकिटात दरपत्रक मागविणे बाबत.
Head, Department of Animal Husbandry & Dairy Science , Dr. PDKV, Akola :
1) Purchase of Brush Cutter by calling quotation reg...
Director, Central Research Station , Dr. PDKV, Akola :
1) Purchase of Sprinkler Sets at CRS, Dr. PDKV, Akola by calling quotation reg...
2) Purchase of PVC pipes for drip irrigation system for new fruit plantation at western block, CRS, Dr. PDKV, Akola by calling quotation reg...
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग , डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) संत्रा / मोसंबी कलमीकरण (डोळा कलम ) बाह्यस्तोत्रातून करार पद्धतीने बांधणे बाबत
2) सीताफळवर्गीय व आवळा या फळ पिकाची कलम निर्मिती करिता पाचर कलम बह्यास्रोतातून करार पद्धतीने करणेबाबत.
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, बुलढाणा
1) कृषि संशोधन केंद्र, बुलढाणा येथील प्रक्षेत्रावरील खरीप २०२३ सोयाबीन बिजोत्पादन पिकाची मळणीयंत्राद्वारे मळणी करून, पोते भरून, पोत्यांची वाहतुक व गोदामामध्ये थप्पी लावण्याचे काम कंत्राटी पद्धतीने करून घेण्यासाठी प्रति क्विंटल प्रमाणे दराची निविदा सादर करणेबाबत.
Associate Dean, Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Waghapur Road, Yavatmal :
1) Quotation/ rate inviting letter for supply of customized design box regarding....
Associate Dean, Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Waghapur Road, Yavatmal :
1) Quotation for supply of rates for Chemicals and Glasswares.......
University Engineer, Dr. PDKV, Akola : Booklets - Tender No. 13, Year 2023-2024
1) Tender No. 13 Sr. No. 1
2) Tender No. 13 Sr. No. 2
3) Tender No. 13 Sr. No. 3
4) Tender No. 13 Sr. No. 4
5) Tender No. 13 Sr. No. 5
6) Tender No. 13 Sr. No. 6
7) Tender No. 13 Sr. No. 7
8) Tender No. 13 Sr. No. 8
9) Tender No. 13 Sr. No. 9
10) Tender No. 13 Sr. No. 10
11) Tender No. 13 Sr. No. 11
12) Tender No. 13 Sr. No. 12
University Engineer, Dr. PDKV, Akola : Booklets - Tender No. 12, Year 2023-2024
1) Tender No. 12 Sr. No. 1
2) Tender No. 12 Sr. No. 2
3) Tender No. 12 Sr. No. 3
4) Tender No. 12 Sr. No. 4
5) Tender No. 12 Sr. No. 5
6) Tender No. 12 Sr. No. 6
7) Tender No. 12 Sr. No. 7
8) Tender No. 12 Sr. No. 8
9) Tender No. 12 Sr. No. 9
10) Tender No. 12 Sr. No. 10
11) Tender No. 12 Sr. No. 11
12) Tender No. 12 Sr. No. 12
Director, Central Research Station , Dr. PDKV, Akola :
1) Purchase of new HDPE Tarpoline (plastic tadpatri) at CRS, Dr. PDKV, Akola by calling quotation reg...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत पश्चिम विभागाच्या परिसरातील सीताफळ फळबहाराचा जाहिर लिलाव सूचना.
वरिष्ठ संशोधन शास्त्रज्ञ, ऊस संशोधन केंद्र, थारसा :
1) ठेका पद्धतीने ऊस प्रयोगाच्या प्रक्षेत्रात जेसीबी ने नाली काढण्याकरिता दर पुरविण्याबाबत.
Director, Central Research Station , Dr. PDKV, Akola :
1) Purchase of new gunny bag & jute rope (sutli) for central store at Central Research Station, Dr. PDKV, Akola by calling quotation reg.....
Dy. Director of Rsearch (Seeds), Dr. PDKV, Akola :
1) Quotations enquiry for supply of All in one Desktop Computer..Reg.
Chairman, Refreshment and Tea Arrangement Committee, University Foundation Day Programme :
1) Regarding quotations for arrangement of Food (In Papaer Box) to Students on the occasion of University Foundation Day- 20-Oct-2023
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. १४, सन २०२३-२४
2) निविदा सूचना क्र. १३, सन २०२३-२४
3) निविदा सूचना क्र. १२, सन २०२३-२४
Director & Principal Investigator, PDKV Research & Incubation Foundation, CAET, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation for quotation for supply of Stationery Items.
2) Invitation for quotation for supply of Vehicles.
Head, Department of Fruit Science, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of quotation for 20 mm. online lateral for drip irrigation.
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola
1) E-Quotations for purchasing of PTC chemicals of Hi-Media make to required under the State Government sponsored project at Biotechnology Centre.
Senior Scientist & Head, Krishi Vygyan Kendra, Selsura-Wardha
1) Quotation for Supply of Strawberry seedlings...
2) Quotation for Supply of Air Conditioner...
वरिष्ठ शास्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ - निविदा नोटीस (दुसऱ्यांदा)
1) कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ येथे प्रशिक्षण सभागृहाला आतून व बाहेरून रंग लावणेसाठी दर मागविण्याबाबत ...
Chief Seed Production Officer, Central Demonstration Farm, Wani Rambhapur
1) Regarding Quotation for Supply of rates for Solar Pannel Shock (Zatka) Machine, Including Chargeable Electronic Battery..
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा
1) कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा येथे प्रक्षेत्रावर कडबाकुट्टी यंत्र खरेदी करणे बाबत.....
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत सामान्य विभागाच्या परिसरातील सीताफळ फळबहाराचा जाहिर लिलाव सूचना.
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, वाशिम
1) कृषि संशोधन केंद्र, वाशिम येथील प्रक्षेत्रावरील सोयाबीन आणि उडीद मळणी यंत्रामधून मळणी करून, पोते भरून, शिवून, पोत्यांची गोदामामध्ये थप्पी लावणे बाबत.....
Head, Department of Agril. Extension Education, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for work of providing and fixing false ceiling at Department of Agril. Exension Education, Dr. PDKV, Akola
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा
1) ई-निविदा सूचना - कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा येथे कुशल आणि अकुशल कंत्राटी पद्धतीने कामे करण्याकरिता एकुण ६ महिने कालावधी करिता कंत्राटी मजुर पुरविणे बाबत.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर
1) मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर कार्यालया अंतर्गत विविध विभागात रब्बी-२०२३-२४ हंगामातील जवस, हरभरा व गहू बिजोत्पादन पिकांची आंतरमशागत, पिकांचे व्यवस्थापन व काढणीची कामे प्रति हेक्टरी कंत्राटी पद्धतीने करण्यासाठी किमान वेतन रोजंदारी दराने व कामगाराकरिता विशेष भत्त्यासह वेतन देणेकरीता तसेच महारष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम पद्धतीचा समावेश करून दरपत्रक/ निविदापत्रक मागविणे बाबत....

2) मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर कार्यालया अंतर्गत विविध विभागात रब्बी-२०२३-२४ हंगामातील करडी, ज्वारी बिजोत्पादन पिकांची आंतरमशागत, पिकांचे व्यवस्थापन व काढणीची कामे प्रति हेक्टरी कंत्राटी पद्धतीने करण्यासाठी किमान वेतन रोजंदारी दराने व कामगाराकरिता विशेष भत्त्यासह वेतन देणेकरीता तसेच महारष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम पद्धतीचा समावेश करून दरपत्रक/ निविदापत्रक मागविणे बाबत....
सहयोगी संशोधन संचालक, विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, सिंदेवाही
1) धान विक्री संबधी जाहीर सूचना.
Head, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for Hard Murum with spreading (rate as per brass/truck) at Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola from Agency Scheme 2023-24.
मुख्य कृषि विद्यावेत्ता, एकात्मिक शेती पद्धती संशोधन प्रकल्प, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) सीताफळ झाडांचा फळबहार - जाहीर लीलाव नोटीस
Head, Department of Plant Pathology, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for Supply of Vertical Autoclave.....
Senior Scientist & Head, Krishi Vygyan Kendra, Selsura-Wardha
1) Quotation for Supply of Almirah...
विभाग प्रमुख, कृषि विस्तार शिक्षण विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) कृषि विस्तार शिक्षण विभागा करिता सहकारी संस्थांमार्फत ठेकेपद्धतीने / कंत्राटी तत्वावर बह्यास्रोतामार्फात मनुष्यबळ पुरविण्याची दरपत्रक पाठविण्याबाबत ...
Associate Dean, College of Agriculture, Akola
1) Quotation Notice regarding to Purchase inverter batteries for Extension Education Section, College of Agriculture, Akola
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) शुद्धिपत्रक - या कार्यालयाचे दरपत्रक सूचना क्र. VNCABT/RGSTC-Palas/YTL/MFFS volumetric cup filler/११३७/२०२३ dated १३९/२०२३.
Head, Department of Farm Power & Machinery, Dr. PDKV, Akola
1) Purchase of drop scan analyzer system, water sensitive papers and anemometer in ICAR-ATARI-Agriculture Drone Project of the Department of Farm Power & Machinery, Dr. PDKV, Akola in 2023-24.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर
1) १२० अश्वशक्ती चे पंप व स्टार्टर दुरुस्ती करणे करिता निविदा दर पुरविणेबाबत.
Chairman Refreshment, Hi-Tea and Lunch Committee-Shivarpheri-2023 & Head, Department of Agricultural Economics and Statistics, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for serving refreshment, Hi-tea and lunch to VVIP’s and dignitaries on inauguration during Shivarpheri-2023 on 29th Sept 2023
Head, Department of Agricultural Economics and Statistics and Vice Chairman CPC, Dr. PDKV, Akola
1) E-Tender Notice for Laboratory Instruments and Equipment’s
2) E-Tender Notice for Office Furniture.
3) E-Tender Notice for Answer sheets & Supplements.
Head, MAP & B, Nagarjun Medicinal Plants Garden, Dr. PDKV, Akola
1) Quotations enquiry for analytical services of GC-MS, HPLC and GC.
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola
1) Quotations for purchasing of Molecular Biology Chemicals and Plastic Wares under DBT sponsored Soybean Research Project (DBT, GOI, New Delhi) at Biotechnology Centre.
2) Quotations for purchasing of Plant Tissue Culture Chemicals under DBT sponsored Soybean-GE Research Project (DBT, GOI, New Delhi) at Biotechnology Centre.
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा
1) कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा येथे कार्यालय ते धाड रोड मुख्य प्रवेशद्वार रस्त्यावर मुरूम टाकणे, पसरवणे व दबाई करण्याचे कामा करिता दरपत्रक मागविणे बाबत.
कनिष्ठ उद्द्यानविद्यावेत्ता, अ.भा.स.सं. प्रकल्प (फळे), डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) नागपूर संत्रा आंबिया व मृग बहार फळांचा जाहीर लिलाव.
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर
1) कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर या कार्यालयाला नमूद केलेल्या उपकरणांच्या निविदा पुरविणे बाबत.
2) रोपवाटिकेतील कामे बह्यास्रोतातून करार पद्धतीने करणे बाबत.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२३-२४ करिता मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत भांडार विभाग येथील विविध कामे कंत्राट पद्धतीने मजुरांकडून करून घेण्याबाबत निविदेमार्फत दर कळविणे बाबत.....
2) सन २०२३-२४ करिता मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत शिवर विभागाच्या परिसरातील सीताफळ फळबहाराचा जाहिर लिलाव सूचना.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सुधारित अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. १०, वर्ष २०२३-२४
2) Tender Notice No. 11/2023-24 Sr. No. 1
2) Tender Notice No. 11/2023-24 Sr. No. 2
Associate Dean, Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Waghapur Road, Yavatmal :
1) Quotation/ rate inviting letter for Mechanical FFS packing machine with Volumetric Cup Filler regarding......
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) शेणखत व भसवारेती ई. पुरवठा करणे तसेच वाहतुकीचे दर पुरविणे बाबत. .
2) फळ झाडांची रोपे पुरवठा करणे बाबत. .
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation/ rate inviting for laboratory granite countertop.
Officer Incharge, University Printing Press, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of Binding work.
2) Quotation for supply of different type of Paper & Materials etc..
Director, Extension Education, Dr. PDKV, Akola :
1) Regarding quotation for refreshment and tea arrangement for Shivarpheri-2023.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) शुद्धिपत्रक - निविदा सूचना क्र. ९, सन २०२३-२०२४.
विद्यार्थी कल्याण अधिकारी, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला :
1) कंत्राटी कामगार रोजंदारी दर निश्चिती ई-निविदा.
Sr. Scientist & Head, Krishi Vigyan Kendra, Selsura Dist. Wardha :
1) Quotation for Supply of Seed Fermenter....
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. १०, सन २०२२-२३
2) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. १०, सन २०२३-२४
University Engineer, Dr. PDKV, Akola : Tender Booklet
1) Tender Notice No. 09/2023-24 Sr. No. 1
2) Tender Notice No. 09/2023-24 Sr. No. 2
3) Tender Notice No. 09/2023-24 Sr. No. 3
4) Tender Notice No. 09/2023-24 Sr. No. 4
5) Tender Notice No. 09/2023-24 Sr. No. 5
6) Tender Notice No. 09/2023-24 Sr. No. 6
7) Tender Notice No. 09/2023-24 Sr. No. 7
8) Tender Notice No. 09/2023-24 Sr. No. 8
9) Tender Notice No. 09/2023-24 Sr. No. 9
10) Tender Notice No. 09/2023-24 Sr. No. 10
11) Tender Notice No. 09/2023-24 Sr. No. 11
12) Tender Notice No. 09/2023-24 Sr. No. 12
13) Tender Notice No. 09/2023-24 Sr. No. 13
14) Tender Notice No. 09/2023-24 Sr. No. 14
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर
1) कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर येथील प्रक्षत्रावरील केळी फळांचा जाहीर लिलाव सूचना...
2) कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर येथील प्रक्षत्रावरील खोडवा केळी फळांचा जाहीर लिलाव सूचना...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२३-२४ करिता मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत विविध विभागाचे प्रक्षेत्रावरील बिजोत्पादन कार्यक्रम पिकांचे कापणी, मळणी व कापणी पश्चात ईतर कामे कंत्राटी पद्धतीने प्रति हेक्टर दर कळविणे बाबत.....
संचालक, विस्तार शिक्षण, डॉ.पं.दे.कृ.वि, अकोला :
1) शिवारफेरी-२०२३ मेळाव्या करिता पाणी व भोजनाची व्यवस्था करणे बाबतचे दरपत्रक पुरविणे बाबत.
संचालक, विस्तार शिक्षण, डॉ.पं.दे.कृ.वि, अकोला :
1) विद्यापीठाच्या विविध विकासात्मक कार्याची ध्वनी चित्रफित इंग्रजी व मराठी भाषेमध्ये तयार करणेबाबत.
वरिष्ठ शास्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ :
1) कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ येथे प्रशिक्षण सभागृहाच्या जमिनीवर कारपेट (Floor Mat Carpet) लावणेसाठी दर मागविण्याबाबत ....
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) शुद्धिपत्रक - निविदा सूचना क्र. ७ वर्ष २०२३-२०२४ मधील काम क्र. २ .
2) शुद्धिपत्रक - निविदा सूचना क्र. ७ वर्ष २०२३-२०२४ मधील काम क्र. ३ .
वरिष्ठ शास्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ :
1) कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ येथे प्रशिक्षण सभागृहाला आतून व बाहेरून रंग लावणे दर मागविण्या बाबत..
2) कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ येथे प्रशिक्षण सभागृहातील इलेक्ट्रिक वायरिंग दुरुस्त करणेसाठी दर मागविण्या बाबत..
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) शुद्धिपत्रक - निविदा सूचना क्र. ७ वर्ष २०२३-२०२४ मधील काम क्र. १ .
2) निविदा सूचना क्र. ९ वर्ष २०२३-२०२४.
3) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. ९ वर्ष २०२३-२०२४.
Head, Deptt. of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola
1) Quotations for purchasing of Cupboards at Deptt. of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola from Agency Scheme- 2023-24
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर
1) कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर येथील प्रक्षत्रावरील विविध कामे प्रति क्विंटल दर प्रमाणे बाह्य पद्धतीने करण्याबाबत...
University Engineer, Dr. PDKV, Akola : Tender Booklet
1) Tender Notice No. 05/2023-24 Sr. No. 1
2) Tender Notice No. 05/2023-24 Sr. No. 2
3) Tender Notice No. 07/2023-24 Sr. No. 1
4) Tender Notice No. 07/2023-24 Sr. No. 2
5) Tender Notice No. 07/2023-24 Sr. No. 3
6) Tender Notice No. 07/2023-24 Sr. No. 4
7) Tender Notice No. 07/2023-24 Sr. No. 5
8) Tender Notice No. 07/2023-24 Sr. No. 6
9) Tender Notice No. 08/2023-24 Sr. No. 1
10) Tender Notice No. 08/2023-24 Sr. No. 2
11) Tender Notice No. 08/2023-24 Sr. No. 3
12) Tender Notice No. 08/2023-24 Sr. No. 4
13) Tender Notice No. 08/2023-24 Sr. No. 5
14) Tender Notice No. 08/2023-24 Sr. No. 6
15) Tender Notice No. 08/2023-24 Sr. No. 7
16) Tender Notice No. 08/2023-24 Sr. No. 8
17) Tender Notice No. 08/2023-24 Sr. No. 9
18) Tender Notice No. 08/2023-24 Sr. No. 10
19) Tender Notice No. 08/2023-24 Sr. No. 11
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. ५ वर्ष २०२३-२०२४.
२) निविदा सूचना क्र. ७ वर्ष २०२३-२०२४.
३) निविदा सूचना क्र. ८ वर्ष २०२३-२०२४.
Director, Extension Education, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of stationery/ computer stationery/ electrical material/ sanitary material etc. for this directorate.
Officer Incharge, Agriculture Research Station, Achalpur
1) Quotation /rate inviting for hiring of vehicle...
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation /rate inviting for providing flooring to be covered threshing yard.
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर
1) गाळाची माती (भसवा माती), माळूची रेती व कुजलेले शेणखताचा पुरवठा करणेबाबत.....
Head, Deptt. of Animal Husbandry & Dairy Science, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of Quotation for Providing chain link fencing to outside of cattle loose house sheds at Deptt. of Animal Husbandry & Dairy Science, Dr. PDKV, Akola
2) Supply of Quotation for Providing chain link fencing and gates for partition of cattle loose house sheds at Deptt. of Animal Husbandry & Dairy Science, Dr. PDKV, Akola
Officer in Charge, ARIS Cell, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for Supply of Intel Zeon Processor and SATA SSD disk drive and its installation
Chairman, Avishkar-2023, Dr. PDKV, Akola :
1) Submission of quotation for various items required for hosting Avishkar-2023 inter-collegiate tournament held at Dr. PDKV, Akola during academic year - 2023.
Officer in Charge, ARIS Cell, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for Video Conferencing setup & Network setup for Conference Hall at VC Office
Head, Dept. of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply the quotation for HP Desktop Computer at Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola, 2023-24.
Director, Extension Education, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for Construction of Concrete platform for irrigation display unit at ATIC....
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला: :
1) गांडूळखत निर्मितीसाठीचे पोली/टेट्रा बेड (Vermicompost/Vermiwash Poly/ Tetra Bed) चे दर पुरविणे बाबत...
Head, Department of Entomology, Dr. PDKV, Akola :
1) Invitation of Quotation for supply of M.S. Angle regarding....
Director, Extension Education, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation notice for purchase of CCTV Camera for the Dr. Panjabrao Deshkukh Smruti Kendra.
प्रभारी अधिकारी, मत्स्यशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मासेमारी हक्क देण्यासाठी शेततळ्यांचा जाहीर लिलाव - दि. २८.०८.२०२३ दुपारी 3.०० वाजता.
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for purchase of Air Conditioners at ATIC....
2) Quotation for providing curtains, floor pvc carpet and sofa set covers at ATIC...
3) Quotations for electrification of PDKV Sale Counter and Guest room at ATIC...
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for fabrication of display boards holder....
2) Quotation for providing acrylic boxes at ATIC....
3) Quotation for providing acrylic LED display boards at ATIC....
4) Quotation for designing and printing of backlight display boards at ATIC....
Officer in Charge, ARIS Cell, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for Purchase of Battery against buyback of old batteries and their installation
Assistant Comptroller (Head Quarter), Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of Computers....
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola :
1) Fitting of new 4 ft. MS Chain link over old laser wire fencing for western block at Central Research Station, Dr. PDKV, Akola by calling quotation reg...
Officer Incharge, Agriculture Research Station, Achalpur
1) Supply of quotation for filling of polybags with soil. sand and FYM for fruit nursery
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation /rate inviting for repairing of lavatory.
2) Quotation /rate inviting for colouring.
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला:
1) 1) पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील दुग्धशाळेतील जनावरांचे दुध काढणे, देखरेख व स्वच्छता ई. कामे ठेका पद्धतीने करणेकरिता दर पुरविणे बाबत...
Jr. Breeder cum Horticulturist, Chilli & Vegetable Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Suply of quotation for purchase of Texas Vario Power Weeder at CVRU field reg...
Senior Scientist & Head, Krishi Vigyan Kendra, Selsura, Dist. Wardha:
1) Quotation for Supply of Plastic Bottle.....
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर
1) कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर येथील प्रक्षेत्रावरील विविध कामे प्रति एकर दर प्रमाणे बाह्य पद्धतीने करण्याबाबत...
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ : सुधारित दरपत्रक (मुदतवाढ)
1) वसंतराव कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ या महाविद्यालायाकरिता सहकारी संस्थामार्फत ठेकेपद्धतीने/ कंत्राटी तत्वावर बाह्यस्रोतामार्फत मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दरपत्रक पाठविण्याबाबत.
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotations for fixing alumininum and glass partition to ground floor hall of ATIC.....
2) Quotations for erecting chain link fencing to the soil and water conservation models at ATIC.....
Head, Department of Soil Science & Agril. Chemistry, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of Drip irrigation laterals and other accessories and terms and conditions of supply as mentioned......
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation /rate inviting for solar tunnel dryer.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola :
1) Purchase of new electric material at Central Research Station, Dr. PDKV, Akola by calling quotation reg....
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotations for Preparation of display boards at PDSK....
Field Officer, Agricultural Prices Scheme, Dr. PDKV, Akola :
1) Corrigendum to Quotation Notice No. FO/APC/Computer/215/2023 dated 1/8/2023.
Head, Department of UCES & EE, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of quotation for purchase of raw material for repairing/ maintenance of electricity generation biogas and tubewell.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२३-२४ मध्ये मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत सामान्य विभागावरील वाहनांवर कंत्राट पद्धतीने वाहन चालक लावण्याकरिता वैध परवानाधारक कंत्राटदारांकडून निविदा दर (कोटेशन) मागविण्याबाबत....
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) दुग्धशाळेकारिता गव्हाणी खरेदी करणेकरिता सिमेंट गव्हाणीचे (Cement Manger) दर पुरविणे बाबत...
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotations for designing and printing of display board at ATIC....
2) Quotations for renovation of soil and water conservation models displayed at ATIC....
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ : सुधारित दरपत्रक
1) वसंतराव कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ या महाविद्यालायाकरिता सहकारी संस्थामार्फत ठेकेपद्धतीने/ कंत्राटी तत्वावर बाह्यस्रोतामार्फत मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दरपत्रक पाठविण्याबाबत.
Field Officer, Agricultural Prices Scheme, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of quotation for HP & DELL i3/i5 Computer...
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : वाचा (https://agro.mahastra.nextprocure.in) संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली ई-निविदा क्र. २ वर्ष २०२३-२४ मधील दोन कामे (५३७१, ५३७२)
1) शुद्धिपत्रक - ई निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२३-२०२४ बाबत.
Jr. Breeder cum Horticulturist, Chilli & Vegetable Research Unit, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of quotation for skilled/ unskilled labor/watchmen...reg.
Associate Dean, College of Agriculture, Nagpur :
1) Notice for inviting Re-E-Tenders for Purchase of IoT based irrigation scheduling devices under RGSTC Project.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) निविदा (दुसरी वेळ): - मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर अंतर्गत भांडार विभागामध्ये gunny bag (पोते) व सुतळी खरेदी करिता निविदा मागविण्याबाबत.
Head, Department of Animal Husbandry & Dairy Science, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of sealed quotation for Fabrication and installation of Green Net Shade for Vermicompost Unit at Department of Animal Husbandry & Dairy Science, Dr. PDKV, Akola by calling quotation reg.
Associate Dean, College of Agriculture, Akola :
1) Supply of rates for new Chemicals and Glasswares.
Senior Research Scientist, Pulses Research Unit, Dr. PDKV, Akola :
1) Invitation of Quotation for supply of MS Angle.
University Engineer, Dr. PDKV, Akola :
1) Tender schedule for E-tender notice No. 4, yr.2023-2024
कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ :
1) भोजन, नाश्ता व चहा कॉफी चे दर पुरविणेबाबत.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) शुद्धिपत्रक - निविदा सूचना क्र. ६ वर्ष २०२३-२०२४ मधील कामाच्या वेळापत्रका बाबत.
वरिष्ठ संशोधन शास्रज्ञ, ज्वार संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.,वि. अकोला :
1) सन २०२३-२४ मध्ये ज्वार संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.,वि. अकोला अंतर्गत प्रेक्षेत्रावरील करावयाचे कामे उदा. विविध प्रयोगांचे व्यवस्थापन, वाण पैदास कार्यकमात वेळोवेळी केली जाणारी कामे, विषयांन्वये विविध संशोधनात्मक प्रयोग, प्रात्यक्षिके व इतर कामे कंत्राट पद्धतीने करण्याकरिता वैध परवानाधारक कांत्राटदारांकडून मजुराचे (स्री/पुरुष) निविदा दर (कोटेशन) बोलविण्या बाबत...
वरिष्ठ शास्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ :
1) कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ येथे प्रशिक्षण सभागृहाला स्लाईडिंग खिडकी (sliding window) लावणेसाठी दर मागविण्या बाबत...
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
1) वसंतराव कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ येथे आर.जी.एस.टी.सी. पळस प्रकल्पा करिता सहकारी संस्थामार्फत ठेकेपद्धतीने/ कंत्राटी तत्वावर बाह्यस्रोतामार्फात मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दरपत्रक पाठविण्याबाबत.
Head, Department of Unconventional Energy Sources and Ele. Engg., Dr. P.D.K.V., Akola :
1) Quotation for Purchase of raw material for repairing/maintenance of electricity generation biogas unit and tubewell.
Chief Rector, Boys Hostel, Dr. P.D.K.V., Akola :
1) Quotation for Purchase of new Fire Extinguisher and Refilling of old Extinguisher for Boys Hostel, Dr. PDKV, Akola
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) सुधारित निविदा: - मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर अंतर्गत भांडार विभागामध्ये ताडपत्री खरेदी करिता निविदा मागविण्याबाबत.
Research Engineer, AICRP on Post Harvest Engineering & Technology, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of quotation for fabrication material for development of Custard apple de-seeding machine & PDKV Chirongi Nut Decorticator.
2) Quotation /rate inviting for hiring of vehicle.
University Engineer, Dr. PDKV, Akola :
1) Tender Notice No. 6, Year 2023-2024. (Providing Canteen Services to University as a VIP Canteen in front of Agriculture Engineering College in the premises of Dr. P.D.K. V., Akola on the basis of lease for Two years only
University Engineer, Dr. PDKV, Akola :
1) About financial opening of tender for the work of Providing repairs and renovation to Dr K R Thakre Hall at College Agriculture Dr. PDKV Akola (Part-C) of Civil work (Flooring for main hall, dais, first floor, gallery labby, staircase, coridore & dais celling) IIInd call. Etender Notice No. 7 Sr No 1,2022-2023
2) CA Report.
Associate Dean, College of Agriculture, Akola :
1) Supply of quotation for purchasing of Refrigerator (Super or Visi Cooler) for displaying an increasing shelf life of processed products for horticultural crops.
बियाणे संशोधन अधिकारी, बियाणे तंत्रज्ञान संशोधन विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) प्रक्षेत्रावर विविध दैनंदिन कामे करण्यासाठी कुशल व अकुशल मजुरांचे दर (निविदा) देण्याबाबत.
Research Engineer, AICRP on Post Harvest Engineering & Technology, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of quotation for purchasing of fabrication material for development of Mobile Soybean Dryer.
University Engineer, Dr. PDKV, Akola :
1) Evaluation Sheet - About financial opening of tender for the work of Providing repairs and renovation to Dr K R Thakre Hall at College Agriculture Dr. PDKV Akola (Part-C) of Civil work (Flooring for main hall, dais, first floor, gallery labby, staircase, coridore & dais celling) IIInd call. Etender Notice No. 7 Sr No 1,2022-2023 IIIrd Call
2) CA Report.
3) Letter - About financial opening of tender for the work of Providing repairs and renovation to Dr K R Thakre Hall at College Agriculture Dr. PDKV Akola (Part-C) of Civil work (Flooring for main hall, dais, first floor, gallery labby, staircase, coridore & dais celling) IIInd call. Etender Notice No. 7 Sr No 1,2022-2023.
प्रमुख शास्त्रज्ञ, अखिल भारतीय समन्वयीत कोरडवाहू शेती संशोधन प्रकल्प, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२३-२४ मध्ये अखिल भारतीय समन्वयीत कोरडवाहू शेती संशोधन प्रकल्प, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत प्रक्षेत्रावरील करावयाचे कामे उदा. विविध संशोधनाम्तक प्रयोगांचे व्यवस्थापन, शेती व इतर कामे कंत्राट पद्धतीने प्रती हेक्टरी/प्रती दिन/प्रती नग करण्याकरिता वैध परवानाधारक कंत्राटदारांकडून मजुराचे (स्री/पुरुष) निविदा दर (कोटेशन) बोलविण्याबाबत.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर अंतर्गत भांडार विभागामध्ये ताडपत्री खरेदी करिता निविदा मागविण्याबाबत.
Officer in Charge, ARIS Cell( University Computer Centre),Dr. PDKV., Akola:
1) Quotation for purchase of Microsoft M 365 A3 /A1 Licenses with one year subscription
Chief Agronomist, Integrated Farming Systems Research, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of sealed quotations for fabrication and installation of cow shad at IFSR Farm, Akola ....reg.
