Tender Notices
 Tender/ Quotation Notices
Head, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for scrapping and painting of outer wall of the laboratory.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
1) Repairs of Submersible Motor Pump and Open Well Submersible Motor Pump at CRS by calling quotation reg...
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
1) Purchase of Solar Light for different blocks at CRS by calling quotation reg...
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंम्भापूर :
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंम्भापूर अंतर्गत भाडे तत्वावर गाडी करिता दर GST सह मोहरबंद निविदा मागविनेबाबत...
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग येथे मुरघास तयार करण्यासाठी हिरव्या ज्वार चाऱ्याची कुट्टी करणेकरिता भाडे तत्वावर कडबा कटरचे दर पुरविणेबाबत बंद पाकिटात दरपत्रक मागविनेबाबत.
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola
1) Sending of quotation for purchase of Dal Mill (5 HP/3HP) with Elevator, Clener, Grader, Tray Dryer, Polisher, Weighing balance, Metallic Sheller, Roller and Packing machine....
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) विद्यापीठाच्या विविध प्रेक्षेत्रा वरील वाळलेला चारा माजुरीसाहित पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग येथे वाहतूक करून आणून देण्याकरिता वाहतुकीच्या दराच्या बंद पाकिटात दरपत्रक मागविनेबाबत.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) शुद्धिपत्रक - वाचा निविदा सूचना क्र. ५, वर्ष २०२१-२२ मधील काम अ.क्र. १ ते ५ संबधी..
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. १०, वर्ष २०२१-२०२२
2) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. १०, वर्ष २०२१-२०२२ अ.क्र.१ प्रपत्र (booklet)
3) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. १०, वर्ष २०२१-२०२२ अ.क्र.२ प्रपत्र (booklet)
4) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. १०, वर्ष २०२१-२०२२ अ.क्र.३ प्रपत्र (booklet)
Sr. Scientist & OIC, AICRP on Agroforestry, College of Agriculture, Nagpur :
1) E-Tender For Supply of CANOPY ANALYZER with accessories.
2) Tender Form
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंम्भापूर :
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंम्भापूर अंतर्गत विभागावर नव्याने फळबाग लागवडी करिता ठिबक सिंचन खरेदी करणे करिता दर GST सह मोहरबंद निविदा मागविनेबाबत...
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग येथे बिजोत्पादानाकरिता प्रेक्षेत्रावरील ज्वार पिकाची खूळणी करणेकरिता बंद पाकिटात दरपत्रक मागविनेबाबत.
2) पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग येथे मुरघास करणेकरिता कंत्राटी पध्दतीने प्रेक्षेत्रावरील ज्वार पिकाची कापणी चे दर पुरविनेबाबत बंद पाकिटात दरपत्रक मागविनेबाबत.
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर येथील प्रेक्षत्रावर जेसीबी च्या साह्याने काटेरी झुडपे, चर खोडणे ई. कामाबाबत...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र कार्यालयाकरिता कॅनॉन (Canon) कंपनीची ImageRunner 2006 Series ची नवीन झेरॉक्स मशीन खरेदी करणेस्तव निविदा दर मागविनेबाबत.
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola
1) E-Tender Notice - Printing of Krishisanvadini 2022 (Krishi Margsarshika).
2) BOQ for E-Tender Notice for Printing of Krishisanvadini 2022 (Krishi Margsarshika).
Director of Extension Education, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for erection/installation of shednet house (500 sqm)...
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) ईनिविदा सूचना क्र. १७, वर्ष २०२१-२०२२ उघडण्याचा तपशील.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. 8, वर्ष २०२१-२०२२
2) निविदा सूचना क्र. 8, वर्ष २०२१-२०२२ प्रपत्र (booklet)
Rector, Savitri Girls Hostel, Dr. PDKV, Akola
1) Quotations for purchase & fitting of Ceiling Fan.
Rector, Savitri Girls Hostel, Dr. PDKV, Akola
1) Quotations for purchase of Hot Water Geyser of 50 Lit.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, अकोला अंतर्गत शिवर विभागाच्या परिसरातील सीताफळ फळबहाराचा जाहीर लिलाव सूचना.
2) सन २०२१-२२ करिता मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, अकोला अंतर्गत प्रक्षेत्रावरील बिजोत्पादन कार्यक्रम पिकांचे कापणी पश्चात दळणवळण साठी भाडेतत्वावर खाजगी ट्रक्टर हायड्रोलिक ट्रॉलीसह प्रती फेरी व प्रती दिवस दराकरिता निविदा मागविनेबाबत.
3) सन २०२१-२२ करिता मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, अकोला अंतर्गत प्रक्षेत्रावरील बिजोत्पादन कार्यक्रम पिकांची कंत्राटी पध्तीने कापणी व गंजी लावण्याचे कामासाठी प्रती हेक्टरी दराकरिता निविदा मागविनेबाबत.
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र या विभागातील कडबा कटरचा विद्युत पुरवठा सुरळीत करणेकरिता दुरुस्ती करणेबाबत.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. ७, वर्ष २०२१-२०२२ अ.क्र.१ प्रपत्र (booklet)
2) निविदा सूचना क्र. ७, वर्ष २०२१-२०२२ अ.क्र.२ प्रपत्र (booklet)
3) निविदा सूचना क्र. ७, वर्ष २०२१-२०२२ अ.क्र.३ प्रपत्र (booklet)
University Engineer, Dr. PDKV, Akola:
1) Online E-tender opening verification form for Tender No. 16 Sr. No.1
2) Online E-tender opening verification form for Tender No. 16 Sr. No.2
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. ७, वर्ष २०२१-२०२२
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) ई निविदा सूचना क्र. १७, वर्ष २०२१-२०२२ व वेळापत्रक
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
1) Purchase of Electrical material for different blocks at CRS by calling quotation reg...
प्रमुख, प्रादेशिक संशोधन केंद्र, मोर्शी रोड, अमरावती: जाहीर लिलाव सूचना.
1) चिकु फळांचा जाहीर लिलाव.
2) पेरू फळांचा जाहीर लिलाव.
कनिष्ठ, उद्यानविद्यावेत्ता, अ.भा.सं.सं. प्रकल्प (फळे), डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला : जाहीर लिलाव सूचना.
1) नागपूर संत्र आंबिया व मृग बहार फळांचा जाहीर लिलाव.
2) कागदी लिंबू मृग बहार फळांचा जाहीर लिलाव.
University Engineer, Dr. PDKv, Akola :
1) निविदा सूचना क्र. 5 सन २०२१-२२ (Selection of Architect & PMC) (एकूण 5 कामे) च्या कंत्राट पूर्व अहर्ता (Prebid Meeting) बैठकीचा कार्यवृतांत.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सुधारित निविदा सूचना क्र. ५, वर्ष २०२१-२०२२
2) शुद्धिपत्रक
विभाग प्रमुख,फळशास्त्र विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला : जाहीर लिलाव सूचना.
1) दि. ३०.०९.२०२१ रोजी दुपारी ४.०० वाजता फळशास्त्र विभागाच्या प्रक्षेत्र कार्यालय येथे जाहीर लिलाव करण्यात येणार आहे करिता लिलाव सूचना.
Rector, Ph.D. Boys Hoster, Dr. PDKV, Akola
1) Quotations for purchase of Electric Water Geyser of 50 Lit capacity at Ph.D. Boys Hostel.
मुख्य कृषिविद्यावेत्ता, एकात्मिक शेती पध्दती संशोधन प्रकल्प, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला : जाहीर लिलाव सूचना.
1) दि. २८.०९.२०२१ ला एकूण १४६ सीताफळ झाडांचा फळबहार लिलाव दुपारी ठीक 3.०० वाजता करण्यात येणार आहे करिता लिलाव सूचना.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सामान्य विभाग, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, अकोला येथील सीताफळ फळबहाराचा जाहीर लिलाव सूचना.
Officer Incharge, Agricultural Research Station Achalpur, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of sealed Quotation for digging of tube well...
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
ई निविदा सूचना क्र. १३, वर्ष २०२१-२०२२ (एकूण 3 कामे) ऑनलाइन उघडण्याचा तपशील
1) ई निविदा सूचना क्र. १३, वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र. १
2) ई निविदा सूचना क्र. १३, वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र. २
3) ई निविदा सूचना क्र. १३, वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र. ३
Associate Dean, Post Graduate Institute, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for Providing and fixing of Steel Poll and Chain for Parking Area.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२१-२०२२ करिता भाडे तत्वावर खाजगी कम्बाईन हार्वेस्टरने कापणी/मळणी चे प्रती हेक्टरी दर कळविणे बाबत.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
1) Purchase of Cloth Bags, New Gunny Bags & HDPE Bags at CRS, Dr. PDKV, Akola by calling quotation reg.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
निविदा सूचना क्र. 6, वर्ष २०२१-२०२२ मधील कामांचे निविदा प्रपत्र (Booklet)
1) निविदा सूचना क्र. 6, वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र. १) प्रपत्र (Booklet)
2) निविदा सूचना क्र. 6, वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र. २) प्रपत्र (Booklet)
3) निविदा सूचना क्र. 6, वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र. ३) प्रपत्र (Booklet)
Head, Department of Agronomy, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for supply of Microtek Inverter & Battery.
विभाग प्रमुख, किटकशास्त्र विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) प्रक्षेत्रावर तार कुंपण करण्याकरिता निविदा दर मागविनेबाबत.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
1) Rate for fitting of of Chain link fencing and digging for western block...
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
1) Purchase of MS Angle and MS Chain Link for western block...
University Engineer, Dr. PDKV, Akola:
1) Tender Notice for Services by Panel Architect / Project management consultants Tender Notice No. 5, Year 2021-22
2) Panel Architect / Project Management Consultant Booklet
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
1) Regarding Supply of Rates for EXIDE Battery...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सामान्य विभाग, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला यथील आवळा फळबहाराची जाहीर लिलाव सूचना.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. ६, वर्ष २०२१- २०२२
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) Microtek EB 1600 ईन्व्हटर करिता एक्साईड (EXIDE) कंपनीची TUBULAR EXIDE 150 Ah (इंन्वा Master) बॅटरी खरेदी करणेस्तव निविदा दर मागविनेबाबत.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) महामार्ग विभाग येथील एका शेततळ्याचा मत्स्य पालन/व्यवसाय करिता जाहीर लिलाव सूचना.
2) पश्चिम विभाग येथील एका शेततळ्याचा मत्स्य पालन/व्यवसाय करिता जाहीर लिलाव सूचना.
3) शिवणी विभाग येथील एका शेततळ्याचा मत्स्य पालन/व्यवसाय करिता जाहीर लिलाव सूचना.
4) शिवर विभाग येथील दोन शेततळ्याचा मत्स्य पालन/व्यवसाय करिता जाहीर लिलाव सूचना.
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation/rate inviting for sprinkler Irrigation System.
2) Quotation/rate inviting for sieve shaker.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. ३ व ४, वर्ष २०२१- २०२२ उघडण्याचा तपशील.
2) Addendum E-Tender Notice No. 13, Year 2021-22.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर:
1) सन २०२१-२२ मधील कार्यालय परिसर व परिसरातील मालमत्ता/ पिकांचे संरक्षण करिता भाडे तत्वावर घोडेस्वार/ सुरक्षा रक्षक (घोड्यासह) लावणे करिता निविदा दर मागविण्याबाबत ..
Head, Department of Fruit Science, Dr. PDKV, Akola:
1) Supply of quotation for RCC ring.
Head, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for providing and laying vitrified tiles for flooring and skirting to the Laboratory.
2) Quotation for providing and fixing corrugated galvanised iron sheet for outer wall, partition wall of store room.
3) Quotation for providing and constructing brick work, coping and plastering work of farm store.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर:
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रेक्षेत्र वणी रंभापूर अंतर्गत विभागावर पेरणी केलेल्या क्षेत्रांना संरक्षण जाळी खरेदी करणे करिता दर GST मोहर बंद निविदा मागविण्याबाबत ..
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) ई-निविदा सूचना क्र. १३ वर्ष २०२१- २०२२ वेळापत्रक.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर:
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रेक्षेत्र वणी रंभापूर अंतर्गत विभागावर फळबाग लागवडी करिता ठिंबक सिंचन खरेदी करणे करिता दर GST मोहर बंद निविदा मागविण्याबाबत ..
2) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रेक्षेत्र वणी रंभापूर अंतर्गत कार्यालयात व कार्यालयातील परिसरात CCTV कॅमेरे खरेदी करिता मोहर बंद निविदा मागविण्याबाबत ..
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) शुद्धिपत्रक - निविदा सूचना क्र. ३ व ४ वर्ष २०२१- २०२२ संबधी.
Jr. Breeder cum Horticulturist, Chilli & Vegetable Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Supply of quotation for establishment of drip irrigation system at research field reg....
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) शुद्धिपत्रक - निविदा सूचना क्र. ३ वर्ष २०२१- २०२२
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. ३ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.१ - बुकलेट
2) निविदा सूचना क्र. ३ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.२ - बुकलेट
3) निविदा सूचना क्र. ३ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.३ - बुकलेट
4) निविदा सूचना क्र. ३ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.४ - बुकलेट
5) निविदा सूचना क्र. ३ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.५ - बुकलेट
6) निविदा सूचना क्र. ३ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.६ - बुकलेट
7) निविदा सूचना क्र. ३ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.७ - बुकलेट
8) निविदा सूचना क्र. ३ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.८ - बुकलेट
9) निविदा सूचना क्र. ४ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.१ - बुकलेट
10) निविदा सूचना क्र. ४ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.२ - बुकलेट
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. ३, वर्ष २०२१-२२.
2) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. ४, वर्ष २०२१-२२.
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ (डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला):
१) प्रयोगशाळे करिता रसायने खरेदी करणे करिता दरपत्रकाबाबत..
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत भांडार विभागावरील बीज प्रक्रिया केंद्राच्या खिडक्यांना जाळी, शटरच्या मागे ग्रील गेट बसविणे व भिंतीवर गलथा दुरुस्ती कामाकरिता निविदा दर मागविनेबाबत.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
1) Purchase of new CEAT make tyre, tubes and flaps for Mahindra Pickup at CRS, Dr. PDKV, Akola by calling quotation procedure regarding..
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर: लिलाव सूचना
1) कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर येथील प्रक्षेत्रावरील खोडवा फळझाडा वरील केळी फळांचा खुल्या लिलाव पद्धतीने विक्री करावयाचा आहे ....
Head, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for installation of three track Aluminium sliding windows of quality material for Laboratory.
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation/rate inviting for Drip Irrigation System.
2) Quotation for supply of rates of All-in-One configuration computer regarding...
Associate Dean, Post Graduate Institute, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for supply of Canon Laserjet All-in-One Printer M.F. 3010, Print/Copy/Scan.
Head, Department of Entomology, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation called for the purchase of Laptop regarding.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर:
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रेक्षेत्र वणी रंभापूर अंतर्गत भांडार विभागामध्ये पोलीप्रेलीन (Polypropylene) बॅग खरेदी करिता निविदा मागविण्याबाबत....
Head, Department of Agronomy, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for purchase of Binocular Microscope.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. २ , वर्ष २०२१-२२ मधील काम अ.क्र. १ ते १० चा निविदा उघडण्याचा तपशील.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) ई-निविदा सूचना क्र. १०, वर्ष २०२१-२२ व वेळापत्रक .
2) ई-निविदा सूचना क्र. ११, वर्ष २०२१-२२ व वेळापत्रक .
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) शुद्धिपत्रक- वाचा https://agro.maharashtra.nextprocure.in संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली ई-निविदा सूचना क्र. ७ वर्ष २०२१-२०२२ मधील काम अ.क्र.१(४४८२) व २(४४८३) आणि 3 (४४८४).
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) ई-निविदा सूचना क्र. ७ वर्ष २०२१-२०२२ चे कंत्राटपूर्व अहर्ता (Prebid-Meeting) बैठकीचा कार्यवृतांत.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) शुद्धिपत्रक - वाचा https://agro.maharashtra.nestprocure.in संकेत स्थळावरील प्रसिद्ध करण्यात आलेली इनिविदा क्र. ७ वर्ष २०२०-२०२१ मधील काम क्र. २ (४४८३) व 3 (४४८४).
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर:
1) कृषी संशोधन केंद्र, अचलपूर येथील प्रक्षेत्रासाठी रासायनिक खाते व तननाशकाचे दर कळविण्याबाबत ...
Research Engineer, AICRP on Post Harvest Engineering & Technology, Dr. PDKV, Akola:
1) Supply of quotation for various materials required for development of chain driven powered roller conveyor for UV-C assisted device.
University Engineer, Dr. PDKV, Akola:
1) Tender Schedule for E-tender Notice No. 8, Year 2021-22
2) Tender Schedule for E-tender Notice No. 9, Year 2021-22
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre(R-ABI):
1) Invitation of Quotation for Electric Cassing Capping with Fitting at Agri-Business Incubation Centre(R-ABI).
2) Invitation of Quotation for Electric Material with Fitting at Agri-Business Incubation Centre(R-ABI).
Associate Dean, College of Agriculture, Sonapur, Dist. Gadchiroli:
1) Quotation for supply of rates for Computer/ Printer Spares and minor repairing reg..
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre(R-ABI):
1) Invitation of Quotation for Laying & Plumbing of 1" HDPE PIPE R-ABI Workshop Building.
2) Invitation of Quotation for 2000 Liter Storage Tank at R-ABI Workshop.
3) Invitation of Quotation for 3000 Liter Storage Tank at R-ABI Workshop.
University Engineer, Dr. PDKV, Akola:
1) ADDENDUM - Etender Notice No. 5, Year 2021-2022 published on the portal www.agro.maharashtra.nestpocure.in & similarly 1) Dainik Vidarbha Matdar & Saptahik Janvyaspeeth news paper on dt. 24-6-2021.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) पश्चिम विभाग, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, येथील एकूण क्षेत्र ११.०० हे. मधील हिरव्या गवताचा जाहीर लिलाव सूचना.