2) Supply of sealed quotations for fabrication and installation of Poultry shad at IFSR Farm, Akola ....reg.
3) Supply of sealed quotations for fabrication and installation of Umbrella hut at IFSR Farm, Akola ....reg.
4) Supply of sealed quotations for fabrication and installation of Implement Shade at IFSR Farm, Akola ....reg.
5) Providing brick work & flooring to Cow Shade, Poultry Shade, Umbrella hut & Implement Shade at IFSR Farm, Akola ....reg.
संचालक, कृषी पद्धती व पर्यावरण केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत कृषी पद्धती व पर्यावरण केंद्र, अकोला येथील प्रक्षेत्रावर काढलेले जळतन (झाडांचा छाट , काटेरी झुडपे) यांचा जाहीर लिलाव सूचना.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर अंतर्गत भांडार विभागामध्ये Gunny Bag (पोते) व सुतळी खरेदी करिता निविदा मागविण्याबाबत.
Associate Dean, College of Agriculture, Nagpur :
1) Revised Commercial Price Bid Form "D" Tender No. ACN/797/23 dated 14/06/2023.
Research Engineer, AICRP on PHET, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of quotations for purchasing fabrication material for repair and maintenance of different machines developed by AICRP on PHET, Dr. PDKV, Akola.
University Engineer, Dr. PDKV, Akola : Corrigendum
1) Corrigendum to E-Tender Notice No. 7 Sr. No. 1.
University Engineer, Dr. PDKV, Akola : Online Tender Opening Verification Form
1) Related to E-Tender Notice No. 7 Sr. No. 1.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) सन २०२३-२४ करिता विविध विभागावर बिजोत्पादन क्षेत्रामधील दैनदिन कामे कंत्राटी पद्धतीने करण्याच्या कामास कंत्राटी मजूर पुरविण्या बाबत...
University Engineer, Dr. PDKV, Akola : Online Tender Opening Verification Form
1) E-Tender Notice No. 7 (Sr. No. 2-5347), Year 2023-2024.
2) E-Tender Notice No. 7 (Sr. No. 1-5345), Year 2023-2024.
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा :
1) कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा येथे Interactive Panel 75" खरेदी करणे साठी बंद पाकिटात दर पत्रक मागविणे बाबत...
Senior Scientist & Head, Krishi Vigyan Kendra, Selsura, Dist. Wardha:
1) Quotation for Supply of Plastic Basket and Oviposition Chember for Trichogramma Production unit....
Head, Department of Fruit science, Dr. PDKV, Akola :
1) Corrigendum 2nd Call: Extension of Date of E-tender for the preparation of salable graft and seedling
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा उघडण्याचा तपशील - निविदा सूचना क्र. ३ वर्ष २०२३-२०२४ - काम क्र. १, २ व निविदा सूचना क्र. ४ वर्ष २०२३-२०२४ - काम क्र. १, २, ३, ४.
Associate Dean, College of Agriculture, Nagpur :
1) Providing Security Services at College premises, fields, gardens, laboratories, library etc.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation call - Purchase of Laterals and other essential material required for authorized irrigation system along with installation....
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation/rate inviting for 15 KVA Stabilizer
विभागप्रमुख,फलशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) प्रक्षेत्रावर व रोपवाटिकेत दैनंदिन कामे अकुशल मजुरांच्या मार्फत कंत्राटी पद्धतीने करणेबाबत...
Director, PDKV Research Incubation and Foundation, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation call for Supply of CCTV camera System with installation....
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation call for new open well submersible motor pump....
विभागप्रमुख,पुष्पशास्त्र व प्रांगनविद्या विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सुरक्षा रक्षक तिकीट Counter मदतनीस व रात्रपाळी चौकीदार कंत्राटी पद्धतीने लावनेबाबत ...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) नवीन फळबागेकरिता आखणी करणे, खड्डे करणे व कलमा लागवड करून देण्याकरिता निविदा दर बोलाविण्याबाबत ....
सहयोगी संशोधन संचालक, विभागीय संशोधन केंद्र, यवतमाळ
1) दरपत्रक सुचना – वाहन चालक कंत्राटी पदासाठी सहकारी संस्थामार्फत ठेके पद्धतीने/ कंत्राटी तत्वावर बाह्यस्त्रोतांमार्फत मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दरपत्रक पाठविण्याबाबत
Principal Investigator, AICRP Weed Management, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotations for supply of rates for hiring JCB -----reg.
2) Quotations for supply of rates sprinkler set accessories-----reg.
3) Quotations for supply of rates plastic utensils for field use and miscellaneous-----reg.
Officer in Charge,ARIS Cell, Dr. PDKV., Akola :
1) Quotation for Supplying & Erecting Cable, Changeover, DWC pipe, Main Switch etcfor 30 KVA Generator installed at ARIS Cell
प्रभारी अधिकारी, कृषी संशोधन केंद्र, तारसा, जि. नागपूर :
1) ठेका पद्धतीने प्रक्षेत्रावर तणनाशकाची फवारणी करण्याकरिता दर पुरविण्याबाबत
Head, Department of Fruit science, Dr. PDKV, Akola :
1) Corrigendum: Extension of Date of E-tender for the preparation of salable graft and seedling
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola :
1) Purchase of Filter, Fertigation Unit, PVC Pipe, Safty Valve and essential material required for irrigation system along with installation for new fruit plantation at western block, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola by calling quotation regarding....
Chief Seed Production Officer, Central Demonstration Farm, Wani Rambhapur :
1) Regarding Quotation for Supply of rates for Tine and Wooden Pole (Nilgiri Species / Wood)...
सहयोगी अधिष्ठाता, कृषी महाविद्यालय, सोनापूर - गडचिरोली
1) दरपत्रक सुचना – कृषि महाविद्यालय, सोनापूर-गडचिरोली या कार्यालयाकरीता सहकारी संस्था/ ठेकेदार/ कंपनीमार्फत ठेकेपद्धतीने बाह्यस्त्रोतामार्फत ०६ महिन्याकरिता मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत.
Senior Research Scientist, Pulses Research Unit, Dr. PDKV, Akola :
1) Invitation of Quotation for supply of Plastic Pegs, Plastic Labels at Pulses Research Unit, Dr. PDKV, Akola
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) Tender Notice No. 2, Year 2023-24 Sr. No. 1 - Booklet
2) Tender Notice No. 3, Year 2023-24 Sr. No. 1 - Booklet
3) Tender Notice No. 3, Year 2023-24 Sr. No. 2 - Booklet
Head, Department of Fruit science, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of quotation for polythine mulching paper and weed mat.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) ई-निविदा सूचना क्र. ७, वर्ष २०२३-२०२४.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२३-२४ मध्ये मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत सामान्य विभागातील वाहन क्र. एम.एच-३० एच-५२३४ Mahindra Genio DC LWD BS IV करिता नवीन ट्यूबलेस टायर खरेदी करण्याकरिता दर/निविदा/कोटेशन मागविण्याबाबत....
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२३-२४ मध्ये मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत पश्चिम विभागावर नवीन फळबागेकारिता शेणखत खरेदी करण्याकरिता निविदा दर (कोटेशन) बोलविणे बाबत.
Associate Dean, College of Agriculture, Akola :
1) Quotation Notice for purchase of Sugar.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. २, वर्ष २०२३-२०२४.
2) निविदा सूचना क्र. ३, वर्ष २०२३-२०२४.
3) निविदा सूचना क्र. ४, वर्ष २०२३-२०२४.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२३-२४ मध्ये मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत प्रक्षेत्रावरील विविध कामे भाडेतत्वावर जेसीबी ने करण्याकरिता निविदा दर (कोटेशन) बोलविणे बाबत.
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
1) प्रयोग शाळेकरिता लॅब सोल्व्हंट अल्कोव्होल (अनेलेटीकल रीयेजंट) खरेदी करणे करिता दरपत्रकाबाबत ...
कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ :
1) भोजन, नाश्ता व चहा कॉफी चे दर पुरविणेबाबत.
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा :
1) रासायनिक खतांचे सद्द्स्थित दरपत्रक पुरविणे बाबत.
Head & PI, Agri-Business Incubation Centre, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for waterproofing the RABI office building near Oilseeds Research Centre, Dr. PDKV, Akola ......Regarding
Officer in Charge, ARIS Cell( University Computer Centre),Dr. PDKV., Akola:
1) Quotation for supply of Multifunction RICOH Colour machine against Buyback of old existing RICOH colour printer
Head, Department of Fruit science, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of quotation for heavy duty RCC pipe.
2) रंगपूर व निंबू रोपांची लागवड (Transplantation of seedling) पॉलीबॅग मध्ये करणे बाबत..
Associate Dean, College of Agriculture, Akola :
1) Quotation Notice for Development of College Website.
वरिष्ठ शास्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, सोनापूर - गडचिरोली :
1) कृषि विज्ञान केंद्र, सोनापूर - गडचिरोली येथील प्रक्षेत्रावरील शेततळ्यातील गाळाची माती खोदकाम करणे आणि शेततळ्यातील माती शेतात टाकून सपाटीकरण करण्याकरिता दरपत्रके पुरविणेबाबत.
Head, Department of Fruit science, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of quotation for Insecticide, fungicides and herbicide...
Head, Department of Fruit science & Chairman, for preparation of salable graft and seedling, Dr. PDKV, Akola :
1) E-TENDER 2023-24 (II Call) - Preparation of salable grafts and seedling
Head, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotations for Complete Erection of Chain Link Compound at Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola...
प्रमुख शास्त्रज्ञ, अ.भा.स. कोरडवाहु शेती संशोधन प्रकल्प, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२३-२४ मध्ये अखिल भारतीय समन्वयीत कोरडवाहू शेती प्रकल्प, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत प्रेक्षेत्रावरील करवयाचे कामे उदा. विविध संशोधनात्मक प्रयोगाचे व्यवस्थापन, शेती व ईतर कामे कंत्राट पध्दतीने प्रती हेक्टरी/ प्रती दिन/ प्रती नग करण्याकरिता वैध परवानाधारक कंत्राटदारांकडून मजुरांचे (स्री/पुरुष) निविदा दर (कोटेशन) बोलविण्याबाबत ....
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर येथील वाळलेले जळावू लाकडांचा जाहीर लिलाव सूचना.
Senior Scientist & Head, Krishi Vigyan Kendra, Sonapur, Gadchiroli:
1) Purchase of BOD incubator (capacity 125 LTR) with PID controller, for bio pesticide production laboratory at. Krishi Vigyan Kendra, Sonapur-Gadchiroli by calling quotation reg.
2) जेवण, नाश्ता व चहाचे दरपत्रक पुरविणेबाबत.
3) स्टेशनरी खरेदी करिता दरपत्रक पुरविणे बाबत.
4) दुधाळ गायीसाठी पशुखाद्य खरेदी करिता दरपत्रक पुरविणे बाबत.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola :
1) Purchase of Material for providing pipeline network for irrigation at Gudadhi Block, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola by calling quotation procedure regarding....
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation/rate for inviting for private JCB.
Senior Scientist & Head, Krishi Vigyan Kendra, Selsura, Dist. Wardha:
1) Supply of rate quotation for CCTV Cameras System reg...
Senior Scientist & Head, Krishi Vigyan Kendra, Sonapur, Gadchiroli:
1) Purchase of BOD for bio pesticide production laboratory at Krishi Vigyan Kendra Sonapur-Gadchiroli by calling quotation reg...
प्रमुख, नागार्जुन वनौषधी उद्यान, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला : निविदा सूचना (दुसरी वेळ)
1) नागार्जुन वनौषधी उद्यान, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील वनौषधी रोपवाटीकेमध्ये व प्रक्षेत्रावरील विविध कामाकरिता कंत्राटी मजुर पुरविणे व ट्रक्टर द्वारे कामे करणे बाबत.
Chief Seed Production Officer, Central Demonstration Farm, Wani Rambhapur :
1) Regarding Quotation for Supply of rates for Submersible Pump Accessories Fitting Material...
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) Tender schedule for E-tender notice No. 6, yr.2023-2024
2) शुद्धिपत्रक - ई-निविदा सूचना क्र.१, सन २०२३-२४.
Head, Department of Floriculture & Landscape Architecture, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for playing equipments at Hinduhrudaysamrat Balasaheb Thackeray Garden, Akola (MS).....
वरिष्ठ शास्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र,बुलढाणा : ई – निविदा सुचना (दुसरी वेळ)
1) कंत्राटी कामगार रोजंदारी दर निश्चित निविदा - कृषि विज्ञान केंद्र,बुलढाणा येथे कुशल आणि अकुशल कंत्राटी पद्धतीने कामे करण्याकरिता एकुण ११ महिने कालावधीकरिता कंत्राटी मजुर पुरविणे बाबत.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) काटेपूर्णा उपसा सिंचन योजना येथील ५०० के.व्ही.ए. चा ट्रान्सफार्मर दुरुस्ती करणे बाबत....
Head, Dept. of Soil Science & Agril. Chemistry:
1) Quotation for supply of PVC Pipe and other accessories for the year 2023-24....
Officer Incharge, Agriculture Research Station, Achalpur:
1) Quotation /rate inviting letter for supply of RCC Pipe.
2) Quotation /rate inviting letter for supply of and fitting of weed mat....
Programme Co-ordinator, Krishi Vigyan Kendra, Yavatmal:
1) भोजन, नाश्ता व चहा कॉफी चे दर पुरविणेबाबत...
Associate Dean, Vasantrao Naik College of Agril. Biotechnology, Yavatmal:
1) Quotation /rate inviting letter for supply of empty dip dip tea bags and outer envelope ...
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा :
1) कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा या कार्यालयाचे प्रक्षेत्रावरील सन २०२३-२०२४ या हंगामातील जांभुळ फळांच्या जाहीर लिलावाबाबत.
Officer in Charge, ARIS Cell( University Computer Centre),Dr. PDKV., Akola:
1) Quotation for SATA SSD disk drive and its associated accessories along with installation
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation/rate for inviting for electrical materials.
2) Quotation/rate for inviting for hiring of vehicle.
प्रभारी अधिकारी, कृषी संशोधन केंद्र, तारसा, जि. नागपूर :
1) सिमेंट आरआरसी पाईप (६ इंच, ९ इंच, १२ इंच, १५ इंच व्यास असलेले) दर पुरविण्याबाबत.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola :
1) Purchase of Solar fencing material alongwith installation at CRS, Dr. PDKV, Akola by calling quotation regarding...
प्रभारी अधिकारी, कृषी संशोधन केंद्र, तारसा, जि. नागपूर :
1) जॅान डीअर ५३०५ ट्रक्टर चे मागील दोन टायर व एक ट्यूब चे (साईझ १४.९-२८) दर पुरविण्याबाबत.
Head, AICRP on MAP & B, Nagarjun Medicinal Plants Garden, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for providing rates for hiring Vehicles.
वरिष्ठ संशोधन शास्त्रज्ञ (कडधान्य), डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) कंत्राटी/ ठेकादारी तत्वावर कुशल/ अकुशल/ ट्रक्टर चालक/ अस्थायी रोजंदार कामगार पुरविण्यास दरपत्रक मागविणे बाबत.
Senior Scientist & Head, Krishi Vigyan Kendra, Selsura:
1) Quotation for supply of Air Conditioner....
निविदा समिती तथा सहयोगी अधिष्ठाता, कृषी महाविद्यालय, सोनापूर - गडचिरोली
1) दरपत्रक सुचना – द्वितीय मुदतवाढ, कृषि महाविद्यालय, सोनापूर-गडचिरोली या कार्यालयाकरीता सहकारी संस्था/ ठेकेदार/ कंपनीमार्फत ठेकेपद्धतीने बाह्यस्त्रोतामार्फत ०६ महिन्याकरिता मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत.
प्रभारी अधिकारी, कृषी संशोधन केंद्र, यवतमाळ :
1) कृषी संशोधन केंद्र, यवतमाळ या प्रक्षेत्रावरील कामे सहकारी संस्थामार्फत ठेकेपध्दतीने / कंत्राटी तत्वावर बाह्यस्रोतामार्फात मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दरपत्रक पाठविण्याबाबत. .
वरिष्ठ शास्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा : कंत्राटी कामगार रोजंदारी दर निश्चित निविदा
1) कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा या कार्यालाया मार्फत आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये आयोजित विविध प्रशिक्षण व कार्यक्रमाकरिता जेवण, चहा व नास्ता (फराळ) करिता दर पुरविण्याबाबत (दुसरी वेळ).
प्रभारी अधिकारी, कृषी संशोधन केंद्र, अचलपूर :
1) कृषी संशोधन केंद्र, अचलपूर येथील प्रक्षेत्रासाठी नमुद केलेल्या तक्त्यातील कामाचे दर पुरविण्याबाबत.
अधीक्षिका, अहिल्या मुलींचे वसतिगृह, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) अहिल्या मुलींचे वसतिगृह, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला ये वसतीगृहाकरिता ठेकेपध्दतीने बाह्यास्रोतामार्फात मनुष्यबळ (अकुशल कामगार) पुरविण्याकरीता निविदा/ दरपत्रक सादर करणे बाबत..
प्रभारी अधिकारी, कृषी संशोधन केंद्र, तारसा, जि. नागपूर :
1) चिनी मातीचे पाईप (४ इंच व 6 इंच व्यास असलेले 2 फुट लांबीसाठी) दर पुरविण्याबाबत.
निविदा समिती तथा सहयोगी अधिष्ठाता, कृषी महाविद्यालय, सोनापूर - गडचिरोली
1) दर सूचना मुदतवाढ - कृषि महाविद्यालय, सोनापूर-गडचिरोली या कार्यालयाकरीता सहकारी संस्था/ ठेकेदार/ कंपनीमार्फत ठेकेपद्धतीने बाह्यस्त्रोतामार्फत ०६ महिन्याकरिता मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत मलकापुर (चौथी वेळ) विभागावरील चिकु फळबहाराचा जाहीर लिलाव संबधी सूचना...
Principal Investigator, Farm Machinery Testing & Training Centre, Deptt. of Farm Power and Machinery, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of computer parts.
2) Quotation for supply of patternator for testing of boom sprayer.
प्रमुख, नागार्जुन वनौषधी उद्यान, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) नागार्जुन वनौषधी उद्यान, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील वनौषधी रोपवाटीकेमध्ये व प्रक्षेत्रावरील विविध कामाकरिता कंत्राटी मजुर पुरविणे व ट्रक्टर द्वारे कामे करणे बाबत.
Head, Department of Fruit Science, Faculty of Horticulture, Dr. PDKV, Akola. :
1) Reschedule for E-tender 2023-24 No. HD/FS/Chairman/E-Tender/Nursery prod./965/2023 dated 29/03/2023.
प्रभारी अधिकारी, कृषी संशोधन केंद्र, अचलपूर :
1) कृषी संशोधन केंद्र, अचलपूर येथील प्रक्षेत्रासाठी नमुद केलेल्या तक्त्यातील कामाचे दर पुरविण्याबाबत.
प्रभारी अधिकारी, कृषी संशोधन केंद्र, अचलपूर :
1) कृषी संशोधन केंद्र, अचलपूर येथील प्रक्षेत्रासाठी नमुद केलेल्या तक्त्यातील कामाचे दर पुरविण्याबाबत.
2) कृषी संशोधन केंद्र, अचलपूर येथील प्रक्षेत्रासाठी नमुद केलेल्या तक्त्यातील कामाचे दर पुरविण्याबाबत.
Head, Department of Fruit Science, Dr. PDKV, Akola. :
1) Quotation for providing the services of JCB machine for various works.
1) रोपवाटिके मध्ये पिशव्या मातीने/ माध्यमाने भरणे बाबत.
Head, Department of Fruit Science, Faculty of Horticulture, Dr. PDKV, Akola. :
1) Corrigendum - Extension of date of E-tender No. HD/FS/Chairman/E-Tender/Nursery prod./965/2023 dated 29/03/2023.
वरिष्ठ शास्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा : कंत्राटी कामगार रोजंदारी दर निश्चित निविदा
1) कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा येथे कार्यालयाचे प्रेक्षेत्रावर जेसीबी / पोकलॅंड मशीनद्वारे नाला, बांध दुरुस्ती व काटेरी झुडपे काढणे या कामाकरिता निविदा / दरपत्रक पुरविणे बाबत.
निविदा समिती तथा सहयोगी अधिष्ठाता, कृषी महाविद्यालय, सोनापूर - गडचिरोली
1) कृषि महाविद्यालय, सोनापूर-गडचिरोली या कार्यालयाकरीता सहकारी संस्था/ ठेकेदार/ कंपनीमार्फत ठेकेपद्धतीने बाह्यस्त्रोतामार्फत ०६ महिन्याकरिता मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत.
वरिष्ठ शास्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र,बुलढाणा. : कंत्राटी कामगार रोजंदारी दर निश्चित निविदा
1) कृषि विज्ञान केंद्र,बुलढाणा येथे कुशल आणि अकुशल कंत्राटी पद्धतीने कामे करण्याकरिता एकुण ११ महिने कालावधीकरिता कंत्राटी मजुर पुरविणे बाबत.
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा :
1) सन २०२३-२०२४ करिता भाडे तत्वावर खाजगी ट्रक्टरने / बैलजोडीने कार्यालयाचे प्रेक्षत्रावरील मशागतीची/ मळनीची दैनंदिन विविध कामे करण्याकरिता दर मागविणे बाबत.
Head, Department of Fruit Science, Faculty of Horticulture, Dr. PDKV, Akola. :
1) Corrigendum to E-Tender Form for Preparation of Salable Grafts/ Seedlings of Fruit Crops at Department of Fruit Science.
प्रभारी अधिकारी, कृषी संशोधन केंद्र, अचलपूर :
1) कृषी संशोधन केंद्र, अचलपूर येथील प्रक्षेत्रासाठी नमुद केलेल्या कीटकनाशकांचे दर कळविण्याबाबत.
2) कृषी संशोधन केंद्र, अचलपूर येथील प्रक्षेत्रासाठी नमुद केलेल्या रासायनिक खतांचे दर कळविण्याबाबत.
वरिष्ठ संशोधन शास्त्रज्ञ (कडधान्य), डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) कंत्राटी/ ठेकादारी तत्वावर कामगार पुरविण्यास दरपत्रक मागविणे बाबत.
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा :
1) कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा येथील प्रक्षेत्रावर जे.सी.बी. ने पाईपलाईन खोदणे व दाबने आणि शेतात चर काढणे हि कामे करण्यासाठी प्रती तास दर मिळणेबाबत.
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय,वरुड (पुसद) :
1) कंत्राटी पद्धतीने प्रेक्षत्रेवरील दैनंदिन कामे करणे करिता मुजुराचे प्रती दिन दर सादर करणेबाबत.
सहयोगी अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, मूल (मरोडा) जि. चंद्रपुर :
1) कृषि महाविद्यालय, मूल (मरोडा) जि. चंद्रपुर करिता सहकारी संस्थांमार्फत ठेकेपद्धतीने कंत्राटी तत्वावर बाह्यस्रोतामार्फात मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दरपत्रक पाठविण्याबाबत.
प्रभारी अधिकारी, कृषी संशोधन केंद्र, अचलपूर :
1) सन २०२३ करिता कृषी संशोधन केंद्र, अचलपूर येथील प्रक्षेत्रासाठी तणनाशकाचे दर कळविण्याबाबत.
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा :
1) कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा येथील आंबा फळांचा जाहीर लिलाव सूचना.
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, सोनापूर - गडचिरोली :
1) कृषि विज्ञान केंद्र, सोनापूर - गडचिरोली येथील कार्यालयामध्ये ट्युब लाईट, फॅन , कुलर, वाॅटर कुलर तसेच इलेक्ट्रिकल साहित्य खरेदी करण्यकरीता दरपत्रके पुरविणे बाबत.
संचालक विस्तार शिक्षण,, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) ई निविदा सूचना : विस्तार शिक्षण संचालनालय अंतर्गत विविध विभागांकरिता कंत्राटी तत्वावर मनुष्यबळ पुरविनेबाबत नोंदणीकृत व पुरेसा अनुभव असणाऱ्या संबधित कंत्राटदार यांचेकडून ई निविदा मागविण्याबाबत....
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील दुग्धशाळेतील जनावरांचे दुध काढणे, देखरेख व स्वच्छता ई. कामे ठेका पद्धतीने करणेकरिता दर पुरविणे बाबत...
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) नव्याने सन २०२३-२४ करिता भाडे तत्वावरील खाजगी ट्रक्टरने/ बैलजोडीने म.प्रा.प्र.वणी रंभापूर येथील प्रक्षेत्राची विविध कामे करण्याकरिता दर मागविणे बाबत...
2) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर अंतर्गत भांडार विभागामध्ये पोलीप्रोपीन पिशव्या खरेदी करिता निविदा दर मागविणेबाबत...
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र १ सन २०२३-२४ चे निविदा प्रपत्र (booklet)
Chief Seed Production Officer, Central Demonstration Farm, Wani Rambhapur :
1) Regarding Quotation for supply of rates for Sprinkler Set...
2) Regarding Quotation for supply of rates for 7.5 HP and 10 HP Submercible Motor pump Set...
मुख्य पीक संरक्षण अधिकारी, पीक संरक्षण व सर्वेक्षण कक्ष, कीटकशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) भाडे तत्वावरचे वाहनाकरीता दरपत्रक मागविणे बाबत.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. १, वर्ष २०२३-२०२४.
2) ई निविदा सूचना क्र. १, वर्ष २०२३-२०२४ चे वेळापत्रक.
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
1) वसंतराव कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ या महाविद्यालायाकरिता सहकारी संस्थांमार्फत ठेके पद्धतीने /कंत्राटी तत्वावर बाह्यस्रोतामार्फात मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दरपत्रक पाठविण्याबाबत.
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) पशुखाद्य खरेदी करणेकरिता पशुखाद्याचे (Concentrate Cattle Feed) दर पुरविनेबाबत....
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा :
1) कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा येथे सन २०२३-२४ करिता फ्लेक्स बॅनर तयार करण्यासाठी दर मागविणे बाबत.
2) कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा येथे सन २०२३-२४ या वर्षाकरिता आयोजित कार्यक्रमासाठी व कार्यालयीन कामकाजासाठी लेखन साहित्य खरेदीसाठी दर कळविणे बाबत....
Head, Department of Fruit Science, Faculty of Horticulture, Dr. PDKV, Akola. :
1) E-Tender Form for Preparation of Salable Grafts/ Seedlings of Fruit Crops at Department of Fruit Science.
Associate Dean, College of Agriculture, Akola :
1) Regarding quotations for arrangement of dinner to Students on the occasion of social gathering-2023.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत महामार्ग विभागावरील चिकु फाळबहाराचा जाहीर लिलाव संबधी सूचना ...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२३-२४ करिता भाडे तत्वावर खाजगी ट्रक्टरने/ बैलजोडीने मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील प्रक्षेत्रावर शेतीची विविध कामे करण्याकरिता दर मागविणे बाबत..
2) Purchase of HDPE Bags with printing at Central Research Station, Dr. PDKV, Akola by calling quotation reg.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) सन २०२३-२४ मध्ये मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर अंतर्गत प्रक्षेत्रावरील तसेच बीजप्रक्रिया केंद्र, कर्मशाळा विभाग व इतर विभाग संबधित तांत्रिक कामे कंत्राटी पद्धतीने करण्याकरिता वैध परवानाधारक कंत्राट दारांकडून निविदा दर बोलविण्याबाबत.
2) सन २०२३-२४ करिता भाडे तत्वावरील खाजगी ट्रक्टरने/ बैलजोडीने म.प्रा.प्र.वणी रंभापूर येथील प्रक्षेत्राची विविध कामे करण्याकरिता दर मागविणे बाबत...
3) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर अंतर्गत भांडार विभागामध्ये कापडी पिशव्या खरेदी करिता निविदा दर मागविणेबाबत...
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख, कृषी विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा:
1) कृषी विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा या कार्यालयामार्फत आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये आयोजित विविध प्रशिक्षण व कार्यक्रमाकरिता जेवण, चहा व नाश्ता (फराळ) करिता दर पुरविण्याबाबत...
Officer in Charge, ARIS Cell( University Computer Centre),Dr. PDKV., Akola:
1) Quotation for Supply of Firewall and associated Software license and its installation
Associate Dean, College of Agriculture, Akola :
1) Supply of quotation for supply of labours on contractual basis.
Officer in Charge, ARIS Cell( University Computer Centre),Dr. PDKV., Akola:
1) Quotation for supply of 1.5 Ton Air Conditioner
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२३-२४ मध्ये मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत प्रक्षेत्रावरील बिजोत्पादन कार्यक्रम व फळबाग संबधित यांत्रिक कामे कंत्राट पद्धतीने करण्याकरिता निविदा दर बोलविण्याबाबत.
2) सन २०२३-२४ मध्ये मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत प्रक्षेत्रावरील बिजोत्पादन कार्यक्रम व फळबाग संबधित कामे कंत्राट पद्धतीने करण्याकरिता निविदा दर बोलविण्याबाबत.
विभाग प्रमुख, कृषि वनस्पतीशास्त्र विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२३-२४ मध्ये जैव तंत्रज्ञान केंद्र अंतर्गत ऊती संवर्धन प्रयोगशाळेतील ऊती संवर्धन संबधीत संपूर्ण कामे व प्रेक्षत्रावरील प्रयोगाची कुशल व अकुशल कामे कंत्राटी पद्धतीने करण्याकरिता वैध परवानाधारक कंत्राटदाराकडून निविदा दर (कोटेशन) बोलविण्याबाबत.
कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा :
1) कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा येथे सन २०२३-२४ करिता आयोजित कार्यक्रमांसाठी चहा, नाश्ता व भोजन व्यवस्थेकरिता दर कळविणे बाबत.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : लिलावाची नोटीस
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत बाभूळगाव येथील आंबा फळबहाराचा जाहीर लिलाव संबधी सूचना ...
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत मिशन शाळा येथील आंबा फळबहाराचा जाहीर लिलाव संबधी सूचना ...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : लिलावाची नोटीस
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत पश्चिम विभाग, गुडधी विभाग व शिवणी विभागाच्या परिसरातील चिंच फाळबहाराचा जाहीर लिलाव संबधी सूचना ...
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत मलकापुर विभागाच्या परिसरातील चिकू फाळबहाराचा जाहीर लिलाव संबधी सूचना ...
कुलसचिव, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) दरपत्रक सूचना: वरील नमूद कार्यालयामध्ये झेरॉक्स मशीन ठेवून व त्यावर वेगवेगळ्या साईझ चे कागदावर झेरॉक्स काढणे कामाकरिता दरपत्रक मागविण्यात येत आहे .
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : लिलावाची नोटीस
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत महामार्ग विभागाच्या परिसरातील चिकु फाळबहाराचा जाहीर लिलाव संबधी सूचना ...
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत महामार्ग विभागाच्या परिसरातील आंबा फाळबहाराचा जाहीर लिलाव संबधी सूचना ...
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola:
1) Submission of quotation for printing of Krishi Patrika for the financial year 2023-24....reg on or before 31/03/2023 upto 5 p.m.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर येथे भाड्याच्या जे.सी.बी. द्वारे प्रती तास व प्रती हेक्टरी दराने विविध कामे करण्याकरिता निविदा दर सादर करणे बाबत.
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola:
1) Regarding quotation for Refreshment & Lunch, Drinking Water, Tea, etc. for Mahila Melava - 2023....
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation/rate for inviting for Automatic Rotating CCTV CAMERA.
Senior Research Scientist, Oilseeds Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Corrigendum - Quotation for supply of Automatic Oil Pouch Packing Machine.
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation/rate for inviting for Solar Operated CCTV CAMERA (Speed Dome).
Associate Dean, College of Agriculture, Akola :
1) Quotation Notice regarding to Purchase LCD Projector and TV fro Committee Hall, Dr. PDKV, Akola
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation/rate for Seed sample storage rack and hot air oven.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : लिलावाची नोटीस - मलकापुर (दुसरी वेळ) व मिशन शाळा (तिसरी वेळ)
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत मलकापुर (दुसरी वेळ) व मिशन शाळा (तिसरी वेळ) विभागावरील चिकु फाळबहाराचा जाहीर लिलाव संबधी सूचना ...
2) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत सामान्य विभागावरील आंबा व चिंच फाळबहाराचा जाहीर लिलाव संबधी सूचना ...
Senior Research Scientist, Oilseeds Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Bird's prduction net ...... Regarding
प्रभारी अधिकारी, कृषी संशोधन केंद्र, तारसा जि. नागपूर :
1) कंत्राटी पद्धतीने मजूर प्रक्षेत्रावर लावण्याकरिता दर पुरविण्याबाबत.
Coordinator for Laboratory Instruments and Equipment’s and Head Department of Agricultural Economics and Statistics, Dr. PDKV, Akola:
1) E-Tender Notice for Laboratory Instruments and Equipment’s
2) List of Instruments proposed for procurement for the year 2022-23
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : लिलावाची नोटीस
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत महामार्ग विभागावरील चिकु फाळबहाराचा जाहीर लिलाव संबधी सूचना ...
Senior Scientist and Head, Krishi Vigyan Kendra, Selsura Dist. Wardha:
1) Quotation for supply of Air Conditioner & Cooler.
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation/rate for Tractor Trolley.
Head, Deptt. of Unconventional Energy Sources & Ele. Engineering, CAET, Dr.PDKV, Akola:
1) Supply of quotations for purchase of instruments and equipment's for student's research project at Deptt. of UCES&EE, DR. PDKV, Akola
2) Supply of quotations for purchase of Stationery items.
3) Supply of quotations for purchase of Cartridges.
Senior Scientist & Head, Krishi Vigyan Kendra, Yavatmal:
1) Quotation for supply of rates for Book....
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation/rate inviting for Printing of Booklet.
Chief Sceinetist, AICRP for Dryland Agriculture, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotations notice for purchase of M.S. Angle, Barbed wire, Chain link and supporting material for repairs of the fencing at AICRP for Dryland Agriculture, Dr. PDKV, Akola field.
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotations for deep freezer at ATIC....
Senior Research Scientist, Oilseeds Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for purchase of Groundnut Thresher, Oil Expeller Worm Type, Press Filter for Oil, Boiler for heating Oilseeds, Multipurpose Grain cleaner cum grader & Lakdi ghana at Oilseeds Research Centre, Dr. PDKV, Akola......Regarding.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : लिलावाची नोटीस (दुसरी वेळ)
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत मिशन शाळा विभागावरील चिकु फाळबहाराचा जाहीर लिलाव संबधी सूचना (दुसरी वेळ)...
Senior Research Scientist, Oilseeds Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Corrigendum for Quotation for supply of Selfing structures of M.S. Round pipe at Oilseeds Research Centre, Dr. PDKV, Akola.
Head, Department of Agril Botany, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation/ rate inviting for digging of bore well in the field of Deptt. Agril. Botany.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत पश्चिम विभागाच्या परिसरातील चिंच फाळबहाराचा जाहीर लिलाव संबधी सूचना...
2) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत मलकापुर विभागाच्या परिसरातील चिकु फाळबहाराचा जाहीर लिलाव संबधी सूचना...
3) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत गुडधी विभागाच्या परिसरातील चिंच फाळबहाराचा जाहीर लिलाव संबधी सूचना...
4) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत शिवणी विभागाच्या परिसरातील चिंच फाळबहाराचा जाहीर लिलाव संबधी सूचना...
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
1) Purchase of new electric motor pump, sprinkler pipe, rain gun and rain pipe at Central Research Station, Dr. PDKV, Akola by calling quotation reg.......
University Engineer, Dr. PDKV, Akola : Tender Booklets
1) Tender Notice No. 33, Year 2022-23 Booklet Sr. No. 1
2) Tender Notice No. 33, Year 2022-23 Booklet Sr. No. 2
3) Tender Notice No. 33, Year 2022-23 Booklet Sr. No. 3
4) Tender Notice No. 33, Year 2022-23 Booklet Sr. No. 4
5) Tender Notice No. 33, Year 2022-23 Booklet Sr. No. 5
6) Tender Notice No. 33, Year 2022-23 Booklet Sr. No. 6
7) Tender Notice No. 33, Year 2022-23 Booklet Sr. No. 7
8) Tender Notice No. 33, Year 2022-23 Booklet Sr. No. 8
Senior Scientist and Head, Krishi Vigyan Kendra, Sindewahi:
1) Regarding supply of Battery Operated sprayer (Heavy Duty).
Senior Research Scientist, Oilseeds Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for supply of Fertilizers, Fungicides, etc.......Regarding.
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन माहिती प्रणाली कक्ष, डा. पं. दे कृ. वि., अकोला
1) वरील कार्यालयाकरिता कंत्राटी पध्दतीने बाह्यस्रोतामार्फात मनुष्यबळ (कुशल/अकुशल कामगार) पुरविण्याकरिता निविदा सूचना व प्रपत्र अंतिम दि. ०९/०३/२०२३
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर येथे भाड्याच्या जे.सी.बी. द्वारे प्रती तास व प्रती हेक्टरी दराने विविध कामे करण्याकरिता निविदा दर सादर करणे बाबत.
Senior Research Scientist, Oilseeds Research Unit, Dr. PDKV, Akola: Corrigendum
1) Corrigendum for Quotation for supply of Mini Groundnut thresher for Mini Tractor at Oilseeds Research Unit, Dr. PDKV, Akola..Regarding.
2) Corrigendum for Quotation for supply of Bag Sealing Machine at Oilseeds Research Unit, Dr. PDKV, Akola..Regarding.
3) Corrigendum for Quotation for supply of Automatic Oil Pouch Packing Machine at Oilseeds Research Unit, Dr. PDKV, Akola..Regarding.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola :
1) Purchase of MS Chain link for western block at Central Research Station, Dr. PDKV, Akola by calling quotation reg....
सहयोगी अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय , अकोला :
1) कृषि महाविद्यालय , अकोला मधील वनस्पती शास्त्र विभागातील प्रयोगशाळे मधील करावयाच्या कामाची सूची नुसार एकूण खर्चाची पुरवठादाराकडून निविदा/ दरपत्रक सादर करणे बाबत.
University Engineer, Dr. PDKV, Akola :
1) Tender Notice No. 33, Year 2022-23
Senior Scientist and Head, Krishi Vigyan Kendra, Sindewahi:
1) Regarding supply of quotation for oil Expeller.
Dean, Faculty of Agricultural Engineering & Technology, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for hiring vehicle.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत मिशन शाळा विभागावरील चिकु फाळबहाराचा जाहीर लिलाव संबधी सूचना...
Associate Dean, Vasantrao Naik College of Agril. Biotechnology, Yavatmal:
1) Quotation /rate inviting letter for supply of handheld Inkjet Coding Machine for Bottle, small tea bags reg...
Head, Department of Agronomy, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotations for to plastic planters (pots) and plastic/ material trays reg...
सहयोगी अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय , अकोला :
1) कृषि महाविद्यालय , अकोला अंतर्गत येणाऱ्या वनस्पती शास्त्र विभागातील प्रयोगशाळे मध्ये नवीन टाईल्स बसविणे प्रक्रियेचे दरपत्रक सूचना.
2) कृषि महाविद्यालय , अकोला अंतर्गत येणाऱ्या वनस्पती शास्त्र विभागातील प्रयोगशाळे मध्ये नवीन टेबल टाॅप्स बसविणे प्रक्रियेचे दरपत्रक सूचना.
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) फळ रोप वाटिके करिता भसवा पुरवठा करणे बाबतचे दर पुरविणे बाबत.
2) कुजलेले शेणखत व गाळाची माती पुरवठा करणे बाबतचे दर पुरविणे बाबत.
Head, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotations for to erect Naturally Ventilated Poly House (NVPH) at Instructional Farm, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola.
Officer in Charge, ARIS Cell, Dr. PDKV., Akola
1) Quotation for purchase of Microsoft M 365 A3 /A1 Licenses from authorized Microsoft Education produc reseller/ Partner
Officer in Charge, ARIS Cell, Dr. PDKV., Akola
1) Quotation for Supply of Intel Zeon Processor and SATA SSD disk drive and its installation
Sr. Scientist, AICRP on Farm Implement and Machinery, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for Laptop.
Head, Department of Farm Power & Machinery, Dr. PDKV, Akola:
1) Purchase of consumable material in the workshop of Department of Farm Power & Machinery, Dr. PDKV, Akola.
Senior Research Scientist,Cotton Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Regarding Quotation for supply of rates for Tractor drawn Shredder.
Senior Research Scientist, Oilseeds Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for supply of Selfing structures of M.S. Round pipe at Oilseeds Research Unit, Dr. PDKV, Akola..Regarding.
Research Engineer, AICRP on EAAI, Dr. PDKV, Akola:
1) Supply of Quotation for scientific equipment.
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) प्रक्षेत्रावरील चिकू फळ बहाराचा जाहीर लिलाव करणेबाबत (दुसरी वेळ).
Associate Dean, Vasantrao Naik College of Agril. Biotechnology, Yavatmal:
1) Quotation rate inviting letter for replacement and purchased of Batteries for plant biotech laboratory inverter at VNCAB, Yavatmal
Senior Research Scientist, Oilseeds Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for supply of Mini Groundnut thresher for Mini Tractor at Oilseeds Research Unit, Dr. PDKV, Akola..Regarding.
2) Quotation for supply of Bag Sealing Machine at Oilseeds Research Unit, Dr. PDKV, Akola..Regarding.
3) Quotation for supply of Automatic Oil Pouch Packing Machine at Oilseeds Research Unit, Dr. PDKV, Akola..Regarding.
Associate Dean, Vasantrao Naik College of Agril. Biotechnology, Yavatmal:
1) Quotation for supply of rates for Wall Colouring work...
Officer in In-charge, University Printing Press, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for Supply of 16 Pages Answer Sheets on 70 Gsm.
Head, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotations for Complete Erection of Chain Link Compound at Head, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola.
Head, Department Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola :
1) E-Quotation notice for purchase of tissue culture seedling raising nursery plastic protrays required at Biotechnology Centre.
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) विद्यापीठाच्या विविध प्रेक्षेत्रा वरील वाळलेला चारा माजुरीसाहित ट्रक/ ट्रक्टर ट्रालीने पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग येथे वाहतूक करून आणून देण्याकरिता वाहतुकीच्या दराच्या बंद पाकिटात दरपत्रक मागविनेबाबत.
Associate Dean, Vasantrao Naik College of Agril. Biotechnology, Yavatmal:
1) Quotation /rate inviting letter for supply of PET Bottle reg...
Head, Department of Plant Pathology, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotations for purchasing of laboratory aid items/ equipments .......
Officer Incharge, Agriculture Research Station, Washim:
1) Coloring of office building, storage godown, quarters & damp proof & creck sealing for slab at ARS, Washim by calling quotations reg....
Head, AICRP on Medicinal Aromatic Plants and Betelvine, Nagarjun Medicinal Plants Garden, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotations enquiry for supply of Barbed Wire and Chain Link & other items...reg.
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, सेलसुरा जि. वर्धा :
1) प्रक्षेत्रावर पाणी व्यवस्थापना करिता जेसीबी द्वारे नाल्या खोदण्याचे दर पुरविणेबाबत.
Head, Department of Plant Pathology, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotations for purchasing of Digital Microscope for academic and research purpose through calling online quotations.
Head, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotations for purchasing of Cupboards from Agency Scheme 2022-23.
Senior Research Scientist, Sorghum Research Unit, Dr. PDKV, Akola :
1) E-Quotation for GI Tins.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत भांडार विभागावरील कापूस विक्रीसाठी निविदा पाठविणे बाबत.
University Engineer, Dr. PDKV, Akola :
1) Tender Notice No. 32, Year 2022-23 - Booklet Sr. No. 1
2) Tender Notice No. 32, Year 2022-23 - Booklet Sr. No. 2
3) Tender Notice No. 32, Year 2022-23 - Booklet Sr. No. 3
4) Tender Notice No. 32, Year 2022-23 - Booklet Sr. No. 4
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) प्रक्षेत्रावरील चिकू फळ बहाराचा जाहीर लिलाव करणेबाबत.
Head, Department Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola :
1) Qutations for purchasing of double door refrigerator under the Ramanujan project funded by SERB, New Delhi at Biotechnology Centre.
2) Quotations for purchasing of 1 ton Air Conditioner under the Ramanujan project funded by SERB, New Delhi at Biotechnology Centre.
Head, Department of UCES&EE, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of quotations for purchase of raw material for fibrication of solar battery operated interrow cultivator.
2) Supply of quotations for purchase of development of tractor operated pelleting machine for research activity of student's research project material.
3) Supply of quotations for purchase of Solar charge controller cum inverter.
4) Supply of quotations for purchase batteries.
5) Supply of quotations for purchasetesting equipment's for tractor operated pelleting machine.
Head, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for Supply of JCB with Fuel and Driver
Officer in Charge, ARIS Cell, Dr. PDKV., Akola
1) Quotation for laying of Fiber optic cable and its installation with necessary Fiber Optic equipments /materials and for laying CAT6 cable and Wi-Fi the same
Officer in Charge, ARIS Cell, Dr. PDKV., Akola
1) Quotation for Supply of Firewall and its associated Security Software License and its Installation
Research Engineer, AICRP on EAAI:
1) Supply of Quotation for Stationary Items
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. ३२, वर्ष २०२२-२३ .
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) वसंतराव नाईक कृषि जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ येथे उपकरणे दुरस्ती करणेकरिता निविदा दरपत्रक सदर करणेकरिता सूचना
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख, कृषी विज्ञान केंद्र, यवतमाळ :
1) कृषी विज्ञान केंद्र, यवतमाळ येथे, सामुदायिक टँक (शेत तळे ३४ x ३४ x 4.७ मी.) लागणाऱ्या कुंपण करण्यासाठी जमिनीमध्ये गड्डा करून सिमेंट काँक्रीट भरून पोल उभा करणे व तारेची जाळी लावणे या करिता दर देणे बाबत...
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख, कृषी विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा:
1) दरपत्रक सूचना (तिसरी वेळ) - कृषी विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा या कार्यालयाकरिता कंत्राटी पद्धतीने बाह्यस्रोतामार्फात मनुष्यबळ (कुशल/अकुशल कामगार) पुरविण्याकरिता दरपत्रक सादर करणेबाबत.
Chief Seed Production Officer, Central Demonstration Farm, Wani Rambhapur :
1) Regarding Quotation for Supply of rates for Solar Pannel Shock (Zatka) Machine, Including Chargeable Electronic Battery...
प्रमुख, प्रादेशिक संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अमरावती :
1) प्रादेशिक संशोधन केंद्र, अमरावती येथील प्रक्षेत्रावरील चिकु फळझाडांवरील चिकु फळांचा जाहीर लिलाव सूचना.
Senior Scientist and Head, Krishi Vigyan Kendra, Selsura, Dist. Wardha:
1) Quotation for supply of Laboratory Materials...
2) Quotation for supply of Laboratory items...
3) Quotation for supply of Domestic Automatic Atta Chakki (Atta Maker) Machine...
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) ३७ व्या दीक्षांत समारोहाकरिता कार्यक्रमा स्थळी तात्पुरत्या स्वरुपात खुर्ची, कनाती, मॅटिंग ई.व्यवस्थेसह इतर आवश्यक बाबी पुरविणे.- बुकलेट
1) ३७ व्या दीक्षांत समारोहाकरिता कार्यक्रमा स्थळी तात्पुरत्या स्वरुपात विद्युत व्यवस्था करणे.- बुकलेट
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर अंतर्गत कार्यालयातील परिसरात CCTV कॅमेरे खरेदी करिता मोहोर बंद निविदा मागविण्याबाबत.
2) १२० अश्वशक्ती चे पंप व स्टार्टर दुरुस्ती करणे करिता दर पुरविणे बाबत...
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. ३१, वर्ष २०२२-२३ .
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation /rate for Manually operated seed drill for seed..
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for purchase of new HP advanced laptop for office use.
प्राचार्य, कृषी तंत्र विद्यालय, बुलढाणा :
1) निविदा पत्रक - विहीर खोदणे व बांधकाम करणे करिता निविदा दर मागविणे बाबत.
2) निविदा पत्रक - शुद्धिपत्रक
Head, Department of Extension Education, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for Photography, Video Shooting, Live YouTube Streaming & Hybrid mode work of Convocation 2023
विभाग प्रमुख, पुष्पशास्त्र व प्रांगणविद्या विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) पुष्पशास्त्र व प्रांगणविद्या विभाग अंतर्गत येणाऱ्या हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे उद्यान येथे सुरक्षा रक्षक व तिकीट काऊंटर मदतनीस कंत्राटी पद्धतीने लावणे बाबत.
2) पुष्पशास्त्र व प्रांगणविद्या विभाग अंतर्गत येणाऱ्या हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे उद्यान येथे सफाई कामगार कंत्राटी पद्धतीने लावणे बाबत.
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation /rate for printing of folder.
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, तारसा जि. नागपूर :
1) शेतातील बांध्या समतोल करून धुरे चढविणे बाबत
2) १० हेक्टर जमिनीवर नवीन बांध्या तयार करून देनेबाबत
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, कार्यालयाकरिता नवीन संगणक, मिनी laptop संच व संगणकाकरिता लागणारी सामुग्री खरेदी करणे बाबत... .
Officer in Chargem ARIS Cell, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for Supply of Racked Based Servers, Windows Server 2022 and MS SQL Server2019 and its installation
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख, कृषी विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा :
1) दरपत्रक सूचना (दुसरी वेळ) - कृषी विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा या कार्यालयाकरिता कंत्राटी पद्धतीने बाह्यस्रोतामार्फात मनुष्यबळ (कुशल/अकुशल कामगार) पुरविण्याकरिता दरपत्रक सादर करणेबाबत.
प्राचार्य, कृषी तंत्र विद्यालय, बुलढाणा :
1) प्रक्षेत्रावरील सन २०२२-२३ या हंगामातील गावरान चिंच फळांचा जाहीर लिलाव सूचना.
Head, Department of Entomology, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for supply of rate for Completion Erection of Fixed Knots Fence with Barbed Wire regarding....
Head, Department of Agronomy, Dr. PDKV,Akola
1) Quotation for supply of HP all-in-one Desktop Computer reg..
2) Quotation for supply of Brother laser printer reg..
Chairman Refreshment Committee of 37th Convocation & Head, AICRP on MAP & P, Nagarjun Medicinal Plants Garden, Dr. PDKV,Akola
1) Supply of quotation for different refreshment items to be served during Convocation.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर अंतर्गत कार्यालयातील परिसरात CCTV कॅमेरे खरेदी करिता मोहोर बंद निविदा मागविण्याबाबत.
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, सेलसुरा जि. वर्धा :
1) गोदामाचे छत दुरुस्ती करिता दर पुरविनेबाबत.
2) प्रेक्षेत्रावरील विहिरीचे खोद्कामाकरिता दर पुरविनेबाबत.
3) प्रेक्षेत्रावरील बांधकाम दुरुस्ती करण्याचे दर पुरविनेबाबत.
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for supply of rates of All-in-One configuration Computer and Printer regarding...
Jr. Breeder cum Horticulturist, Chilli & Vegetable Research Unit, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of quotation for purchase of PVC pipes of various sizes at research field ...reg.
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for purchasing of equipment (Hot-plate magnetic stirrer) under Ramanujan project funded by SERB, New Delhi at Biotechnology Centre.
2) Quotation for purchasing of equipment under Ramanujan project funded by SERB, New Delhi at Biotechnology Centre.
कनिष्ठ पैदासकार तथा उद्यानविद्यावेत्ता, मिरची व भाजीपाला संशोधन विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) ठेके पद्धतीने बाह्यस्रोतामार्फात मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी निविदा/ दरपत्रक पाठविणे बाबत...
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर :
1) गाळाची माती (भसवा माती), माळूची रेती व कुजलेले शेणखताचा पुरवठा करणेबाबत....
2) Supply of quotation for the polybags (Black colour) for fruit nursery.
Chief Seed Production Officer, Central Demonstration Farm, Wani-Rambhapur:
1) Regarding Quotation for supply of rates for Solar Pannel Shock (Zatka) Machine, Including Chargeable Electronic Battery...
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर :
1) कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर येथील प्रक्षेत्रासाठी नमूद केलेल्या रासायनिक खतांचे दर कळविण्याबाबत.
2) कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर येथील प्रक्षेत्रावर जेसीबी च्या साह्याने खुरट्या काटेरी वनस्पती, चर खोदणे इ. कामाकरिता प्रती तास दर कळविण्याबाबत.
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, सोनापूर-गडचिरोली :
1) कीटकनाशके खरेदी करणे करिता दरपत्रक पुरविनेबाबत.
Associate Dean, Vasantrao Naik College of Agril. Biotechnology, Yavatmal:
1) Quotation /rate inviting letter for supply of steel and hindaleum vessels reg...
Senior Research Scientist, Oilseeds Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for supply of HDPE pipe, 7.5 hp submersible pump with starter & control panel centre and PVC pipe line in the experimental field of Oilseeds Research Unit....regarding
Jr. Breeder cum Horticulturist, Chilli & Vegetable Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Supply of online quotation for establishment of exhibition room at research field reg...
Officer Incharge, Agriculture Research Station, Washim:
1) Purchase of Star paper made Brown papaer bags of 70gsm with size 42x14x6cm by calling quotation reg...
2) Purchase of Nylon netted bags without closing strings with size 35x17cm by calling quotation reg...
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for supply of rates of All-in-One configuration Computer and Printer regarding...
Senior Research Scientist, Pulses Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Invitation of Quotation for supply of Fixed Knot Fencing net at Pulses Research Farm..
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा :
1) कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा या कार्यालयाकरिता कंत्राटी पध्दतीने बाह्यस्रोतामार्फात मनुष्यबळ (कुशल/अकुशल कामगार) पुरविण्याकरिता दरपत्रक सादर करणेबाबत.
2) प्रपत्र
Officer In-charge, University Printing Press, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for supply of Paper, Card Sheets, Plastic Filders, Binding works etc.
Officer In-charge, University Printing Press, Dr. PDKV, Akola:
1) Sealed Quotation for printing of multicolour invitation cards alongwith envelopes regd...
Associate Dean, Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
1) Quotation/rate inviting letter for supply of Mini Herb Tea/ Tea powder filling and packaging machine reg...
2) Quotation/rate inviting letter for supply of Tray dryer reg...
3) Quotation/rate inviting letter for supply of Homogenizer reg...
4) Quotation/rate inviting letter for supply of Plastic creates reg...
5) Quotation/rate inviting letter for supply of liquid filling with carbonation and packaging machine reg...
6) Quotation/rate inviting letter for supply of FFS Pouch packaging machine (with cup filler) reg...
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, सेल्सुरा जि. वर्धा:
1) प्रक्षेत्रावरील विहिरीतील गाळ उपसा व दुरुस्ती करण्याचे दर पुरविण्याबाबत.
2) प्रक्षेत्रावर पाणी व्यवस्थापना करिता भुमिगत पाईप लाईन टाकण्याचे दर पुरविण्याबाबत. दर पुरविण्याबाबत.
3) विद्यालयातील सिमेंटच्या छताचे वाॅटर प्रूफिंग करण्याचे दर पुरविण्याबाबत.
Senior Research Scientist, Pulses Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Invitation of Quotation for supply of Insect Net.
Senior Scientist & Head, Krishi Vigyan Kendra, Sonapur-Gadchiroli:
1) Purchase of seed fermenter 20 lit. for bio pesticide production laboratory by calling quotation reg.
Associate Dean, Lower Agriculture Education, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of Office Stationary.
2) Quotation for supply of Office Stationary (Printer Toner).
Associate Dean, Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
1) Quotation/rate inviting letter for supply of grinding machine reg...
Head, Department of Entomology, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for supply of rate for Completion Erection of Fixed Knots Fence with Barbed Wire regarding....
कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा :
1) कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा येथील रोपवाटीकेवरील नेट बदलण्याकरिता दरपत्रके बोलावणे बाबत...
2) कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा येथील रोपवाटीकेमध्ये लागणारे विडमॅट चे दरपत्रके बोलावणे बाबत...
Research Engineer, AICRP on EAAI, Dr. PDKv, Akola
1) Supply of quotation for printing expenses at EAAI, Dr. PDKV, Akola
2) Supply of quotation for raw material requires for fabrication of renewable energy technology demonstration model.
3) Supply of quotation for purchase of paint for coloring to various renewable energy gadget expenses.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - निविदा प्रपत्रे
1) निविदा सूचना क्र. २८, वर्ष २०२२-२३ अ.क्र. १
2) निविदा सूचना क्र. २८, वर्ष २०२२-२३ अ.क्र. २
3) निविदा सूचना क्र. २८, वर्ष २०२२-२३ अ.क्र. ३
4) निविदा सूचना क्र. २८, वर्ष २०२२-२३ अ.क्र. ४
5) निविदा सूचना क्र. २९, वर्ष २०२२-२३ अ.क्र. १
6) निविदा सूचना क्र. ३०, वर्ष २०२२-२३ अ.क्र. १
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation/ rate inviting for mini sprinkler system of ISI Mark (Jain/Finolex) for 1 Acre.
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation/ rate inviting for farm equipments.
सहयोगी अधिष्ठाता, उद्यानविद्या महाविद्यालय, अकोला
1) उद्यानविद्या महाविद्यालय, अकोला या कार्यालयाकरिता ठेकेपद्धतीने बाह्यस्त्रोतामार्फत मनुष्यबळ (कुशल/अकुशल) पुरविण्यासाठी दरपत्रक पाठविण्याबाबत .
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - निविदा वेळापत्रक
1) निविदा सूचना क्र. २८, वर्ष २०२२-२३
2) निविदा सूचना क्र. २९, वर्ष २०२२-२३
3) निविदा सूचना क्र. ३०, वर्ष २०२२-२३
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, तारसा जि. नागपूर :
1) जुट बारदाना खरेदी करण्याकरिता निविदा सादर करणेबाबत.
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation/ rate inviting for germination paper and Wax coated paper.
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) वसंतराव नाईक कृषि जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ या महाविद्यालयाकरिता सहकारी संस्था मार्फत ठेकेपद्धतीने / कंत्राटी तत्वावर बाह्यस्त्रोतामार्फत मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दरपत्रक पाठविण्याबाबत .
विभाग प्रमुख, किटकशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) किटकशास्त्र प्रक्षेत्रावर कायमस्वरूपी कुंपण करणेसाठी निविदा मागविनेबाबत.
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा :
1) कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा येथे कुक्कुटपालन युनिट, व्हर्मिकंम्पोस्ट युनिट व डागडुजी कामासाठी वस्तूचे दर मजुरी खर्चासह मिळणे बाबत...
Head, Department of Soil Science & Agril. Chemistry, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of Breakfast, Tea, high tea, Lunch and Dinner during LTFE biennial Workshop on dated December 15-16, 2022...
Senior Scientist & Head, Krishi Vigyan Kendra, Hiwara - Gondia:
1) Supply of quotations for Knapsack Sprayer pump.
2) Supply of quotations for oil expeller unit.
विभाग प्रमुख, कृषी अर्थशास्त्र व सांखिकी विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) कृषी अर्थशास्त्र व सांखिकी विभाग, या कार्यालयाकरिता ठेकेपद्धतीने बह्यस्रोतामार्फात मनुष्यबळ (कुशल कामगार) पुरविण्याकरिता निविदा/ दरपत्रक सादर करणेबाबत.
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola :
1) E-Quotation for quantitative ELISA Kit Ac protein expression study at Biotechnology Centre...
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा :
1) कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा येथे प्रेक्षेत्रावर तुषार संच (Sprinkler Set) व लागणारे किरकोळ साहित्य खरेदी करण्याकरिता निविदा/ दरपत्रक पुरविण्याबाबत.
2) कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा येथे प्रेक्षेत्रावर सिंचनाकरिता शेततळ्या मधून सिंचनासाठी पाणी उपसा करण्यासाठी 4 HP पेट्रोल इंजिन व लागणारे किरकोळ साहित्य खरेदी करण्याकरिता निविदा/ दरपत्रक पुरविण्याबाबत.
Associate Dean, Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
1) Quotation for supply of rates for Precast concrete wall compound.
Sr. Research Scientist, Sugarcane Research Station, Tharsa, Tq. Mauda, Dist. Nagpur.
1) Regarding quotation for supply of rates for Lifting of Sugarcane Seed Material from CSRS Padegaon to Tharsa.
विभाग प्रमुख, पुष्पशास्त्र व प्रांगण विद्या विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) पुष्पशास्त्र व प्रांगण विद्या विभाग अंतर्गत येणाऱ्या हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे उद्यान येथे रोपे वाटीकेच्या समोरील बाजूस (६४६ फुट लांब व सहा फुट उंच) प्रीकास्ट कुंपण तयार करणे बाबत....