2) सन २०२१-२२ मध्ये मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत प्रक्षेत्रावरील बिजोत्पादन कार्यक्रम पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी कंत्राट पद्धतीने कोरकू(tribal) पुरुष पुरविणेकारिता परवानाधारक कंत्राटदाराकडून निविदा दर (कोटेशन) बोलविणेबाबत
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) ई निविदा सूचना क्र. ७ वर्ष २०२१- २०२२
2) निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.१ - बुकलेट
3) निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.२ - बुकलेट
4) निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.3 - बुकलेट
5) निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.४ - बुकलेट
6) निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.५ - बुकलेट
7) निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.६ - बुकलेट
8) निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.७ - बुकलेट
9) निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.८ - बुकलेट
10) निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.९ - बुकलेट
11) निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२१- २०२२ अ.क्र.१० - बुकलेट
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation of PVC pipes, lateral and pipeline material for drip irrigation of Netafim make firm...
Senior Research Scientist, Pulses Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
1) Invitation of Quotation for supply of Crop Protection Net at Pulses Research Farm, WRF, Pulses Research Unit.
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभागातील गाई/म्हशीचे ठेका पद्धतीने दुध काढण्या संबधीचे दर पुरविणेबाबत ..
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२१-२२ मध्ये मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत प्रेक्षत्रावरील पिकांचे संरक्षण करण्यकरीता भाडेतत्वावर घोडेस्वार लावणे करिता निविदा दर मागविनेबाबत..
Head, Department of Animal Husbandry & Dairy Science:
1) Purchase of laboratory chemicals by calling quotation reg...
2) Purchase of Milk Pouch Machine by calling quotation reg...
3) Purchase of M.S. Chain-link for proposed Goat shed by calling quotation reg...
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर:
1) म.प्रा.प्र. वणी रंभापूर अंतर्गत ईन्व्हरटर संच खरेदी करिता दर GST मोहर बंद निविदा मागविण्याबाबत....
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२१- २०२२
2) ई-निविदा सूचना क्र. १ वर्ष २०२१- २०२२
3) ई-निविदा सूचना क्र. २ वर्ष २०२१- २०२२
4) ई-निविदा सूचना क्र. 3 वर्ष २०२१- २०२२
5) ई-निविदा सूचना क्र. ४ वर्ष २०२१- २०२२
6) ई-निविदा सूचना क्र. ५ वर्ष २०२१- २०२२
7) ई-निविदा सूचना क्र. ६ वर्ष २०२१- २०२२
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर:
1) जम्बेरी/रंगपूर ची रोपे पाॅलीथीन पिशवीत स्थलांतर करून डोळे बांधणी पर्यंत त्याची काळजी घेवून निगा राखण्याबाबत ची कामे बह्यस्त्रोतातून करार पद्धतीने करणे बाबत ...
अधिष्ठाता (उद्यानविद्या) तथा अध्यक्ष, ई निविदा समिती-(रोपवाटिका, फळशास्त्र बिभाग करिता फळ झाडांच्या कलम निर्मिती बाबत), डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) ई-निविदा सूचना - २०२१-२२ : विविध प्रकारच्या फळपिकांची कलमे तयार करणे बाबत.
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation oflateral for drip irrigation at Department of Vegetable Science.
Officer in Charge, ARIS Cell, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for Microsoft M 365 A3 Licenses from authorized Microsoft Education product reseller / Partner
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर:
1) म.प्रा.प्र. वणी रंभापूर येथे भाड्याच्या जे.सी.बी. द्वारे प्रती तास व प्रती हेक्टरी दराने विविध कामे करण्याकरिता निविदा दर सादर करणे बाबत ...
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
1) Purchase of Exide make battery for different vehicles at CRS, Dr. PDKV, Akola by calling quotation...
Chief Seed Production Officer, Central Demonstration Farm (CDF), Wani-Rambahapur:
1) Regarding Supply of Rates for EXIDE Battery...
विभाग प्रमुख, किटकशास्त्र विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) भाडोत्री तत्वावर वाहनाकरीता दरपत्रक मागविण्याबाबत...
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर:
1) सन २०२१-२२ मधील पिकांचे सरंक्षण करिता भाडे तत्वावर घोडेस्वार (घोड्यासह) लावणे करिता निविदा दर मागविण्याबाबत...
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre(R-ABI):
1) Invitation of Quotation Erection of Tin Shed on the Roof of R-ABI Workshop Building.
2) Invitation of Quotation for Steam Water Heater at R-ABI Workshop.
Officer Incharge & Junior Horticulturist AICRP on Fruits, Dr. PDKV, Akola:
1) Supply of hired vehicle rates reg...
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
1) Purchase of Hardware material for workshop at CRS by calling quotation.
2) Repairs of Submersible motor pump and open well Submersible motor pump at CRS by calling quotation.
Head, Department of Floriculture & Landscape Architecture, Dr. PDKV, Akola:
1) e-Tender Notice for purchase of Ornamental plants, Shrubs, Lawans, Creepers, In-door and Outdoor plants, Cocopeat, landscape Materials, Polythene bags, Plastic pots etc. during 2020-21.
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre(R-ABI):
1) Invitation of Quotation from Registered Labour contractors for services of Labours, Semi-Skilled Workers, Skilled Workers.
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre(R-ABI):
1) Invitation of Quotation for Office Almirah for Agri Business Incubation Centre.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for supply of spare parts for tractor implements.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर:
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर अंतर्गत भांडार विभागामध्ये नवीन बारदाना (ज्यूट) खरेदी करिता निविदा मागविण्याबाबत...
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre(R-ABI):
1) Invitation of Quotation for Oil Paint Colouring of Iron & Wooden material of R-ABI Workshop.
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre(R-ABI):
1) Invitation of Quotation for Banana Slicer Machine for R-ABI Workshop.
2) Invitation of Quotation for Potato Slicer Machine for R-ABI Workshop.
3) Invitation of Quotation for Wafers Dryer Machine for R-ABI Workshop.
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा :
1) कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा या कार्यालयाचे प्रेक्षेत्रावरील सन २०२१-२०२२ या हंगामातील आंबा फळांचा जाहीर लिलाव बाबत...
1) कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा या कार्यालयाचे प्रेक्षेत्रावरील सन २०२१-२०२२ या हंगामातील जांभूळ फळांचा जाहीर लिलाव बाबत...
Head, Department of Animal Husbandry & Dairy Science:
1) Supply of quotation for Complete Erection of Fixed Knot Fencing by calling quotation reg...
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर:
1) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर अंतर्गत नव्याने झेरॉक्स मशीन खरेदी करिता दर GST मोहर बंद निविदा मागविण्याबाबत...
विद्यापीठ अभियंता, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला : अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. १, सन २०२१-२०२२
1) विद्यापीठाचे ३५ व्या दीक्षांत समारोहाकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात करावयाच्या कामांसाठी इच्छुक मंडप कंत्राटदार व विद्युत कंत्राटदारांकडून दरपत्रके मागविण्याबाबत...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२१-२०२२ करिता भाडे तत्वावर खाजगी ट्रॅक्टर ने/बैल जोडीने मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील प्रक्षेत्रावरील शेतीची विविध कामे करण्याकरिता दर मागविणेबाबत.
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
1) सुधारित दरपत्रक सूचना - महाविद्यालाकरिता सहकारी संस्थामार्फत ठेके पध्ततीने कंत्राटी तत्वावर बह्यस्त्रोतातून मनुष्यबळ पुरविण्याकरीता दरपत्रक पाठविण्याबाबत .
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre(R-ABI):
1) Invitation of Quotation for Executive Visitor Chair at Agri Business Incubation Centre
2) Invitation of Quotation for Executive Medium Back Revolving Chair at Agri Business Incubation Centre
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) शिवर विभागाच्या परिसरातील लिंबू फळबहाराचा जाहीर लिलाव सूचना.
2) Purchase of Cloth bags and Kanthan bags at CRS, Dr. PDKV, Akola by calling quotation reg..
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) महामार्ग विभागाच्या परिसरातील चारोळी फळबहाराचा जाहीर लिलाव सूचना.
Head, Department of Plant Pathology, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for Thermal Cycler.
Associate Director of Research, ZARS, Sindewahi - Corrigendum
1) Technical Bid evaluation report of E-Tender for purchase of Mobile Grain Dryer.
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre(R-ABI):
1) Invitation of Quotation for " Six Door Almirah " at Agri Business Incubation Centre
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for purchase of full writing pad chair, metal stand with cushion, High back chair, Executive officer table.
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, तारसा, ता.-मौदा, जि. नागपूर :
1) कृषि संशोधन केंद्र, तारसा येथील प्रक्षेत्रावरील एकूण १४५ बोर, चीचबिलाई, सुबाभूळ, व काटेरी झाडे मध्यम व मोठी जिवंत झाडे खुल्या लिलाव पद्धतीने विक्री करिता लिलाव सूचना ...
University Engineer, Dr. PDKV, Akola
1) Tender schedule for E-tender No. 5, Yr. 2020-2021
2) Tender schedule for E-tender No. 8, Yr. 2020-2021
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर:
1) झेरॉक्स मशीन खरेदी करिता दर GST मोहर बंद निविदा मागविण्याबाबत...
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre(R-ABI):
1) Corrigendum - Last date of submission of quotation for Food Processor Machine is extended upto 18/03/2021.
2) Corrigendum - Last date of submission of quotation for Oil Pouch Packing Machine is extended upto 18/03/2021.
3) Corrigendum - Last date of submission of quotation for Wafer Dryer Machine is extended upto 18/03/2021.
4) Corrigendum - Last date of submission of quotation for Pouch Packing Machine is extended upto 18/03/2021.
5) Corrigendum - Last date of submission of quotation for Potato Wafer Making Machine is extended upto 18/03/2021.
6) Corrigendum - Last date of submission of quotation for Batch Coding/Printing Machine is extended upto 18/03/2021.
7) Corrigendum - Last date of submission of quotation for Wafer Masala Mixing Machine is extended upto 18/03/2021.
8) Corrigendum - Last date of submission of quotation for automatic Pouch Sealing Machine is extended upto 18/03/2021.
9) Corrigendum - Last date of submission of quotation for Executive Office Table is extended upto 18/03/2021.
10) Invitation of quotation for 3D Printer.
11) Invitation of quotation for Laying of Cable for CCTV Camera Installation.
12) Invitation of quotation for Ceiling Fan.
13) Corrigendum - Last date of submission of quotation for Banana Wafers Making Machine is extended upto 18/03/2021.
Senior Research Scientist, Pulses Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation notice for supply of GI Tin.
2) Quotation notice for supply of Iron Angle Poles reg...
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) E-Tender for Machineries/Equipments/Instruments/Miscellaneous Items for Seed Processing Plant.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) शुद्धिपत्रक - ई निविदा सूचना क्र. ६ सन २०२०-२०२१ व Revised Schedule
सहयोगी संचालक (संशोधन), विभागीय कृषी संशोधन केंद्र , सिंदेवाही जिल्हा चंद्रपूर
1) चांद ते बांदा प्रकल्पांतर्गत " यांत्रीकीकृत धानाची शेती " या पुस्तकाचे टंकलेखन, दुरस्ती छपाई व सजावटीच्या निविदा पुरविण्या संदर्भात कामाच्या स्वरुपात झालेला बदल व वाढीव कालावधीबाबत
2) चांद ते बांदा प्रकल्पांतर्गत घडीपत्रिकांचे टंकलेखन, दुरस्ती छपाई व सजावटीच्या निविदा पुरविण्या संदर्भात कामाच्या स्वरुपात झालेला बदल व वाढीव कालावधीबाबत
Officer in Charge and Junior Horticulturist, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of Quotation for purchase of "Drip irrigation accessories"
Senior Research Scientist, Oilseed Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of Quotation of Basta Cloth (Super) / Nagmani Kapad
Officer in Charge, Agricultural Research Station, Washim:
1) Rates for removal of existing barbed wire fencing, fitting of New Chain link fencing with digging of pits, concerting of M.S. angle & barbed wire fitting at top and bottom at Agriculture Research Station, Dr. PDKV, Washim
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मलकापूर विभागाच्या परिसरातील आंबा फळबहाराचा जाहीर लिलाव सूचना.
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
१) प्रेक्षेत्रावरील मातृवृक्ष फळबागांकरिता ढेप खरेदी करणेबाबत.
Head, Deptt. of Agriculture Botany, Dr. PDKV, Akola:
1) E-Quotation for purchase of fogging system under DBT project at Biotechnology Centre reg.
Rector, Narnala Boys Hostel, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for doing civil work at Ph.D. Boy's Hostel.
2) Quotation for providing and fixing black kadappa stone for cupboard (shelf) at Narnala Boy's Hostel.
Dean, Faculty of Agricultural engineering, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for Coloring to RO plant laboratory -reg.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रेक्षेत्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., वणी राम्भापूर
१) विविध विभागावरील गहू पिकांची कम्बाईन हार्वेस्टरणे कापणी व मळणी करणे करिता नव्याने निविदा मागविण्याबाबत.
Associate Director of Research, ZARS, Sindewahi - Corrigendum
१) Corrigendum-I E-Tender No. ADR/ZARS/C&B/MGD/1181/2021 for Supply of Mobile Grain Dryer.
Head, Deptt. of Agricultural Process Engineering, Dr. PDKV, Akola:
1) Supply of quotation for Laptop
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre(R-ABI):
1) Invitation of quotation for Armoured Copper Cable 10 SQ.MM4 Core
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ (डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला):
१) सुधारित दरपत्रक- वसंतराव नाईक कृषि जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ या महाविद्यालायाकरिता सहकारी संस्थामार्फत ठेके पद्धत्तीने/ कंत्राटी तत्वावर बह्यश्रोतामार्फात मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी दरपत्रक पाठविण्याबाबत.
सहयोगी संशोधन संचालक, विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, सिंदेवाही जि. चंद्रपूर
१) चांद ते बांदा प्रकल्पांतर्गत "यांत्रीकीकृत धनाची शेती" या पुस्तकाचे टंकलेखन, दुरुस्ती, छपाई व सजावटीच्या निविदा पुरविण्याबाबत ...
२) चांद ते बांदा प्रकल्पांतर्गत "चांदा ते बांदा एक द्रुष्टीक्षेप " या सचित्र पुस्तकाचे टंकलेखन, दुरुस्ती, छपाई व सजावटीच्या निविदा पुरविण्याबाबत ...
Senior Research Scientist, Sorghum Research Unit, Dr. PDKV, Akola:
Invitation of quotation for supply of PAPAD Making Machine for establishment of Primary Processing Unit at Dharni, Amravati
University Engineer, Dr. PDKV, Akola
1) शुद्धिपत्रक - ई निविदा सूचना क्र. ६ सन २०२०-२०२१
2) Revised tender schedule for E-Tender No. 6, Yr. 2020-2021
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre(R-ABI):
1) Invitation for quotation for Executive high back revolving Chair.
2) Invitation for quotation for Office Table.
Officer Incharge & Jr. Horticulturist, AICRP on Fruits, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for purchase of Water Soluble Fertilizer.
2) Quotation for purchase of Pesticide.
Head, Department of Agronomy, Dr. PDKV, Akola:
Quotation for Supply of RAZOR WIRE RBT.
Associate Director Research, Zonal Agriculture Research Station (ZARS), Sindewahi Dist. Chandrapur
1) Supply of quotations for purchase of HDPE bags
सहयोगी संशोधन संचालक, विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, सिंदेवाही जि. चंद्रपूर
१) चांद ते बांदा प्रकल्पांतर्गत घडीपत्रीकाचे टंकलेखन, दुरुस्ती, छपाई व सजावटीच्या निविदा पुरविण्याबाबत ...
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre(R-ABI):
1) Corringendum- Last date of submission of quotation for Pouch Packaging Machine is extended up to 10 March 2021.
2) Corringendum- Last date of submission of quotation for Batch Coding/Printing Machine is extended up to 10 March 2021.
3) Corringendum- Last date of submission of quotation for Automatic Pouch Sealing Machine is extended up to 10 March 2021.
4) Corringendum- Last date of submission of quotation for Pouch Pouch Packaging Machine is extended up to 10 March 2021.
5) Invitation of quotation for Banana Wafers making machine.
6) Invitation of quotation for Wafers Dryer machine.
7) Invitation of quotation for Wafers Masala Mixing machine.
8) Invitation of quotation for Potato Wafers Making machine.
9) Invitation of quotation for Food Processor machine.
Head, Deptt. of Agricultural Botany, Dr. PDKV, Akola:
1) E-quotation notice for purchase of Plastic Crates required at Biotechnology Centre.
Head, Deptt. of Agricultural Process Engineering, Dr. PDKV, Akola:
1) Supply of quotation for Bubble sheet and fall ceiling materials.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सामान्य विभागाच्या परिसरातील आंबा व चिकु फळ बहाराचा जाहीर लिलाव सूचना.
2) शिवर विभागाच्या परिसरातील आंबा व चिकु फळ बहाराचा जाहीर लिलाव सूचना.
Principal, Smt. Anadibai Malokar, Agricultural Technical School, Nimbi:
1) Supply of rates for Purchase of Disk Plough.
2) Supply of rates for Purchase of Hole Digger (Tractor Mount).
3) Supply of rates for Purchase of Seed Treating Drum.
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा :
1) विहिरीतील ७.५ एचपी पाणबुडी पंप व संबधित वस्तू खरेदीसाठी दर पत्रक मागविणे बाबत...