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, सोनापूर गडचिरोली :
1) कृषि विज्ञान केंद्र, सोनापूर गडचिरोली येथे कृषी यंत्र व अवजारे शेड उभारणीकरिता तीन पत्रा, लोखंडी पाईप खरेदी करणे करिता दर पुरविनेबाबत.
2) आटा चक्की खरेदी करणे करिता दर पुरविनेबाबत...
Officer Incharge, Agriculture Research Station, Achalpur:
1) Supply of sealed quotation for installation of curtain system to 1000 sq.m. Fan and Pad cooling Polyhouse (IInd Time).
Head, AICRP on Medicinal & Aromatic Plants, Nagarjun Medicinal Plants Garden, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for supply of Amber colour bottle for essential oil and PET bottles.
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation/ rate inviting for digging well.
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ :
1) कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ येथे सामुदायिक टंक (शेततळे ३४x२३x४,७ मी.) तयार करण्यासाठी निविदा (दर पत्रक) पुरविणे बाबत...
2) कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ येथे सामुदायिक टंक (शेततळे ३४x२३x४,७ मी.) च्या अस्तीरीकरण करण्यासाठी निविदा (दर पत्रक) पुरविणे बाबत...
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola:
1) Sending of quotation for printing and supply of 500 copies of Dr. PDKV Officer Diary 2023...
Associate Dean, College of Agriculture, Akola :
1) Supply of quotation for labours on contractual basis.
कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा :
1) कार्यालयाकरिता पलटी नांगर पापुलर कंपनी खरेदी करण्याकरिता दर कळविणेबाबत.
सहयोगी अधिष्ठाता, कृषी महाविद्यालय, सोनापूर गडचिरोली :
1) कृषी महाविद्यालय, सोनापूर गडचिरोली या कार्यालयाकरिता सहकारी संस्था/ठेकेदार/कंपनी मार्फत ठेकेपद्ध्तीने बाह्यस्रोतामार्फात ०४ महिन्याकरिता मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दरपत्रक सादर करणेबाबत.
Senior Research Scientist, Cotton Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Regarding quotation for supply of rates for Tractor Rotavator.
Head, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola:
1) Supply of quotation for "Shade net, insect proof net and weed mat" at Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला -
1) ई निविदा सूचना क्र. ५, वर्ष २०२२-२३
प्राचार्य कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा :
1) सन २०२२-२०२३ करिता भाडे तत्वावर खाजगी ट्रक्टरने प्रक्षेत्रावर शेतीची विविध कामे करण्यासाठी दर मागविणे बाबत.
Head, AICRP on Medicinal & Aromatic Plants, Nagarjun Medicinal Plants Garden, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for supply of Iron plates & cement poles.
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for colouring of demonstration units at ATIC...
2) Quotation for providing electrical installation of Conference hall at ATIC...
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola:
1) E-Quotation for erection of low cost green shade net houses at different selected locations under DBT sponsored project Aspirational District at Biotech Centre reg...
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola:
1) Inviting e-tender for work of temporary arrangement of Mandap, stalls lighting electrification etc for AGROTECH-2022 through appointing Event Manager.
Senior Scientist & Head, Krishi Vigyan Kendra, Selsura:
1) Quotation for Supply of Computer/ Laptop...
Research Engineer, Post Harvest Engineering & Technology, Dr. PDKv, Akola:
1) Quotation for purchasing of Single Phase Motor 5 HP.
Director of Extension Education, Dr. PDKv, Akola:
1) Quotation for printing and supply of 3000 copies of Dr. PDKV Dindarshika 2023....
Officer Incharge, Agricultural Research Station, Washim:
1) Purchase of Iron Tin Sheet at Agricultural Research Station, Washim by calling quotation reg...
Officer Incharge, University Printing Press, Dr. PDKV, Akola:
1) Supply quotation for the printing and preparation of booklet.
2) Supply quotation for the printing and preparation of books.
वरिष्ठ संशोधन शास्त्रज्ञ (कडधान्य), डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला:
1) कंत्राटी/ ठेकेदारी तत्वावर कामगार पुरविण्यास दरपत्रक मागविणे बाबत.
सहयोगी अधिष्ठाता, अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ:
1) अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ या कार्यालयाकरिता सहकारी संस्था/ ठेकादार/ कंपनी मार्फत ठेकेपध्दतीने बह्यस्रोतामार्फत मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी निविदा/ दरपत्रक सादर करणेबाबत.
Officer Incharge, Agriculture Research Station, Tharsa:
1) Regarding Quotation for supply of rates of sprinkler irrigation system.
Sr. Scientist, AICRP on FIM, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for Window Curtain with Rod fitting.
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) संत्रा/ मोसंबी कलमीकरण (डोळा कलम) बाह्यस्रोतातून करार पद्धतीने बांधणे बाबत.
Officer Incharge, Agriculture Research Station, Tharsa:
1) Regarding Quotation for supply of rates of drip irrigation system.
विद्यार्थी कल्याण अधिकारी विभाग , डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) नमूद विभागात लागणारे कुशल व अकुशल कंत्राटी मजूर पुरविण्याकरीता कंत्राटी मजूर ठेकेदाराकडून निविदा मागविण्यात येत आहे.
Officer Incharge, Agriculture Research Station, Achalpur:
1) Supply of sealed quotation for supply and fitting of 200 micron UV stabilized film at top of Fan and Pad cooling Polyhouse...
Head, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola:
1) Supply of quotation for purchase of insecticides, fungicides, weedicides and other chemicals at Farm, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola.
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील दुग्धशाळेतील जनावरांचे दुध काढणे, देखरेख व स्वच्छता ई. कामे ठेका पद्धतीने करणेकरिता दर पुरविनेबाबत.
Principal, Agricultural Technical School, Selsura, Wardha :
1) Supply of sealed quotation for Cement Flooring.
कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा :
1) कार्यालयाकरिता सात दाती पेरणी यंत्र खरेदी करण्याकरिता दर कळविणेबाबत.
Head, Department of Soil Science & Agril. Chemistry, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation notice for providing standard solutions for AAS...
प्रमुख, प्रादेशिक संशोधन केंद्र, (डॉ. पं.दे.कृ.वि.), अमरावती :
1) पेरू फळांचा जाहीर लिलाव सूचना.
2) सीताफळ फळांचा जाहीर लिलाव सूचना.
Officer Incharge, Agriculture Research Station, Achalpur:
1) Supply of sealed quotation for installation of curtain system for 1000 sq.mt Fan and Pad cooling Polyhouse...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, अकोला अंतर्गत सामान्य विभागाच्या परिसरातील सीताफळ फळबहाराचा जाहीर लिलाव सूचना - दि.१३/१०/२०२२ रोजी सकाळी १०.३० वा.
2) Purchase of new cloth bags at Central Research Station by calling quotation reg...
सहयोगी अधिष्ठाता, अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ या कार्यालयाकारीता सहकारी संस्था/ ठेकेदार/ कंपनी मार्फत ठेकेपध्तीने बह्यास्रोतामार्फत मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी निविदा/ दरपत्रक सादर करणेबाबत...
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन उपकेंद्र, अचलपूर :
1) खोडवा केळी फळांचा जाहीर लिलाव सूचना.
2) केळी फळांचा जाहीर लिलाव सूचना.
Research Engineer, AICRP on Post Harvest Engineering & Technology, Dr. PDKV, Akola:
1) Supply of quotation for purchasing of Metallic Sheller.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola :
1) Purchase of Nilkamal Warehouse Pallets for food grain storage at Central Research Station, Dr. PDKV, Akola by calling quotation reg...
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - निविदा बुकलेट
1) निविदा सूचना क्र. २५, वर्ष २०२२-२३ अ.क्र.१ बुकलेट
2) निविदा सूचना क्र. २५, वर्ष २०२२-२३ अ.क्र.२ बुकलेट
3) निविदा सूचना क्र. २५, वर्ष २०२२-२३ अ.क्र.३ बुकलेट
3) निविदा सूचना क्र. २६, वर्ष २०२२-२३ अ.क्र.१ बुकलेट
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) पशुखाद्य खरेदीकरिता पशुखाद्याचे (Concentrate Cattle Feed) दर पुरविनेबाबत.
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा :
1) कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा येथे प्रेक्षेत्रावर सिंचना करिता अंडरग्राउंड पाईपलाईन करण्याकरिता निविदा/ दरपत्रक पुरविण्याबाबत.
Officer Incharge, University Printing Press, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for supply of Paper, Card Sheets, Plastic Folders, Binding works etc.
Head, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for Solar LED Street Light at Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola.
2) Proposal for purchase and installation of heavy duty and heavy load bearing capacity cement drainage pipes at Department of Vegetable Science.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - निविदा सूचना वेळापत्रक
1) निविदा सूचना क्र. २५, वर्ष २०२२-२३.
2) निविदा सूचना क्र. २६, वर्ष २०२२-२३.
3) निविदा सूचना क्र. २७, वर्ष २०२२-२३.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola :
1) Purchase of new Gunny bags, Sutli at Central Research Station, Dr. PDKV, Akola.
Associate Dean, Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal:
1) Quotation /rate inviting letter for supply of Machine for liquid with Carbonation filling and capping machine.
संचालक, विस्तारशिक्षण, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला:
1) शिवारफेरी-२०२२ मेळाव्या करिता पाणी व भोजनाची व्यवस्था करणे बाबतचे दरपत्रक पुरविणेबाबत.
Research Engineer, Post Harvest Engineering & Technology, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of rates for purchasing of Induction Motor 5 HP Single Phase.
Head, Department of Plant Pathology, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of rates for Chain-link, Patti & blade wire...
2) Quotation for supply of rates for Chain-link, Patti & blade wire...
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola :
1) Regarding Quotation for Refreshment and Tea arrangement committee of Shivarpheri 2022.
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola :
1) E-tender for Printing of Krishisanvadini 2023 (Krishi Margdarshika)
2) E-tender Schedule (BOQ)
Head, Department of Plant Pathology, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of rates for MS Angle pole...
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola :
1) Purchase of new HDPE Tarpoline Cover by calling quotation reg.
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotations for purchasing of Chemicals under DBT sponsored Gnome Editing research project(DBT, GOI, New Delhi) at Biotechnology Centre.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, अकोला अंतर्गत सामान्य विभागाच्या परिसरातील सीताफळ फळबहाराचा जाहीर लिलाव सूचना.
कनिष्ठ, उद्यानविद्यावेत्ता, अ.भा.सं.सं. प्रकल्प(फळे) , डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) नागपूर संत्रा आंबिया व मृग बहार फळांचा जाहीर लिलाव.
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) फळ झाडा करिता शेंडा कलम बाह्यस्रोतातून करार पध्दतीने बांधणे बाबत.
Associate Dean, Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal:
1) Quotation /rate inviting letter for supply of stand spout pouches reg...
कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा :
1) कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा येथे सन २०२२-२३ करिता कार्यक्रमासाठी चहा, नास्ता व जेवण व्यवस्थेकरिता दर कळविणेबाबत
कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा :
1) कार्यालयाकारीता ५ HP Borewell Submersible Pump खरेदीसाठी दर कळविणेबाबत
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर अंतर्गत विविध विभागावरील पिकांची कम्बाईन हर्वेस्टरणे कापणी व मळणी करणे करिता निविदा मागविण्याबाबत ...
Head, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola:
1) Supply of quotation for Laboratory Glasswares (Borosil make) at Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola 2022-23.
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) प्रयोगशाळेकारिता खरेदी करणे करिता दरपत्रकाबाबत...
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा :
1) सन २०२२-२३ मध्ये कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा अंतर्गत प्रक्षेत्रावरील बिजोत्पादन कार्यक्रम, पशु रखवाली, फळबाग संबधित कामे व इतर कामे कंत्राटी पद्धतीने करण्याकरिता वैध परवानाधारक कंत्राटदारांकडून मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दर पाठविणेबाबत.
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर :
1) जंबेरी/रंगपूर ची रोपे पॉलीथीन पिशवीत/जमिनीवर स्थलांतर करणे, त्यानंतर त्या खुंटावर संत्रा व मोसंबीचे डोळे भरणे, त्याची फुट काढणे ई. कामे बाह्यस्रोतातून करार पध्दतीने करणे बाबत.
Chairman, Avishkar-2022, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola:
1) Submission of quotation for various items required for hosting Avishkar-2022 inter-collegiate tournament during academic year 2022-23.
विद्यार्थी कल्याण अधिकारी, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मानवी दवाखान्यात कॅमेरा लावण्या करिता निविदा पुरविणे बाबत.
Head, Department of Soil Science & Agril. Chemistry, Dr. PDKV, Akola:
1) E-Tender Notice for procurement of Commercial Grades Chemical Fertilizers.
2) सहकारी संस्था/ ठेकेदार/ कंपनी मार्फत ठेकेपध्दतीने बाह्यस्रोतामार्फात मार्फात मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी निविदा/ दरपत्रक सादर करणेबाबत.
Research Engineer, Post Harvest Engineering & Technology, Dr. PDKV, Akola:
1) Supply of quotation for purchasing of Personal Computer (Desktop Computer).
Associate Dean, Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal:
1) Quotation /rate inviting letter for supply of liquid filling machine reg...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२२-२०२३ करिता भाडे तत्वावर खाजगी कम्बाईन हारवेस्टरने कापणी/मळणी चे प्रति हेक्टर दर कळविणेबाबत.
2) Repairs of Submersible Motor pump and Open Well Submersible Motor pump by calling quotation reg...
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) निविदा दर संबधी - शुद्धिपत्रक
Associate Dean, Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal:
1) Quotation/rates inviting letter for supply of Tray dryer machine reg...
Head, Department of Plant Pathology, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for supply of rates for talcum powder...
मुख्य कृषिविद्यावेत्ता, एकात्मिक शेती पद्धती संशोधन प्रकल्प, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला:
1) सिताफळ झाडांचा फळबहार जाहीर लिलाव सूचना.
Associate Dean, College of Agriculture, Nagpur:
1) Notice for inviting E-tenders for "Purchase of IoT based irrigation scheduling devices" under RGSTC Project.
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, तारसा :
1) कंत्राटी पद्धतीने मजूर पक्षेत्रावर लावण्याकरिता दर पुरविण्याबाबत.
University Engineer, Dr. PDKV, Akola
1) Corregendum - Revised Tender Schedule for -E-Tender No. 1, Year 2022-23.
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation /rate inviting for erection of complete covered threshing yard (shed).
Head, AICRP on Medicinal & Aromatic Plants, Nagarjun Medicinal Garden, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for the supply of Essential Oil Distillation Unit.
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) प्रयोगशाळेकारिता प्लास्टिकवेअर (Micropipette) खरेदी करणेकरिता दरपत्रकाबाबत..
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर :
1) प्रक्षेत्रावरील पिकांची काढणी स्वयंचलित हर्वेस्टर द्वारे काढून देण्याचे दर पुरविनेबाबत.
University Engineer, Dr. PDKV, Akola
1) Short Tender Notice No. 3, Year 2022-2023.
2) Tender schedule for R-tender Notice No. 7, Year 2022-2023.
Head, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for "Shifting of shade net house and converting it into insect proof net house with minor repairing" at Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) जुनी ठिबक सिचन पाईप व ईतर सामग्री (निकामी) विक्री करिता निविदा दर पुरविनेबाबत.
Associate Dean, Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal:
1) Quotation/rates inviting letter for supply of Mini herb/ Herbal tea/ Powder filling and sealing machine reg...
2) Quotation/rates inviting letter for supply of handheld Inkjet Coding Machine for Bottle, small tea bags reg...
3) Quotation/rates inviting letter for supply of Empty dip dip tea bags with outer cover reg...
4) Quotation/rates inviting letter for supply of Homogenizer reg...
5) Quotation/rates inviting letter for supply of Machine for Pouch filling and packaging reg...
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for /rate inviting for material for shed.
2) जेवणाचे दरपत्रके पुरविण्याबाबत.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : बुकलेट्स
1) निविदा सूचना क्र. १८ वर्ष २०२२-२३ बुकलेट्स अ.क्र.१
2) निविदा सूचना क्र. १८ वर्ष २०२२-२३ बुकलेट्स अ.क्र.२
3) निविदा सूचना क्र. १८ वर्ष २०२२-२३ बुकलेट्स अ.क्र.२-१
4) निविदा सूचना क्र. १८ वर्ष २०२२-२३ बुकलेट्स अ.क्र.३
5) निविदा सूचना क्र. १८ वर्ष २०२२-२३ बुकलेट्स अ.क्र.४
6) निविदा सूचना क्र. १८ वर्ष २०२२-२३ बुकलेट्स अ.क्र.५
7) निविदा सूचना क्र. २१ वर्ष २०२२-२३ बुकलेट्स अ.क्र.१-२
8) निविदा सूचना क्र. २१ वर्ष २०२२-२३ बुकलेट्स अ.क्र.२
9) निविदा सूचना क्र. २१ वर्ष २०२२-२३ बुकलेट्स अ.क्र.२-१
10) निविदा सूचना क्र. २१ वर्ष २०२२-२३ बुकलेट्स अ.क्र.३
11) निविदा सूचना क्र. २१ वर्ष २०२२-२३ बुकलेट्स अ.क्र.४
12) निविदा सूचना क्र. २१ वर्ष २०२२-२३ बुकलेट्स अ.क्र.५
13) निविदा सूचना क्र. २१ वर्ष २०२२-२३ बुकलेट्स अ.क्र.६
14) निविदा सूचना क्र. २२ वर्ष २०२२-२३ बुकलेट्स अ.क्र.१
15) निविदा सूचना क्र. २२ वर्ष २०२२-२३ बुकलेट्स अ.क्र.२
16) निविदा सूचना क्र. २२ वर्ष २०२२-२३ बुकलेट्स अ.क्र.३
17) निविदा सूचना क्र. २३ वर्ष २०२२-२३ बुकलेट्स अ.क्र.१
18) निविदा सूचना क्र. २४ वर्ष २०२२-२३ बुकलेट्स अ.क्र.१
19) निविदा सूचना क्र. २४ वर्ष २०२२-२३ बुकलेट्स अ.क्र.२
20) निविदा सूचना क्र. २४ वर्ष २०२२-२३ बुकलेट्स अ.क्र.३
21) निविदा सूचना क्र. २४ वर्ष २०२२-२३ बुकलेट्स अ.क्र.४
22) निविदा सूचना क्र. २४ वर्ष २०२२-२३ बुकलेट्स अ.क्र.५
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत शिवर विभाग प्रेक्षेत्रावरील शेत तळ्यांचा मत्स्य पालनाकरिता जाहीर लिलाव सूचना.
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) वसंतराव नाईक कृषि जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ या महाविद्यालयाकरिता सहकारी संस्था मार्फत ठेकेपद्धतीने / कंत्राटी तत्वावर बह्यास्त्रोतामार्फत मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दरपत्रक पाठविण्याबाबत ...
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा :
1) कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा या कार्यालयामार्फत आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये आयोजित विविध प्रशिक्षण व कार्यक्रमाकरिता जेवण, चहा व नाश्ता (फराळ) करिता दर पुरविण्याबाबत.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) शुद्धिपत्रक : ई-निविदा सूचना क्र. १ वर्ष २०२२-२३.
2) शुद्धिपत्रक : ई-निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२२-२३.
Head, Deptt. of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotations for Hard Murum with spreading (rate per brass/truck) at Deptt. of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola from Agency Scheme 2022-23.
उपकुलसचिव (सामान्य प्रशासन), डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) बाह्यस्रोताद्वारे झेराॅक्सींग चे कामाकरिता दरपत्रक सादर करणेबाबत.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. १८ वर्ष २०२२-२३.
2) निविदा सूचना क्र. २० वर्ष २०२२-२३.
3) निविदा सूचना क्र. २१ वर्ष २०२२-२३.
4) निविदा सूचना क्र. २२ वर्ष २०२२-२३.
5) निविदा सूचना क्र. २3 वर्ष २०२२-२३.
6) निविदा सूचना क्र. २४ वर्ष २०२२-२३.
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for /rate inviting for water storage tank.
Senior Scientist & Head, Krishi Vigyan Kendra, Selsura :
1) Quotation for Supply of Laboratory Instruments/Equipments...
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) कलम बांधणी करिता रोपांचा पुरवठा करणे बाबत.
संशोधन अभियंता, कृषि व कृषि-आधारित उद्दोगांमधील उर्जा वरील अखिल भारतीय समन्वयीत संशोधन प्रकल्प, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) कार्यालयास वाहन भाडे दर पुरविण्याबाबत.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) ई-निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२२-२३ चे संबधित सुधारित वेळापत्रक.
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) सहकारी संस्था मार्फत ठेकेपद्धतीने / कंत्राटी तत्वावर बह्यास्त्रोत्त्र मार्फत मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दरपत्रक पाठविण्याबाबत ...
2) जोडपत्र "अ"
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत शिवर विभाग प्रेक्षेत्रावरील शेत तळ्यांचा मत्स्य पालनाकरिता जाहीर लिलाव सूचना.
Head, Department of Soil Science & Agril. Chemistry, Dr. PDKV, Akola:
1) Re-E Tender Notice for 2022-23 for procurement Commercial Grades Chemical Fertilizers.
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation notice for purchase of display screen made with TFT to demonstrate new technologies under DBT sponsored project at Biotechnology Centre reg...
2) Quotation notice for purchase/supply of towards purchase of stationary items under DBT sponsored project at Biotechnology Centre during year 2022-23 reg...
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील तलावाची जाहीर लिलाव सूचना.
Head, Department of Soil Science & Agril. Chemistry, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation notice for providing standard solutions for AAS...
Associate Dean, College of Food Technology, Yavatmal:
1) Quotation for supply of All in one Computer, All in one Colour Printer & Black & White Printer.
2) Quotation for supply of Laboratory Instruments/Equipments...
3) Quotation for supply of Food Processing Machineries...
Associate Dean, Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal:
1) Quotation/rates inviting letter for shifting of Air Conditioner for Bio fertilizer Production unit and Mushroom production unit from Revolving Fund at VNCABT, Yavatmal. (2nd Call)
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) ई-निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२२-२३ चे सुधारित वेळापत्रक.
Rector, Satpuda Boys Hostel, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for supply of Windows Panel.
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा :
1) सन २०२२-२३ मध्ये कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा अंतर्गत बिजोत्पादन कार्यक्रम, पशु रखवाली/ चराई, फळबाग संबधित कामे व इतर शेती विषयक कामे कंत्राटी पद्धतीने करण्याकरिता वैध परवानाधारक कंत्राटदारांकडून मजुरांचे (स्त्री/पुरुष) निविदा दर (कोटेशन) बोलविण्या बाबत.
कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ. :
1) कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ मार्फत आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साली आयोजित विविध प्रशिक्षण व कार्यक्रमा करिता जेवण, चहा व नाश्ता (फराळ) करिता दर पुरविण्याबाबत.
प्रभारी अधिकारी, मत्स्य संशोधन विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मत्स्य संशोधन विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत मलकापूर प्रेक्षेत्रा च्या परिसरातील तलावाचे मासेमारी हक्क देण्यासाठी - जाहीर लिलाव सूचना.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत शिवर विभागाच्या परिसरातील लिंबू फळबहाराचा जाहीर लिलाव नोटीस.
विभाग प्रमुख, मृद विज्ञान व कृषि रसायनशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२२-२३ मध्ये मृद विज्ञान व कृषि रसायनशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत प्रेक्षत्रावरील कंत्राटी पद्धतीने करावयाच्या कामाकरिता कुशल/ अकुशल मजुरांचे (स्त्री/पुरुष) प्रति हेक्टर/नग/दिन निविदा दर (कोटेशन) मागविण्याबाबत.
Officer in Charge, ARIS Cell(University Computer centre), Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for purchase of Microsoft M 365 A3 Licenses and Remote Desktop Server 2022 license from authorized Microsoft Education product reseller / Partner
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for /rate inviting for borewell and its accessories.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) जाहीर लिलाव सूचना - मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर येथील तलावाचे मासेमारी हक्क देण्यासाठी पुन:श्च जाहीर लिलाव दि. ५/8/२०२२ रोजी ११.३० वा.
1) सन २०२२-२३ मध्ये मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर अंतर्गत प्रक्षेत्रावरील तसेच , बीजप्रक्रिया केंद्र, कर्मशाळा विभाग व इतर विभाग संबधित तांत्रिक कामे कंत्राट पध्दतीने करण्याकरिता वैध परवानाधारक कंत्राटदाराकडून निविदा दर (कोटेशन) बोलविणेबाबत..
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, सोनापूर गडचिरोली. :
1) सन २०२२-२३ मध्ये कृषि विज्ञान केंद्र, सोनापूर गडचिरोली अंतर्गत प्रेक्षत्रावरील बिजोत्पादन कार्यक्रम, पशु रखवाल, फळबाग संबधित कामे व इतर कामे कंत्राट पद्धतीने करण्याकरिता वैध परवानाधारक कंत्राटदारांकडून मजुरांचे (स्त्री/पुरुष) निविदा दर (कोटेशन) बोलविणेबाबत .....
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) वरील नमूद विभागाच्या परिसरातील करवंद फळबहाराचा जाहीर लिलाव
Associate Dean, Post Graduate Institute, Dr. PDKV, Akola :
1) Regarding Quotation for Bhande items.
Associate Dean, Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal:
1) Quotation/rates inviting letter for shifting of Air Conditioner for Bio fertilizer Production unit and Mushroom production unit from Revolving Fund at VNCABT, Yavatmal.
सहयोगी संशोधन संचालक, विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, सिंदेवाही जि. चंद्रपूर :
1) सन २०२२-२३ मध्ये कृषि संशोधन केंद्र, सिंदेवाही जि. चंद्रपूर, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत प्रक्षेत्रावरील धान संशोधनात्मक प्रयोग, धान बिजोत्पादन कार्यक्रम, व इतर कामे कंत्राट पध्दतीने करण्याकरिता वैध परवानाधारक कंत्राटदाराकडून मजुराचे (स्त्री/पुरुष) निविदा दर (कोटेशन) बोलविणेबाबत...
Head, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola:
1) Supply the quotation for Canon Digital Multi-functional Copier Machine 2006 N Duplex with DADF at Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola 2022-23.
Chief Seed Production Officer, Central Demonstration Farm, Wani Rambhapur :
1) Regarding quotation for supply rates of Solar Street Light.
विभाग प्रमुख, कृषि वनस्पतीशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२२-२३ मध्ये जैवतंत्रज्ञान केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत ऊती संवर्धन प्रयोगशाळेतील ऊती संवर्धन संबधित संपूर्ण कामे व प्रक्षेत्रावरील प्रयोगाची कुशल व अकुशल कामे कंत्राटी पद्धतीने करण्याकरिता वैध परवानाधारक कंत्राटदारांकडून निविदा दर (कोटेशन) बोलविण्या बाबत.
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, तारसा, जि. नागपूर :
1) ठेका पद्धतीने धान रोवणीचे काम करण्याची निविदा सादर करणेबाबत.
Linseed Breeder, AICRP on Linseed and Mustard, College of Agriculture, Nagpur:
1) Supply of quotation for Oil Mill.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर अंतर्गत भांडार विभागामध्ये पोलीप्रोलीन बॅग खरेदी करिता निविदा मागविण्याबाबत.
2) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर अंतर्गत भांडार विभागामध्ये Gunny Bags (पोते) व सुतळी खरेदी करिता निविदा मागविण्याबाबत.
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) पेरू व डाळिंब या फळपिकांचे गुटी कलम आवश्यक संपूर्ण साहित्यासह बाह्यस्र्तोतातून करार पद्धतीने करणे बाबत.
2) सीताफळ या फळपिकांचे कलमीकरण बाह्यस्र्तोतातून करार पद्धतीने करणे बाबत.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) शुद्धिपत्रक – निविदा सूचना क्र. ११, १३, १४, व १५ सन २०२२-२३ बाबत.
University Engineer, Dr. PDKV, Akola :Booklets
1) Tender No. 11, Year 2022-23 (Booklet Sr. No.1).
2) Tender No. 11, Year 2022-23 (Booklet Sr. No.2).
3) Tender No. 13, Year 2022-23 (Booklet Sr. No.1).
4) Tender No. 14, Year 2022-23 (Booklet Sr. No.1).
5) Tender No. 15, Year 2022-23 (Booklet Sr. No.1).
6) Tender No. 16, Year 2022-23 (Booklet Sr. No.1).
Chairman, Chemicals & Laboratory Consumables Purchase Committee & Head, Deptt. of Soil Science & Agril. Chemistry, Dr. PDKV, Akola :
1) E-Tender Notice
2) E-Tender Schedule
3) E-Tender Form
4) E-Tender BOQ (Appendix-II)
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for procuring services for primer synthesis and DNA-sequencing required at Biotechnology Centre.
2) quotation for purchasing of Chemicals under DBT sponsored Gnome Editing research project (DBT, GOI, New Delhi) at Biotechnology Centre.
प्रमुख, प्रादेशिक संशोधन केंद्र, अमरावती. :
1) सन २०२२-२३ मध्ये प्रादेशिक संशोधन केंद्र (डॉ.पं.दे.कृ.वि.), मोर्शी रोड अमरावती अंतर्गत प्रेक्षत्रावरील बिजोत्पादन कार्यक्रम, फळबाग, फळरोपवाटिका, संशोधन प्रयोग संबधित कामे तसेच बीजप्रक्रिया केंद्र व वाहन विभाग संबधित तांत्रिक कामे कंत्राट पद्धतीने करण्याकरिता वैध परवानाधारक कंत्राटदारांकडून निविदा दर (कोटेशन) बोलविणेबाबत .....