Officer Incharge, Agricultural Research Station, Achalpur:
Supply of Sealed quotation for digging of tube well and installationof 7.5 HP submersible motor pump
Associate Director of Research, ZARS, Sindewahi
1. E-Tender for Purchase of Mobile Grain Dryer for Food Security Army Project under Chanda te Banda
University Engineer, Dr. PDKV, Akola
1) E-Tender Notice No. 2, 2020-2021
2) ई निविदा सूचना क्र. ४, २०२०-२०२१
3) E-Tender Notice No. 6, 2020-2021
सहयोगी संशोधन संचालक, विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, सिंदेवाही जि. चंद्रपूर
चांदा ते बांदा प्रकल्प अंतर्गत अन्न सुरक्षा दलाकरीता पोशाख पुरविण्याकरिता....
सहयोगी संशोधन संचालक, विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, सिंदेवाही जि. चंद्रपूर
१) कार्यालयास नर्सरी ट्रे चे दर पुरविण्याबाबत - दरपत्रक कालावधी वाढविण्याबाबत ...
सहयोगी संशोधन संचालक, विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, सिंदेवाही जि. चंद्रपूर
१) कार्यालयास नर्सरी ट्रे चे दर पुरविण्याबाबत...
२) कार्यालयास नर्सरी ट्रे चे दर पुरविण्याबाबत - दरपत्रक कालावधी वाढविण्याबाबत ...
सहयोगी प्राध्यापक, कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर : निविदा सूचना
कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर च्या प्रक्षेत्रावरील विविध कामे जे.सी.बी. च्या सहाय्याने करून घेण्याबाबत.
सहयोगी प्राध्यापक (कृषिविद्या), कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर
१) फळ झाडाकरिता शेंडा कलम व डोळा कलम बह्यास्त्रोतातून करार पद्धतीने करणे बाबत... ..
सहयोगी प्राध्यापक (कृषिविद्या), कृषि संशोधन केंद्र, अचलपूर
१) बोअरवेल इलेक्ट्रिक मोटर व लागणारे साहित्याच्या निविदा पुरविणेबाबत... ..
सहयोगी अधिष्ठाता(शिक्षण), डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) वाहन भाड्याने घेयून जाण्याकरिता निविदा पुरुविण्याबाबत..
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषी जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
१) ठेकेदार पद्धतीने / कंत्राटी तत्वावर सुरक्षारक्षक पुरविण्यासाठी निविदा दरपत्रक पाठविण्याबाबत ........
२) सहकारी संस्था मार्फत ठेके पद्धतीने / कंत्राटी तत्वावर रोजंदार मजूर पुरविण्यासाठी निविदा दरपत्रक पाठविण्याबाबत ........
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषी जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
प्रक्षेत्रावरील कामाकरिता यंत्रे, कृषी औजारे व मजुरांच्या दरपत्रक बाबत ............
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषी जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) प्रयोगशाळेत आलुमिनियम पार्टिशन बफर की क्याबीन काम करणेकरिता निविदा दरपत्रक सादर करणेकरिता सूचना
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषी जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) टिश्यू कल्चर बॉटल्स खरेदीकरिता निविदा दरपत्रक सदर करणेबाबत सूचना
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषी जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) खताचे खड्ड्यातील कडी कचर्यास पलटी देण्याकरिता दरपत्रक सदर करण्याकरिता सूचना
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
प्रयोगाशालेकारिता ल्याब सोल्वंत अल्कोहोल खरेदी करणे करिता दरपत्रकाबाबत ...
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
सहकारी संस्थामार्फत ठेके पद्धतीने / कंत्राटी तत्वावर मजूर पुरविण्यासाठी निविदा दरपत्रक पाठविण्या बाबत ...
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
महाविद्यालया करिता ग्रंथालयामध्ये Tables & Chairs (Furniture) खरेदी करण्याकरिता निविदा दरपत्रके पाठविण्याबाबत... ...
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ
1) वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ या महाविद्यालायाकरिता सहकारी संस्थांमार्फत ठेके पद्धतीने / कंत्राटी तत्वावर बह्यस्त्रोता मार्फत मन्युष्यबळ पुरविण्यासाठी निविदा दरपत्रक पाठविण्याबाबत...
सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ : ई-निविदा
ई-निविदा, करिता बिनहत्यारी सुरक्षा रक्षक मनुष्यबळ सेवा, कंत्राट दाराकडून मागविण्यात येत आहे ...
सहयोगी अधिष्ठाता, निम्न कृषी शिक्षण , डा.पं.दे.कृ.वि.,अकोला :
1) वाहन भाड्याने घेउन जाण्याकरिता निविदा पुराविनेबाबत
सहयोगी अधिष्ठाता, निम्न कृषि शिक्षण, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1.विद्यापीठस्तरीय कबड्डी खेळ स्पर्धेकरिता जेवण पुरविनेबाबत ...निविदा सूचना.
सहयोगी अधिष्ठाता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : विद्यापीठस्तरीय कब्बडी खेळ स्पर्धेकरिता जेवण पुर्विनेबाबत - निविदा पत्र
सहयोगी अधिष्ठाता, अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ - दरपत्रक सूचना
१) अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ या कार्यालयाकरिता सहकारी संस्था/ ठेकेदार/ कंपनी मार्फत ठेकेपद्ध्तीने बाह्यस्त्रोतामार्फात मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी निविदा/ दरपत्रक सादर करणेबाबत... ..
सहयोगी अधिष्ठाता, अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय , यवतमाळ
सहकारी संस्था मार्फत ठेके पध्दतीने / कंत्राटी तत्वावर मजूर पुरविण्याकरीता निविदा दरपत्रक पाठविण्याबाबत. ...
सहयोगी अधिष्ठाता (शिक्षण), डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) वाहन भाड्याने घेवुन जाण्याकरिता निविदा पुरविनेबाबत.
संचालक, विस्तार शिक्षण , डा. पं. दे. कृ. वी., अकोला
प्रशिक्षण, मेळावे व ईतर कार्यक्रमास भोजन, चहा व नाश्ता इत्यादीचे दर पुरविण्याबाबत
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
१) महामार्ग विभागाच्या परिसरातील आंबा फळ बहाराचा जाहीर लिलाव सूचना ...
२) मिशन शाळा विभाग येथील प्लॉट क्र. २० मधील आंबा फळ बहाराचा जाहीर लिलाव सूचना ...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
१) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र,डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील प्लॉट क्रमांक २१ मधील चिकु फळबहाराचा जाहीर लिलाव सूचना ...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
१) मध्यवर्ती संशोधन केंद्र,डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत शिवणी, गुडधी, पश्चिम, मिशन शाळा विभागाच्या परिसरातील चिंच फळबहाराचा जाहीर लिलाव सूचना ...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
१) चिकु व चिंच फळ बहारांचा जाहीर लिलाव सूचना ...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील आवळा फळबहाराचा जाहीर लिलाव सूचना ...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील सीताफळ बहाराचा जाहीर लिलाव सूचना - दि. २४/०९/२०२० सकाळी 10.२० वाजता ...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
परिपत्रक- मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत पश्चिम विभागातील हिरवे गवत कापुन नेण्यासाठी जाहीर लिलाव ...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
सन २०२०-२०२१ करिता भाडे तत्वावर खाजगी कंम्बाबाईन हार्वेस्टरने कापणी/मळणी प्रति हेक्टर दर कळविणे बाबत..
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
सामान्य विभाग, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील सीताफळ बहाराचा जाहीर लिलाव सूचना - दि. ०१/१० /२०२० सकाळी 10.३० वाजता ...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला अंतर्गत सामान्य विभागाच्या परिसरातील येथील आवळा फळबहाराचा जाहीर लिलाव सूचना ...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
परिपत्रक- मध्यवर्ती संशोधन केंद्र अंतर्गत पश्चिम विभागातील हिरवे गवत कापुन नेण्यासाठी जाहीर लिलाव ...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) कापूस विक्रीसाठी निविदा पाठविणेबाबत....
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : दरपत्रक सूचना - शुद्धिपत्रक
1) सन २०१९-२०२० करिता भाडे तत्वावरील खाजगी कंम्बाईन हार्वेस्टर/ थ्रेशर ने कापणी-मळणी चे प्रति हेक्टर/ प्रति क्विंटल दर कळविणे बाबत ...
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) महामार्ग विभाग, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील प्लॉट क्र. SH-७१ व SH-७२ मधील चिकु फळबाहाराचा जाहीर लिलाव सूचना. लिलाव दि. १७.०२.२०२१
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मलकापूर विभाग, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील प्लॉट कर. १४ मधील चिकु फळबाहाराचा जाहीर लिलाव दि. १५.०२.२०२१
2) Rate for fitting of chain link fencing with lazer wire and digging of pits for MS angle and concreting at western block by calling quotation..
3) Purchase of MS Chain link for western block by calling quotation..
4) Purchase of MS Angle for western block by calling quotation..
5) Purchase of Lazer wire for western block by calling quotation..
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र , डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) सन २०२०-२०२१ करिता भाडे तत्वावरील खाजगी ट्रॅक्टरने /बैल जोडीने मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथील प्रक्षेत्रावर शेतीची विविध कामे करणेसाठी दर मागविणे बाबत..
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र , डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मलकापूर विभाग, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र येथील प्लॉट क्रमांक १४ मधील चिकु फळबहाराच्या जाहीर लिलाव परिपत्रक.
2) महामार्ग विभाग, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र येथील प्लॉट क्रमांक एस एच ७२ मधील चिकु फळबहाराच्या जाहीर लिलाव परिपत्रक.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र , डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मिशन शाळा विभाग, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र येथील आंबा व चिकु फळबहाराच्या लिलावाचे परिपत्रक.
संचालक, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र , डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) मिशन शाळा विभाग, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र येथील आंबा व चिकु फळबहाराच्या लिलावाचे परिपत्रक.
संचालक विस्तार शिक्षण, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : निविदा परिपत्रक
1) शिवार फेरी-२०१९ (दि.०५, ०६ व ०७ नोव्हेंबर) दरम्यान सहभागी शेतकरी बांधवांना भोजन (लंच पाकीट) व थंड पाणी व्यवस्था करण्याबाबत...
संचालक विस्तार शिक्षण, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : निविदा परिपत्रक
1) शिवार फेरी-२०१९ (दि.०५, ०६ व ०७ नोव्हेंबर) दरम्यान सहभागी शेतकरी बांधवांना नाश्ता, चहापान व थंड पाणी व्यवस्था करण्याबाबत...
संचालक विस्तार शिक्षण संचालनालय, डॉ.पं.दे.कृ.वि. अकोला :निविदा पत्रक-लेखन सामुग्री/ विद्युत साहित्य/ संगणक स्टेशनरी/शाल/ स्मृती चिन्ह इत्यादी. दि. २५/०९/२०१७
संचालक , विस्तार शिक्षण , डा. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
शिवार फेरी २०१८ दरम्यान सहभागी शेतकरी बांधवाना नास्ता, चहापान व थंड पाणी व्यवस्थापन करण्याबाबत ..
विस्तार शिक्षण संचालनालय, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला : कृषी पत्रिका मासिक छपाई बाबत निविदा सुचना
विभाग प्रमुख, मृद विज्ञान व कृषि रसायनशास्त्र विभाग:भाडयाचे वाहन करिता दरपत्रक मागविणे बाबत
विभाग प्रमुख, मृद व कृषि रसायनशास्त्र विभाग : निविदा सुचना लोखंडी फ्रेम व लोखंडी ग्रील करिता निविदा/दरपत्रका बाबत दि. १३/०६/२०१७
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
फळ झाडाकरिता शेंडा कलम व डोळा कलम ई. बाह्य स्त्रोतातून करार पद्धतीने करणे बाबत.
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) कुजलेले शेणखत तसेच वाहतुकी बाबत दर पुरवठा करणे बाबत.
2) Supply of quotation for fruit crop seedlings.
3) Supply of quotation for plastic crates.
4) Supply of quotation for the polybags (black colour) for fruit crop nursery.
5) Supply of quotation for Sprinkler set and sprinkler pipes.
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) फळ झाडाकरिता शेंडा कलम बाह्य स्त्रोतातून करार पध्दतीने करणेबाबत.
2) फळ झाडांची गुटी कलम बांधणी बाह्य स्त्रोतातून करार पध्दतीने करणेबाबत.
3) Quotation for providing the services of JCB machine with operator.
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला -
1) जाहीर लिलाव सूचना.
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - दर पत्रक फळ झाडांची रोपे पुरवठा करणे बाबत.
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - दर पत्रक फळ झाडांची कलम बांधणी बाह्य स्त्रोतातून करार पद्धतीने करणे बाबत.
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वी., अकोला :
1) प्रक्षेत्रावरील मातृवृक्ष फळ बागांकारिता निंबोळी, करंज, एरंडी ढेप खरेदी करणेबाबत.
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वी., अकोला :
1) जम्बेरी रोपे व रंगपूर रोपे पॉलीबॅग मध्ये घेणे व ईतर संगोपन करणेबाबत.
2) फळ झाडांकारिता शेंडा कलम व डोळा कलम बाह्य स्त्रोतातून करार पद्धतीने करणे बाबत. .
विभाग प्रमुख, फळशास्त्र विभाग : दर पत्रक
फळ झाडांची रोपे पुरवठा करणेबाबत.
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्ध्शास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : निविदा सूचना
1) विद्यापीठाच्या विविध प्रक्षेत्रावरील तसेच जवळच्या खेडे विभागातून वाळलेला चार मजुरीसाहित पशुसंवर्धन व दुग्ध्शास्त्र विभाग, अकोला येथे वाहतूक करून आणून देणेकरीता वाहतुकीच्या दराच्या बंद पाकिटात दरपत्रक मागविनेबाबत.
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्ध्शास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : दरपत्रक सूचना
1) विद्यापीठाच्या विविध प्रक्षेत्रावर मिलिटरी डेअरी फार्म, देवळाली नाशिक येथून १०० फ्रीजवाल गायींची वाहतूक करून आणून देण्याकरिता वाहतुकीचे दरपत्रक मागविणे बाबत.
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्ध्शास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : दरपत्रक सूचना - शुद्धिपत्रक
1) पशुसंवर्धन व दुग्ध्शास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथे मुरघास तयार करण्यासाठी प्रक्षेत्रावरील हिरव्या ज्वार चा-या ची कुट्टी करणेकरिता भाडे तत्वावर कडबा कटरचे दर पुरविनेबाबत बंद पाकिटात दरपत्रक मागविणे बाबत. .
2) पशुसंवर्धन व दुग्ध्शास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला येथे मुरघास करणेसाठी कंत्राटी पद्धतीने प्रक्षेत्रावरील ज्वार पिकाच्या कापणी चे दर पुरविनेबाबत बंद पाकिटात दरपत्रक मागविणे बाबत. .
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्ध्शास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : दरपत्रक सूचना - शुद्धिपत्रक
1) विद्यापीठाच्या विविध प्रक्षेत्रावर मिलिटरी डेअरी फार्म, देवळाली नाशिक येथून १०० फ्रीजवाल गायींची वाहतूक करून आणून देण्याकरिता वाहतुकीचे दरपत्रक मागविणे बाबत - वाढीव तारीख दि. ०९.०८.२०१९.
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
१) मुरघास तयार करण्यासाठी हिरव्या ज्वार चाऱ्याची कुट्टी करणेकरिता भाडे तत्वावर कडबा कटर चे दर पुरविनेबाबत सूचना ...
२) मुरघास करणेकरिता कंत्राटी पध्दतीने प्रक्षेत्रावरील ज्वार पिकाच्या कापणी चे दर पुरविनेबाबत सूचना ...
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
विद्यापीठाच्या विविध प्रेक्षत्रावरील वाळलेला चारा मजुरीसाहित पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला येथे वाहतूक करून आणून देण्याकरिता वाहतुकीच्या दराच्या बंद पाकिटात दरपत्रक मागविनेबाबत ..
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) विद्यापीठाच्या विविध प्रेक्षत्रावरील वाळलेला चारा मजुरीसाहित पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला येथे वाहतूक करून आणून देण्याकरिता वाहतुकीच्या दराच्या बंद पाकिटात दरपत्रक मागविनेबाबत ..
2) विभागातील जनावरांना विद्यापीठ प्रेक्षत्रावर चारावयास नेणे तसेच दुग्धशाळेतील ईतर कामे ठेका पद्धतीने करणेकरिता दर पुरविनेबाबत ..
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) जनावरांचा जाहीर लिलाव आणि लिलावाच्या अटी व नियम.
विभाग प्रमुख, पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभाग , डा.पं.दे.कृ.वि.,अकोला : निविदा सूचना व निविदा पत्रक
विद्यापीठाच्या विविध प्रक्षेत्रावरील तसेच जवळच्या खेडे विभागातून वाळलेला चारा मजुरीसाहित दुग्धशालेमध्ये वाहतूक करून आणून देण्याकरिता वाहतुकीच्या दराच्या बंद पाकिटात निविदा मागविण्याबाबत ....
विभाग प्रमुख, कृषिविद्या विभाग : दरपत्रक सूचना
१) कार्यालायाकरिता सेंद्रिय कीटकनाशके / बुरशी नाशके / पिक संवार्धके खरेदी करणेबाबत.
२) कार्यालायाकरिता स्फुरदयुक्त सेंद्रिय खते खरेदी करणेबाबत.
विभाग प्रमुख, कृषि वनस्पतीशास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
जैव तंत्रज्ञान केंद्र येथे सहकारी संस्थामार्फत ठेके पद्धतीने कंत्राटी तत्वावर मजूर पुरविनेसाठी निविदा दर पत्रक पाठविण्याबाबत..
विभाग प्रमुख, कृषि रसायन शास्त्र विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : भाडयाचे वाहनाकरीता दरपत्रक मागविणे बाबत.
विभाग प्रमुख, कृषि अभियांत्रिकी विभाग, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
जाहीर लिलावाची सूचना.
विभाग प्रमुख , फळशास्त्र विभाग :
१) फळ झाळांची गुट्टी कलम बांधनी बाह्यस्त्रोतातून करार पद्धतीने करणे बाबत ...
विभाग प्रमुख , फळशास्त्र विभाग , डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) चिकू फळ बहराचा जाहीर लिलाव दि. २३/०३/२०२० रोजी ४.०० वाजता
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
१) शुद्धिपत्रक - संदर्भ : वाचा सिटीन्यूज सुपरफास्ट, अकोला दि. १४.०३.२०२० रोजी प्रकाशित ईनिविदा सूचना क्र. ८, सन २०१९-२०.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : शुद्धिपत्रक
1) निविदा सूचना क्र. ६, वर्ष २०१९-२० संबधी शुद्धिपत्रक.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : निविदा सूचना क्र. १, वर्ष २०२०-२१ - कामांची निविदा पुस्तिका
1) निविदा पुस्तिका - अ.क्र. १
2) निविदा पुस्तिका - अ.क्र. २
3) निविदा पुस्तिका - अ.क्र. ३
4) निविदा पुस्तिका - अ.क्र. ४
5) निविदा पुस्तिका - अ.क्र. ५
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : कामांची निविदा पुस्तिका
1) निविदा सूचना क्र. ७, वर्ष २०१९-२० - निविदा पुस्तिका-१ .
2) निविदा सूचना क्र. ७, वर्ष २०१९-२० - निविदा पुस्तिका-२.
3) निविदा सूचना क्र. ७, वर्ष २०१९-२० - निविदा पुस्तिका-३.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : ई निविदा सूचना
1) ई निविदा सूचना क्र. ७, वर्ष २०१९-२० व श्येडूल.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : ई निविदा सूचना
1) ई-निविदा सूचना क्र. ४ वर्ष २०१९-२० आणि शेड्युल दि. ३०/१२/२०१९.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : ई निविदा सूचना
1) ई-निविदा सूचना क्र. ११ वर्ष २०१८-१९ आणि शेड्युल दि. ११/०१/२०१९.
2) ई-निविदा सूचना क्र. १२ वर्ष २०१८-१९ आणि शेड्युल दि. ११/०१/२०१९.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : अल्पमुदती निविदा सूचना
1) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. ५ वर्ष २०१९-२० - विद्यापीठाचे ३४ व्या दीक्षांत सामारोहाकरिता नमूद तात्पुरत्या स्वरुपात करावयाच्या कामांसाठी इच्छुक मंडप कंत्राटदार व विद्युत कंत्राटदारांकडून दरपत्रक मागवीत आहे.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) शुद्धिपत्रक
2) Tender schedule for E-Tender Notice No. 1 Year 2020-21
3) Tender schedule for E-Tender Notice No. 2 Year 2020-21
4) Tender schedule for E-Tender Notice No. 3 Year 2020-21
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. १, वर्ष २०२०-२१. दि. २.१२.२०२०
2) ई-निविदा सूचना क्र. १, वर्ष २०२०-२१. दि. २७.११.२०२०
3) ई-निविदा सूचना क्र. २, वर्ष २०२०-२१. दि. २७.११.२०२०
4) ई-निविदा सूचना क्र. ३, वर्ष २०२०-२१. दि. २७.११.२०२०
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. ८, वर्ष २०१९-२०.
कामांची निविदा पुस्तिका (pdf)
1) निविदा पुस्तिका -०१.
2) निविदा पुस्तिका -०२.
3) निविदा पुस्तिका -०३.
4) निविदा पुस्तिका -०४.
5) निविदा पुस्तिका -०५.
6) निविदा पुस्तिका -०6.
7) निविदा पुस्तिका -०७.
9) निविदा पुस्तिका -०९.
10) निविदा पुस्तिका -१०.
11) निविदा पुस्तिका -११.
12) निविदा पुस्तिका -१२.
13) निविदा पुस्तिका -१३.
14) निविदा पुस्तिका -१४.
15) निविदा पुस्तिका -१५.
16) निविदा पुस्तिका -१६.
17) निविदा पुस्तिका -१७.
18) निविदा पुस्तिका -१८.
19) निविदा पुस्तिका -१९.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) निविदा सूचना क्र. ७, वर्ष २०१९-२०.
2) निविदा सूचना क्र. ७, वर्ष २०१९-२० संबधी शुद्धिपत्रक.
3) शेड्युल ई निविदा सूचना क्र. ८, वर्ष २०१९-२०.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) Short Tender Notice No. 12 (IInd Call), Year 2018-19.
2) ई-निविदा सूचना क्र. १८ वर्ष २०१८-१९ आणि शेड्युल दि. ०६/०३/२०१९.
3) ई-निविदा सूचना क्र. १९ वर्ष २०१८-१९ आणि शेड्युल दि. ०६/०३/२०१९.
4) ई-निविदा सूचना क्र. २० वर्ष २०१८-१९ आणि शेड्युल दि. ०६/०३/२०१९.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला
1) निविदा सूचना क्र. २ & ३ दि. ०५.०९.२०१९
विद्यापीठ अभियंता, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :बैठकीचा इतिवृतांत
1) ई-निविदा सूचना क्र. ११ (एकूण ३ कामे) अकोला व ई-निविदा सूचना क्र. १२ (काम अ.क्र. ५), सन २०१८-१९ दि. २१.०६.२०१९ रोजी झालेली कंत्राटपूर्व अहर्ता (Pre-bid Meeting) बैठकीचा कार्यवृत्तांत.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :ई निविदा सूचना क्र.- ११, १२, १८, १९ व २० संबधी सुधारित शेड्युल आणि ई-निविदा सूचना क्र. १ व २, वर्ष २०१९-२० चे शेड्युल.
1) सुधारित शेड्युल - ई निविदा सूचना क्र. ११ सन २०१८-१९.
२) सुधारित शेड्युल - ई निविदा सूचना क्र. १२ सन २०१८-१९.
३) सुधारित शेड्युल - ई निविदा सूचना क्र. १८ सन २०१८-१९.
४) सुधारित शेड्युल - ई निविदा सूचना क्र. १९ सन २०१८-१९.
५) सुधारित शेड्युल - ई निविदा सूचना क्र. २० सन २०१८-१९.
६) शेड्युल - ई निविदा सूचना क्र. १ सन २०१९-२०.
७) शेड्युल - ई निविदा सूचना क्र. २ सन २०१९-२०.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :ई निविदा सूचना क्र.- ११, १२, १८, १९ व २० संबधी शुद्धिपत्रक
1) शुद्धिपत्रक ई निविदा सूचना क्र. ११ सन २०१८-१९.
२) शुद्धिपत्रक ई निविदा सूचना क्र. १२ सन २०१८-१९.
३) शुद्धिपत्रक ई निविदा सूचना क्र. १८ सन २०१८-१९.
४) शुद्धिपत्रक ई निविदा सूचना क्र. १९ सन २०१८-१९.
५) शुद्धिपत्रक ई निविदा सूचना क्र. २० सन २०१८-१९.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला : शुद्धिपत्रक
1) शुद्धिपत्रक ई-निविदा सूचना क्र. १२ सन २०१८-१९.
विद्यापीठ अभियंता, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला : लघुनिविदा सूचना - क्र.विअ/लघुनिविदा/१०१७/२०१३ दि.१०.०९.२०१३
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय:अल्पमुदती निविदा सूचना
1) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. ९, सन. २०१८-१९ दि. १६.०१.२०१९
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: सुधारित वेळापत्रक
1) शुद्धिपत्रक
2) Revised Tender Schedule for E-tender Notice No. 14, yr. 2018-19 total 11 works at Akola (IInd Call)
3) Revised Tender Schedule for E-tender Notice No. 15, yr. 2018-19 total 11 works at Nagpur (IInd Call)
4) Revised Tender Schedule for E-tender Notice No. 16, yr. 2018-19 total 11 works at Akola (IInd Call)
5) Revised Tender Schedule for E-tender Notice No. 17, yr. 2018-19 total 11 works at Nagpur (IInd Call)
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: शुद्धिपत्रक
ई-निविदा सूचना क्र. १०, वर्ष २०१८-१९ मधील काम अ.क्र. २,३, व ४ मधील शर्ती व अटी संबधी शुद्धिपत्रक दि. ०३.१२.२०१८ |
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: निविदा सुचना
१)निविदा सुचना क्र. ९, वर्ष २०१७-१८
२)निविदा सुचना क्र. १०, वर्ष २०१७-१८
३)निविदा सुचना क्र. ११, वर्ष २०१७-१८
४)निविदा सुचना क्र. १२, वर्ष २०१७-१८
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: ई-निविदा सूचना
१) ई.-निविदा सूचना क्र. ३, वर्ष २०१८-१९ दि. २८.७.२०१८
२) ई.-निविदा सूचना क्र. ४, वर्ष २०१८-१९ दि. २८.७.२०१८
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: ई-निविदा सूचना
1) ई-निविदा सूचना क्र. १३, वर्ष २०१८-१९ दि. ११.०१.२०१९ and Schedule
2) ई-निविदा सूचना क्र. १४, वर्ष २०१८-१९ दि. ११.०१.२०१९ and Schedule
३) ई-निविदा सूचना क्र. १५, वर्ष २०१८-१९ दि. ११.०१.२०१९ and Schedule
४) ई-निविदा सूचना क्र. १६, वर्ष २०१८-१९ दि. ११.०१.२०१९ and Schedule
५) ई-निविदा सूचना क्र. १७, वर्ष २०१८-१९ दि. ११.०१.२०१९ and Schedule
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: ई-निविदा सूचना
1) ई-निविदा सूचना क्र. ६, वर्ष २०१८-१९ दि. १२.११.२०१८ | Schedule
2) ई-निविदा सूचना क्र. ७, वर्ष २०१८-१९ दि. १२.११.२०१८ | Schedule
3) ई-निविदा सूचना क्र. ८, वर्ष २०१८-१९ दि. १२.११.२०१८ | Schedule
4) ई-निविदा सूचना क्र. ९, वर्ष २०१८-१९ दि. १२.११.२०१८ | Schedule
5) ई-निविदा सूचना क्र. १०, वर्ष २०१८-१९ दि. १२.११.२०१८ | Schedule
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: ई-निविदा सूचना (कृषि प्रदर्शनी - २०१८)
1) ई-निविदा सूचना क्र. ५, वर्ष २०१८-१९ दि. १०.१०.२०१८
2) Tender schedule for (Agrotech 2018)
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: अल्पमुदती निविदा सूचना
१) अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. ५, वर्ष २०१८-१९ दि. २६.०९.२०१८
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: अल्पमुदती निविदा सूचना
अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. ६, वर्ष २०१८-१९ दि. ४.१०.२०१८
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: अल्पमुदती निविदा सूचना - शुद्धिपत्रक
शुद्धिपत्रक - अल्पमुदती निविदा सूचना क्र. ५, वर्ष २०१८-१९ दि. ०५.१०.२०१८
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय:
१) ई-निविदा सुचना क्र. १ (अकोला विभाग) वर्ष २०१८-१९
२) ई-निविदा सुचना क्र. २ (नागपूर विभाग) वर्ष २०१८-१९
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय:
ई-निविदा सूचना क्र. १०, वर्ष २०१८-१९ करिता दि. १४.१२.२०१८ रोजी झालेली कंत्राट पूर्व अहर्ता (pre-bid meeting) बैठकीचा कार्यवृत्तांत.
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: निविदा सुचना क्र. ३ वर्ष २०१८-१९ - कृषि महाविद्यालय परिसरातील मेघवर्षा उपहारगृह भाडे तत्वावर चालविणे बाबत
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: निविदा सुचना क्र. १३, वर्ष २०१७-१८
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: निविदा सुचना क्र. १ वर्ष २०१८-१९
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: निविदा सुचना क्र. ७, वर्ष २०१७-१८ दि. २९.०९.२०१७
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: निविदा सुचना क्र. ६, वर्ष २०१७-१८ दि. २०.०९.२०१७
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: शुद्धीपत्रक निविदा सुचना क्र. ७, वर्ष २०१७-१८ दि. ०३.१०.२०१७
निविदा सुचना क्र. ७, वर्ष २०१७-१८(शुद्धीपत्रक) दि. ०३.१०.२०१७
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: शुद्धीपत्रक निविदा सुचना क्र. ६, वर्ष २०१७-१८ दि. २८.०९.२०१७
निविदा सुचना क्र. ६, वर्ष २०१७-१८(शुद्धीपत्रक) दि. २०.०९.२०१७
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: निविदा सुचना क्र. ३, वर्ष २०१७-१८ दि. ११.७.२०१७
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: निविदा सुचना क्र. ४, वर्ष २०१७-१८ दि.०१.७.२०१७
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: निविदा सुचना क्र. ३, वर्ष २०१७-१८ दि. १२.६.२०१७
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: निविदा सुचना क्र. २, वर्ष २०१७-१८ दि. १०.६.२०१७
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय: निविदा सुचना क्र. १, वर्ष २०१७-१८ दि. १५.५.२०१७
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय :१) ई - निविदा सुचना क्र. ४, वर्ष २०१६-१७ दि. ८.९.२०१६| २) ई - निविदा | ३) Schedule
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय :१) ई - निविदा सुचना क्र. १, वर्ष २०१६-१७ दि. २९.६.२०१६ | २) ई - निविदा | ३) Schedule
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय :१) ई - निविदा सुचना क्र. २, वर्ष २०१६-१७ दि. २९.६.२०१६ | २) ई - निविदा | ३) Schedule
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय :१) ई - निविदा सुचना क्र. ३, वर्ष २०१६-१७ दि. २९.६.२०१६ | २) ई - निविदा | ३) Schedule
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : निविदा सूचना
१) निविदा सूचना क्र. १२ वर्ष २०१६-१७ दि. २४-०२-२०१७
२) निविदा सूचना क्र. १३ वर्ष २०१६-१७ दि. २४-०२-२०१७
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : निविदा सुचना
१) निविदा सुचना क्र. १०, वर्ष २०१६-१७ दि. ५.०१.२०१७
२) निविदा सुचना क्र. ११, वर्ष २०१६-१७ दि. ५.०१.२०१७
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : निविदा सुचना क्र. १, वर्ष २०१६-१७ दि. ६.५.२०१६
1) निविदा सुचना क्र. १, वर्ष २०१६-१७ दि. ६.५.२०१६ 2) Tender Notice No. 1, Year 2016-17 dt. 6/5/2016
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : निविदा सुचना क्र. 3, वर्ष २०१६-१७ दि. ३०.६.२०१६
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : निविदा सुचना क्र. २, वर्ष २०१६-१७ दि. १०.६.२०१६
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : ई-निविदा सुचना क्र. ९, वर्ष २०१६-१७ दि. ६.४.२०१६
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : ई-निविदा सुचना क्र. ८, वर्ष २०१६-१७ दि. ६.४.२०१६
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : ई-निविदा सुचना क्र. ७, वर्ष २०१६-१७ दि. ६.४.२०१६
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : ई-निविदा सुचना क्र. ६, वर्ष २०१६-१७ दि. ६.४.२०१६
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : निविदा सुचना क्र. ६ सन २०१५-१६ दि. ७.१.२०१६
( विद्यापीठाचे ३० व्या दीक्षांत सामारोहाकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात करावयाच्या कामांसाठी मंडप व विद्युत कान्त्राटदारांकडून दरपत्रके मागविण्या साठी. )
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : निविदा सुचना क्र. ९, वर्ष २०१६-१७ दि. ९.१२.२०१६
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : निविदा सुचना क्र. ६, वर्ष २०१६-१७ दि. १४.९.२०१६
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : निविदा सुचना क्र. ५, वर्ष २०१६-१७ दि. २४.८.२०१६
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : निविदा सुचना क्र. ४, वर्ष २०१६-१७ दि. २४.८.२०१६
विद्यापीठ अभियंता कार्यालय : 1) निविदा सूचना क्र.८, वर्ष २०१६-१७ | 2) वस्तीगृहासामोरील दुकान भाडे तत्वावर देणेबाबत शर्ती व अटी
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
खेळाचे मैदान तयार करण्याकरिता लाल माती पुरवठा करण्याकरिता निविदा पुरविण्याबाबत
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
प्रयोगशाळेत (Biochemistry and Molecular Biology Laboratory) सुतारकाम करणेकरिता दर पत्रकाबाबत
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
कान्झुमेबल खरेदी करण्याकरिता निविदा दरपत्रक सदर करणेकरिता सूचना
दरपत्रकाचा प्रपत्राचा नमुना
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :पिण्याच्या पाणीचे RO System मेम्ब्रेन बदलणे व सर्विसिंग करणे करिता निविदा दरपत्रक सादर करणेबाबत सूचना
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :नमूद कार्यालयाकरिता ठेकेदार पद्धतीने / कंत्राटी तत्वावर रोजंदारवरील मजूर पुरविण्यासाठी निविदा दरपत्रक पाठविण्याबाबत
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :प्रयोगशाळेत अलीमिनियाम पार्टिशन बफर केबिन काम करणे करिता निविदा दरपत्रक सादर करणे करिता सूचना
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :ठेकेदार / कंत्राटी तत्वावर रोजंदारीवरील मजूर पुरवण्यासाठी निविदा दरपत्रक पाठविण्याबाबत
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
१) प्रयोगशाळेत सुतारकाम करणे करिता निविदा दरपत्रक सदर करणेकरिता सूचना दि. २०-०५-२०१७
२) निविदा दरपत्रक फार्म
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
१) संगणके व ईतर साहित्य खरेदी करणेकरिता निविदा दरपत्रक सदर करणेकरिता सूचना दि. ०७/०८/२०१८
२) विंडोज १० ओपरेटिंग सिस्टम खरेदी करणेकरिता निविदा दरपत्रक सदर करणेकरिता सूचना दि.०७/०८/२०१८
३) Quotation for supply of rates for Acrylic seed Display.... dated 08/08/2018
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
१) प्रयोगशाळा करिता उपकरणे खरेदी करणे करिता निविदा दरपत्रक सदर करणेकरिता सूचना दि. २४-०५-२०१७
२) निविदा दरपत्रक नमुना
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
१) प्रयोगशाळा करिता रेफ्रीजीरेटर व डीप फ्रीजर खरेदी करणे करिता निविदा दरपत्रक सदर करणेकरिता सूचना दि. २२-०५-२०१७
२) निविदा दरपत्रक नमुना
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
१) खेळाचे मैदान तयार करण्याकरिता लाल माती पुरवठा करण्याकरिता निविदा दरपत्रक पाठविण्याबाबत ...