बियाणे संशोधन अधिकारी, बियाणे तंत्रज्ञान विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२२-२३ मध्ये बियाणे संशोधन केंद्र,डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत प्रक्षेत्रावरील संशोधनात्मक कार्यक्रम, प्रक्षेत्रावरील बिजोत्पादन कार्यक्रम, प्रयोगशाळा मधील संशोधनात्मक प्रयोग व इतर कामे कंत्राट पध्दतीने करण्याकरिता वैध परवानाधारक कंत्राटदाराकडून मजुराचे (स्त्री/पुरुष) प्रति दिन प्रति मजूर दर (रु) प्रमाणे निविदा दर (कोटेशन) बोलविणेबाबत...(दुसऱ्यांदा)
प्रमुख शास्त्रज्ञ, कोरडवाहू शेती संशोधन प्रकल्प, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२२-२३ मध्ये अखिल भारतीय समन्वयीत कोरडवाहू शेती संशोधन प्रकल्प, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत प्रक्षेत्रावरील करावयाचे कामे उदा, विविध संशोधनात्मक प्रयोगांचे व्यवस्थापन, शेती व ईतर कामे कंत्राट पद्धतीने प्रति हेक्टरी/प्रति दिन/प्रति नग करण्याकरिता वैध परवानाधारक कंत्राटदारांकडून निविदा दर (कोटेशन) तसेच कुशल/अकुशल मजुराचे (स्त्री/पुरुष) निविदा दर बोलविण्याबाबत... मुदत वाढविण्याबाबत .
Associate Dean, Post Graduate Institute, Dr. PDKV, Akola :
1) Regarding Quotation for Mixer.
2) Regarding Quotation for Chappal Stand.
Head, Department of Agronomy, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of rate for Complete Eraction of Fixed Knot Fence....reg.
University Engineer, Dr. PDKV, Akola :
1) Tender Schedule for E-Tender No. 2, Year 2022-23.
2) Tender Notice No. 11, Year 2022-23.
3) Tender Notice No. 13, Year 2022-23.
4) Tender Notice No. 14, Year 2022-23.
5) Tender Notice No. 15, Year 2022-23.
6) Tender Notice No. 16, Year 2022-23.
वरिष्ठ संशोधन शास्त्रज्ञ, तेलबिया संशोधन विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२२-२३ मध्ये तेलबिया संशोधन केंद्र,डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत प्रक्षेत्रावरील संशोधनात्मक कार्यक्रम, प्रक्षेत्रावरील बिजोत्पादन कार्यक्रम, प्रयोगशाळा मधील संशोधनात्मक प्रयोग व इतर कामे कंत्राट पध्दतीने करण्याकरिता वैध परवानाधारक कंत्राटदाराकडून मजुराचे (स्त्री/पुरुष) निविदा दर (कोटेशन) - मुदतवाढीबाबत
Associate Dean, Post Graduate Institute, Dr. PDKV, Akola :
1) Regarding Quotation for Freez & LED TV.
Principal Investigator, Farm Machinery Testing & Training Center, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of computer and printer.
प्रमुख शास्त्रज्ञ, कोरडवाहू शेती संशोधन प्रकल्प, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२२-२३ मध्ये अखिल भारतीय समन्वयीत कोरडवाहू शेती संशोधन प्रकल्प, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत प्रक्षेत्रावरील करावयाचे कामे उदा, विविध संशोधनात्मक प्रयोगांचे व्यवस्थापन, शेती व ईतर कामे कंत्राट पद्धतीने प्रति हेक्टरी/प्रति दिन/प्रति नग करण्याकरिता वैध परवानाधारक कंत्राटदारांकडून निविदा दर (कोटेशन) तसेच कुशल/अकुशल मजुराचे (स्त्री/पुरुष) निविदा दर बोलविण्याबाबत.
Professor of Horticulture, College of Agriculture, Nagpur:
1) Quotation for supply of Green Mono Shade net for Satpuda Botanic Garden, Horticulture Section, College of Agriculture, Nagpur.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) ई निविदा सूचना क्र. १, वर्ष २०२२-२३ संबधी शुद्धिपत्रक.
बियाणे संशोधन अधिकारी, बियाणे तंत्रज्ञान विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२२-२३ मध्ये बियाणे संशोधन केंद्र,डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत प्रक्षेत्रावरील संशोधनात्मक कार्यक्रम, प्रक्षेत्रावरील बिजोत्पादन कार्यक्रम, प्रयोगशाळा मधील संशोधनात्मक प्रयोग व इतर कामे कंत्राट पध्दतीने करण्याकरिता वैध परवानाधारक कंत्राटदाराकडून मजुराचे (स्त्री/पुरुष) निविदा दर (कोटेशन) बोलविणेबाबत..
वरिष्ठ संशोधन शास्त्रज्ञ, तेलबिया संशोधन विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२२-२३ मध्ये तेलबिया संशोधन केंद्र,डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत प्रक्षेत्रावरील संशोधनात्मक कार्यक्रम, प्रक्षेत्रावरील बिजोत्पादन कार्यक्रम, प्रयोगशाळा मधील संशोधनात्मक प्रयोग व इतर कामे कंत्राट पध्दतीने करण्याकरिता वैध परवानाधारक कंत्राटदाराकडून मजुराचे (स्त्री/पुरुष) निविदा दर (कोटेशन) बोलविनेबाबत..
Head, Department of Agronomy, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for supply of Office cupboard reg...
प्रमुख, नागार्जुन वनौषधी उद्यान, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) नागार्जुन वनौषधी उद्यान, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील वनौषधी रोपवाटिकेमध्ये व प्रक्षेत्रावरील विविध कामाकरिता कंत्राटी मजूर पुरविणे व ट्रक्टर द्वारे कामे करणे बाबत.
Rector, Satpuda PG Boys hostel, Dr. PDKv, Akola:
1) Quotation for supply of water cooler...
Chairman, Printing Committee & Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola:
1) Supply of sealed quotations for printing of Citation, Introductory/welcome speech and convocation address etc. for 36th convocation reg..
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : Booklets
1) Tender Notice No. 8/2022-23 Document Sr. No.1
2) Tender Notice No. 8/2022-23 Document Sr. No.2
3) Tender Notice No. 8/2022-23 Document Sr. No.3
4) Tender Notice No. 9/2022-23 Document Sr. No.1
5) Tender Notice No. 9/2022-23 Document Sr. No.2
6) Tender Notice No. 9/2022-23 Document Sr. No.3
7) Tender Notice No. 10/2022-23 Document Sr. No.1
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. १२, सन २०२२-२३ - विद्यापीठाचे ३६ व्या दीक्षांत सामारोहाकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात करावयाच्या कामांसाठी इच्छुक मंडप कंत्राटदार व विद्युत कंत्राटदारांकडून दरपत्रक मागविणे बाबत.
Chairman Refreshment Committee of 36th Convocation & Head, AICRP on MAP & P, Nagarjun Medicinal Plants Garden, Dr. PDKV, Akola:
1) Supply of quotations for different items to be served during convocation.
Senior, Scientist & Hear, Krishi Vigyan Kendra, Buldhana:
1) Quotation for supply of Chemicals...Regarding.
2) Quotation for supply of Digital Burette, Bottle Top Dispenser and Glassware's reg...
Associate Dean, Post Graduate Institute, Dr. PDKV., Akola:
1) Regarding Quotation for Curtains (Door, Window).
संशोधन अभियंता, कृषि व कृषि आधारित उद्दोगामधील उर्जा वरील आधारित अ.भा.स.सं. प्रकल्प, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) कार्यालयास वाहन भाडे दर पुरविण्याबाबत.
Officer in Charge, Agricultural Research Information System(ARIS) Cell, Dr. PDKV., Akola:
1) e-Tender Notice for Development of Software for Admission process to Agriculture Technical School Course under the University Jurisdiction
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) मत्स तलाव पुन:च जाहीर लिलाव सूचना.
2) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर कार्यालय व विवध विभागावरील पेरणी केलेल्या पीकांची वन्य प्राण्यापासून व जंगली प्राण्यापासून संरक्षण करण्याकरिता कंत्राटी पद्धतीने पिक राखणदार पुरुष मजूर पुरवणे बाबत.
3) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर कार्यालय व विवध विभागावरील पेरणी केलेल्या बिजोत्पादन क्षेत्रातील विविध कामे करणे करिता कंत्राटी पुरुष व स्त्रि मजूर पुरवणे बाबत.
कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा:
1) कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा येथे सामुदायीक टॅंक (शेततळे ३४ x ३४ x ४.७ मी.) तयार करण्यासाठी निविदा (दरपत्रक) पुरविणे बाबत.
1) कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा येथे सामुदायीक टॅंक (शेततळे ३४ x ३४ x ४.७ मी.)च्या अस्तरीकरण करण्यासाठी निविदा (दरपत्रक) पुरविणे बाबत.
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, तारसा, जि. नागपूर :
1) लिलाव सूचना - कार्यालयाचे भांडारातील निरुपयोगी, दुरुस्त न होण्याजोगे साहित्य ई. चे लिलावाबाबत.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) ई-निविदा सूचना क्र. १, वर्ष २०२२-२०२३ चे वेळापत्रक.
2) निविदा सूचना क्र. 8, वर्ष २०२२ -२०२३.
3) निविदा सूचना क्र. 9, वर्ष २०२२ -२०२३.
4) निविदा सूचना क्र. 10, वर्ष २०२२ -२०२३.
Sr. Scientist, AICRP of FIM, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for Tractor Battery.
वरिष्ठ संशोधन शास्त्रज्ञ, ज्वार संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२२-२३ मध्ये ज्वार संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत प्रक्षेत्रावरील करावयाचे कामे उदा. विविध प्रयोगाचे व्यवस्थापन, वाण पैदास कार्यक्रमात वेळोवेळी केली जाणारी कामे, विषयान्वये विविध संशोधनात्मक प्रयोग, प्रात्यक्षिके व इतर प्रक्षेत्रावरील कामे कंत्राट पध्ततीने करण्याकरिता वैध परवानाधारक कंन्त्राटदाराकडून मजुरीचे (स्त्री/पुरुष) निविदा दर बोलविण्याबाबत.
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for purchase of 2 ton AC, repairing and servicing of Air Conditioner of this Directorate.
Principal Investigator, FMP&TC, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for supply of development of office cabin...
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा:
1) जांभूळ फळांचे जाहीर लिलाव बाबत.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२२-२३ मध्ये मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत कर्मशाळा विभाग (ट्रक्टर युनिट) संबधित तांत्रिक कामे कंत्राट पध्ततीने करण्याकरिता वैध परवानाधारक कंत्राटदारांकडून पुनश्च (दुसरी वेळ) निविदा दर बोलविण्याबाबत..
Programme Coordinator, Krishi Vigyan Kendra, Yavatmal
1) Quotation notice for the excavation and preparation of Community Farm Pond.
2) Quotation notice for the lining of Community Farm Pond of size 34 x 34 x 4.7 m.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर येथील ट्रक्टर चे व इतर वाहनांचे जुने/निकामी झालेले टायर चा जाहीर लिलाव सूचना.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) वरील नमूद विभागाच्या परिसरातील लिंबू फळबहाराचा जाहीर लिलाव
Head, Department of Agronomy, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for supply of Microtek Inverter & battery—reg.
2) Quotations for supply of rates for hiring of vehicle-----reg.
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, सेलसुरा :
1) जनावरांच्या शेड मध्ये सिमेंट कोन्क्रीत चे फ्लोरिंग गव्हाणी सह तयार करण्याकरिता दर पुरविण्याबाबत
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation/rate inviting for hiring of Private JCB....
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) मासेमारी हक्क देण्यासाठी लिलाव
संचालक, विस्तार शिक्षण, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) खरीप पूर्व कृषी मेळावा - २०२२ करिता चहा, अल्पोपहार व भोजन व्यवस्था पुरविनेसाठी दरपत्रक पुरविणे बाबत...
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) Regarding Quotation for supply of rates for various sizes of tyres and Tubes
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) जुन्या २०० टायर्स चा लिलाव
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation/rate inviting for digging of Borewell in STRU field and office premises
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत ट्यूबलेस टायर खरेदी करण्याकरिता दर/निविदा/कोटेशन मागविण्याबत.
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) दुग्ध शाळेतील जनावरांची देखरेख व स्वच्छता इ.कामे ठेका पद्धतीने करणेकरिता दर पुरविण्याबाबत
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, बुलडाणा :
1) कृषि तंत्र विद्यालय, बुलडाणा येथील ईमारतिचे रंगकाम करणेसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत
२) कृषि तंत्र विद्यालय, बुलडाणा येथील फाल सिलिंग करणेसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) गाळाची माती पुरवठा करण्याबाबत
University Engineer, Dr. PDKV, Akola
1) Tender Schedule for e-Tender Notice no. 18 in F. Y. 2021-22
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) रोपवाटिका करिता पिशव्या व प्ल्यास्तिक क्रेत्स माध्यम (शेणखत, माती, भासवा) ई. द्वारे बह्यास्त्रोतून करार पद्धतीने भरणे बाबत
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, बुलडाणा :
1) कृषि तंत्र विद्यालय, बुलडाणा येथे आंबा फळांचा जाहीर लिलाव
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत शिवर विभागाच्या परिसरातील लिंबू फळबहाराचा जाहीर लिलाव सूचना.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी कार्यालयाकरिता नविन संगणक मिनी लॅपटॉप संच व संगणक संच करिता लागणारी सामुग्री खरेदी करणे बाबत.
2) म.प्रा.प्र. वणी रंभापूर कार्यालय व कार्यालया अंतर्गत असलेले विविध विभागाकरिता लोखंडी कपाट खरेदी करणे बाबत.
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, सावंगी जि. नागपूर :
1) लिलावामध्ये सहभागी होण्याकरिता आवश्यक अर्ज व शर्ती /अटी.
विभाग प्रमुख, कृषि अर्थशास्त्र व सांख्यीकी विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) कृषि अर्थशास्त्र व सांख्यीकी विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला या कार्यालयाकारीता ठेकेपध्त्तीने बह्यस्रोतामार्फात मनुष्यबळ (अकुशल कामगार) पुरविण्याकरीता निविदा/दरपत्रक सादर करणेबाबत.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर अंतर्गत असलेल्या विभागावर पेरणी केलेल्या बिजोत्पादन प्रक्षेत्रांना चेनलिंक जाळी (लोखंडी जाळी) /फिक्स्ड नॉट कुंपण जाळी लावणे करिता निविदा दर बोलविणे बाबत.
University Engineer, Dr. PDKV, Akola
1) Revised Tender Notice No. 6, Year 2022-23.
2) शुद्धिपत्रक - निविदा सूचना क्र. ६, सन २०२२-२३ संबधी.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत कर्मशाळा विभागातील जुने फाटलेले, जीर्ण झालेले टायर, ट्यूब, फ्लॅप ई. विक्री करण्याकरिता सीलबंद निविदा बोलविण्याबाबत बाबत.
Head, Department of Soil Science and Agril. Chemistry, Dr. PDKV, Akola
1) Quotations for purchase of Micro-nutrient Chemical Fertilizers during 2022-23.
विभाग प्रमुख, मृद विज्ञान व कृषि रसायनशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) भाड्याचे वाहन मिळण्याकरिता करिता दरपत्रक मागविणे बाबत.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर अंतर्गत भांडार विभागामध्ये पिशव्या खरेदी करिता निविदा मागविण्याबाबत.
2) सन २०२२-२३ करिता भाडे तत्वावर खाजगी ट्रक्टरने/ बैलजोडीने म.प्रा.प्र. वणी राम्भापुर येथील प्रक्षेत्राची विविध कामे करण्याकरिता दर मागविणे बाबत..
3) म.प्रा.प्र. वणी राम्भापुर येथे भाड्याच्या जे.सी.बी. चे प्रति तास व प्रति हेक्टर दराने विविध कामे करण्याकरिता दर/निविदा मागविणे बाबत..
4) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर अंतर्गत असलेल्या विभागावर पेरणी केलेल्या पिकांचे संरक्षण करणे साठी संरक्षण जाळी लावण्या करिता सिमेंट पोल खरेदी करणे करिता सिमेंट पोलचे दर बोलविणे बाबत.
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation/rate inviting for hiring of vehicle.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत कर्मशाळा विभागातील जळालेले व खराब झालेले काळे ओईल /वंगण तेल विक्री करण्याकरिता सीलबंद निविदा बोलविण्याबाबत बाबत.
बियाणे संशोधन अधिकारी, बियाणे तंत्रज्ञान संशोधन विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :-
1) बियाणे तंत्रज्ञान संशोधन विभागाच्या प्रक्षेत्राचे सपाटीकरण (लेवेल) करण्याबाबत.
Officer Incharge, University Printing Press, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of different type of Paper & Binding of Registers etc.
Chief Seed Production Officer, Central Demonstration Farm, Dr. PDKV, Akola :
1) Regarding Quotation for supply of 5 H.P. Sub-Mersible Pump(Set).
University Engineer, Dr. PDKV, Akola - Tender Booklets
1) Tender Notice No. 1, Year 2022-23 Sr. No. 1 Booklet.
2) Tender Notice No. 1, Year 2022-23 Sr. No. 2 Booklet.
3) Tender Notice No. 1, Year 2022-23 Sr. No. 3 Booklet.
4) Tender Notice No. 1, Year 2022-23 Sr. No. 4 Booklet.
5) Tender Notice No. 2, Year 2022-23 Sr. No. 1 Booklet.
6) Tender Notice No. 2, Year 2022-23 Sr. No. 2 Booklet.
7) Tender Notice No. 3, Year 2022-23 Sr. No. 1 Booklet.
8) Tender Notice No. 4, Year 2022-23 Sr. No. 1 Booklet.
9) Tender Notice No. 4, Year 2022-23 Sr. No. 2 Booklet.
10) Tender Notice No. 5, Year 2022-23 Sr. No. 1 Booklet.
11) Hoarding Tender Document.
विभाग प्रमुख, किटकशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :-
1) भाडोत्री तत्वावरचे वाहनाकरीता दरपत्रक मागविनेबाबत.
सहयोगी अधिष्ठाता, पदव्युत्तर शिक्षण संस्था, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :-
1) पदव्युत्तर शिक्षण संस्था अंतर्गत आठ वसतिगृहातील प्रसाधन गृहाचे व परिसराच्या स्वच्छतेकारिता कंत्राटी पद्धतीने महिला आणि पुरुष सफाई कर्मचारी पुरविण्याबाबत.
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) प्रयोगशाळेकारिता रसायने खरेदी करणे करिता दरपत्रकाबाबत...(दुसरी वेळ)
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२२-२३ करिता भाडे तत्वावरील खाजगी ट्रक्टरने/ बैल जोडीने मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील प्रेक्षेत्रावर शेतीची विविध कामे करण्याकरिता दर मागविणे बाबत.
University Engineer, Dr. PDKV, Akola
1) Tender Notice No. 1, Year 2022-23
2) Tender Notice No. 2, Year 2022-23
3) Tender Notice No. 3, Year 2022-23
4) Tender Notice No. 4, Year 2022-23
5) Tender Notice No. 5, Year 2022-23
6) Tender Notice No. 6, Year 2022-23
Senior Research Scientist, Oilseeds Research Unit :
1) Supply of quotation for hiring of vehicle....regarding.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्ये मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत सामान्य विभागाच्या परिसरातील आंबा, आवळा व चिंच फळबहाराची जाहीर लिलाव सूचना (दुसरी वेळ).
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्ये मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत पश्चिम विभागाच्या परिसरातील आंबा फळबहाराची लिलाव सूचना.
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, बुलडाणा :
1) कृषि तंत्र विद्यालय, बुलडाणा येथे ठिबक संच साहित्य खरेदी करणे साठी बंद पाकिटात दर पत्रक मागविणे बाबत...
विभाग प्रमुख, मृद विज्ञान व कृषि रसायनशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) भाड्याचे वाहना करिता दरपत्रक मागविनेबाबत.
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) प्रयोगशाळेकारिता रसायने खरेदी करणे करिता दरपत्रकाबाबत...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्ये मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत सामान्य विभागाच्या परिसरातील आंबा, आवळा व चिंच फळबहाराची जाहीर लिलाव सूचना.
कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा :
1) कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा येथे सन २०२२-२३ करिता फ्लेक्स बॅनर तयार करण्याकरिता दर मागविणेबाबत ...
कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा :
1) कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा येथे सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता आयोजित कार्यक्रमासाठी व कार्यालयीन कामकाजासाठी लेखन साहित्य खरेदीसाठी दर कळविनेबाबत...
2) कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा येथे सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता आयोजित कार्यक्रमासाठी चहा, नाश्ता व भोजन व्यवस्थेकरिता दर कळविणेबाबत...
3) मंडप आणि डेकोरेशन चे दर पुरविणेबाबत
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) पशुखाद्य खरेदी करणेकरिता पशुखाद्याचे (Concentrate Cattle Feed) दर पुरविनेबाबत.
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, बुलडाणा :
1) कृषि तंत्र विद्यालय, बुलडाणा येथे पशुखाद्य खरेदी करणे साठी बंद पाकिटात दर पत्रक मागविणे बाबत...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्ये मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत महामार्ग विभागाच्या परिसरातील आंबा फळबहाराची लिलाव सूचना.
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola
1) Extension of Quotation Notice on University Website for Printing of multicolor Krishi Partika-a Monthly Magazine of the University for the financial year 2022-23.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२२-२३ मध्ये मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत प्रेक्षत्रावरील बिजोत्पादन कार्यक्रम व फळबाग संबधित कामे कंत्राट पद्धतीने करण्याकरिता वैध परवानाधारक कान्त्राटदाराकडून निविदा दर (कोटेशन) बोलविण्याबाबत...
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for printing of Multicolor Krishi Patrika- a Monthly Magazine of the University for the year 2022-23
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, हिवरा जि. गोंदिया :
1) सन २०२१-२२ च्या द्वीतीय वर्षाच्या अंतिम वार्षिक परीक्षेचे प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका आणण्यासाठी गाडी भाड्याने पुरविनेबाबत.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर : (दुसरी वेळ)
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर कार्यालय अंतर्गत येणाऱ्या मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी राम्भापुर मधील भांडार विभागातील निर्लेखित केलेले पोत्यांचा (जीर्ण झालेले) दि. ३१.०३.२०२२ रोजी सकाळी ११.३० वा जाहीर लिलाव सूचना (दुसरी वेळ).
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२२-२३ मध्ये मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत कर्मशाळा विभाग (ट्रक्टर युनिट) संबधित कामे कंत्राट पद्धतीने करण्याकरिता वैध परवानाधारक कान्त्राटदाराकडून निविदा दर (कोटेशन) बोलविण्याबाबत...
सहयोगी अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) कृषी महाविद्यालय, अकोला अंतर्गत क्रीडा विभागाकरिता Badmintons Cout Mat घेण्याकरिता निविदा/ दरपत्रक सादर करणेबाबत.
Head, Department Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for "Shifting of shade net house and converting it into insect proof net house with minor repairing".
2) Quotation for providing and constructing ramp to store and providing and fixing grill work, grill gate to store room at Farm.
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola
1) Sending quotation for printing Multicolor Report of DPDC Project...
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) विद्यार्थ्यांच्या संशोधनाकरिता पेनिट्रोमीटर (Penitrometer) व व्हीस्कोमीटर (Viscometer) चे दर पुरविनेबाबत.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत शिवणी व गुडधी विभागाच्या परिसरातील चिंच फळ बहराची जाहीर लिलाव सूचना
Programme Coordinator, Krishi Vigyan Kendra, Buldhana
1) Quotation for supply of flask with heater for water distillation unit.
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola
1) Sending quotation for printing and supply of 2000 copies of Training Handouts/Booklets.
Head, Department of Fruit Science, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of quotation for Chemical Fertilizer, Water Soluble Fertilizer and Micronutrients..
Director & Principal Investigator, PDKV Research & Incubation Foundation, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation for quotation for Supply HD-Webcam and Wireless Conference System with Speakers.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola
1) Purchase of MS Chain Link and Barbed Wire for Malkapur block at CRS by calling quotation reg....
University Engineer, Dr. PDKV, Akola
1) Tender Notice No. 15, Year 2021-22
2) Booklet for Tender Notice No. 15, Year 2021-22
Associate Dean, Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Waghapur Road, Yavatmal
1) Quotation for supply of rates for 'Sanitary Napkins vending and incineration Machine'.
Senior Research Scientist, Oilseeds Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for to prepare tractor and equipment shed 40 x 20 sq feet, 15 feet height... regarding.
Head, Department of Animal Husbandry & Dairy Science, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of Dry Fodder for dairy animals at Livestock Instructional Farm by calling quotations reg.
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation/rate inviting for Selfing structure of M.S. Angle pipes.
Programme Coordinator, Krishi Vigyan Kendra, Buldhana
1) Quotation for supply of Chemicals...Regarding
2) Quotation for supply of digital Burette, bottle Top Dispenser and Glassware's ..Reg
विभाग प्रमुख, कृषि अर्थशास्त्र व सांख्यीकी विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) कृषि अर्थशास्त्र व सांख्यीकी विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला या कार्यालयाकारीता ठेकेपध्त्तीने बह्यस्रोतामार्फात मनुष्यबळ (अकुशल कामगार) पुरविण्याकरीता निविदा/दरपत्रक सादर करणेबाबत.
Research Engineer, AICRP Post Harvest Engineering & Technology, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of quotations for various workshop fabrication materials for development of PDKV wet red chilli seed extractor at AICRP on PHET, Dr. PDKV, Akola.
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation/rate inviting for tractor operated reversible plough and duck foot type five tyne cultivator..
कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा :
1) कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा येथे, सामुदायिक टँंक (शेततळे ३४x३४x४.७ मी.) तयार करण्यासाठी निविदा (दरपत्रक) पुरवणे बाबत...
2) कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा येथे, सामुदायिक टँंक (शेततळे ३४x३४x४.७ मी.) च्या अस्तरीकरण करण्यासाठी निविदा (दरपत्रक) पुरवणे बाबत...
Head, Department Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for purchase of Leaf Area Meter (Systronics make).
2) Supply the quotation for purchase of Desktop Computer.
3) Supply the quotation for purchase of Tractor Operated Mulching Spreader Machine.
Senior Research Scientist, Oilseeds Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for supply of Rotavator big (for 45 hp tractor) regarding....
2) Quotation for supply of Mini tractor PTO shaft for rotavator and manually operated hand hoe regarding....
3) Quotation for supply of mini tractor trolly... regarding.
4) Quotation for supply/fitting of M.S. Angle with chain link fencing complete structure... regarding.
5) Quotation for supply of Power Weeder... regarding.
Associate Dean, Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Waghapur Road, Yavatmal
1) Quotation for supply of rates "High Capacity RO Purifier"
Research Engineer, AICRP Post Harvest Engineering & Technology, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of quotations for various workshop fabrication materials for development of PDKV waste fired dryer & value chain on marking nut at AICRP on PHET, Dr. PDKV, Akola.
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation/rate inviting for tractor operated rotavator.
कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा :
1) माहिती घडी पत्रिका- १३० जीएसम जाडीचा बहु रंगीत छपाई करून देण्यासाठी दरपत्रक मागविनेबाबत...
Head, Department Animal Husbandry & Dairy Science, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of Quotations for Complete Erection of Fixed Knot Fencing by calling quotation reg...
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, बुलडाणा :
1) पाईप लाईन साठी वस्तूचे दरपत्रक पुरविणे बाबत...
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) प्रयोगशाळेकारिता रसायने खरेदी करणे करिता दरपत्रकाबाबत...
Research Engineer, AICRP Post Harvest Engineering & Technology, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of quotation for purchasing of electronic material for research work.
Chief Scientist, AICRP for Dryland Agriculture, Dr. PDKV, Akola
1) Quotations notice for Chain link fencing at AICRP for Dryland Agriculture field.
Head, Department of Agril Botany, Dr. PDKV, Akola
1) Quotations for purchasing of Digital Mircoscope for academic and research purpose through calling quotations.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर कार्यालय अंतर्गत येणाऱ्या मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी राम्भापुर मधील भांडार विभागातील २१७७१ निर्लेखित केलेले पोत्यांचा (जीर्ण झालेले) दि. १५.०३.२०२२ रोजी सकाळी ११.३० वा जाहीर लिलाव सूचना.
Associate Dean, College of Food Technology, Waghapur Road, Yavatmal
1) Quotation for supply of PKV Mini Dal Mill with PKV Cleaner Grader and PKV Screw Polisher..
Associate Dean, College of Food Technology, Waghapur Road, Yavatmal
1) Quotation for supply of RO Plant 120 Ltr....
Senior Research Scientists, Oilseesd Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Quotations for supply of Himedia make Chemicals & Reagent ... Regarding.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत प्रक्षेत्रावरील बिजोत्पादन कार्यक्रम व फळबाग संबधित कामे कंत्राट पद्धतीने करण्याकरिता वैध परवानाधारक कान्त्राटदाराकडून निविदा दर बोलविनेबाबत..
Officer Incharge, AICRP on MAPB, Nagarjun Medicinal Plants Garden, Dr. PDKV, Akola
1) E-Quotations for the purchase of laboratory chemicals for AIRCP on Medicinal, Aromatic Plants and Betelvine, Nagarjun Medicinal Plants Garden, Dr. PDKV, Akola
Head, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola
1) Quotations for Providing and Constructing Brick work, fixing glazed tiles, water tank, and necessary sanitary fittings to the office
Head, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola
1) Quotations for Providing and Constructing threshing yard at the farm
Associate Dean, College of Horticulture, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for installation of Floor Mill for grinding of turmeric, spices grains and herbs at store Department of Vegetable Science
Associate Dean, Lower Agriculture Education, Dr. PDKV, Akola :
1) ReQuotation for supply of Office Stationary.
Seed Research officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for All-in-one Desktop Computer and DSLR Camera
Senior Research Scientist, Pullses Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for Purchase of Microbiology Laboratory Chemicals
Dean, Faculty of Horticulture, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for Purchase and Installation of Irrigation System at Fruit Nursery, Dept. of Fruit Science
Officer in Charge, ARIS Cell(University Computer centre), Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for purchase of Microsoft M 365 A3 Licenses and Windows Server 2022 license from authorized Microsoft Education product reseller / Partner
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, बुलडाणा :
1) कृषि तंत्र विद्यालय, बुलडाणा येथील गावरान चिंच फळांचे जाहीर लिलाव सूचना.
Associate Dean, College of Horticulture, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for installation of Turmeric Boiler and Turmeric Polisher at Department of Vegetable Science.
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola
1) Sending of quotation for purchase of Machineries to establish Fruit Processing Unit with Digital Balance, Deepfreeze, Refrectometer, Refrigerator and Weighing Balance..
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत शिवणी विभागाच्या परिसरातील चिंच फळबहाराचा जाहीर लिलाव सूचना दि. ०१/०३/२०२२.
Associate Dean, Post Graduate Institute, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for supply of All in One Desktop Computer, All in One Printer and UPS.
Head, Department of Fruit Science, Dr. PDKV, Akola :
1) गाळाची माती, शेणखत व भसवा पुरवठा करणेबाबत.
2) Supply of quotation for polythene mulching and weed mat.
3) Supply of quotation for purchase of printed polythene bags (black colour) for the fruit crop nursery.
Associate Dean, College of Agriculture, Akola
1) Purchase of Small equipments and utensil at Associate Dean, Collge of Agriculture, Dr. PDKV, Akola by calling quotation reg....
Sr. Scientist AICRP on FIM, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for Printer.
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of quotation for purchase of insecticides, fungicides, weedicides and other chemicals at Farm, Department of Vegetable Science during 2021-22 reg...
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ या महाविद्यालाकरिता सहकारी संस्थांमार्फत ठेकेपध्त्तीने / कंत्राटी तत्वावर बह्यास्त्रोतामार्फात मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दरपत्रक पाठविण्याबाबत.
Head, Department of Fruit Science, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of quotation for Classroom Table and Ornate Chairs...
Officer in Charge, ARIS Cell (University Computer Centre), Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for laying of Fiber optic cable and its installation with necessary Fiber Optic equipments /materials and for laying CAT6 cable and Wi-Fi the same
Head, Department of Agronomy, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for purchase of Molecular markers and chemicals under SGF-FiBL project at Dept. of Agronomy 2021-22 reg..
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर कार्यालय व विविध विभागावरील प्रक्षेत्रावर बिजोत्पादना संबधी कामे करणे करिता कंत्राटी पुरुष व स्त्री मजूर पुरविनेबाबत.
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola
1) Sending of quotation for purchase of Fruit Processing Unit and related Machineries with Liquid filling machine, Silver foil sealing machine, Shrink packing machine and Crown sealing machine..
Associate Dean, Lower Agriculture Education, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of Office Stationary.
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation / rate inviting for Laptop.
Head, Department of Animal Husbandry & Dairy Science, Dr. PDKV, Akola :
1) Purchase of Electronic Weighing Scale by Calling quotation reg.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) कापूस विक्रीसाठी निविदा पाठविणे बाबत...
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, सेल्सुरा, जि. वर्धा :
1) प्रेक्षेत्रावरील पाणी व्यवस्थापना करिता जेसीबी द्वारे नाल्या खोदण्याचे दर पुरविणेबाबत .
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for purchase of Molecular grade chemicals under DBT sponsored soybean research project (DBT GOI, New Delhi) at Biotechnology Centre.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola :
1) Purchase of New Submersible Pump at CRS by calling quotation reg...
2) Rate for fitting of chain link and barbed wire fencing and digging of pits for MS angle and support pole concreting at Malkapur Block, CRS by calling quotation reg...
3) Purchase of MS Angle, MS Chain Link and Barbed Wire for Malkapur Block, CRS by calling quotation reg...
Head, Department of Farm Power & Machinery, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of materials.
Head, AICRP on MAP&B, Nagarjun Medicinal Plants Garden, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of Padgilwar - battery spray pump.
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर
1) सन २०२२ करिता कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर येथील प्रेक्षेत्रासाठी रासायनिक खते व तणनाशकाचे दर कळविण्याबाबत .
Head, Department of Agronomy, AICRP on Weed Management, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of Autoclave—reg.
Head, Department of Crop Physiology, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of rates for Portable Leaf Area Meter for Field Model ... regd
2) Quotation for supply of rates for New conveyer belt for old leaf area meter, repairy & additional tubes ... regd
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर कार्यालय व विविध विभागावरील प्रक्षेत्रावर बिजोत्पादन कार्यक्रम पिकांचे वन्य प्राण्यापासून व जंगली प्राण्यापासून संरक्षण करिता कंत्राटी पध्दतीने कोरकू (Tribal) पुरुष पुरवठा करणे बाबत.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola :
1) Purchase of Exide make battery for different vehicles at CRS by calling quotation reg...
Senior Research Scientist, Wheat Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Quotations for supply of rates for Barbed wire material.
Senior Research Scientist, Cotton Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Regarding quotation for supply of rates for Tractor drawn Shredder
Head, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola
1) Quotations for electric fitting with three phase connection from nearer electric pole to store of Department of Vegetable Science.
Associate Dean, College of Agriculture, Akola
1) E-Tender Notice for Purchase of Bakery Machinery.
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) प्रयोगशाळेकरिता रसायने खरेदी करणे करिता दरपत्रकाबाबत..
Head, Department of Agril. Botany
1) Quotation for purchasing of Chemicals under DBT sponsored soybean research project at Biotechnology Centre reg..
2) Quotation for purchasing of plastic and glass wears under DBT sponsored soybean research project at Biotechnology Centre reg..
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. १3, वर्ष २०२१-२०२२ बुकलेट-अ.क्र. (१).
2) निविदा सूचना क्र. १3, वर्ष २०२१-२०२२ बुकलेट-अ.क्र. (२).
Senior Research Scientist, Sugarcane Research Station, Tharsa :
1) Regarding quotation for supply of rates for Lifting of Sugarcane Seed Material form CSRS Padegaon to Tharsa.
सहयोगी अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, अकोला :
1) कृषि महाविद्यालय, अकोला या कार्यालयाकारीता ठेकेपध्दतीने बह्यास्त्रोतामार्फात मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी निविदा/दरपत्रक सादर करणेबाबत..
University Engineer, Dr. PDKV, Akola
1) Short Tender Notice No. 13, Year 2021-22.
2) Short Tender Notice No. 14, Year 2021-22.
3) Revided Short Tender Notice No. 14, Year 2021-22.
4) शुद्धीपत्रक - वाचा १) दै. अजिंक्य भारत, अकोला २) दै. मातृभूमी, अकोला दि. १५.०१.२०२२ रोजी प्रकाशित निविदा सूचना क्र. १४, सन. २०२१-२२.
Head, Department of Agril. Botany
1) E-quotation for purchase of fogging system under DBT project at Biotechnology Centre reg..
2) E-quotation for purchase of green shade net at different selected locations DBT sponsored projectimplemented at Biotechnology Centre during 2021-22 reg..
Head, Department of Farm Structures & PI, CoE for IOT in Agri., Dr. PDKV, Akola:
E-Tender Notice - 2021-22 for Erection of hydroponic structure.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत महामार्ग विभागाच्या परिसरातील चिकु फळबहाराचा जाहीर लिलाव सूचना.
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, सेल्सुरा, जि. वर्धा :
1) प्रेक्षेत्रावरील जनावरांचे शेड दुरुस्तीकरिता दर पुरविणेबाबत .
Research Engineer AICRP on PHET, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of quotation for laboratory glassware.
Head, Department of Fruit Science, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of quotation for preparation of (MS make) stand.
Head, Department of Entomology
1) Supply of rates of Desktop Computer regarding.
Senior Research Scientist, Oilseeds Research Unit, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of Quotation for Chemical...Regarding.
Head, Department of Agril. Botany
1) Erection of chain link fencing at Biotechnology Centre by calling quotations reg.
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) प्रेक्षेत्रावरील चिकू फळ बहाराचा जाहीर लिलाव करणेबाबत.
Senior Research Scientist, Sorghum Research Unit, Dr. PDKV, Akola :
1) Invitation of Quotation for Multicrop Seed Grading Machine.
2) Invitation of Quotation for Electric Motor Operated Multicrop Teresher.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत विविध विभागावरील जुने वापरात नसलेले ठिबक सिंचनाचे नळ्या विक्रीकरिता निविदा दर मागविणेबाबत.
Head, Department of Fruit Science, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of quotation for printed PVC make label and other materials.
Senior Research Scientist, Sorghum Research Unit, Dr. PDKV, Akola :
1) Invitation of Quotation for RNA Sequencing for Sorghum Samples.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola :
1) Repairing of old sprinkler set/HDPE pipe atc. at Development Section, CRS by calling quotation reg...
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर अंतर्गत विविध विभागावरील पिकांची कम्बाईन हर्वेस्टरणे कापणी व मळणी करणेकरिता निविदा मागविण्याबाबत.
2) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर कार्यालयास सबमर्सिबल पंप खरेदी करिता निविदा मागविण्याबाबत.
Programme Coordinator, Krishi Vigyan Kendra, Howara, Dist. Gondia :
1) 1) Quotation for Purchasing Soil testing Laboratory Chemicals and Glassware.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) चिकु फळबहाराचा लिलाव सूचना - महामार्ग विभाग
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. ११ , वर्ष २०२१-२०२२
2) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. ११, वर्ष २०२१-२०२२ अ.क्र.१ व २ प्रपत्र (booklet)
3) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. १२ , वर्ष २०२१-२०२२
4) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. १२, वर्ष २०२१-२०२२ अ.क्र.१ प्रपत्र (booklet)
5) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. १२, वर्ष २०२१-२०२२ अ.क्र.२ प्रपत्र (booklet)
6) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. १२, वर्ष २०२१-२०२२ अ.क्र.३ प्रपत्र (booklet)
Research Engineer, AICRP on PHT, Dr. PDKV, Akola:
Quotation for Inverter Batteries........
Head, Department of Farm Power & Machinery, Dr. PDKV, Akola:
Quotation for supply of Computer and Computer Peripherals
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, तारसा
1) साध्या ट्रॅक्टर ट्रालीला हायड्रोलिक यंत्रणा लावण्याचे दर पुरविण्याबाबत.
Head, Deptt. of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for Purchase of glassware and plastic wares through the quotation under the Ramanujan project funded by SERB, New Delhi.
2) Quotation for Purchase of chemicals through the quotation under Agency Trial from Organica Biotech Pvt. Ltd. Mumbai at Biotechnology Centre.
Research Engineer, Post Harvest Engineering & Technology, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of Quotation for purchasing of fabrication material of Mobile Dal Mil and Cleaner grader unit.
Officer Incharge & Junior Horticulturist AICRP on (Fruits), Dr. PDKV, Akola
1) Supply of Quotation for purchase of "Cowdung".
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola :
1) Purchase of Nilkamal Warehouse Pallets food grain storage at Central Store at CRS by calling quotation reg...
2) Purchase of MS Chain link western block at CRS by calling quotation reg...
3) Repairing and License Renewal of Electronic Balance at Central Store, CRS by calling quotation reg...
4) Purchase of Fire Extinguisher for Central Store, CRS by calling quotation reg...
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola
1) Sending of quotation for printing and supply of 500 copies of Dr. PDKV Officer Diary 2022..
Head, Department of Agronomy, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of Infra-red Thermometer reg...
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola :
1) Purchase of Sprinkler Sets at CRS by calling quotation reg...
2) Purchase of new CAET make tyres, tubes for Farm Tractor at CRS by calling quotation procedure reg...
Senior Research Scientist, Cotton Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) To supply rates quotations for Drip Irrigation Laterals and other accessories for AICRP-Cotton Research Unit Field.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) चिकु फळबहाराचा लिलाव सूचना - महामार्ग विभाग
Head, Deptt. of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for Purchase of Air Conditioners at Nanotechnology and Molecular Biology Laboratory at Biotechnology Centre.
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola
1) Sending quotation for printing and supply of 3000 copies of Dr. PDKV Dindarshika 2022..
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, तारसा
1) एचपी लॅपटॉप १ नग खरेदी करण्याकरिता निविदा सादर करणेबाबत.
1) HP All-in-One Computer १ नग खरेदी करण्याकरिता निविदा सादर करणेबाबत.
Senior Research Scientist, Pulses Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for supply of flex banner, vinyl printed boards, foldable standees.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रेक्षेत्र, वणी राम्भापूर :
1) होंडा पंप सेट चे निविदा दर पुरविणे बाबत...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) चिकु फळबहाराचा लिलाव सूचना - मिशन शाळा विभाग
2) चिकु फळबहाराचा लिलाव सूचना - मलकापूर विभाग
संचालक, विस्तार शिक्षण, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) कृषि उद्दोजकता व कौशल्य विकास प्रशिक्षणाकरिता चहा, अल्पोपहार व भोजन व्यवस्था पुरविनेसाठी ई-निविदा
2) e-Tender for Processinf (PKV Mini Dal Mill & related Machineries) under the project entitled Economic Upliftment of Distressed Women through Agropreneurship during 2021-22.
3) e-Tender Milk & Milk Processing Machinaries & equipment's under the project entitled Economic Upliftment of Distressed Women through Agropreneurship during 2021-22.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र कार्यालयातील तांत्रिक विभागाचे संगणकाकरिता HP कंपनीचे नविन मॉनिटर (Monitor) खरेदी करण्यासाठी निविदा दर मागविनेबाबत.
Head, Deptt. of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for purchasing of flooring vinyl carpet under Ramanujan project funded by SERB, New Delhi at Biotechnology Centre.
Head, Department of Agronomy, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for supply of rates for opening trench for removal of, runoff water, cut tree stumps, thorny bushes, reducing field bunds size, etc. with JCB machine.
Senior Research Scientist, Cotton Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Regarding Quotation for Supply of rates for Tractor drawn Hoeing Inter Cultivator.
Dean, Faculty of Horticulture & Chairman Installation of Irrigation System Committee, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for purchase and installation of irrigation system at Fruit Nursery, Department of Fruit Science, Dr. PDKV, Akola
Senior Research Scientist, Cotton Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of sealed quotations for purchase of Laptop.
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर
1) जंबेरी/ रंगपूर चे खुंटावर संत्रा व मोसंबीचे डोळे भरणे, त्याची वेळोवेळी फुट काढणे, त्याची काळजी घेवून विक्री(जुलै २०२२) पर्यंत निगा राखण्यासोबत मागणीदारास पुरवठा करणे बाबतची कामे बाह्यस्रोतातून करार पद्ध्त्तीने करणे बाबत.
Officer Incharge, Agriculture Research Station, Achalpur
1) Supply of sealed quotation for installation drip irrigation pipe line and lateral work for banana...
Senior Engineer, AICRP on Post Harvest Engineering & Technology
1) Supply of quotations for fabrication material for development of Custard apple de-seeding machine.
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ या महाविद्यालयाकरिता सहकारी संस्थांमार्फत ठेके पद्धतीने / कंत्राटी तत्वावर बह्यस्त्रोता मार्फत मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दरपत्रक पाठविण्याबाबत.
Senior Research Scientist, Sugarcane Research Station, Tharsa
1) Regarding quotation for supply of rates for purchase of PVC pipes.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola
1) Purchase of PVC pipes & materials required for drip irrigation system for new fruit plantation at western block, CRS, Dr. PDKV, Akola by calling quotation reg...
Head, Deptt. of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for purchasing of equipment under Ramanujan project funded by SERB, New Delhi at Biotechnology Centre.
2) Quotation for purchasing of Chemicals under Ramanujan project funded by SERB, New Delhi at Biotechnology Centre.
3) Quotation for purchasing of equipment under Ramanujan project funded by SERB, New Delhi at Biotechnology Centre.
Associate Dean, Lower Agriculture Education, Dr. PDKV, Akola - E-Tender Notice
1) E-Tender for Development of Software for Lower Agricultural Education Management Solution.
Program Coordinator, Krishi Vigyan Kendra, Sonapur, Mul Road, Gadchiroli
1) Purchase of honey bee protective suit at KVK, Sonapur-Gadchiroli by calling quotation reg..(quotation notice alog-with quotation form)
Chairman & Officer Incharge, Agriculture Research Station, Achalpur
1) E-Tender Notice for Election of protected structures (Shadenet house and Insect proof net house).
2) E-Tender Document for Election of protected structures (Shadenet house and Insect proof net house).
Senior Research Scientist,Cotton Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Regarding quotation for supply of rates for Tractor driven 3 bottom hydraulic Reversible Plough.
Officer In-Charge, Betelvine Research Station, Diwthana Tah. Akot Dist. Akola
1) Sending of quotation for purchase of Autoclave, Hot Air Oven, Laminar Air Flow, Seed Fermentor for establishment of Plant Pathology Laboratory.
Senior Research Scientist, Oilseeds Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation for Quotation from Registered Labour Contractors for getting services of Labours, Skilled Labours, Technical Assistant and Watchman.
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन उपकेंद्र, अचलपूर, जि. अमरावती
1) केळी फळांचा जाहीर लिलाव सूचना...
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for purchase of Pen, Conference Pad (20/40/50/100) and PVC Folders with and without teach Batan...
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, तारसा
1) प्रेक्षेत्रावर पाणी व्यवस्थापना करिता जेसीबी ने नाल्या खोदणे व तसेच झाडे झुडपे खोदण्याचे दर पुरविण्याबाबत...
सहयोगी अधिष्ठाता, अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ: दरपत्रक सूचना
1) अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ या कार्याल्याकरिता सहकारी संस्था/ ठेकेदार/ कंपनी मार्फत ठेकेपद्धतीने बह्यास्त्रोतामार्फत मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी निविदा/ दरपत्रक सादर करणेबाबत...
Head, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for scrapping and painting of outer wall of the laboratory.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
1) Repairs of Submersible Motor Pump and Open Well Submersible Motor Pump at CRS by calling quotation reg...
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
1) Purchase of Solar Light for different blocks at CRS by calling quotation reg...
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंम्भापूर :
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंम्भापूर अंतर्गत भाडे तत्वावर गाडी करिता दर GST सह मोहरबंद निविदा मागविनेबाबत...
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग येथे मुरघास तयार करण्यासाठी हिरव्या ज्वार चाऱ्याची कुट्टी करणेकरिता भाडे तत्वावर कडबा कटरचे दर पुरविणेबाबत बंद पाकिटात दरपत्रक मागविनेबाबत.
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola
1) Sending of quotation for purchase of Dal Mill (5 HP/3HP) with Elevator, Clener, Grader, Tray Dryer, Polisher, Weighing balance, Metallic Sheller, Roller and Packing machine....
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) विद्यापीठाच्या विविध प्रेक्षेत्रा वरील वाळलेला चारा माजुरीसाहित पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग येथे वाहतूक करून आणून देण्याकरिता वाहतुकीच्या दराच्या बंद पाकिटात दरपत्रक मागविनेबाबत.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) शुद्धिपत्रक - वाचा निविदा सूचना क्र. ५, वर्ष २०२१-२२ मधील काम अ.क्र. १ ते ५ संबधी..
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. १०, वर्ष २०२१-२०२२
2) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. १०, वर्ष २०२१-२०२२ अ.क्र.१ प्रपत्र (booklet)
3) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. १०, वर्ष २०२१-२०२२ अ.क्र.२ प्रपत्र (booklet)
4) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. १०, वर्ष २०२१-२०२२ अ.क्र.३ प्रपत्र (booklet)
Sr. Scientist & OIC, AICRP on Agroforestry, College of Agriculture, Nagpur :
1) E-Tender For Supply of CANOPY ANALYZER with accessories.
2) Tender Form
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंम्भापूर :
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंम्भापूर अंतर्गत विभागावर नव्याने फळबाग लागवडी करिता ठिबक सिंचन खरेदी करणे करिता दर GST सह मोहरबंद निविदा मागविनेबाबत...
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग येथे बिजोत्पादानाकरिता प्रेक्षेत्रावरील ज्वार पिकाची खूळणी करणेकरिता बंद पाकिटात दरपत्रक मागविनेबाबत.
2) पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग येथे मुरघास करणेकरिता कंत्राटी पध्दतीने प्रेक्षेत्रावरील ज्वार पिकाची कापणी चे दर पुरविनेबाबत बंद पाकिटात दरपत्रक मागविनेबाबत.
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर येथील प्रेक्षत्रावर जेसीबी च्या साह्याने काटेरी झुडपे, चर खोडणे ई. कामाबाबत...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र कार्यालयाकरिता कॅनॉन (Canon) कंपनीची ImageRunner 2006 Series ची नवीन झेरॉक्स मशीन खरेदी करणेस्तव निविदा दर मागविनेबाबत.
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola
1) E-Tender Notice - Printing of Krishisanvadini 2022 (Krishi Margsarshika).
2) BOQ for E-Tender Notice for Printing of Krishisanvadini 2022 (Krishi Margsarshika).
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for erection/installation of shednet house (500 sqm)...
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) ईनिविदा सूचना क्र. १७, वर्ष २०२१-२०२२ उघडण्याचा तपशील.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. 8, वर्ष २०२१-२०२२
2) निविदा सूचना क्र. 8, वर्ष २०२१-२०२२ प्रपत्र (booklet)
Rector, Savitri Girls Hostel, Dr. PDKV, Akola
1) Quotations for purchase & fitting of Ceiling Fan.
Rector, Savitri Girls Hostel, Dr. PDKV, Akola
1) Quotations for purchase of Hot Water Geyser of 50 Lit.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, अकोला अंतर्गत शिवर विभागाच्या परिसरातील सीताफळ फळबहाराचा जाहीर लिलाव सूचना.
2) सन २०२१-२२ करिता मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, अकोला अंतर्गत प्रक्षेत्रावरील बिजोत्पादन कार्यक्रम पिकांचे कापणी पश्चात दळणवळण साठी भाडेतत्वावर खाजगी ट्रक्टर हायड्रोलिक ट्रॉलीसह प्रती फेरी व प्रती दिवस दराकरिता निविदा मागविनेबाबत.
3) सन २०२१-२२ करिता मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, अकोला अंतर्गत प्रक्षेत्रावरील बिजोत्पादन कार्यक्रम पिकांची कंत्राटी पध्तीने कापणी व गंजी लावण्याचे कामासाठी प्रती हेक्टरी दराकरिता निविदा मागविनेबाबत.
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र या विभागातील कडबा कटरचा विद्युत पुरवठा सुरळीत करणेकरिता दुरुस्ती करणेबाबत.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. ७, वर्ष २०२१-२०२२ अ.क्र.१ प्रपत्र (booklet)
2) निविदा सूचना क्र. ७, वर्ष २०२१-२०२२ अ.क्र.२ प्रपत्र (booklet)
3) निविदा सूचना क्र. ७, वर्ष २०२१-२०२२ अ.क्र.३ प्रपत्र (booklet)
University Engineer, Dr. PDKV, Akola:
1) Online E-tender opening verification form for Tender No. 16 Sr. No.1
2) Online E-tender opening verification form for Tender No. 16 Sr. No.2
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. ७, वर्ष २०२१-२०२२
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) ई निविदा सूचना क्र. १७, वर्ष २०२१-२०२२ व वेळापत्रक
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
1) Purchase of Electrical material for different blocks at CRS by calling quotation reg...
प्रमुख, प्रादेशिक संशोधन केंद्र, मोर्शी रोड, अमरावती: जाहीर लिलाव सूचना.
1) चिकु फळांचा जाहीर लिलाव.
2) पेरू फळांचा जाहीर लिलाव.
कनिष्ठ, उद्यानविद्यावेत्ता, अ.भा.सं.सं. प्रकल्प (फळे), डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला : जाहीर लिलाव सूचना.
1) नागपूर संत्र आंबिया व मृग बहार फळांचा जाहीर लिलाव.
2) कागदी लिंबू मृग बहार फळांचा जाहीर लिलाव.
University Engineer, Dr. PDKv, Akola :
1) निविदा सूचना क्र. 5 सन २०२१-२२ (Selection of Architect & PMC) (एकूण 5 कामे) च्या कंत्राट पूर्व अहर्ता (Prebid Meeting) बैठकीचा कार्यवृतांत.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सुधारित निविदा सूचना क्र. ५, वर्ष २०२१-२०२२
2) शुद्धिपत्रक
विभाग प्रमुख,फळशास्त्र विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला : जाहीर लिलाव सूचना.
1) दि. ३०.०९.२०२१ रोजी दुपारी ४.०० वाजता फळशास्त्र विभागाच्या प्रक्षेत्र कार्यालय येथे जाहीर लिलाव करण्यात येणार आहे करिता लिलाव सूचना.
Rector, Ph.D. Boys Hoster, Dr. PDKV, Akola
1) Quotations for purchase of Electric Water Geyser of 50 Lit capacity at Ph.D. Boys Hostel.
मुख्य कृषिविद्यावेत्ता, एकात्मिक शेती पध्दती संशोधन प्रकल्प, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला : जाहीर लिलाव सूचना.
1) दि. २८.०९.२०२१ ला एकूण १४६ सीताफळ झाडांचा फळबहार लिलाव दुपारी ठीक 3.०० वाजता करण्यात येणार आहे करिता लिलाव सूचना.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सामान्य विभाग, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, अकोला येथील सीताफळ फळबहाराचा जाहीर लिलाव सूचना.
Officer Incharge, Agricultural Research Station Achalpur, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of sealed Quotation for digging of tube well...
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
ई निविदा सूचना क्र. १३, वर्ष २०२१-२०२२ (एकूण 3 कामे) ऑनलाइन उघडण्याचा तपशील
1) ई निविदा सूचना क्र. १३, वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र. १
2) ई निविदा सूचना क्र. १३, वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र. २
3) ई निविदा सूचना क्र. १३, वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र. ३
Associate Dean, Post Graduate Institute, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for Providing and fixing of Steel Poll and Chain for Parking Area.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२१-२०२२ करिता भाडे तत्वावर खाजगी कम्बाईन हार्वेस्टरने कापणी/मळणी चे प्रती हेक्टरी दर कळविणे बाबत.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
1) Purchase of Cloth Bags, New Gunny Bags & HDPE Bags at CRS, Dr. PDKV, Akola by calling quotation reg.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
निविदा सूचना क्र. 6, वर्ष २०२१-२०२२ मधील कामांचे निविदा प्रपत्र (Booklet)
1) निविदा सूचना क्र. 6, वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र. १) प्रपत्र (Booklet)
2) निविदा सूचना क्र. 6, वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र. २) प्रपत्र (Booklet)
3) निविदा सूचना क्र. 6, वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र. ३) प्रपत्र (Booklet)
Head, Department of Agronomy, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for supply of Microtek Inverter & Battery.
विभाग प्रमुख, किटकशास्त्र विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) प्रक्षेत्रावर तार कुंपण करण्याकरिता निविदा दर मागविनेबाबत.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
1) Rate for fitting of of Chain link fencing and digging for western block...
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
1) Purchase of MS Angle and MS Chain Link for western block...
University Engineer, Dr. PDKV, Akola:
1) Tender Notice for Services by Panel Architect / Project management consultants Tender Notice No. 5, Year 2021-22
2) Panel Architect / Project Management Consultant Booklet
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
1) Regarding Supply of Rates for EXIDE Battery...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सामान्य विभाग, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला यथील आवळा फळबहाराची जाहीर लिलाव सूचना.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. ६, वर्ष २०२१- २०२२
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) Microtek EB 1600 ईन्व्हटर करिता एक्साईड (EXIDE) कंपनीची TUBULAR EXIDE 150 Ah (इंन्वा Master) बॅटरी खरेदी करणेस्तव निविदा दर मागविनेबाबत.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) महामार्ग विभाग येथील एका शेततळ्याचा मत्स्य पालन/व्यवसाय करिता जाहीर लिलाव सूचना.
2) पश्चिम विभाग येथील एका शेततळ्याचा मत्स्य पालन/व्यवसाय करिता जाहीर लिलाव सूचना.
3) शिवणी विभाग येथील एका शेततळ्याचा मत्स्य पालन/व्यवसाय करिता जाहीर लिलाव सूचना.
4) शिवर विभाग येथील दोन शेततळ्याचा मत्स्य पालन/व्यवसाय करिता जाहीर लिलाव सूचना.
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation/rate inviting for sprinkler Irrigation System.
2) Quotation/rate inviting for sieve shaker.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. ३ व ४, वर्ष २०२१- २०२२ उघडण्याचा तपशील.
2) Addendum E-Tender Notice No. 13, Year 2021-22.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर:
1) सन २०२१-२२ मधील कार्यालय परिसर व परिसरातील मालमत्ता/ पिकांचे संरक्षण करिता भाडे तत्वावर घोडेस्वार/ सुरक्षा रक्षक (घोड्यासह) लावणे करिता निविदा दर मागविण्याबाबत ..
Head, Department of Fruit Science, Dr. PDKV, Akola:
1) Supply of quotation for RCC ring.
Head, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for providing and laying vitrified tiles for flooring and skirting to the Laboratory.
2) Quotation for providing and fixing corrugated galvanised iron sheet for outer wall, partition wall of store room.
3) Quotation for providing and constructing brick work, coping and plastering work of farm store.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर:
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रेक्षेत्र वणी रंभापूर अंतर्गत विभागावर पेरणी केलेल्या क्षेत्रांना संरक्षण जाळी खरेदी करणे करिता दर GST मोहर बंद निविदा मागविण्याबाबत ..
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) ई-निविदा सूचना क्र. १३ वर्ष २०२१- २०२२ वेळापत्रक.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर:
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रेक्षेत्र वणी रंभापूर अंतर्गत विभागावर फळबाग लागवडी करिता ठिंबक सिंचन खरेदी करणे करिता दर GST मोहर बंद निविदा मागविण्याबाबत ..
2) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रेक्षेत्र वणी रंभापूर अंतर्गत कार्यालयात व कार्यालयातील परिसरात CCTV कॅमेरे खरेदी करिता मोहर बंद निविदा मागविण्याबाबत ..
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) शुद्धिपत्रक - निविदा सूचना क्र. ३ व ४ वर्ष २०२१- २०२२ संबधी.
Jr. Breeder cum Horticulturist, Chilli & Vegetable Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Supply of quotation for establishment of drip irrigation system at research field reg....
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) शुद्धिपत्रक - निविदा सूचना क्र. ३ वर्ष २०२१- २०२२
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. ३ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.१ - बुकलेट
2) निविदा सूचना क्र. ३ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.२ - बुकलेट
3) निविदा सूचना क्र. ३ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.३ - बुकलेट
4) निविदा सूचना क्र. ३ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.४ - बुकलेट
5) निविदा सूचना क्र. ३ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.५ - बुकलेट
6) निविदा सूचना क्र. ३ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.६ - बुकलेट
7) निविदा सूचना क्र. ३ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.७ - बुकलेट
8) निविदा सूचना क्र. ३ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.८ - बुकलेट
9) निविदा सूचना क्र. ४ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.१ - बुकलेट
10) निविदा सूचना क्र. ४ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.२ - बुकलेट
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. ३, वर्ष २०२१-२२.
2) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. ४, वर्ष २०२१-२२.
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ (डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला):
१) प्रयोगशाळे करिता रसायने खरेदी करणे करिता दरपत्रकाबाबत..