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
ठेकेदार पद्धतीने / कंत्राटी तत्वावर सुरक्षा रक्षक पुरविण्यासाठी निविदा दरपत्रक पाठविण्याबाबत
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
१) प्रयोगशाळा करिता मायक्रोव्हेव ओव्हन खरेदी करणे करिता निविदा दरपत्रक सदर करणेबाबत ...
२) प्रयोगशाळेत अॅलुमिनियम पार्टिशन बफर कॅबीनेट काम करणे करिता निविदा दरपत्रक सदर करणेबाबत ...
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
उपकरणे दुरुस्ती करणे करिता निविदा दरपत्रक बाबत. ...
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
युपीएस खरेदी करण्याकरिता निविदा दरपत्रक सादर करणेबाबत सूचना ...
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
वसतिगृहातील टेबल टेनिस साहित्य खरेदी करण्याकरिता निविदा दरपत्रक सादर करणेबाबत सूचना ...
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
१. एलसीडी प्रोजेक्टर व त्याकरिता ईतर लागणारे साहित्य खरेदी करण्याकरिता निविदा दरपत्रक सादर करणेबाबत सूचना ...
२. एलसीडी प्रोजेक्टर व त्याकरिता ईतर लागणारे साहित्य खरेदी करण्याकरिता निविदा दरपत्रकाबाबत ...
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
संगणक खरेदी करण्याकरिता निविदा दरपत्रक सादर करण्याकरिता शुद्धिपत्रक ...
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ :
संगणक खरेदी करण्याकरिता निविदा दरपत्रक सादर करण्याकरिता सूचना ...
वरिष्ठ संशोधन शास्त्रज्ञ, ऊस संशोधन केंद्र:लिलाव प्रसिद्धी पत्रक
वरिष्ठ संशोधन शास्त्रज्ञ, ऊस संशोधन केंद्र, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला : अग्रोटेक (Agrotec) - २०१७ मध्ये उसाचा रस काढण्याकरिता निविदा सादर करणेबाबत ..
वरिष्ठ संशोधन शास्त्रज्ञ (ऊस), ऊस संशोधन केंद्र, तरसा जि. नागपुर
१) ऊसाचे पाणी व्यवस्थापना करिता जेसीबी ने नाल्या खोदणे व तसेच झाडे झुडपे खोदण्याचे दर पुरविण्याबाबत...
२) ऊसाचे पाणी व्यवस्थापना करिता सिमेंट पाईप खरेदीबाबत...
वरिष्ठ संशोधन शास्त्रज्ञ (ऊस), ऊस संशोधन केंद्र, तरसा जि. नागपुर
१) ऊसाचे बेणे टवेरा गाडीने आणण्याबाबत..
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती संशोधन प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
निविदा सूचना - मध्यवर्ती संशोधन वणी रंभापूर प्रक्षेत्रा अंतर्गत भांडार विभागामधील गोडावून मध्ये टीन पत्रा खरेदी करता निविदा मागविण्या बाबत दि. २८/०९/२०१८
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती संशोधन प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
निविदा - मध्यवर्ती संशोधन प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर करिता टीन पत्रे खरेदी करणेकरिता दि. १३/०१/२०१७
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती संशोधन प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
निविदा - मध्यवर्ती संशोधन प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर करिता टीन पत्रे खरेदी करणेकरिता दि. २८/०१/२०१७
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रेक्षेत्र, वणी रंभापूर : सुधारित निविदा
१) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रेक्षेत्र वणी रंभापूर अंतर्गत भांडार विभागामध्ये नविन बारदाना (ज्यूट) खरेदी करिता निविदा मागविण्या बाबत.
२) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रेक्षेत्र वणी रंभापूर अंतर्गत भांडार विभागामध्ये कापडी पिशव्या खरेदी करिता निविदा मागविण्या बाबत.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रेक्षेत्र, वणी रंभापूर :
१) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रेक्षेत्र वणी रंभापूर अंतर्गत भांडार विभागामध्ये नविन बारदाना (ज्यूट) खरेदी करिता निविदा मागविण्या बाबत.
२) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रेक्षेत्र वणी रंभापूर अंतर्गत भांडार विभागामध्ये कापडी पिशव्या खरेदी करिता निविदा मागविण्या बाबत.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रेक्षेत्र, वणी रंभापूर :
१) मासेमारी हक्का करिता तलावाचा जाहीर लिलाव प्रसिध्दी पत्रक ...
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
प्रक्षेत्र अंतर्गत भांडार विभागामधील २ गोडावून वरील सिमेंट पत्रा काढून लोखंडी व ईतर साहित्य बसविणे व बांधकाम करणे करिता निविदा मागविण्याबाबत दि. ११ /०५ /२०१७
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
जळाऊ लाकडांचा लिलाव - सूचना
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
निविदा - म.प्रा.प्र. वणी रंभापूर प्रक्षेत्र येथे भाडयाच्या पोकलेन व ज.सी.बी. चे प्रति तास व प्रति हेक्टर दराने विविध कामे करण्या करिता दर/निविदा बोलाविणे बाबत... दि. १९/०४/२०१७
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
निविदा - म.प्रा.प्र. वणी रंभापूर प्रक्षेत्र येथे भाडयाच्या पोकलेन व ज.सी.बी. चे प्रति तास व प्रति हेक्टर दराने विविध कामे करण्या करिता दर/निविदा बोलाविणे बाबत अंतिम दिनाकांत वाढ करणेबाबत ... दि. ०६ /०५ /२०१७
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
निविदा - म.प्रा.प्र. वणी रंभापूर प्रक्षेत्रा अंतर्गत भांडार विभागामधील २ गोडावून वरील सिमेंट पत्रा काढून लोखंडी व ईतर साहित्य बसविण्या करिता निविदा मागविण्या बाबत. दि. १८/०४/२०१७
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर , डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - निविदा/कोटेशन :
म.प्रा.प्र. वणी रंभापूर प्रक्षेत्रा अंतर्गत भांडार विभागामधील गोडावून मध्ये पोलीप्प्रीन बॅग खरेदीकरिता निविदा मागविण्या बाबतचे शुद्धिपत्रक.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर , डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - निविदा/कोटेशन :
म.प्रा.प्र. वणी रंभापूर प्रक्षेत्रा अंतर्गत भांडार विभागामधील गोडावून मध्ये पोलीप्प्रीन बॅग खरेदी करिता निविदा सूचना
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र , वणी रंभापूर
१) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र वाणी रंभापूर अंतर्गत विविध विभागावरील हरभरा, गहू व करडई पकांची कम्बाईन हार्वेस्टरणे कापणी व मळणी करणे करिता निविदा माग्विण्याबाबत... .
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र , वणी रंभापूर
१) मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र , वणी रंभापूर अंतर्गत २.५ इंच, ६ कि.ग्रा. HDPE "(१५० मीटर x 2 बंडल=३०० मीटर चे खरेदी करिता दर GST मोहोरबंद निविदा मागविण्या बाबत.
२) Regarding quotation for supply of rates for Honda 5 H.P. Diesel Pump.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र , वणी रंभापूर
मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र , वणी रंभापूर अंतर्गत विविध विभागावरील ज्यूट,ढेंचा व बोरू पिकांची कम्बाईन हार्वेस्टर णे कापणी व मळणी करणे करिता निविदा मागविण्या बाबत.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र , वणी रंभापूर
मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र , वणी रंभापूर अंतर्गत भांडार विभागामध्ये प्लास्टिक ताडपत्री खरेदी करिता निविदा मागविण्या बाबत.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र , वणी रंभापूर
मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र , वणी रंभापूर अंतर्गत भांडार विभागामधील गोडावून मध्ये Pheromen Trap & Lure खरेदी करिता निविदा मागविण्या बाबत.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र , वणी रंभापूर
भांडार विभागामधील गोडावून मध्ये पोलीप्प्रेलीन बॅग खरेदी करिता निविदा मागविण्या बाबत.
मुख्य बिजोत्पादन अधिकारी , मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र , वनी रान्म्भापूर :
मासेमारी हक्काकरिता तलावाचा जाहीर लिलाव
मुख्य बिजोत्त्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर :
१) म.प्रा.प्र. वणी रंभापूर प्रक्षेत्रा अंतर्गत कर्मशाळा विभागावरील सिमेंट पत्रा काढून लोखंडी व ईतर साहित्य बसविणे करिता निविदा सूचना
२) म.प्रा.प्र. वणी रंभापूर प्रक्षेत्रा अंतर्गत कर्मशाळा विभागावर टिनपत्रे खरेदी करिता निविदा सूचना
मुख्य बिजोत्त्पादन अधिकारी, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, वणी रंभापूर : म.प्रा.प्र. वणी रंभापूर अंतर्गत भांडार विभागामधील गोडावून मध्ये नवीन बारदाणा खरेदी करिता निविदा सूचना
प्राचार्य,कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा
१) कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा या कार्यालयाचे प्रक्षेत्रावरील सन २०२०-२०२१ या हंगामातील गावरान चिंच फळांचा जाहीर लिलाव बाबत.
प्राचार्य, श्रीमती आनंदीबाई मालोकार, कृषि तंत्र विद्यालय, निम्बी मालोकार
१) प्रक्षेत्रावरील बाभूळ (७५) व हिवर (०५) वृक्ष तोडून उचल करण्याकरिता जाहीर लिलाव सूचना ...
प्राचार्य, कृषी तंत्र विद्यालय, हिवरा जिल्हा गोंदिया:
1.गाडी भाड्याने पुरविणे बाबत
प्राचार्य, कृषी तंत्र विद्यालय, हिवरा :
१) कार्यालयामध्ये सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरा, डी.व्ही.आर. व स्क्रीन लावण्याबाबत...
प्राचार्य, कृषी तंत्र विद्यालय, सेलसुरा, जि. वर्धा:
१) प्रेक्षेत्रावर सोलर स्ट्रीट लाईट लावण्याकरिता दर पुरविनेबाबत..
२) प्रोजेक्टर व स्क्रीनचे दर पुरविनेबाबत...
३) प्रक्षेत्रावरील जनावरांचे शेड दुरुस्ती करण्याकरिता दर पुरविनेबाबत...
प्राचार्य, कृषी तंत्र विद्यालय, सावंगी :
१) विहिरीचे खोलीकरण करण्याचे दर पुरविनेबाबत..
२) ट्रॅक्टर वरील रोटावेटर व पेरणी यंत्र खरेदीचे दर पुरविनेबाबत..
प्राचार्य, कृषी तंत्र विद्यालय, बुलढाणा:
1.प्रक्षेत्रावर कडबा कुट्टी यंत्र खरेदी करण्याबाबत
प्राचार्य, कृषी तंत्र विद्यालय, बुलढाणा:
1.प्रक्षेत्रावर हळद पिकांच्या ठिबक सिंचनासाठी वस्तू खरेदी करण्याकरिता दरपत्रक मागविण्यात येत आहे
2.प्रक्षेत्रावर हळद पिकांच्या पाईपलाईनसाठी वस्तू खरेदी करण्याकरिता
प्राचार्य, कृषी तंत्र विद्यालय, बुलढाणा: टीन पत्रे खरेदीबाबत कोटेशन सादर करणेबाबत
प्राचार्य, कृषी तंत्र विद्यालय, बुलढाणा: आंब्याच्या झाडावरील फळांचा जाहीर लिलाव
प्राचार्य, कृषी तंत्र विद्यालय, बुलढाणा: प्रक्षेत्रावर हळद पिकांच्या पाणी व्यवस्थापनासाठी वस्तू खरेदी करण्याकरिता
प्राचार्य, कृषी तंत्र विद्यालय, बुलढाणा :
कुक्कुटपालन शेड बांधण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंचे बंद लिफाफ्यात दर पत्रक मागविण्याबाबत ...
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, हिवरा जि. गोंदिया - निविदा सूचना
कार्यालयामध्ये इन्व्हर्टर व बॅटरी लावण्याबाबत ...
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, सेलसुरा, जि. वर्धा : निविदा
1) विद्यालयातील टिनाचे शेड दुरुस्तीकरिता प्रोफाईल शीट चे दर पुरविनेबाबत ...
2) विद्यालयातील टिनाचे शेड दुरुस्तीकरिता प्रोफाईल शीट व लोखंडी पाईप फिटिंग मजुरीचे दर पुरविनेबाबत ...
प्राचार्य, कृषि तंत्र विद्यालय, बुलढाणा :
1) ७.५ एचपी विद्युत पंप व संबधित वस्तू खरेदीसाठी दर पत्रक मागविणे बाबत...
प्राचार्य , कृषी तंत्र विद्यालय , बुलढाणा :
1) विद्यालयाच्या प्रक्षेत्रावरील द्राक्ष फळ पिकांच्या व्यवस्थापनासाठी तारी बनविण्यासाठी वस्तू खरेदी करण्याकरिता ....
प्रभारी अधिकारी, विद्यापीठ मुद्रणालय, डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
जाहीर लिलाव सूचना.
प्रभारी अधिकारी, मत्स्यशास्त्र संशोधन विभाग, डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
जाहीर लिलाव सूचना .
प्रभारी अधिकारी, कृषी संशोधन केंद्र, तारसा, तह. मौदा जि. नागपूर :
१) कार्यालयीन साहित्य अकोला ते तारसा वाहतुकीकरिता १६ टन क्षमतेच्या ट्रक चे दर पुरविण्याबाबत ..
२) खुर्ची (revolving chair) खरेदी करण्याबाबत ..
प्रभारी अधिकारी, कृषी संशोधन केंद्र, तारसा, तह. मौदा जि. नागपूर :
१) ठेका पद्धतीने ट्रक्टर द्वारे धान बांधामध्ये पूर्व मशागतीचे कामाकरिता निविदा सादर करणेबाबत ..
२) ठेका पद्धतीने ट्रक्टर द्वारे धान रोवणीचे काम करण्याची निविदा सादर करणेबाबत ..
प्रभारी अधिकारी, कृषी संशोधन केंद्र, तारसा, तह. मौदा जि. नागपूर :
१) ट्रक्टर चलित थ्रेसिंग मासिंद्वारे धान कापणी व मळणी चे दर पुरविण्याबाबत ..
२) ट्रक्टर चलित थ्रेसिंग मासिंद्वारे बोरू व ढेंचा कापणी व मळणी चे दर पुरविण्याबाबत ..
प्रभारी अधिकारी, कृषी संशोधन केंद्र, तारसा, तह. मौदा जि. नागपूर :
एकून १४५ मध्यम व मोठी जिवंत झाडे खुल्या लिलाव पद्धतीने विक्री करण्याकरिता ...
प्रभारी अधिकारी, कृषी संशोधन केंद्र, तारसा, तह. मौदा जि. नागपूर :
१. धानाच्या बांध्याची फ्रंट डोजर ट्राकटर ने लेवालिंग करून धुरे उंच करण्याचे कामाचे दर पुरविण्याबाबत
२. ट्राकटर थ्रेशिंग मशीनद्वारे कापणी व मळनीचे दर पुरविण्याबाबत ..
प्रभारी अधिकारी, कृषी संशोधन केंद्र, तारसा, तह. मौदा जि. नागपूर :
नवीन बारदाना खरेदीसाठी दर पुरविण्याबाबत ..
प्रभारी अधिकारी, कृषी संशोधन केंद्र, तारसा, तह. मौदा जि. नागपूर :
Regarding Quotation for Supply of Rates for Open Well Submersible Electric motor Pump(5 HP) and accessories
प्रभारी अधिकारी, कृषी संशोधन केंद्र, तारसा, तह. मौदा जि. नागपूर :
Regarding Quotation for Supply of Rates for Drip Irrigation System
प्रभारी अधिकारी, कृषी संशोधन केंद्र, तारसा, जि. नागपूर :
१. ठेका पद्धतीने प्रक्षेत्रावरील शेतामध्ये तननाशके फवारणी करण्याबाबत
२. तननाशकाचे Glyphoste 41% sl va 2-4 D दर पुरविण्याबाबत ..
प्रभारी अधिकारी, कृषी संशोधन केंद्र, अचलपूर जि. अमरावती :लिलाव सूचना
१) प्रक्षत्रावरील केळी फळांचा खुल्या लिलाव पद्धतीने विक्री करण्याकरिता सूचना ..
प्रभारी अधिकारी, कृषी संशोधन केंद्र, अचलपूर जि. अमरावती :लिलाव सूचना
१) प्रक्षत्रावरील केळी फळांचा खुल्या लिलाव पद्धतीने विक्री करण्याकरिता सूचना ..
प्रभारी अधिकारी, कृषी संशोधन केंद्र अचलपूर जि. अमरावती :
१) केळी फळांचा लिलाव सूचना ..
प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन उपकेंद्र, अचलपूर जि. अमरावती
प्रेक्षेत्रावरील केळी फळांचा खुल्या लिलाव पध्दतीने विक्री सूचना.