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत भांडार विभागावरील बीज प्रक्रिया केंद्राच्या खिडक्यांना जाळी, शटरच्या मागे ग्रील गेट बसविणे व भिंतीवर गलथा दुरुस्ती कामाकरिता निविदा दर मागविनेबाबत.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
1) Purchase of new CEAT make tyre, tubes and flaps for Mahindra Pickup at CRS, Dr. PDKV, Akola by calling quotation procedure regarding..
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर: लिलाव सूचना
1) कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर येथील प्रक्षेत्रावरील खोडवा फळझाडा वरील केळी फळांचा खुल्या लिलाव पद्धतीने विक्री करावयाचा आहे ....
Head, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for installation of three track Aluminium sliding windows of quality material for Laboratory.
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation/rate inviting for Drip Irrigation System.
2) Quotation for supply of rates of All-in-One configuration computer regarding...
Associate Dean, Post Graduate Institute, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for supply of Canon Laserjet All-in-One Printer M.F. 3010, Print/Copy/Scan.
Head, Department of Entomology, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation called for the purchase of Laptop regarding.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर:
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रेक्षेत्र वणी रंभापूर अंतर्गत भांडार विभागामध्ये पोलीप्रेलीन (Polypropylene) बॅग खरेदी करिता निविदा मागविण्याबाबत....
Head, Department of Agronomy, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for purchase of Binocular Microscope.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. २ , वर्ष २०२१-२२ मधील काम अ.क्र. १ ते १० चा निविदा उघडण्याचा तपशील.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) ई-निविदा सूचना क्र. १०, वर्ष २०२१-२२ व वेळापत्रक .
2) ई-निविदा सूचना क्र. ११, वर्ष २०२१-२२ व वेळापत्रक .
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) शुद्धिपत्रक- वाचा https://agro.maharashtra.nextprocure.in संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली ई-निविदा सूचना क्र. ७ वर्ष २०२१-२०२२ मधील काम अ.क्र.१(४४८२) व २(४४८३) आणि 3 (४४८४).
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) ई-निविदा सूचना क्र. ७ वर्ष २०२१-२०२२ चे कंत्राटपूर्व अहर्ता (Prebid-Meeting) बैठकीचा कार्यवृतांत.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) शुद्धिपत्रक - वाचा https://agro.maharashtra.nestprocure.in संकेत स्थळावरील प्रसिद्ध करण्यात आलेली इनिविदा क्र. ७ वर्ष २०२०-२०२१ मधील काम क्र. २ (४४८३) व 3 (४४८४).
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर:
1) कृषी संशोधन केंद्र, अचलपूर येथील प्रक्षेत्रासाठी रासायनिक खाते व तननाशकाचे दर कळविण्याबाबत ...
Research Engineer, AICRP on Post Harvest Engineering & Technology, Dr. PDKV, Akola:
1) Supply of quotation for various materials required for development of chain driven powered roller conveyor for UV-C assisted device.
University Engineer, Dr. PDKV, Akola:
1) Tender Schedule for E-tender Notice No. 8, Year 2021-22
2) Tender Schedule for E-tender Notice No. 9, Year 2021-22
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre(R-ABI):
1) Invitation of Quotation for Electric Cassing Capping with Fitting at Agri-Business Incubation Centre(R-ABI).
2) Invitation of Quotation for Electric Material with Fitting at Agri-Business Incubation Centre(R-ABI).
Associate Dean, College of Agriculture, Sonapur, Dist. Gadchiroli:
1) Quotation for supply of rates for Computer/ Printer Spares and minor repairing reg..
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre(R-ABI):
1) Invitation of Quotation for Laying & Plumbing of 1" HDPE PIPE R-ABI Workshop Building.
2) Invitation of Quotation for 2000 Liter Storage Tank at R-ABI Workshop.
3) Invitation of Quotation for 3000 Liter Storage Tank at R-ABI Workshop.
University Engineer, Dr. PDKV, Akola:
1) ADDENDUM - Etender Notice No. 5, Year 2021-2022 published on the portal www.agro.maharashtra.nestpocure.in & similarly 1) Dainik Vidarbha Matdar & Saptahik Janvyaspeeth news paper on dt. 24-6-2021.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) पश्चिम विभाग, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, येथील एकूण क्षेत्र ११.०० हे. मधील हिरव्या गवताचा जाहीर लिलाव सूचना.
2) सन २०२१-२२ मध्ये मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत प्रक्षेत्रावरील बिजोत्पादन कार्यक्रम पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी कंत्राट पद्धतीने कोरकू(tribal) पुरुष पुरविणेकारिता परवानाधारक कंत्राटदाराकडून निविदा दर (कोटेशन) बोलविणेबाबत
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) ई निविदा सूचना क्र. ७ वर्ष २०२१- २०२२
2) निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.१ - बुकलेट
3) निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.२ - बुकलेट
4) निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.3 - बुकलेट
5) निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.४ - बुकलेट
6) निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.५ - बुकलेट
7) निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.६ - बुकलेट
8) निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.७ - बुकलेट
9) निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.८ - बुकलेट
10) निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.९ - बुकलेट
11) निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.१० - बुकलेट
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation of PVC pipes, lateral and pipeline material for drip irrigation of Netafim make firm...
Senior Research Scientist, Pulses Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Invitation of Quotation for supply of Crop Protection Net at Pulses Research Farm, WRF, Pulses Research Unit.
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभागातील गाई/म्हशीचे ठेका पद्धतीने दुध काढण्या संबधीचे दर पुरविणेबाबत ..
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२१-२२ मध्ये मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत प्रेक्षत्रावरील पिकांचे संरक्षण करण्यकरीता भाडेतत्वावर घोडेस्वार लावणे करिता निविदा दर मागविनेबाबत..
Head, Department of Animal Husbandry & Dairy Science:
1) Purchase of laboratory chemicals by calling quotation reg...
2) Purchase of Milk Pouch Machine by calling quotation reg...
3) Purchase of M.S. Chain-link for proposed Goat shed by calling quotation reg...
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर:
1) म.प्रा.प्र. वणी रंभापूर अंतर्गत ईन्व्हरटर संच खरेदी करिता दर GST मोहर बंद निविदा मागविण्याबाबत....
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२१- २०२२
2) ई-निविदा सूचना क्र. १ वर्ष २०२१- २०२२
3) ई-निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२१- २०२२
4) ई-निविदा सूचना क्र. 3 वर्ष २०२१- २०२२
5) ई-निविदा सूचना क्र. ४ वर्ष २०२१- २०२२
6) ई-निविदा सूचना क्र. ५ वर्ष २०२१- २०२२
7) ई-निविदा सूचना क्र. ६ वर्ष २०२१- २०२२
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर:
1) जम्बेरी/रंगपूर ची रोपे पाॅलीथीन पिशवीत स्थलांतर करून डोळे बांधणी पर्यंत त्याची काळजी घेवून निगा राखण्याबाबत ची कामे बह्यस्त्रोतातून करार पद्धतीने करणे बाबत ...
अधिष्ठाता (उद्यानविद्या) तथा अध्यक्ष, ई निविदा समिती-(रोपवाटिका, फळशास्त्र बिभाग करिता फळ झाडांच्या कलम निर्मिती बाबत), डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) ई-निविदा सूचना - २०२१-२२ : विविध प्रकारच्या फळपिकांची कलमे तयार करणे बाबत.
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation oflateral for drip irrigation at Department of Vegetable Science.
Officer in Charge, ARIS Cell, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for Microsoft M 365 A3 Licenses from authorized Microsoft Education product reseller / Partner
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर:
1) म.प्रा.प्र. वणी रंभापूर येथे भाड्याच्या जे.सी.बी. द्वारे प्रती तास व प्रती हेक्टरी दराने विविध कामे करण्याकरिता निविदा दर सादर करणे बाबत ...
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
1) Purchase of Exide make battery for different vehicles at CRS, Dr. PDKV, Akola by calling quotation...
Chief Seed Production Officer, Central Demonstration Farm (CDF), Wani-Rambahapur:
1) Regarding Supply of Rates for EXIDE Battery...
विभाग प्रमुख, किटकशास्त्र विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) भाडोत्री तत्वावर वाहनाकरीता दरपत्रक मागविण्याबाबत...
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर:
1) सन २०२१-२२ मधील पिकांचे सरंक्षण करिता भाडे तत्वावर घोडेस्वार (घोड्यासह) लावणे करिता निविदा दर मागविण्याबाबत...
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre(R-ABI):
1) Invitation of Quotation Erection of Tin Shed on the Roof of R-ABI Workshop Building.
2) Invitation of Quotation for Steam Water Heater at R-ABI Workshop.
Officer Incharge & Junior Horticulturist AICRP on Fruits, Dr. PDKV, Akola:
1) Supply of hired vehicle rates reg...
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
1) Purchase of Hardware material for workshop at CRS by calling quotation.
2) Repairs of Submersible motor pump and open well Submersible motor pump at CRS by calling quotation.
Head, Department of Floriculture & Landscape Architecture, Dr. PDKV, Akola:
1) e-Tender Notice for purchase of Ornamental plants, Shrubs, Lawans, Creepers, In-door and Outdoor plants, Cocopeat, landscape Materials, Polythene bags, Plastic pots etc. during 2020-21.
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre(R-ABI):
1) Invitation of Quotation from Registered Labour contractors for services of Labours, Semi-Skilled Workers, Skilled Workers.
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre(R-ABI):
1) Invitation of Quotation for Office Almirah for Agri Business Incubation Centre.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for supply of spare parts for tractor implements.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर:
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर अंतर्गत भांडार विभागामध्ये नवीन बारदाना (ज्यूट) खरेदी करिता निविदा मागविण्याबाबत...
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre(R-ABI):
1) Invitation of Quotation for Oil Paint Colouring of Iron & Wooden material of R-ABI Workshop.
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre(R-ABI):
1) Invitation of Quotation for Banana Slicer Machine for R-ABI Workshop.
2) Invitation of Quotation for Potato Slicer Machine for R-ABI Workshop.
3) Invitation of Quotation for Wafers Dryer Machine for R-ABI Workshop.
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा :
1) कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा या कार्यालयाचे प्रेक्षेत्रावरील सन २०२१-२०२२ या हंगामातील आंबा फळांचा जाहीर लिलाव बाबत...
1) कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा या कार्यालयाचे प्रेक्षेत्रावरील सन २०२१-२०२२ या हंगामातील जांभूळ फळांचा जाहीर लिलाव बाबत...
Head, Department of Animal Husbandry & Dairy Science:
1) Supply of quotation for Complete Erection of Fixed Knot Fencing by calling quotation reg...
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर:
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर अंतर्गत नव्याने झेरॉक्स मशीन खरेदी करिता दर GST मोहर बंद निविदा मागविण्याबाबत...
विद्यापीठ अभियंता, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला : अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. १, सन २०२१-२०२२
1) विद्यापीठाचे ३५ व्या दीक्षांत समारोहाकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात करावयाच्या कामांसाठी इच्छुक मंडप कंत्राटदार व विद्युत कंत्राटदारांकडून दरपत्रके मागविण्याबाबत...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२१-२०२२ करिता भाडे तत्वावर खाजगी ट्रॅक्टर ने/बैल जोडीने मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील प्रक्षेत्रावरील शेतीची विविध कामे करण्याकरिता दर मागविणेबाबत.
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
1) सुधारित दरपत्रक सूचना - महाविद्यालाकरिता सहकारी संस्थामार्फत ठेके पध्ततीने कंत्राटी तत्वावर बह्यस्त्रोतातून मनुष्यबळ पुरविण्याकरीता दरपत्रक पाठविण्याबाबत .
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre(R-ABI):
1) Invitation of Quotation for Executive Visitor Chair at Agri Business Incubation Centre
2) Invitation of Quotation for Executive Medium Back Revolving Chair at Agri Business Incubation Centre
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) शिवर विभागाच्या परिसरातील लिंबू फळबहाराचा जाहीर लिलाव सूचना.
2) Purchase of Cloth bags and Kanthan bags at CRS, Dr. PDKV, Akola by calling quotation reg..
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) महामार्ग विभागाच्या परिसरातील चारोळी फळबहाराचा जाहीर लिलाव सूचना.
Head, Department of Plant Pathology, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for Thermal Cycler.
Associate Director of Research, ZARS, Sindewahi - Corrigendum
1) Technical Bid evaluation report of E-Tender for purchase of Mobile Grain Dryer.
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre(R-ABI):
1) Invitation of Quotation for " Six Door Almirah " at Agri Business Incubation Centre
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for purchase of full writing pad chair, metal stand with cushion, High back chair, Executive officer table.
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, तारसा, ता.-मौदा, जि. नागपूर :
1) कृषि संशोधन केंद्र, तारसा येथील प्रक्षेत्रावरील एकूण १४५ बोर, चीचबिलाई, सुबाभूळ, व काटेरी झाडे मध्यम व मोठी जिवंत झाडे खुल्या लिलाव पद्धतीने विक्री करिता लिलाव सूचना ...
University Engineer, Dr. PDKV, Akola
1) Tender schedule for E-tender No. 5, Yr. 2020-2021
2) Tender schedule for E-tender No. 8, Yr. 2020-2021
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर:
1) झेरॉक्स मशीन खरेदी करिता दर GST मोहर बंद निविदा मागविण्याबाबत...
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre(R-ABI):
1) Corrigendum - Last date of submission of quotation for Food Processor Machine is extended upto 18/03/2021.
2) Corrigendum - Last date of submission of quotation for Oil Pouch Packing Machine is extended upto 18/03/2021.
3) Corrigendum - Last date of submission of quotation for Wafer Dryer Machine is extended upto 18/03/2021.
4) Corrigendum - Last date of submission of quotation for Pouch Packing Machine is extended upto 18/03/2021.
5) Corrigendum - Last date of submission of quotation for Potato Wafer Making Machine is extended upto 18/03/2021.
6) Corrigendum - Last date of submission of quotation for Batch Coding/Printing Machine is extended upto 18/03/2021.
7) Corrigendum - Last date of submission of quotation for Wafer Masala Mixing Machine is extended upto 18/03/2021.
8) Corrigendum - Last date of submission of quotation for automatic Pouch Sealing Machine is extended upto 18/03/2021.
9) Corrigendum - Last date of submission of quotation for Executive Office Table is extended upto 18/03/2021.
10) Invitation of quotation for 3D Printer.
11) Invitation of quotation for Laying of Cable for CCTV Camera Installation.
12) Invitation of quotation for Ceiling Fan.
13) Corrigendum - Last date of submission of quotation for Banana Wafers Making Machine is extended upto 18/03/2021.
Senior Research Scientist, Pulses Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation notice for supply of GI Tin.
2) Quotation notice for supply of Iron Angle Poles reg...
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) E-Tender for Machineries/Equipments/Instruments/Miscellaneous Items for Seed Processing Plant.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) शुद्धिपत्रक - ई निविदा सूचना क्र. ६ सन २०२०-२०२१ व Revised Schedule
सहयोगी संचालक (संशोधन), विभागीय कृषी संशोधन केंद्र , सिंदेवाही जिल्हा चंद्रपूर
1) चांद ते बांदा प्रकल्पांतर्गत " यांत्रीकीकृत धानाची शेती " या पुस्तकाचे टंकलेखन, दुरस्ती छपाई व सजावटीच्या निविदा पुरविण्या संदर्भात कामाच्या स्वरुपात झालेला बदल व वाढीव कालावधीबाबत
2) चांद ते बांदा प्रकल्पांतर्गत घडीपत्रिकांचे टंकलेखन, दुरस्ती छपाई व सजावटीच्या निविदा पुरविण्या संदर्भात कामाच्या स्वरुपात झालेला बदल व वाढीव कालावधीबाबत
Officer in Charge and Junior Horticulturist, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of Quotation for purchase of "Drip irrigation accessories"
Senior Research Scientist, Oilseed Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of Quotation of Basta Cloth (Super) / Nagmani Kapad
Officer in Charge, Agricultural Research Station, Washim:
1) Rates for removal of existing barbed wire fencing, fitting of New Chain link fencing with digging of pits, concerting of M.S. angle & barbed wire fitting at top and bottom at Agriculture Research Station, Dr. PDKV, Washim
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मलकापूर विभागाच्या परिसरातील आंबा फळबहाराचा जाहीर लिलाव सूचना.
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
१) प्रेक्षेत्रावरील मातृवृक्ष फळबागांकरिता ढेप खरेदी करणेबाबत.
Head, Deptt. of Agriculture Botany, Dr. PDKV, Akola:
1) E-Quotation for purchase of fogging system under DBT project at Biotechnology Centre reg.
Rector, Narnala Boys Hostel, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for doing civil work at Ph.D. Boy's Hostel.
2) Quotation for providing and fixing black kadappa stone for cupboard (shelf) at Narnala Boy's Hostel.
Dean, Faculty of Agricultural engineering, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for Coloring to RO plant laboratory -reg.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रेक्षेत्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., वणी राम्भापूर
१) विविध विभागावरील गहू पिकांची कम्बाईन हार्वेस्टरणे कापणी व मळणी करणे करिता नव्याने निविदा मागविण्याबाबत.
Associate Director of Research, ZARS, Sindewahi - Corrigendum
१) Corrigendum-I E-Tender No. ADR/ZARS/C&B/MGD/1181/2021 for Supply of Mobile Grain Dryer.
Head, Deptt. of Agricultural Process Engineering, Dr. PDKV, Akola:
1) Supply of quotation for Laptop
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre(R-ABI):
1) Invitation of quotation for Armoured Copper Cable 10 SQ.MM4 Core
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ (डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला):
१) सुधारित दरपत्रक- वसंतराव नाईक कृषि जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ या महाविद्यालायाकरिता सहकारी संस्थामार्फत ठेके पद्धत्तीने/ कंत्राटी तत्वावर बह्यश्रोतामार्फात मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दरपत्रक पाठविण्याबाबत.
सहयोगी संशोधन संचालक, विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, सिंदेवाही जि. चंद्रपूर
१) चांद ते बांदा प्रकल्पांतर्गत "यांत्रीकीकृत धनाची शेती" या पुस्तकाचे टंकलेखन, दुरुस्ती, छपाई व सजावटीच्या निविदा पुरविण्याबाबत ...
२) चांद ते बांदा प्रकल्पांतर्गत "चांदा ते बांदा एक द्रुष्टीक्षेप " या सचित्र पुस्तकाचे टंकलेखन, दुरुस्ती, छपाई व सजावटीच्या निविदा पुरविण्याबाबत ...
Senior Research Scientist, Sorghum Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
Invitation of quotation for supply of PAPAD Making Machine for establishment of Primary Processing Unit at Dharni, Amravati
University Engineer, Dr. PDKV, Akola
1) शुद्धिपत्रक - ई निविदा सूचना क्र. ६ सन २०२०-२०२१
2) Revised tender schedule for E-Tender No. 6, Yr. 2020-2021
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre(R-ABI):
1) Invitation for quotation for Executive high back revolving Chair.
2) Invitation for quotation for Office Table.
Officer Incharge & Jr. Horticulturist, AICRP on Fruits, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for purchase of Water Soluble Fertilizer.
2) Quotation for purchase of Pesticide.
Head, Department of Agronomy, Dr. PDKV, Akola:
Quotation for Supply of RAZOR WIRE RBT.
Associate Director Research, Zonal Agriculture Research Station (ZARS), Sindewahi Dist. Chandrapur
1) Supply of quotations for purchase of HDPE bags
सहयोगी संशोधन संचालक, विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, सिंदेवाही जि. चंद्रपूर
१) चांद ते बांदा प्रकल्पांतर्गत घडीपत्रीकाचे टंकलेखन, दुरुस्ती, छपाई व सजावटीच्या निविदा पुरविण्याबाबत ...
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre(R-ABI):
1) Corringendum- Last date of submission of quotation for Pouch Packaging Machine is extended up to 10 March 2021.
2) Corringendum- Last date of submission of quotation for Batch Coding/Printing Machine is extended up to 10 March 2021.
3) Corringendum- Last date of submission of quotation for Automatic Pouch Sealing Machine is extended up to 10 March 2021.
4) Corringendum- Last date of submission of quotation for Pouch Pouch Packaging Machine is extended up to 10 March 2021.
5) Invitation of quotation for Banana Wafers making machine.
6) Invitation of quotation for Wafers Dryer machine.
7) Invitation of quotation for Wafers Masala Mixing machine.
8) Invitation of quotation for Potato Wafers Making machine.
9) Invitation of quotation for Food Processor machine.
Head, Deptt. of Agricultural Botany, Dr. PDKV, Akola:
1) E-quotation notice for purchase of Plastic Crates required at Biotechnology Centre.
Head, Deptt. of Agricultural Process Engineering, Dr. PDKV, Akola:
1) Supply of quotation for Bubble sheet and fall ceiling materials.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सामान्य विभागाच्या परिसरातील आंबा व चिकु फळ बहाराचा जाहीर लिलाव सूचना.
2) शिवर विभागाच्या परिसरातील आंबा व चिकु फळ बहाराचा जाहीर लिलाव सूचना.
Principal, Smt. Anadibai Malokar, Agricultural Technical School, Nimbi:
1) Supply of rates for Purchase of Disk Plough.
2) Supply of rates for Purchase of Hole Digger (Tractor Mount).
3) Supply of rates for Purchase of Seed Treating Drum.
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा :
1) विहिरीतील ७.५ एचपी पाणबुडी पंप व संबधित वस्तू खरेदीसाठी दर पत्रक मागविणे बाबत...
Officer Incharge, Agricultural Research Station, Achalpur:
Supply of Sealed quotation for digging of tube well and installationof 7.5 HP submersible motor pump
Associate Director of Research, ZARS, Sindewahi
1. E-Tender for Purchase of Mobile Grain Dryer for Food Security Army Project under Chanda te Banda
University Engineer, Dr. PDKV, Akola
1) E-Tender Notice No. 2, 2020-2021
2) ई निविदा सूचना क्र. ४, २०२०-२०२१
3) E-Tender Notice No. 6, 2020-2021
सहयोगी संशोधन संचालक, विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, सिंदेवाही जि. चंद्रपूर
चांदा ते बांदा प्रकल्प अंतर्गत अन्न सुरक्षा दलाकरीता पोशाख पुरविण्याकरिता....
सहयोगी संशोधन संचालक, विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, सिंदेवाही जि. चंद्रपूर
१) कार्यालयास नर्सरी ट्रे चे दर पुरविण्याबाबत - दरपत्रक कालावधी वाढविण्याबाबत ...
सहयोगी संशोधन संचालक, विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, सिंदेवाही जि. चंद्रपूर
१) कार्यालयास नर्सरी ट्रे चे दर पुरविण्याबाबत...
२) कार्यालयास नर्सरी ट्रे चे दर पुरविण्याबाबत - दरपत्रक कालावधी वाढविण्याबाबत ...
सहयोगी प्राध्यापक, कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर : निविदा सूचना
कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर च्या प्रक्षेत्रावरील विविध कामे जे.सी.बी. च्या सहाय्याने करून घेण्याबाबत.
सहयोगी प्राध्यापक (कृषिविद्या), कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर
१) फळ झाडाकरिता शेंडा कलम व डोळा कलम बह्यास्त्रोतातून करार पद्धतीने करणे बाबत... ..
सहयोगी प्राध्यापक (कृषिविद्या), कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर
१) बोअरवेल इलेक्ट्रिक मोटर व लागणारे साहित्याच्या निविदा पुरविणेबाबत... ..
सहयोगी अधिष्ठाता(शिक्षण), डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) वाहन भाड्याने घेयून जाण्याकरिता निविदा पुरुविण्याबाबत..
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषी जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
१) ठेकेदार पद्धतीने / कंत्राटी तत्वावर सुरक्षारक्षक पुरविण्यासाठी निविदा दरपत्रक पाठविण्याबाबत ........
२) सहकारी संस्था मार्फत ठेके पद्धतीने / कंत्राटी तत्वावर रोजंदार मजूर पुरविण्यासाठी निविदा दरपत्रक पाठविण्याबाबत ........
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषी जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
प्रक्षेत्रावरील कामाकरिता यंत्रे, कृषी औजारे व मजुरांच्या दरपत्रक बाबत ............
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषी जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) प्रयोगशाळेत आलुमिनियम पार्टिशन बफर की क्याबीन काम करणेकरिता निविदा दरपत्रक सादर करणेकरिता सूचना
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषी जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) टिश्यू कल्चर बॉटल्स खरेदीकरिता निविदा दरपत्रक सदर करणेबाबत सूचना
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषी जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) खताचे खड्ड्यातील कडी कचर्यास पलटी देण्याकरिता दरपत्रक सदर करण्याकरिता सूचना
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
प्रयोगाशालेकारिता ल्याब सोल्वंत अल्कोहोल खरेदी करणे करिता दरपत्रकाबाबत ...
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
सहकारी संस्थामार्फत ठेके पद्धतीने / कंत्राटी तत्वावर मजूर पुरविण्यासाठी निविदा दरपत्रक पाठविण्या बाबत ...
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
महाविद्यालया करिता ग्रंथालयामध्ये Tables & Chairs (Furniture) खरेदी करण्याकरिता निविदा दरपत्रके पाठविण्याबाबत... ...
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ या महाविद्यालायाकरिता सहकारी संस्थांमार्फत ठेके पद्धतीने / कंत्राटी तत्वावर बह्यस्त्रोता मार्फत मन्युष्यबळ पुरविण्यासाठी निविदा दरपत्रक पाठविण्याबाबत...
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ : ई-निविदा
ई-निविदा, करिता बिनहत्यारी सुरक्षा रक्षक मनुष्यबळ सेवा, कंत्राट दाराकडून मागविण्यात येत आहे ...
सहयोगी अधिष्ठाता, निम्न कृषी शिक्षण , डा.पं.दे.कृ.वि.,अकोला :
1) वाहन भाड्याने घेउन जाण्याकरिता निविदा पुराविनेबाबत
सहयोगी अधिष्ठाता, निम्न कृषि शिक्षण, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1.विद्यापीठस्तरीय कबड्डी खेळ स्पर्धेकरिता जेवण पुरविनेबाबत ...निविदा सूचना.
सहयोगी अधिष्ठाता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : विद्यापीठस्तरीय कब्बडी खेळ स्पर्धेकरिता जेवण पुर्विनेबाबत - निविदा पत्र
सहयोगी अधिष्ठाता, अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ - दरपत्रक सूचना
१) अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ या कार्यालयाकरिता सहकारी संस्था/ ठेकेदार/ कंपनी मार्फत ठेकेपद्ध्तीने बाह्यस्त्रोतामार्फात मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी निविदा/ दरपत्रक सादर करणेबाबत... ..
सहयोगी अधिष्ठाता, अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय , यवतमाळ
सहकारी संस्था मार्फत ठेके पध्दतीने / कंत्राटी तत्वावर मजूर पुरविण्याकरीता निविदा दरपत्रक पाठविण्याबाबत. ...
सहयोगी अधिष्ठाता (शिक्षण), डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) वाहन भाड्याने घेवुन जाण्याकरिता निविदा पुरविनेबाबत.
संचालक, विस्तार शिक्षण , डा. पं. दे. कृ. वी., अकोला
प्रशिक्षण, मेळावे व ईतर कार्यक्रमास भोजन, चहा व नाश्ता इत्यादीचे दर पुरविण्याबाबत
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
१) महामार्ग विभागाच्या परिसरातील आंबा फळ बहाराचा जाहीर लिलाव सूचना ...
२) मिशन शाळा विभाग येथील प्लॉट क्र. २० मधील आंबा फळ बहाराचा जाहीर लिलाव सूचना ...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
१) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र,डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील प्लॉट क्रमांक २१ मधील चिकु फळबहाराचा जाहीर लिलाव सूचना ...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
१) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र,डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत शिवणी, गुडधी, पश्चिम, मिशन शाळा विभागाच्या परिसरातील चिंच फळबहाराचा जाहीर लिलाव सूचना ...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
१) चिकु व चिंच फळ बहारांचा जाहीर लिलाव सूचना ...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील आवळा फळबहाराचा जाहीर लिलाव सूचना ...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील सीताफळ बहाराचा जाहीर लिलाव सूचना - दि. २४/०९/२०२० सकाळी 10.२० वाजता ...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
परिपत्रक- मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत पश्चिम विभागातील हिरवे गवत कापुन नेण्यासाठी जाहीर लिलाव ...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
सन २०२०-२०२१ करिता भाडे तत्वावर खाजगी कंम्बाबाईन हार्वेस्टरने कापणी/मळणी प्रति हेक्टर दर कळविणे बाबत..
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
सामान्य विभाग, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील सीताफळ बहाराचा जाहीर लिलाव सूचना - दि. ०१/१० /२०२० सकाळी 10.३० वाजता ...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत सामान्य विभागाच्या परिसरातील येथील आवळा फळबहाराचा जाहीर लिलाव सूचना ...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
परिपत्रक- मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत पश्चिम विभागातील हिरवे गवत कापुन नेण्यासाठी जाहीर लिलाव ...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) कापूस विक्रीसाठी निविदा पाठविणेबाबत....
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : दरपत्रक सूचना - शुद्धिपत्रक
1) सन २०१९-२०२० करिता भाडे तत्वावरील खाजगी कंम्बाईन हार्वेस्टर/ थ्रेशर ने कापणी-मळणी चे प्रति हेक्टर/ प्रति क्विंटल दर कळविणे बाबत ...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) महामार्ग विभाग, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील प्लॉट क्र. SH-७१ व SH-७२ मधील चिकु फळबाहाराचा जाहीर लिलाव सूचना. लिलाव दि. १७.०२.२०२१
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मलकापूर विभाग, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील प्लॉट कर. १४ मधील चिकु फळबाहाराचा जाहीर लिलाव दि. १५.०२.२०२१
2) Rate for fitting of chain link fencing with lazer wire and digging of pits for MS angle and concreting at western block by calling quotation..
3) Purchase of MS Chain link for western block by calling quotation..
4) Purchase of MS Angle for western block by calling quotation..
5) Purchase of Lazer wire for western block by calling quotation..
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र , डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२०-२०२१ करिता भाडे तत्वावरील खाजगी ट्रॅक्टरने /बैल जोडीने मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील प्रक्षेत्रावर शेतीची विविध कामे करणेसाठी दर मागविणे बाबत..
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र , डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मलकापूर विभाग, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र येथील प्लॉट क्रमांक १४ मधील चिकु फळबहाराच्या जाहीर लिलाव परिपत्रक.
2) महामार्ग विभाग, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र येथील प्लॉट क्रमांक एस एच ७२ मधील चिकु फळबहाराच्या जाहीर लिलाव परिपत्रक.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र , डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मिशन शाळा विभाग, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र येथील आंबा व चिकु फळबहाराच्या लिलावाचे परिपत्रक.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र , डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मिशन शाळा विभाग, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र येथील आंबा व चिकु फळबहाराच्या लिलावाचे परिपत्रक.
संचालक विस्तार शिक्षण, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : निविदा परिपत्रक
1) शिवार फेरी-२०१९ (दि.०५, ०६ व ०७ नोव्हेंबर) दरम्यान सहभागी शेतकरी बांधवांना भोजन (लंच पाकीट) व थंड पाणी व्यवस्था करण्याबाबत...
संचालक विस्तार शिक्षण, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : निविदा परिपत्रक
1) शिवार फेरी-२०१९ (दि.०५, ०६ व ०७ नोव्हेंबर) दरम्यान सहभागी शेतकरी बांधवांना नाश्ता, चहापान व थंड पाणी व्यवस्था करण्याबाबत...
संचालक विस्तार शिक्षण संचालनालय, डॉ.पं.दे.कृ.वि. अकोला :निविदा पत्रक-लेखन सामुग्री/ विद्युत साहित्य/ संगणक स्टेशनरी/शाल/ स्मृती चिन्ह इत्यादी. दि. २५/०९/२०१७
संचालक , विस्तार शिक्षण , डा. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
शिवार फेरी २०१८ दरम्यान सहभागी शेतकरी बांधवाना नास्ता, चहापान व थंड पाणी व्यवस्थापन करण्याबाबत ..
विस्तार शिक्षण संचालनालय, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला : कृषी पत्रिका मासिक छपाई बाबत निविदा सुचना
विभाग प्रमुख, मृद विज्ञान व कृषि रसायनशास्त्र विभाग:भाडयाचे वाहन करिता दरपत्रक मागविणे बाबत
विभाग प्रमुख, मृद व कृषि रसायनशास्त्र विभाग : निविदा सुचना लोखंडी फ्रेम व लोखंडी ग्रील करिता निविदा/दरपत्रका बाबत दि. १३/०६/२०१७
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
फळ झाडाकरिता शेंडा कलम व डोळा कलम ई. बाह्य स्त्रोतातून करार पद्धतीने करणे बाबत.
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) कुजलेले शेणखत तसेच वाहतुकी बाबत दर पुरवठा करणे बाबत.
2) Supply of quotation for fruit crop seedlings.
3) Supply of quotation for plastic crates.
4) Supply of quotation for the polybags (black colour) for fruit crop nursery.
5) Supply of quotation for Sprinkler set and sprinkler pipes.
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) फळ झाडाकरिता शेंडा कलम बाह्य स्त्रोतातून करार पध्दतीने करणेबाबत.
2) फळ झाडांची गुटी कलम बांधणी बाह्य स्त्रोतातून करार पध्दतीने करणेबाबत.
3) Quotation for providing the services of JCB machine with operator.
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला -
1) जाहीर लिलाव सूचना.
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - दर पत्रक फळ झाडांची रोपे पुरवठा करणे बाबत.
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - दर पत्रक फळ झाडांची कलम बांधणी बाह्य स्त्रोतातून करार पद्धतीने करणे बाबत.
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वी., अकोला :
1) प्रक्षेत्रावरील मातृवृक्ष फळ बागांकारिता निंबोळी, करंज, एरंडी ढेप खरेदी करणेबाबत.
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वी., अकोला :
1) जम्बेरी रोपे व रंगपूर रोपे पॉलीबॅग मध्ये घेणे व ईतर संगोपन करणेबाबत.
2) फळ झाडांकारिता शेंडा कलम व डोळा कलम बाह्य स्त्रोतातून करार पद्धतीने करणे बाबत. .
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग : दर पत्रक
फळ झाडांची रोपे पुरवठा करणेबाबत.
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्ध्शास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : निविदा सूचना
1) विद्यापीठाच्या विविध प्रक्षेत्रावरील तसेच जवळच्या खेडे विभागातून वाळलेला चार मजुरीसाहित पशुसंवर्धन व दुग्ध्शास्त्र विभाग, अकोला येथे वाहतूक करून आणून देणेकरीता वाहतुकीच्या दराच्या बंद पाकिटात दरपत्रक मागविनेबाबत.
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्ध्शास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : दरपत्रक सूचना
1) विद्यापीठाच्या विविध प्रक्षेत्रावर मिलिटरी डेअरी फार्म, देवळाली नाशिक येथून १०० फ्रीजवाल गायींची वाहतूक करून आणून देण्याकरिता वाहतुकीचे दरपत्रक मागविणे बाबत.
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्ध्शास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : दरपत्रक सूचना - शुद्धिपत्रक
1) पशुसंवर्धन व दुग्ध्शास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथे मुरघास तयार करण्यासाठी प्रक्षेत्रावरील हिरव्या ज्वार चा-या ची कुट्टी करणेकरिता भाडे तत्वावर कडबा कटरचे दर पुरविनेबाबत बंद पाकिटात दरपत्रक मागविणे बाबत. .
2) पशुसंवर्धन व दुग्ध्शास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथे मुरघास करणेसाठी कंत्राटी पद्धतीने प्रक्षेत्रावरील ज्वार पिकाच्या कापणी चे दर पुरविनेबाबत बंद पाकिटात दरपत्रक मागविणे बाबत. .
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्ध्शास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : दरपत्रक सूचना - शुद्धिपत्रक
1) विद्यापीठाच्या विविध प्रक्षेत्रावर मिलिटरी डेअरी फार्म, देवळाली नाशिक येथून १०० फ्रीजवाल गायींची वाहतूक करून आणून देण्याकरिता वाहतुकीचे दरपत्रक मागविणे बाबत - वाढीव तारीख दि. ०९.०८.२०१९.
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
१) मुरघास तयार करण्यासाठी हिरव्या ज्वार चाऱ्याची कुट्टी करणेकरिता भाडे तत्वावर कडबा कटर चे दर पुरविनेबाबत सूचना ...
२) मुरघास करणेकरिता कंत्राटी पध्दतीने प्रक्षेत्रावरील ज्वार पिकाच्या कापणी चे दर पुरविनेबाबत सूचना ...
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
विद्यापीठाच्या विविध प्रेक्षत्रावरील वाळलेला चारा मजुरीसाहित पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला येथे वाहतूक करून आणून देण्याकरिता वाहतुकीच्या दराच्या बंद पाकिटात दरपत्रक मागविनेबाबत ..
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) विद्यापीठाच्या विविध प्रेक्षत्रावरील वाळलेला चारा मजुरीसाहित पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला येथे वाहतूक करून आणून देण्याकरिता वाहतुकीच्या दराच्या बंद पाकिटात दरपत्रक मागविनेबाबत ..
2) विभागातील जनावरांना विद्यापीठ प्रेक्षत्रावर चारावयास नेणे तसेच दुग्धशाळेतील ईतर कामे ठेका पद्धतीने करणेकरिता दर पुरविनेबाबत ..
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) जनावरांचा जाहीर लिलाव आणि लिलावाच्या अटी व नियम.
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग , डा.पं.दे.कृ.वि.,अकोला : निविदा सूचना व निविदा पत्रक
विद्यापीठाच्या विविध प्रक्षेत्रावरील तसेच जवळच्या खेडे विभागातून वाळलेला चारा मजुरीसाहित दुग्धशालेमध्ये वाहतूक करून आणून देण्याकरिता वाहतुकीच्या दराच्या बंद पाकिटात निविदा मागविण्याबाबत ....
विभाग प्रमुख, कृषिविद्या विभाग : दरपत्रक सूचना
१) कार्यालायाकरिता सेंद्रिय कीटकनाशके / बुरशी नाशके / पिक संवार्धके खरेदी करणेबाबत.
२) कार्यालायाकरिता स्फुरदयुक्त सेंद्रिय खते खरेदी करणेबाबत.
विभाग प्रमुख, कृषि वनस्पतीशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
जैव तंत्रज्ञान केंद्र येथे सहकारी संस्थामार्फत ठेके पद्धतीने कंत्राटी तत्वावर मजूर पुरविनेसाठी निविदा दर पत्रक पाठविण्याबाबत..
विभाग प्रमुख, कृषि रसायन शास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : भाडयाचे वाहनाकरीता दरपत्रक मागविणे बाबत.
विभाग प्रमुख, कृषि अभियांत्रिकी विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
जाहीर लिलावाची सूचना.
विभाग प्रमुख , फळशास्त्र विभाग :
१) फळ झाळांची गुट्टी कलम बांधनी बाह्यस्त्रोतातून करार पद्धतीने करणे बाबत ...
विभाग प्रमुख , फळशास्त्र विभाग , डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) चिकू फळ बहराचा जाहीर लिलाव दि. २३/०३/२०२० रोजी ४.०० वाजता
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
१) शुद्धिपत्रक - संदर्भ : वाचा सिटीन्यूज सुपरफास्ट, अकोला दि. १४.०३.२०२० रोजी प्रकाशित ईनिविदा सूचना क्र. ८, सन २०१९-२०.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : शुद्धिपत्रक
1) निविदा सूचना क्र. ६, वर्ष २०१९-२० संबधी शुद्धिपत्रक.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : निविदा सूचना क्र. १, वर्ष २०२०-२१ - कामांची निविदा पुस्तिका
1) निविदा पुस्तिका - अ.क्र. १
2) निविदा पुस्तिका - अ.क्र. २
3) निविदा पुस्तिका - अ.क्र. ३
4) निविदा पुस्तिका - अ.क्र. ४
5) निविदा पुस्तिका - अ.क्र. ५
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : कामांची निविदा पुस्तिका
1) निविदा सूचना क्र. ७, वर्ष २०१९-२० - निविदा पुस्तिका-१ .
2) निविदा सूचना क्र. ७, वर्ष २०१९-२० - निविदा पुस्तिका-२.
3) निविदा सूचना क्र. ७, वर्ष २०१९-२० - निविदा पुस्तिका-३.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : ई निविदा सूचना
1) ई निविदा सूचना क्र. ७, वर्ष २०१९-२० व श्येडूल.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : ई निविदा सूचना
1) ई-निविदा सूचना क्र. ४ वर्ष २०१९-२० आणि शेड्युल दि. ३०/१२/२०१९.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : ई निविदा सूचना
1) ई-निविदा सूचना क्र. ११ वर्ष २०१८-१९ आणि शेड्युल दि. ११/०१/२०१९.
2) ई-निविदा सूचना क्र. १२ वर्ष २०१८-१९ आणि शेड्युल दि. ११/०१/२०१९.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : अल्पमुदती निविदा सूचना
1) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. ५ वर्ष २०१९-२० - विद्यापीठाचे ३४ व्या दीक्षांत सामारोहाकरिता नमूद तात्पुरत्या स्वरुपात करावयाच्या कामांसाठी इच्छुक मंडप कंत्राटदार व विद्युत कंत्राटदारांकडून दरपत्रक मागवीत आहे.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) शुद्धिपत्रक
2) Tender schedule for E-Tender Notice No. 1 Year 2020-21
3) Tender schedule for E-Tender Notice No. 2 Year 2020-21
4) Tender schedule for E-Tender Notice No. 3 Year 2020-21
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. १, वर्ष २०२०-२१. दि. २.१२.२०२०
2) ई-निविदा सूचना क्र. १, वर्ष २०२०-२१. दि. २७.११.२०२०
3) ई-निविदा सूचना क्र. २, वर्ष २०२०-२१. दि. २७.११.२०२०
4) ई-निविदा सूचना क्र. ३, वर्ष २०२०-२१. दि. २७.११.२०२०
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. ८, वर्ष २०१९-२०.
कामांची निविदा पुस्तिका (pdf)
1) निविदा पुस्तिका -०१.
2) निविदा पुस्तिका -०२.
3) निविदा पुस्तिका -०३.
4) निविदा पुस्तिका -०४.
5) निविदा पुस्तिका -०५.
6) निविदा पुस्तिका -०6.
7) निविदा पुस्तिका -०७.
9) निविदा पुस्तिका -०९.
10) निविदा पुस्तिका -१०.
11) निविदा पुस्तिका -११.
12) निविदा पुस्तिका -१२.
13) निविदा पुस्तिका -१३.
14) निविदा पुस्तिका -१४.
15) निविदा पुस्तिका -१५.
16) निविदा पुस्तिका -१६.
17) निविदा पुस्तिका -१७.
18) निविदा पुस्तिका -१८.
19) निविदा पुस्तिका -१९.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. ७, वर्ष २०१९-२०.
2) निविदा सूचना क्र. ७, वर्ष २०१९-२० संबधी शुद्धिपत्रक.
3) शेड्युल ई निविदा सूचना क्र. ८, वर्ष २०१९-२०.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) Short Tender Notice No. 12 (IInd Call), Year 2018-19.
2) ई-निविदा सूचना क्र. १८ वर्ष २०१८-१९ आणि शेड्युल दि. ०६/०३/२०१९.
3) ई-निविदा सूचना क्र. १९ वर्ष २०१८-१९ आणि शेड्युल दि. ०६/०३/२०१९.
4) ई-निविदा सूचना क्र. २० वर्ष २०१८-१९ आणि शेड्युल दि. ०६/०३/२०१९.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) निविदा सूचना क्र. २ & ३ दि. ०५.०९.२०१९
विद्यापीठ अभियंता, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :बैठकीचा इतिवृतांत
1) ई-निविदा सूचना क्र. ११ (एकूण ३ कामे) अकोला व ई-निविदा सूचना क्र. १२ (काम अ.क्र. ५), सन २०१८-१९ दि. २१.०६.२०१९ रोजी झालेली कंत्राटपूर्व अहर्ता (Pre-bid Meeting) बैठकीचा कार्यवृत्तांत.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :ई निविदा सूचना क्र.- ११, १२, १८, १९ व २० संबधी सुधारित शेड्युल आणि ई-निविदा सूचना क्र. १ व २, वर्ष २०१९-२० चे शेड्युल.
1) सुधारित शेड्युल - ई निविदा सूचना क्र. ११ सन २०१८-१९.
२) सुधारित शेड्युल - ई निविदा सूचना क्र. १२ सन २०१८-१९.
३) सुधारित शेड्युल - ई निविदा सूचना क्र. १८ सन २०१८-१९.
४) सुधारित शेड्युल - ई निविदा सूचना क्र. १९ सन २०१८-१९.
५) सुधारित शेड्युल - ई निविदा सूचना क्र. २० सन २०१८-१९.
६) शेड्युल - ई निविदा सूचना क्र. १ सन २०१९-२०.
७) शेड्युल - ई निविदा सूचना क्र. २ सन २०१९-२०.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :ई निविदा सूचना क्र.- ११, १२, १८, १९ व २० संबधी शुद्धिपत्रक
1) शुद्धिपत्रक ई निविदा सूचना क्र. ११ सन २०१८-१९.
२) शुद्धिपत्रक ई निविदा सूचना क्र. १२ सन २०१८-१९.
३) शुद्धिपत्रक ई निविदा सूचना क्र. १८ सन २०१८-१९.
४) शुद्धिपत्रक ई निविदा सूचना क्र. १९ सन २०१८-१९.
५) शुद्धिपत्रक ई निविदा सूचना क्र. २० सन २०१८-१९.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला : शुद्धिपत्रक
1) शुद्धिपत्रक ई-निविदा सूचना क्र. १२ सन २०१८-१९.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला : लघुनिविदा सूचना - क्र.विअ/लघुनिविदा/१०१७/२०१३ दि.१०.०९.२०१३
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय:अल्पमुदती निविदा सूचना
1) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. ९, सन. २०१८-१९ दि. १६.०१.२०१९
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: सुधारित वेळापत्रक
1) शुद्धिपत्रक
2) Revised Tender Schedule for E-tender Notice No. 14, yr. 2018-19 total 11 works at Akola (IInd Call)
3) Revised Tender Schedule for E-tender Notice No. 15, yr. 2018-19 total 11 works at Nagpur (IInd Call)
4) Revised Tender Schedule for E-tender Notice No. 16, yr. 2018-19 total 11 works at Akola (IInd Call)
5) Revised Tender Schedule for E-tender Notice No. 17, yr. 2018-19 total 11 works at Nagpur (IInd Call)
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: शुद्धिपत्रक
ई-निविदा सूचना क्र. १०, वर्ष २०१८-१९ मधील काम अ.क्र. २,३, व ४ मधील शर्ती व अटी संबधी शुद्धिपत्रक दि. ०३.१२.२०१८ |
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: निविदा सुचना
१)निविदा सुचना क्र. ९, वर्ष २०१७-१८
२)निविदा सुचना क्र. १०, वर्ष २०१७-१८
३)निविदा सुचना क्र. ११, वर्ष २०१७-१८
४)निविदा सुचना क्र. १२, वर्ष २०१७-१८
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: ई-निविदा सूचना
१) ई.-निविदा सूचना क्र. ३, वर्ष २०१८-१९ दि. २८.७.२०१८
२) ई.-निविदा सूचना क्र. ४, वर्ष २०१८-१९ दि. २८.७.२०१८
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: ई-निविदा सूचना
1) ई-निविदा सूचना क्र. १३, वर्ष २०१८-१९ दि. ११.०१.२०१९ and Schedule
2) ई-निविदा सूचना क्र. १४, वर्ष २०१८-१९ दि. ११.०१.२०१९ and Schedule
३) ई-निविदा सूचना क्र. १५, वर्ष २०१८-१९ दि. ११.०१.२०१९ and Schedule
४) ई-निविदा सूचना क्र. १६, वर्ष २०१८-१९ दि. ११.०१.२०१९ and Schedule
५) ई-निविदा सूचना क्र. १७, वर्ष २०१८-१९ दि. ११.०१.२०१९ and Schedule
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: ई-निविदा सूचना
1) ई-निविदा सूचना क्र. ६, वर्ष २०१८-१९ दि. १२.११.२०१८ | Schedule
2) ई-निविदा सूचना क्र. ७, वर्ष २०१८-१९ दि. १२.११.२०१८ | Schedule
3) ई-निविदा सूचना क्र. ८, वर्ष २०१८-१९ दि. १२.११.२०१८ | Schedule
4) ई-निविदा सूचना क्र. ९, वर्ष २०१८-१९ दि. १२.११.२०१८ | Schedule
5) ई-निविदा सूचना क्र. १०, वर्ष २०१८-१९ दि. १२.११.२०१८ | Schedule
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: ई-निविदा सूचना (कृषि प्रदर्शनी - २०१८)
1) ई-निविदा सूचना क्र. ५, वर्ष २०१८-१९ दि. १०.१०.२०१८
2) Tender schedule for (Agrotech 2018)
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: अल्पमुदती निविदा सूचना
१) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. ५, वर्ष २०१८-१९ दि. २६.०९.२०१८
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: अल्पमुदती निविदा सूचना
अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. ६, वर्ष २०१८-१९ दि. ४.१०.२०१८
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: अल्पमुदती निविदा सूचना - शुद्धिपत्रक
शुद्धिपत्रक - अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. ५, वर्ष २०१८-१९ दि. ०५.१०.२०१८
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय:
१) ई-निविदा सुचना क्र. १ (अकोला विभाग) वर्ष २०१८-१९
२) ई-निविदा सुचना क्र. २ (नागपूर विभाग) वर्ष २०१८-१९
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय:
ई-निविदा सूचना क्र. १०, वर्ष २०१८-१९ करिता दि. १४.१२.२०१८ रोजी झालेली कंत्राट पूर्व अहर्ता (pre-bid meeting) बैठकीचा कार्यवृत्तांत.
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: निविदा सुचना क्र. ३ वर्ष २०१८-१९ - कृषि महाविद्यालय परिसरातील मेघवर्षा उपहारगृह भाडे तत्वावर चालविणे बाबत
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: निविदा सुचना क्र. १३, वर्ष २०१७-१८
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: निविदा सुचना क्र. १ वर्ष २०१८-१९
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: निविदा सुचना क्र. ७, वर्ष २०१७-१८ दि. २९.०९.२०१७
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: निविदा सुचना क्र. ६, वर्ष २०१७-१८ दि. २०.०९.२०१७
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: शुद्धीपत्रक निविदा सुचना क्र. ७, वर्ष २०१७-१८ दि. ०३.१०.२०१७
निविदा सुचना क्र. ७, वर्ष २०१७-१८(शुद्धीपत्रक) दि. ०३.१०.२०१७
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: शुद्धीपत्रक निविदा सुचना क्र. ६, वर्ष २०१७-१८ दि. २८.०९.२०१७
निविदा सुचना क्र. ६, वर्ष २०१७-१८(शुद्धीपत्रक) दि. २०.०९.२०१७
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: निविदा सुचना क्र. ३, वर्ष २०१७-१८ दि. ११.७.२०१७
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: निविदा सुचना क्र. ४, वर्ष २०१७-१८ दि.०१.७.२०१७
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: निविदा सुचना क्र. ३, वर्ष २०१७-१८ दि. १२.६.२०१७
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: निविदा सुचना क्र. २, वर्ष २०१७-१८ दि. १०.६.२०१७
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: निविदा सुचना क्र. १, वर्ष २०१७-१८ दि. १५.५.२०१७
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय :१) ई - निविदा सुचना क्र. ४, वर्ष २०१६-१७ दि. ८.९.२०१६| २) ई - निविदा | ३) Schedule
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय :१) ई - निविदा सुचना क्र. १, वर्ष २०१६-१७ दि. २९.६.२०१६ | २) ई - निविदा | ३) Schedule
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय :१) ई - निविदा सुचना क्र. २, वर्ष २०१६-१७ दि. २९.६.२०१६ | २) ई - निविदा | ३) Schedule
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय :१) ई - निविदा सुचना क्र. ३, वर्ष २०१६-१७ दि. २९.६.२०१६ | २) ई - निविदा | ३) Schedule
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : निविदा सूचना
१) निविदा सूचना क्र. १२ वर्ष २०१६-१७ दि. २४-०२-२०१७
२) निविदा सूचना क्र. १३ वर्ष २०१६-१७ दि. २४-०२-२०१७
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : निविदा सुचना
१) निविदा सुचना क्र. १०, वर्ष २०१६-१७ दि. ५.०१.२०१७
२) निविदा सुचना क्र. ११, वर्ष २०१६-१७ दि. ५.०१.२०१७
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : निविदा सुचना क्र. १, वर्ष २०१६-१७ दि. ६.५.२०१६
1) निविदा सुचना क्र. १, वर्ष २०१६-१७ दि. ६.५.२०१६ 2) Tender Notice No. 1, Year 2016-17 dt. 6/5/2016
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : निविदा सुचना क्र. 3, वर्ष २०१६-१७ दि. ३०.६.२०१६
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : निविदा सुचना क्र. २, वर्ष २०१६-१७ दि. १०.६.२०१६
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : ई-निविदा सुचना क्र. ९, वर्ष २०१६-१७ दि. ६.४.२०१६
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : ई-निविदा सुचना क्र. ८, वर्ष २०१६-१७ दि. ६.४.२०१६
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : ई-निविदा सुचना क्र. ७, वर्ष २०१६-१७ दि. ६.४.२०१६
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : ई-निविदा सुचना क्र. ६, वर्ष २०१६-१७ दि. ६.४.२०१६
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : निविदा सुचना क्र. ६ सन २०१५-१६ दि. ७.१.२०१६
( विद्यापीठाचे ३० व्या दीक्षांत सामारोहाकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात करावयाच्या कामांसाठी मंडप व विद्युत कान्त्राटदारांकडून दरपत्रके मागविण्या साठी. )
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : निविदा सुचना क्र. ९, वर्ष २०१६-१७ दि. ९.१२.२०१६
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : निविदा सुचना क्र. ६, वर्ष २०१६-१७ दि. १४.९.२०१६
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : निविदा सुचना क्र. ५, वर्ष २०१६-१७ दि. २४.८.२०१६
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : निविदा सुचना क्र. ४, वर्ष २०१६-१७ दि. २४.८.२०१६
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : 1) निविदा सूचना क्र.८, वर्ष २०१६-१७ | 2) वस्तीगृहासामोरील दुकान भाडे तत्वावर देणेबाबत शर्ती व अटी
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
खेळाचे मैदान तयार करण्याकरिता लाल माती पुरवठा करण्याकरिता निविदा पुरविण्याबाबत
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
प्रयोगशाळेत (Biochemistry and Molecular Biology Laboratory) सुतारकाम करणेकरिता दर पत्रकाबाबत
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
कान्झुमेबल खरेदी करण्याकरिता निविदा दरपत्रक सदर करणेकरिता सूचना
दरपत्रकाचा प्रपत्राचा नमुना
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :पिण्याच्या पाणीचे RO System मेम्ब्रेन बदलणे व सर्विसिंग करणे करिता निविदा दरपत्रक सादर करणेबाबत सूचना
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :नमूद कार्यालयाकरिता ठेकेदार पद्धतीने / कंत्राटी तत्वावर रोजंदारवरील मजूर पुरविण्यासाठी निविदा दरपत्रक पाठविण्याबाबत
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :प्रयोगशाळेत अलीमिनियाम पार्टिशन बफर केबिन काम करणे करिता निविदा दरपत्रक सादर करणे करिता सूचना
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :ठेकेदार / कंत्राटी तत्वावर रोजंदारीवरील मजूर पुरवण्यासाठी निविदा दरपत्रक पाठविण्याबाबत
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
१) प्रयोगशाळेत सुतारकाम करणे करिता निविदा दरपत्रक सदर करणेकरिता सूचना दि. २०-०५-२०१७
२) निविदा दरपत्रक फार्म
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
१) संगणके व ईतर साहित्य खरेदी करणेकरिता निविदा दरपत्रक सदर करणेकरिता सूचना दि. ०७/०८/२०१८
२) विंडोज १० ओपरेटिंग सिस्टम खरेदी करणेकरिता निविदा दरपत्रक सदर करणेकरिता सूचना दि.०७/०८/२०१८
३) Quotation for supply of rates for Acrylic seed Display.... dated 08/08/2018
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
१) प्रयोगशाळा करिता उपकरणे खरेदी करणे करिता निविदा दरपत्रक सदर करणेकरिता सूचना दि. २४-०५-२०१७
२) निविदा दरपत्रक नमुना
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
१) प्रयोगशाळा करिता रेफ्रीजीरेटर व डीप फ्रीजर खरेदी करणे करिता निविदा दरपत्रक सदर करणेकरिता सूचना दि. २२-०५-२०१७
२) निविदा दरपत्रक नमुना
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
१) खेळाचे मैदान तयार करण्याकरिता लाल माती पुरवठा करण्याकरिता निविदा दरपत्रक पाठविण्याबाबत ...
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
ठेकेदार पद्धतीने / कंत्राटी तत्वावर सुरक्षा रक्षक पुरविण्यासाठी निविदा दरपत्रक पाठविण्याबाबत
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
१) प्रयोगशाळा करिता मायक्रोव्हेव ओव्हन खरेदी करणे करिता निविदा दरपत्रक सदर करणेबाबत ...
२) प्रयोगशाळेत अॅलुमिनियम पार्टिशन बफर कॅबीनेट काम करणे करिता निविदा दरपत्रक सदर करणेबाबत ...
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
उपकरणे दुरुस्ती करणे करिता निविदा दरपत्रक बाबत. ...
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
युपीएस खरेदी करण्याकरिता निविदा दरपत्रक सादर करणेबाबत सूचना ...
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
वसतिगृहातील टेबल टेनिस साहित्य खरेदी करण्याकरिता निविदा दरपत्रक सादर करणेबाबत सूचना ...
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
१. एलसीडी प्रोजेक्टर व त्याकरिता ईतर लागणारे साहित्य खरेदी करण्याकरिता निविदा दरपत्रक सादर करणेबाबत सूचना ...
२. एलसीडी प्रोजेक्टर व त्याकरिता ईतर लागणारे साहित्य खरेदी करण्याकरिता निविदा दरपत्रकाबाबत ...
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
संगणक खरेदी करण्याकरिता निविदा दरपत्रक सादर करण्याकरिता शुद्धिपत्रक ...
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
संगणक खरेदी करण्याकरिता निविदा दरपत्रक सादर करण्याकरिता सूचना ...
वरिष्ठ संशोधन शास्त्रज्ञ, ऊस संशोधन केंद्र:लिलाव प्रसिद्धी पत्रक
वरिष्ठ संशोधन शास्त्रज्ञ, ऊस संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : अग्रोटेक (Agrotec) - २०१७ मध्ये उसाचा रस काढण्याकरिता निविदा सादर करणेबाबत ..
वरिष्ठ संशोधन शास्त्रज्ञ (ऊस), ऊस संशोधन केंद्र, तरसा जि. नागपुर
१) ऊसाचे पाणी व्यवस्थापना करिता जेसीबी ने नाल्या खोदणे व तसेच झाडे झुडपे खोदण्याचे दर पुरविण्याबाबत...
२) ऊसाचे पाणी व्यवस्थापना करिता सिमेंट पाईप खरेदीबाबत...
वरिष्ठ संशोधन शास्त्रज्ञ (ऊस), ऊस संशोधन केंद्र, तरसा जि. नागपुर
१) ऊसाचे बेणे टवेरा गाडीने आणण्याबाबत..
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती संशोधन प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
निविदा सूचना - मध्यवर्ती संशोधन वणी रंभापूर प्रक्षेत्रा अंतर्गत भांडार विभागामधील गोडावून मध्ये टीन पत्रा खरेदी करता निविदा मागविण्या बाबत दि. २८/०९/२०१८
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती संशोधन प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
निविदा - मध्यवर्ती संशोधन प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर करिता टीन पत्रे खरेदी करणेकरिता दि. १३/०१/२०१७
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती संशोधन प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
निविदा - मध्यवर्ती संशोधन प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर करिता टीन पत्रे खरेदी करणेकरिता दि. २८/०१/२०१७
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रेक्षेत्र, वणी रंभापूर : सुधारित निविदा
१) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रेक्षेत्र वणी रंभापूर अंतर्गत भांडार विभागामध्ये नविन बारदाना (ज्यूट) खरेदी करिता निविदा मागविण्या बाबत.
२) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रेक्षेत्र वणी रंभापूर अंतर्गत भांडार विभागामध्ये कापडी पिशव्या खरेदी करिता निविदा मागविण्या बाबत.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रेक्षेत्र, वणी रंभाप