डिजिटल सौईल थर्मोमिटर व डिजिटल हायग्रोमीटर खरेदी करण्याकरिता निविदा दरपत्रक सादर करण्याकरिता
सूचना
दरपत्रक प्रपत्राचा नमुना
केंद्रीय खरेदी समिती, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला : ई निविदा सुचना क्र. १, वर्ष २०१६-२०१७ दि. २८.१२.२०१६
केंद्रीय खरेदी समिती :
ई. निविदा सूचना क्र. २ (वर्ष २०१७) (Laboratory Equipments & Instruments 2017) दि. ६/३/२०१७
कृषि संशोधन केंद्र, तारसा, तालुका-मौदा, जि. नागपूर: निविदा सूचना
१) ठेका पध्दतीने टॅ्क्टर द्वारे धान बांध्यामध्ये पूर्व मशागतीची कामे निविदा सदर करणेबाबत
२) ठेका पध्दतीने धान रोवणीचे काम करण्याची निविदा सदर करणेबाबत
कृषि संशोधन केंद्र, तारसा, तालुका मौदा, जि. नागपूर :
लिलाव सूचना - बाभूळ प्रजातीची माध्यम व मोठी जिवंत झाडे खुल्या लिलाव पद्धतीने विक्री करणे बाबत.
कृषि तंत्र विद्यालय, धारणी
५ KVA जनरेटर खरेदी करण्याकरिता निविदा पत्र
कार्यक्रम समन्वयक, कृषी विज्ञान केंद्र, सोनापूर :
1) जनावरांचा जाहीर लिलाव दि. २४/०२/२०२१ ला
कनिष्ठ उद्यानविद्यावेत्ता, अ.भा.सं.सं., प्रकल्प(फळे), डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला :
नागपूर संत्रा मृग बहार फळांचा जाहीर लिलाव
कनिष्ठ उद्यानविद्यावेत्ता, अ.भा.सं.सं. प्रकल्प(फळे), डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
नागपुर संत्रा आंबिया बहार फळांचा जाहीर लिलाव.
कनिष्ठ उद्द्यानविद्यावेत्ता, अ.भा.सं.सं. प्रकल्प (फळे) , डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला :
1) नागपुर संत्रा आंबिया बहार फळांचा जाहीर लिलाव.
उपकुलसचिव (सामान्य प्रशासन), डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला - दरपत्रक सूचना
कार्यालयीन लेखन सामुग्री व कार्यालयीन साहित्य खरेदीकरिता दरपत्रक सादर करणेबाबत. |
उप कुलसचिव (सामान्य), डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला : दरपत्रक सूचना - कुलसचिव कार्यालयातील रद्दी निर्लेखित करणेबाबत
आए. टी. आर. ए. -आए. सी. टी. प्रकल्पांतर्गत लागणारे प्रती जैवके / अन्तीबायोटेक खरेदी करण्याकरिता निविदा दरपत्रक सादर करण्याकरिता
सूचना
दरपत्रक प्रपत्राचा नमुना
अल्पमुदत निविदा - नाला खोलीकरण, रुंदीकरण व ग्याबियन बंधाऱ्याचे काम करणे Tender Notice
अधिष्ठाता (उद्यानविद्या) तथा अध्यक्ष, ई-निविदा समिती (विविध फळपिकांची कलम निर्मिती), डॉ.पं.दे.कृ.वि., अकोला
ई-निविदा सूचना २०२०-२१ - विविध प्रकारच्या फळपिकांची कलमे तयार करणे बाबत.
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology,(Dr. PDKV, Akola), Waghapur Road, Yavatmal – 445 001
TENDER NOTICE FOR PROVIDING CATERING SERVICES (TEA, BREAKFAST, HI-TEA, LUNCH & DINNER)
1) Tender Notice 2) Tender Form
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
Quotation /rate inviting letter for supply of Stainless Steel Laboratory Stools at VNCAB, Yavatmal dated 05/07/2017
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
Quotation /rate inviting letter for supply of garden tools and implements reg.., at VNCAB, Yavatmal dated 05/07/2017
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
1) Quotation notice for supply of Executive Table at VNCAB, Yavatmal dated 17/06/2017
2) Quotation /rate inviting letter for supply of Manual Sweeper & Scrubber Drier machine VNCAB, Yavatmal dated 12/06/2017
3) Quotation /rate inviting letter for Supply and Installation of Hardware/Fiber Optic for Campus WiFi network at VNCAB, Yavatmal dated 12/06/2017
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
1) Quotation /rate inviting letter for supply of Acrylic Seed Display Plates, Display Panels for museum at VNCAB, Yavatmal dated 22/06/2017
2) Quotation /rate inviting letter for supply and installation of IP Address CCTV System VNCAB, Yavatmal dated 19/06/2017
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
1) Quotation /rate inviting letter for supply of Sanitary material reg.., at VNCAB, Yavatmal dated 03/07/2017
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
Quotation /rate inviting letter for Supply of Stationary material regarding....
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
Quotation /rate inviting letter for Supply of College Mini Bus....
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
Quotation /rate inviting letter for Supply of Pop-up irrigation system for lawn premise of College...
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
Quotation /rate inviting letter for Supply of Lawn Plantation......
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
Quotation /rate inviting letter for Supply of fabricated Racks and panel to assemble in Animal Biotechnology Lab...
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
Quotation /rate inviting letter for Supply of Mini Bus...
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
Quotation /rate inviting letter for Supply of Caraokey Sound System..
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
Quotation for maintenancework of Lawn, Landscape, Tree Plantation in College Campus
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
Quotation /rate inviting letter for Supply of Aluminum Wheel Ladder ....
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
Quotation /rate inviting letter for High Tea, Refreshment and Lunch arrangement
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
Quotation /rate inviting letter for Supply of TV & DTH/Set Top Box Sets at VNCAB, Yavatmal dated 12/05/2017
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
Quotation /rate inviting letter for Supply of Sanitary Material at VNCAB, Yavatmal dated 08/09/2017
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
Quotation /rate inviting for purchase of electric motor regarding... dated 21/11/2017
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
Quotation /rate inviting letter for Supply of Conference and Reception table at VNCAB, Yavatmal dated 03/06/2017
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
1) Quotation /rate inviting letter for Supply of Executive Office Table at VNCAB, Yavatmal dated 12/05/2017
2) Quotation /rate inviting letter for Life sized pose painting of Hon'ble Dr. Panjabrao Deshmukh and Vasantraoji Naik at VNCAB, Yavatmal dated 20/05/2017
3) सुरक्षारक्षक (बीन हत्त्यारी) पुरविणे बाबत - दि. ८/५/२०१७
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
1) Quotation for supply of rates for mini tractor, cultivator, trolley and Electric motor ... dated 16/10/2017
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
1) Quotation /rate inviting for purchase of Public Address system for Seminar Hall, conference Hall and Paging & PA system for Class room for VNCAB, Yavatmal regarding... dated 16/10/2017
2) Quotation for supply of rates for mini tractor, cultivator, trolley and Electric moton dated 16/10/2017
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
1) Quotation /rate inviting letter for Supply of garden tools and implements at VNCAB, Yavatmal dated 24/05/2017
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
1) Quotation /rate inviting letter for Supply and Installation of Motorized Projector Screen, Projector Ceiling Mount, White Board & Notice Boards at VNCAB, Yavatmal dated 22/03/2017
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
1) Redvised Quotation /rate inviting letter for Supply of TV Set and Set top Box set at VNCAB, Yavatmal dated 24/05/2017
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
1) Quotation /rate inviting letter for Supply and Installation of Hardware for Campus Wi-Fi and Network at VNCAB, Yavatmal dated 01/04/2017
Vasantrao Naik College of Agricultural Biotechnology, Yavatmal :
1) Quotation /rate inviting letter for Supply of R. O.( Zero B Make) at VNCAB, Yavatmal dated 08/05/2017
University Librarian, Dr. PDKV, Akola
Re-Quotation Notice for Digitization of Thesis at University Library, Dr. PDKV, Akola F.Y. 2019-20..
University Librarian, Dr. PDKV, Akola
Quotation Notice for Digitization of Thesis at University Library, Dr. PDKV, Akola F.Y. 2019-20..
University Librarian, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation notice for Digitization of Thesis and rare books at University Library.
2) Quotation notice for Installation, Implementation and customization of Koha at University Library.
University Engineer: Tender Notice No. 14, Year 2017-18
Running Employees canteen near Smruti Kendra at Dr. PDKV, Akola on basis for the period specified in Terms & Conditions
University Engineer: 1. Tender Notice No. 1, Year 2018-19 dated 16/04/2018
University Engineer: Tender Notice No. 15, Year 2017-18 dated 26/02/2018
University Engineer: 1. Tender Notice No. 16, Year 2017-18 dated 27/03/2018
2. Tender Notice No. 17, Year 2017-18 dated 27/03/2018
University Engineer, Dr. PDKV, Akola : Tender Notice No. 4, Year 2018-19 dated 13/08/2018
University Engineer's Office:Tender Notice No. 8, Year 2017-18 dated 10/11/2017
University Engineer's Office : Tender Notice
1) Tender Notice no. 7, Year 2018-19 Dt. 16/11/2018
2) Tender Notice no. 8, Year 2018-19 Dt. 16/11/2018
University Engineer's Office : Tender Notice
1) Tender Notice no. 10, Year 2018-19 Dt. 15/02/2018
2) Tender Notice no. 11, Year 2018-19 Dt. 15/02/2018
University Engineer's Office : Revised Tender schedule
Revised Tender Schedule fro E-Tender Notice No. 10, Year-2018-19 (Total 4 works at Akola)
University Engineer's Office : Revised Tender schedule
1) Revised Tender Schedule fro E-Tender Notice No. 6, 7, 8 Year-2018-19
2)
Revised Tender Schedule fro E-Tender Notice No. 9 Year-2018-19
University Engineer's Office :
1) E-Tender Notice no. 3, Year 2015-16 No. UE/TENDER/1409/15 dt. 02/11/2015
2) Schedule for E-Tender Notice no. 3, Year 2015-16
University Engineer's Office : Tender Notice no. 3, Year 2015-16 No. UE/TENDER/1432/15 dt. 02/11/2015
University Engineer's Office : Tender Notice No. 7, Year 2015-16 dated 26/02/2016 for Running Meghvarsha canteen near Agril. College premises at Dr. P.D.K.V, Akola on the basis of lease for 2 years only.
University Engineer's Office : CORRIGENDUM AND REVISED SCHEDULE FOR E-TENDER NOTICE No. 2 YEAR 2015-16
University Engineer's Office : Tender Notice No. 5, Year 2015-16 dated 5/01/2016
University Engineer's Office : 1) ई -निविदा सुचना क्र. ४, वर्ष २०१५-१६ 2) E-TENDER NOTICE No. 4, FOR 2015-16 3) SCHEDULE FOR E-TENDER NOTICE No. 4, FOR 2015-16
4) REVISED SCHEDULE FOR E-TENDER NOTICE No. 4, FOR 2015-16
University Engineer's Office :1) E-Tender Notice No. 4 for AGROTECH-2016 | 2) Schedule
University Engineer's Office : 1) निविदा सुचना क्र. ४, वर्ष २०१५-१६ दि. ३१/१२/२०१५ 2) SCHEDULE FOR E-TENDER NOTICE No. 4, FOR 2015-16 Dated 31/12/2015
University Engineer's Office :1) निविदा सूचना कर. ७, वर्ष २०१६-१७ | 2) Tender Notice No. 7 Schedule
TENDER NOTICE:- For "Furniture and Laboratory Equipments" at Biotechnology Centre, Dr. PDKV, Akola

1) Tender Notice
2) Tender Specifications
3) Tender Form
TENDER NOTICE: For Providing Catering Services during International Farmers Dialog (IFD), 2014 at Dr. PDKV, Akola
1) TENDER NOTICE 2) TENDER FORM
Tender Notice under ICAR Project on "Rainwater Management in Rainfed Agriculture under niche Area of Excellence", Dr. PDKV, Akola
1) Tender Notice 2) Tender Form
TENDER NOTICE NIT No. CAN/Security/ 95 /2014 Dated: 29.05. 2014
Online tenders are in B-1 form are invited for “Providing round the clock security services at maharajbag Garden & Zoo, Telenkhedi Garden & Satpuda Botanic Garden & Area Under Jurisdiction of College of Agriculture, Nagpur”
Tender Notice for running the various activities on operational basis for three year in Satpuda Botanic Garden at NAGPUR (Entry ticket counter, Cafeteria and Parking) 1) Tender Notice 2) Tender Form

Tender Notice for purchase of "Trinocular Research Microscope with Computer and Photographic Attachment"
1) Tender Notice 2) Tender Form 3) Corrigengum: Reference to Tender No. In-charge/AICRP(F)/281/2015 dated 7/10/2015
TENDER NOTICE FOR PROVIDING CATERING SERVICES FOR THE VVIPs, VIPs PARTICIPANTS AND DELEGATES DURING JOINT AGRICULTURE RESEARCH & DEVELOPMENT COMMITTEE -2016 (Joint Agresco-2016) SCHEDULED ON MAY 28 TO 30, 2016 AT, DR.P.D.K.V., AKOLA.
1) Tender Notice 2) Tender Form-I 3) Tender Form-II
TENDER NOTICE FOR PROVIDING CATERING SERVICES DURING TRAINING COURSE ON “ROLE OF ENVIRONMENTAL FACTORS IN ADVANCE AGRICULTURAL STRUCTURE, ECO FRIENDLY MANAGEMENT PRACTICE” , 2015 AT DR.P.D.K.V., AKOLA
1) Tender Notice 2) Tender Form
TENDER NOTICE FOR PROVIDING CATERING SERVICES (LUNCH & DINNER) DURING RESEDENTIAL TRAINING COURSE ON “ENTREPRENEURSHIP AND SKILL DEVELOPMENT THROUGH TRAININGS OF FARMERS, RURAL WOMEN AND YOUTH IN PLANT TISSUE CULTURE” 2015-16 AT Dr. P.D.K.V., AKOLA
1) Tender Notice 2) Tender Form
Tender Notice and Tender form for supply of SPORTS GOODS & MATERIAL:- NOTICE, TENDER FORM
Tender Notice and Tender Form for Providing Catering Services during National/ State Level Seminar, 2015 ar Dr. P. D. K. V., Akola
Tender Notice
Tender Form
TENDER INVITED FOR PURCHASE OF INSECTICIDES, FUNGICIDES AND WEEDICIDES
1) Tender Notice 2) Tender Form
Tender form for purchase of Polybags, Poly sheet and Mulching Sheet - ----- Tender Notice Tender Form
Tender form for purchase of Insecticides, Pesticides and Fungicides - ----- Tender Notice Tender Form
Tender Form for Purchase of Farm Machineries, Implements and garden Tools ----- Tender Notice Tender Form
Tender form for planting material viz. Gerbera,Carnation and Dutch rose ----- Tender Notice Tender Form
Tender form for contract of budding operation of Nagpur Mandarin - ----- Tender Notice Tender Form
Tender for supply of Machineries/Equipments for Department of Agricultural Process Engineering ----- Tender Form Tender Notice
Tender for supply of Irrigation Pumpsets, Power Sprayer, Conno Weeder, Bamboo Working Tools, Plant Protection Net , Honeybee Colonies Etc. at AICRP on Agroforestry, College of Agriculture, Nagpur.---- Tender Notice Tender Form
TENDER FOR SUPPLY OF FOOD PROCESSING EQUIPMENTS & MACHINERIES Tender Notice Tender Form
Tender for supply of Farm Machineries at College of Agriculture, Nagpur ----- Tender Form Tender Notice
Tender for purchase of planting materials viz., gerbera, carnation and dutch roses ----- Tender Form Tender Notice
TENDER FOR PURCHASE OF IRRIGATION PUMPSETS, PVC PIPELINE, SPRINKLERSET, DRIPLINE, HONEYBEE COLONIES
Tender Notice Tender Form
Tender for Contract Work at Colleg of Agriculture, Nagpur ----- Tender Notice Tender Form
Tender Co-ordinator CPC : Indent for the purchase of fertilizers and pesticides.
Tender Co-ordinator CPC : Indent for the purchase of Instruments and Machinery through CPC.
Students Welfare Officer, Dr. PDKV, Akola: Quotation for Sports material.. dated 6/3/2018
SRS, Sugarcane Research Unit: Quotation for installation of Solar Fencing dated 12/01/2018
Sr. Scientist & OIC, AICRP on Agroforestry, College of Agriculture, Nagpur:
e-TENDER NOTICE for Erection of Net house & Semi automated poly house dated 20 /12 /2017
SHORT TENDER NOTICE FOR PURCHASE OF NEW TYRES TUBES WITH FLAPS :
http://www.pdkv.ac.in/tenders/TYRE_TNOTICE.pdf 2) Tender Form
SHORT TENDER NOTICE (2nd Call) FOR PURCHASE OF NEW TYRES TUBES WITH FLAPS
1) TENDER NOTICE 2) TENDER FORM
Senior Research Scientist, Wheat Research Unit, Dr. PDKV, Akola : Quotation Notice
1) Quotation for supply of Soil Moisture Meter as mentioned.
2) Quotation for supply of NDVI machine as mentioned.
Senior Research Scientist, Wheat Research Unit, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of Soil Moisture Meter ...
2) Quotation for supply of NDVI Machine ...
Senior Research Scientist, Sorghum Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of Quotation for supply of Dr. PDKV Dal Mill, Stitching Machine for establishment of Primary Processing Unit at Dharni, Amravati.
Senior Research Scientist, Sorghum Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of Quotation for supply of Destoner Cum Grader Cum Aspirator and Commercial Aatta Chakki for establishment of Primary Processing Unit at Dharni, Amravati.
Senior Research Scientist, Sorghum Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of Quotation for supply of MILLET DEHUSKER and PULVERISER Machine for establishment of Primary Processing Unit at Dharni, Amravati.
Senior Research Scientist, Sorghum Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of Quotation for supply of Rotavator of 7 feet for 57 HP Tractor and 3.5 feet for 28 HP Tractor.
Senior Research Scientist, Sorghum Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of Quotation for supply of Dr. PDKV Dal Mill, Stitching MAchine and Sound System for establishment of Primary Processing Unit at Dharni, Amravati.
Senior Research Scientist, Sorghum Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of Quotation for supply of Seed Gradding Machine and Shevai MAchine for establishment of Primary Processing Unit at Dharni, Amravati.
Senior Research Scientist, Sorghum Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of Quotation for supply of Dryer Machine and Thresher Machine for establishment of Primary Processing Unit at Dharni, Amravati.
Senior Research Scientist, Sorghum Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of Quotation for supply of Millet Dehuller and Chaff Cutter Machine for establishment of Primary Processing Unit at Dharni, Amravati.
2) Invitation of Quotation for supply of Popping Beaking Packing Machine for establishment of Primary Processing Unit at Dharni, Amravati.
Senior Research Scientist, Sorghum Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of Quotation for supply of Seed grading machine for establishment
of Primary Processing Unit at Dharni, Amaravati
Senior Research Scientist, Pulses Research Unit, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of desktop computer/ all in one desktop computer.
Senior Research Scientist, Pulses Research Unit, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of Laminar Air Flow...
Senior Research Scientist, Oilseeds, Dr. PDKV, Akola: Quotation Notice
Supply of quotation fro Nylon Bird's Protection Net dated 07/03/2017
Senior Research Scientist, Farm Implements and Machinery, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of Pocket LED projector
2) Quotation for supply of OS and MS-Office...
Senior Research Scientist, Cotton, Dr. PDKV, Akola: Quotation enquiry for ELISA kit dated 7/2/2018
Senior Research Scientist, Cotton Research Unit, Dr. PDKV, Akola: Quotation Notice
1) Purchase of R.C.C. Poles for fencing purpose.
2) Purchase of Chain Link for fencing purpose.
Senior Research Scientist (Sugarcane), Tharsa (Nagpur)
1) Regarding Quotation for supply of rates for purchase of PVC pipes'.
Senior Research Scientist (Sugarcane), Dr. PDKV, Akola :
Quotation notice for purchase & installation of drip irrigation system dated 27/11/2017
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1. Quotation/ rate inviting for Seed Storage Bin.
Seed Research Officer, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1. Quotation /rate inviting for chain link fencing.
2. Quotation /rate inviting for Galvanized barbered wire, support angle, MS flat, Nut bolt, U-pin, Centering wire, Cement bag and stone crush.
3. Quotation /rate inviting for installation charges for chain link fencing and shade shifting.
4. Quotation /rate inviting for MS angle for chain link fencing.
Seed Research Office, Seed Technology Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation/ rate inviting for MS angle for chain link fencing.
SEALED TENDERS ARE INVITED FOR PRINTING OF 500 COPIES OF SOUVINER AT PGI, DR.PDKV, AKOLA----- Tender Notice
SEALED TENDERS ARE INVITED FOR CONTRACT WORK IN HORTICULTURE SECTION, COLLEGE OF AGRICULTURE, NAGPUR ----- Tender Notice Tender Form
SEALED TENDERS ARE INCVITED FOR MAINTENANCE OF DIFFERENT GARDENS ON CONTRACT BASIS AT COLLEGE OF AGRICULTURE, NAGPUR ----- Tender Notice Tender Form
Research Engineer, Post Harvest Technology, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of quotation for purchasing of Semi Automatic Papad Making Machine...
Research Engineer, Post Harvest Engineering & Technology, Dr. PDKV, Akola
1) Regarding publishing of quotation for purchasing of various fabrication material for development of UV assisted device for Nagpur Mandarin..
Research Engineer, Post Harvest Engineering & Technology, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of permission for calling the quotation for purchase of miscellaneous Workshop Fabrication material.
2) Supply of quotation for purchasing of Semi Automatic Papad Making Machine.
Research Engineer, AICRP on PHET, Dr. PDKV, Akola
1. Supply of quotation for purchasing of Storage Bin.
Research Engineer, AICRP on Energy in Agriculture, Dr. PDKV, Akola : Quotation Notice
Supply of quotation for purchase of Biogas Analyzer and Biogas flow meter.
Research Engineer, AICRP on Energy in Agriculture & Agro-based Industries, Dr. PDKV, Akola
Purchase of 5kVA engine get-set 100% running on biogas and filter unit for Institutional Dairy, Dr. PDKV, Akola
Research Engineer, AICRP on EAAI, Dr. PDKV, Akola: Quotation Notice
Supply of quotation for Data Logger.
RE-TENDER FOR RUNNING ACTIVITIES AT MAHARAJBAG & ZOO, COLLEGE OF AGRICULTURE, NAGPUR Tender Notice Tender Form
QUOTATIONS FORM FOR SUPPLY OF PLASTICWARES AND CONSUMABLES FOR THE YEAR 2016-2017
Quotation Notice
Quotation Form
QUOTATIONS FORM FOR SUPPLY OF LABORATORY CHEMICAL AND MEDIA FOR THE YEAR 2016-2017
Quotation Notice
Quotation Form
QUOTATIONS FORM FOR SUPPLY OF GLASSWARE FOR THE YEAR 2016-2017
Quotation Notice
Quotation Form
Programme Coordinator, Krishi Vigyan Kendra, Buldhana: E-Tender Notice

E-Tender Notice (Second Call).
Professor of Entomology, College of Agriculture, Nagpur :
1) Quotation for supply Coreyra rearing plastic bucket......2) Quotation for Supply of Laboratory material for Biocontrol Laboratory, ..............
Professor of Agronomy, College of Agriculture, Nagpur
1) Supply of quotation rates for the construction of Fall Ceiling at Farm Implement Museum, Agronomy Section, College of Agriculture, Nagpur
2) Supply of quotation rates for the construction of Fall Ceiling at Under Graduate Laboratory, Agronomy Section, College of Agriculture, Nagpur
Principal, Smt. Anandibai Malokar Agril. Tech. School, Nimbi
Supply of Rates fro Purchase of Tractor tyers and tubes.
Principal, Smt. Anandibai Malokar Agriculture Technical School, Nimbi :
1) Supply of rates for purchase of Submercible Pump etc..
2) Supply of rates for purchase of CCTV, DVR and Hard Disk.
Principal, Smt. Anandibai Malokar Agriculture Technical School, Nimbi :
1) Supply of rates for purchase of LCD projector with accessories, CPU and projector screen.
Principal, Smt. Anandibai Malokar Agriculture Technical School, Nimbi :
1) Re-Quotation notice for Supply of rates for purchase of Submercible Pump etc..
Principal, Smt. Anandibai Malokar Agriculture Technical School, Nimbi :
1) Revised quotation notice for Supply of rates for purchase of Submercible Pump etc..
Principal, Shrimati Anandabai Malokar, Agriculture Technical School, Nimbi
1) Supply of rates of each equipment for Establishment of Laboratory.
Principal, Shrimati Anandabai Malokar Agricultural Technical School, Nimbi
1)Supply of rates for construction of Goat Shed at ATS, Nimbi.
Principal, Shrimati Anandabai Malokar Agricultural Technical School, Nimbi
1)Supply of rates for purchase of New Tractor Trailor at ATS, Nimbi.
Principal, Shrimati Anandabai Malokar Agricultural Technical School, Nimbi
1)Supply of rates for purchase of Tractor operated / mounted boom spryer.
2)Supply of rates for purchase of Laptop.
3)Supply of rates for purchase of Inverter with Battery.
Principal Investigator, NAPEH, Deptt. of UCES & EE, Dr. PDKV, Akola:
Corrigendum - Quotation Calling Letter No. PI/NAHEP/Quot.201 to 317 of 2019 dated 5/01/2019
Principal Investigator, NAPEH, Deptt. of UCES & EE, Dr. PDKV, Akola:
Corrigendum - Quotation Calling Letter No. PI/NAHEP/Quot.201 to 317 of 2019 dated 5/01/2019
Principal Investigator, NAPEH, Deptt. of UCES & EE, Dr. PDKV, Akola:
Invitation for Quotation of Furniture and Fixtures.
Principal Investigator, NAPEH, Deptt. of UCES & EE, Dr. PDKV, Akola:
Invitation for Quotation for supply of Consumable Material.
Principal Investigator, NAPEH, Deptt. of UCES & EE, Dr. PDKV, Akola:
Invitation for Quotation of Essential Softwares..
Principal Investigator, NAPEH, Deptt. of UCES & EE, Dr. PDKV, Akola:
Invitation of quotation for supply Foods.
Principal Investigator, NAPEH, Deptt. of UCES & EE, Dr. PDKV, Akola:
1)Invitation of quotation for water purification system.
2)Invitation of quotation for Vaccume cleaners.
3)Invitation of quotation for Air Conditioners.
4)Invitation of quotation for Air Coolers.
5)Invitation of quotation for Plastic packing machine.
6)Invitation of quotation for water cooler.
7)Invitation of quotation for Freeze.
8)Invitation of quotation for Sunshine Recorder.
9)Invitation of quotation for Parabolic trainer.
10)Invitation of quotation for Solar lantern trainer.
11)Invitation of quotation for Solar hot air system trainer.
12)Invitation of quotation for Solar dryer trainer.
13)Invitation of quotation for Precision balance of various capacity.
14)Invitation of quotation for LCD.
15)Invitation of quotation for PA system.
16)Invitation of quotation for Hot air oven.
17)Invitation of quotation for Muffle furnace.
18)Invitation of quotation for Portable power analyzer.
19)Invitation of quotation for PH meter various ranges.
20)Invitation of quotation for Bomb calorimeter.
21)Invitation of quotation for Flat plate collector trainer.
22)Invitation of quotation for Experimental solar simulation trainer with artificial light sources.
23)Invitation of quotation for Sunshine recorder.
24)Invitation of quotation for Precision pyranometer.
25)Invitation of quotation for Shading ring.
26)Invitation of quotation for Digital lux meter.
27)Invitation of quotation for Different type of Pelleting machine.
28)Invitation of quotation for Solar energy trainer.
29)Invitation of quotation for Solar power lab.
30)Invitation of quotation for Solar simulator lab.
31)Invitation of quotation for Solar PV module Analyzer.
32)Invitation of quotation for Spectral Response Meter.
33)Invitation of quotation for Fuel Cell trainer.
34)Invitation of quotation for Solar Cooker Demonstrator.
35)Invitation of quotation for Bio energy trainer.
36)Invitation of quotation for Hydro Turbine Energy Trainer.
37)Invitation of quotation for LED Lighting Testing System.
38)Invitation of quotation for Solar Power Generation System.
39)Invitation of quotation for Welding Machine.
40)Invitation of quotation for Plasma Cutting machine.
41)Invitation of quotation for Pipe cutting machine.
42)Invitation of quotation for Power Hacksaw machine.
43)Invitation of quotation for Radical drill machine.
44)Invitation of quotation for Shaping Machine.
45)Invitation of quotation for Portable drilling machine.
46)Invitation of quotation for Portable grinder machine.
47)Invitation of quotation for Cordless Hand drilling machine.
48)Invitation of quotation for Workshop tools kit.
49)Invitation of quotation for Different types of tachometers.
50)Invitation of quotation for Hot wire anemometer.
51)Invitation of quotation for Hydraulic pipe bending machine.
52)Invitation of quotation for Hydraulic angle cutter.
53)Invitation of quotation for Pulverizing, grinding & high capacity mixture.
54)Invitation of quotation for furniture and fixtures.
55)Invitation of quotation for Computers and peripherals.
56)Invitation of quotation for copier machine and printers.
57)Invitation of quotation for Skill practicals of SPV system.
58)Invitation of quotation for Water Supply arrangements and fittings.
59)Invitation of quotation for Innovative research activity of students research project related to renewable energy and skill.
60)Invitation of quotation for Laboratory biomass gasifier
61)Invitation of quotation for Solar sheffler collector.
62)Invitation of quotation for Raw materials for the fabrication of solar tunnel dryer.
63)Invitation of quotation for Raw materials for fabrication and eraction of solar dryer.
64)Invitation of quotation for Civil & Electrical mior repair and renovation work.
65)Invitation of quotation for eraction of 50 m3 modified institution biogas plant for electricity generation.
Principal Investigator, NAPEH, Deptt. of UCES & EE, Dr. PDKV, Akola:
1) Invitation for Quotation Supply of Bags for International Conference.
2) Invitation for Quotation to make Internet & Wi-Fi facility to Classrooms, Laboratory and Office at NAHEP.
Principal Investigator, NAPEH, Deptt. of UCES & EE, Dr. PDKV, Akola:
1) Invitation for Quotation of AMC Cost of Equipments, Instruments, Computer and Peripherals.
2) Invitation for Quotation of Preparation of Digital Boards, Display Boards, Chart of Renewable Energy Technologies etc. for NAHEP HRD Programme.
3) Invitation for Quotation for Preparation/ Creation of Website and Webpage Services for Alumni Meet and NAHEP Programme.
4) Invitation for Quotation for Supply of Foods for International Conference.
Principal Investigator, NAHEP, Deptt. of UCES & EE: Quotation Notice-
Quotation for supply of Food for Brain Storming Workshop
Principal Investigator, NAHEP, Deptt. of UCES & EE: Quotation Notice-
Invitation for quotation for supply of Stationery Items.
Principal Investigator, NAHEP, Deptt. of UCES & EE: Quotation Notice-
Invitation for printing of Brochures, Envelopes, Flex, Banners, Compendium, Booklets, Folders, SoUvenir, Practicals and Teaching etc. for NAHEP HRD programme.
Principal Investigator, NAHEP, Deptt. of UCES & EE: Quotation Notice-
Invitation for quotation for supply of foods.
Principal Investigator, NAHEP, Deptt. of UCES & EE: Quotation Notice-
Quotation for supply of Webpage Services
Principal Investigator, NAHEP, Deptt. of UCES & EE: Quotation Notice-
1) Invitation for Quotation for Supply of Foods
2) Invitation for quotation of row material for PDKV Solar Light Insect Trap
Principal Investigator, NAHEP, Deptt. of UCES & EE, Dr. PDKV, Akola :
1) Invitation for Quotation for supply of Printing Materials for NAHEP HCB Pogramme
2) Invitation for Quotation for supply of foods for National Conference
Principal Investigator, NAHEP, Deptt. of UCES & EE, Dr. PDKV, Akola :
1) Corrigendum No. PI/NAHEP/CORRE/109 dated 08/07/2019.
Principal Investigator, NAHEP, Deptt. of UCES & EE, Dr. PDKV, Akola :
1) Invitation of Quotation for supply of stage decoration, pendol (mandap) with chairs, lighting, orchestra and sound arrangement for Alumni Meets of Dr. PDKV, Akola.
Principal Investigator, NAHEP, Deptt. of UCES & EE, Dr. PDKV, Akola :
1) Regarding Invitation for Quotation of tally software.
Principal Investigator, NAHEP, Deptt. of UCES & EE, Dr. PDKV, Akola :
1) Invitation for quotation for supply of stationary items for NAHEP activities.
2) Regarding online publication of invitation for quotation for renew, redesign, upgradation and maintenance of website services for NAHEP activities.
3) Regarding invitation for Quotation of AMC cost of Equipments.
4) Invitation for quotation for supply of foods for NAHEP activities.
Principal Investigator, NAHEP, Deptt. of UCES & EE, Dr. PDKV, Akola :
1) Invitation for quotation for supply of vehicles for NAHEP activities.
Principal Investigator, NAHEP, Deptt. of UCES & EE, Dr. PDKV, Akola :
1) Invitation for Quotation for supply of foods.
2) Invitation for Quotation for supply of foods for Alumini meet.
PI, FMP & TC, Deptt. of Farm Power and Machinery
Quotation for Tent Cooler.
Online Tender (e-tender) for growth chamber is invited by the Linseed Breeder, AICRP on Linseed, Sesame and Mustard, College of Agriculture, Nagpur, Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth, Akola from authorized supplier/ dealers / contractors
1) Tender Notice
2) Specifications
3) INSTRUCTIONS TO BIDDERS - e Tendering
Officer Incharge,University Printing Press, Dr. PDKV: Quotation Notice - Supply of printing material - reg.
Officer Incharge, University Printing Press: Quotation for supply of binding of file covers
Officer Incharge, University Printing Press, Dr. PDKV, Akola : Quotation Notice
Quotation for supply of Answer Books.
Officer Incharge, University Printing Press, Dr. PDKV, Akola : Quotation Notice
1) Supply of Quotation for supply of file cards & material of file cover.
2) Supply of Quotation for supply of Answer Books.
Officer Incharge, University Printing Press, Dr. PDKV, Akola : Quotation Notice
1) Quotation for supply of Printing & Preparation of File Covers.
Officer Incharge, University Printing Press, Dr. PDKV, Akola :
Quotation for supply of Binding rates of registers dated 08/06/2017
Officer Incharge, University Printing Press :
Quotation for Supply of Papers dated 03/05/2017
Officer Incharge, ARS Tharsa Dist. Nagpur: Quotation Notice
1. Regarding quotation for supply of fabrication rates for repair of old tractor Trolley
2. Regarding quotation for supply of rates for borewell and casing
3. Regarding quotation for supply of rates for digging and pitching of Farm Pond of 30mX30mX03m
Officer Incharge, ARS Tharsa Dist. Nagpur: Quotation Notice
Regarding quotation for supply of rates desilting of well at Farm No. 7.
Officer Incharge, ARS Tharsa Dist. Nagpur: Quotation Notice
1. Regarding quotation for supply of rates for Grass Brush Cutter....
2. Regarding quotation for supply Scanner cum Printer
3. Regarding quotation for supply of Desktop Computer
Officer Incharge, ARS Tharsa Dist. Nagpur: Quotation Notice
Regarding quotation for supply of rates for Ploughing of Land at ARS Farm
Officer Incharge, Agril. Research Sub-Station, Achalpur
Supply of sealed quotation for installation of drip irrigation set with pipe line extension and lateral work,
Officer Incharge, Agricultural Research Station, Washim
1) Quotation for purchase of G. I. Chain Link and M.S. Angle (Pole) for chain link fencing..
2) Rates for removal of existing barbed wire fencing, fitting of New Chain link fencing with digging of pits, concerting of M.S. angle & barbed wire fitting at top and bottom at Agriculture Research Station, Dr. PDKV, Washim
Officer Incharge, Agricultural Research Station, Achalpur:
Quotation/rate Inviting letter for supply of Garden tools and implements....
Officer Incharge, Agricultural Research Station, Achalpur:
Quotation for installation of drip irrigation lateral work for Banana (3rd Time).
Officer Incharge, Agricultural Research Station, Achalpur:
Quotation for installation of drip irrigation lateral work for Banana (Revised).
Officer Incharge, Agricultural Research Station, Achalpur
Supply of sealed quotation for installation of drip irrigation pipe line and lateral work for citrus on bed planting.
Officer Incharge & Junior Horticulturist, AICRP on Fruits, Dr. PDKV, Akola : Quotation Notice
Quotation for the supply of Calibration Scale with Image Analyzer Software..
Officer In-charge, Maharajbag Zoo, Nagpur
1) E-Tender for Annual Purchase of food items for Maharajbag Zoo, Nagpur
Officer In-charge, AIRCP on Fruits"
Corrigengum: Reference to Tender No. In-charge/AICRP(F)/281/2015 dated 7/10/2015
Officer In-charge, Agriculture Research Station, Achalpur
1) Quotation/rate inviting letter for supply of RCC pipe at ARS, Achalpur.
Officer In-charge, Agriculture Research Station, Achalpur
1) Quotation/rate inviting letter for supply of tractor drawn agriculture implements at ARS, Achalpur.
Officer In-charge, Agriculture Research Station, Achalpur
1) Supply of sealed quotation for plastic crates and wheel barrow..
2) Supply of quotation for the polybags (Black colour) for fruit nursery.
3) Supply of sealed quotation for heavy duty interlocking concrete block..
4) गाळाची माती (भसवा माती), माळूची रेती व कुजलेले शेणखताचा पुरवठा करणेबाबत.
5) Supply of sealed quotation for installation of drip irrigation pipe line and lateral work for citrus on bed planting (II nd time).
Officer in Charge, ARS, Tharsa Dist. Nagpur: Quotation Notice
1) Regarding quotation for rates for G. I. Chain link for fencing to Sugarcane trials
2) Regarding quotation for rates for Cement Poles to support Chain link fencing
Officer in Charge, ARS, Tharsa Dist. Nagpur: Quotation Notice
1) Regarding quotation for supply of rates for bore-well and casing
Officer in Charge, ARS, Tharsa
Quotation notice for supply of rates for Borwell and Casing
Officer in Charge, Agricultural Research Station, Tharsa, Tah. Mauda Dist. Nagpur :
त्र्याक्तर चलित creeper यंत्र खरेदी करण्याबाबत
Officer in Charge, Agricultural Research Station, Tharsa, Tah. Mauda Dist. Nagpur :
Regarding Quotation for supply of Rates for Borewell and Casing
Officer in Charge, Agricultural Research Station, Achalpur Dist. Amravati
Quotation for tractor tyres & tubes
Officer in Charge, Agricultural Research Station, Achalpur Dist. Amravati
Quotation for digging of Trenches with JCB
Officer in Charge, Agricultural Research Information System(ARIS) Cell, Dr. PDKV., Akola
1) Quotation for purchase of Microsoft M 365 A3 Licenses from authorized Microsoft Education product reseller / Partner
Officer in Charge, Agricultural Research Information System(ARIS) Cell, Dr. PDKV., Akola
1) Quotation for laying of Fiber optic cable and its installation with necessary Fiber Optic equipments /materials....
Officer in Charge, Agricultural Research Information System(ARIS) Cell :
1) Quotation : for purchase of UPS batteries dated 06/02/2017
Officer in Charge, , Agricultural Research Station, Achalpur :
1) Supply of sealed quotation for Tractor operated Rotavator.
2) Supply of sealed quotation for Plastic Creates ...
Officer in Charge, , Agricultural Research Station, Achalpur :
1) Supply of sealed quotation for Installation of Drip Irrigation Set with Pipeline Extension and lateral Work for Orange, Lime etc...
2) Supply of sealed quotation for Installation of Drip Irrigation Set with Pipeline Extension and lateral Work for banana...
Officer in Charge, , Agricultural Research Station, Achalpur :
1) Quotation for supply of Desktop Computer.
2) Supply of sealed quotation for installation of drip irrigation pipe line and lateral work for orange, lime etc ...(Revised)
Officer in Charge , Agricultural Research sub centre, Achalpur :
Quotation Notice for supply of Sealed Quotation for digging of Tube well and installation of 7.5 HP submersible motor (5 Stage)
Office of Dean(Agril.), Dr. PDKV, Akola: Quotation Call for Supply of HP make Computers, Laser Printers, Colour Printers, Scanner and External Hard Didk
Office Inchrage, University Printing Press, Dr. PDKV, Akola :
Quotation supply of Paper dated 11/09/2017
Member Secretary, Hospitality Committee, Vasantrao Naik Seminar - 2018 :
Call Quotation for Vice Chancellor's Dinner on 15th Dec. 2018 to be served during Vasantrao Naik Seminar to held on 15-16 December, 2018
Linseed Breeder, AICRP on Oilseeds, COA, Nagpur
1) E-tender Notice for Contractual Experimental Field Work
Last Date for submitting e-tender for Purchase of Batteries against Write off old Batteries has been extended up to 19th March 2015 5.30 p. m.
e-Tender Notice for Purchase of Batteries against write-off of Old Batteries
Please click here for to get enrolled on e-tendering portal of University, and to download the tender documents and participate in the subsequent bidding process
Krishi Vigyan Kendra, Buldhana - Tender Notice:
1) Tender for machineries equipments/instruments/miscellaneous items for seed processing plant (seed hub).
Junior Horticulturist, AIRCP (Fruits), Dr. PDKV, Akola:
1) Supply of rates for the Water Soluble Fertilizers.
Junior Horticulturist, AICRP(Fruits), Dr. PDKV, Akola :
Quotation notice for supply of Drip Irrigation Materials/ Articles ...
Junior Horticulturist, AICRP(Fruits), Dr. PDKV, Akola :
Quotation for the purchase of Computer, Printer, Note book computer and UPS at AIRCP on Fruits dated 10/01/2018 ...
Junior Horticulturist, AICRP Fruits,Dr. PDKV, Akola: Quotation Notice
1) Quotation enquiry for supply of weedicides
2) Quotation for supply of insecticides and pesticides.
3) Quotation for supply of fertilizers
Junior Horticulturist, AICRP (Fruits), Dr. PDKV, Akola:
1)Supply of Quotation for Digital Refractometer Set
2)कागदी लिंबू हस्त व आंबिया बहार फळांचा जाहीर लिलाव.
Junior Horticulturist, AICRP (Fruits), Dr. PDKV, Akola:
1)Supply of Quotation for Speetrophotometer
Junior horticulturist, AICRP (Fruits), Dr. PDKV, Akola :
Supply of Quotation for Spectrophotometer...
Jr. Breeder cum Horticulturist, Chilli & Vegetable Research Unit, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of quotation for purchase of drip irrigation set at research field...
Jr. Breeder cum Horticulturist, Chilli & Vegetable Research Unit, Dr. PDKV, Akola: Supply of quotation for for installation of solar fencing ….reg
Jr. Breeder cum Horticulturist, Chilli & Vegetable Research Unit, Dr. PDKV, Akola
Supply of quotation for purchase of drip irrigation related material at research field .. reg.
Jr. Breeder cum Horticulturist, Chilli & Vegetable Research Unit, Dr. PDKV, Akola :
Supply of quotation for erecting fencing at research field...reg.
Horticulturist, Regional Fruit Research Station, Katol :
Quotation notice for purchase of Pipe line extension and lateral work
Head, Nagarjun Medicinal Plants Garden, Dr. PDKV, Akola:
1) Supply of quotation for Water Purification System...regd
Head, Deptt. of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola :
1) Revised quotation for undertaking aluminum partition work at Department of Veg. Science.
Head, Deptt. of UCES & EE: Corrigendum Supply of quotation for tea, breakfast, lunch and dinner
Head, Deptt. of UCES & EE: Invitation for quotation for supply of vehicles (Hiring)
Head, Deptt. of UCES & EE: Supply of quotation for tea, breakfast, lunch and dinner
Head, Deptt. of UCES & EE, Dr. PDKV, Akola
1. Supply of quotation for Raw material for fabrication solar light insect trap
Head, Deptt. of Soil Science & Agril. Chemistry, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for KEL PLUS Automatic Nitrogen/Protein Estimation System dated 11/09/2017
2) Quotation for 20.0 KVA UPS System dated 11/09/2017
Head, Deptt. of Soil and Water Cons. Engg., Dr. PDKV: Quotation Notice - quotation for supply of Inverter Battery- reg.
Head, Deptt. of Horticulture, Dr. PDKV, Akola: Quotation Notice
Quotation notice for hiring of JCB machine for work of Farm, Department of Vegetable Science.
Head, Deptt. of Horticulture, Dr. PDKV, Akola: Quotation Notice
1). Quotation enquiry for purchase of different sizes of RCC drain pipes and pipe fittings at Main Garden.
2). Quotation enquiry for purchase of cement pole and block at Main Garden.
Head, Deptt. of Horticulture, Dr. PDKV, Akola: Quotation Notice
1) Quotation enquiry for purchase Weed Mat at Main Garden.
Head, Deptt. of Horticulture, Dr. PDKV, Akola: Quotation Notice
1) Quotation enquiry for purchase and installation of Micro-Sprinkler System at Main Garden.
Head, Deptt. of Horticulture, Dr. PDKV, Akola : Quotation Notice
Quotation for complete repairing of old wooden tables, cupboards, doors and stools at Farm, Deptt. of Vegetable Science.
Head, Deptt. of Horticulture, Dr. PDKV, Akola : Quotation Notice
1) Proposal for purchase of Hair Split AC at Deptt. of Vegetable Science.
2) Proposal for purchase of Samsung Tab S4 at Deptt. of Vegetable Science.
3) Quotation notice for purchase of complete drip irrigation materials with fitting at Farm, Deptt. of Vegetable Science.
Head, Deptt. of Fruit Science, Dr. PDKV, Akola:
1) Supply of quotation for hiring of vehicle.
2) गाळाची माती व भसवा पुरवठा करणेबाबत.
3) रोपा करिता पिशव्या मातीने भरणे बाबत.
4) Supply of quotation for PVC pipe.
5) Supply of quotation for MS pipe with fabrication work.
Head, Deptt. of Fruit Science, Dr. PDKV, Akola : Quotation Notice
1) रोपा करिता पिशव्या भरणे बाबत.
2) Supply of quotation for the purchase of chainlink.
3) Supply of quotation for Green shade net.
Head, Deptt. of Fruit Science, Dr. PDKV, Akola : Quotation Notice
1) कुजलेले शेन खत पुरवठा करणेबाबत.
2) गाळाच्या मातीचा पुरवठा करणेबाबत.
3) Supply of quotation for RRC pole for chain link fencing.
4) Supply of quotation for PVC pipe.
5) Supply of quotation for 16mm lateral for drip irrigation.
6) Envelop Sample cover.
Head, Deptt. of Fruit Science, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of quotation for complete erection of barbed wire fencing.
Head, Deptt. of Fruit Science :Quotation Notice-
1) Supply of quotation for weed mat at Fruit Crop Nursery.
2) Supply of quotation for the polybags (black colour) for Fruit Crop Nursery
Head, Deptt. of Floriculture and Landscape Architecture, Dr. PDKV, Akola :
Quotation for Jobwork of digging trenches by J.C.B. machine and by manpower for fitting pipeline.
Head, Deptt. of Floriculture & Landscape Architecture, Dr. PDKV: Quotation Notice
1) Quotation for supply for Lawn Mower
2) Supply of quotation for ornamental and avenue plants reg.
Head, Deptt. of Floriculture & Landscape Architecture, Dr. PDKV: Quotation Notice
1) Quotation for supply for Tractor Type Lawn Mower
Head, Deptt. of Floriculture & Landscape Architecture, Dr. PDKV, Akola:
Quotation for preparation of Infomation signage...
Head, Deptt. of Floriculture & Landscape Architecture, Dr. PDKV, Akola : Quotation Notice
1) Quotation for Dual Desk bench single seater...
Head, Deptt. of Floriculture & Landscape Architecture, Dr. PDKV, Akola : Quotation Notice
1) Quotation for HP Desktop and Printer make HP.
2) Quotation for Server, Window License, Quick Heal Net Protector for PC and Server, Keyboard, Mouse, Display Screen for Server, Sony LED TV, D-Port, Digital Cybernetix (Interactive Board).
Head, Deptt. of Floriculture & Landscape Architecture, Dr. PDKV, Akola : E-Tender Notice
e-Tender Notice for Purchase of Ornamental Plants, Shrubs, Creepers etc.
Head, Deptt. of Floriculture & Landscape Architecture, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for Tractor Lawn Mower...
Head, Deptt. of Floriculture & Landscape Achitecture: Quotation Notice-
Quotation for supply of Laboratory Instruments.
Head, Deptt. of Floriculture & Landscape Achitecture: Quotation Notice-
Quotation for supply of media material.
Head, Deptt. of Floriculture & Landscape Achitecture :Quotation Notice-
Quotation for supply of plastic pots (Planting/Garden Pots)
Head, Deptt. of Farm Structures, Dr. PDKV:Quotation Notice
1) Supply of zincalume D section pipe material - reg.
2) Supply of quotation for cement board partition and Zincalume TS 61 material - reg.
Head, Deptt. of Farm Structures, Dr. PDKV: Quotation Notice - Supply of quotation for V panel- reg.
Head, Deptt. of Farm Structures, Dr. PDKV: Quotation Notice - Supply of quotation for material of aluminium windows- reg.
Head, Deptt. of Farm Structures, Dr. PDKV: Quotation Notice - Supply of quotation for Roof sheet. Panel rib sheet and Puf roof sheet- reg.
Head, Deptt. of Farm Structures, Dr. PDKV, Akola: Quotation Notice - Supply of quotation for paver plant
Head, Deptt. of Farm Structures, Dr. P. D. K. V., Akola :
Supply of quotation for purchasing of colouring material and charges - reg.
Head, Deptt. of Farm Structures, Dr. P. D. K. V., Akola :
Supply of quotation for purchasing of electric material and fitting charges - reg.
Head, Deptt. of Farm Structures, Dr. P. D. K. V., Akola :
Supply of quotation for purchasing of vetrified tiles with sand bed fitting - reg.
Head, Deptt. of Entomology: Quotation for supply of Rates for hiring Vehicle..
Head, Deptt. of Animal Husbandry & Dairy Science: Quotation Letter
Supply of quotation for milk parlor in zincalume material with specification.
Head, Deptt. of Animal Husbandry & Dairy Science, Dr. PDKV, Akola
1. Supply of quotation for Automatic Kulfi making machine & Hardener Freezer...reg.
Head, Deptt. of Animal Husbandry & Dairy Science, Dr. PDKV, Akola
1. Supply of quotation for Milking Machine.
Head, Deptt. of Animal Husbandry & Dairy Science, Dr. PDKV, Akola
1. Supply of quotation for e-Rickshaw.
Head, Deptt. of Animal Husbandry & Dairy Science , Dr. PDKV, Akola : E-Tender Notice
E-Tender Notice for 2018-19 dated 07/02/2019
Head, Deptt. of Animal Husbandry & Dairy Science , Dr. PDKV, Akola : Corrigendum
Corrigendum for E-Tender Notice No. HD/AHDS/E-Tender/1250/19 dated 07/02/2019.
Head, Deptt. of Agril. Process Engineering, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of quotation for Cryo Mill.
2) Supply of quotation for Pasta machine.
Head, Deptt. of Agril. Process Engineering :
Supply of quotation for Bubble sheet and fall ceiling materials.
Head, Deptt. of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of Quotation for supply of Thermal Cycler (PCR) during 2010-21.
Head, Deptt. of Agriculture Botany, Dr. PDKV, Akola: Quotation Notice
1) Quotation enquiry for providing Annual Maintenance Contract for Electrical Maintenance at Plant Tissue Culture Lab.
2) Quotation for Cellulose Pad for transgenic green house at Biotechnology Centre.
3) Quotation for AMC for Electric Maintenance at Biotechnology Centre.
4) Quotation for Electric Control Panel for transgenic green house at Biotechnology Centre.
5) Quotation for AMC of transgenic green house and Polly house at Biotechnology Centre.
Head, Deptt. of Agricultural Botany, Dr. P. D. K. V., Akola :
Quotation enquiry for making arrangement for 24hrs electric supply through online UPS to culture room and labs at Tissue Culture Laboratory.
Head, Deptt. of Agri. Botany, Dr. PDKV, Akola:
Quotation inquiry for the purchase of Thermal cycler (PCR) machine.
Head, Deptt. Horticulture, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation notice for complete dismantling and reconstruction work of the doom type shade net house with fabrication and skirting work at Farm, Department of Vegetable Science.
2) Quotation notice for hiring JCB machine for work at Farm, Department Vegetable Science.
3) Quotation notice for purchase of drip irrigation materials at Farm, Department Vegetable Science.
Head, Deptt. Agril. Botany, Dr. PDKV: Quotation Notice-
Quotation enquiry for providing services of skilled, semi-skilled and un-skilled manpower at Biotechnology Centre- reg.
Head, Deptt. Agril. Botany, Dr. PDKV: Quotation Notice-
1) Quotation enquiry for providing services of skilled, semi-skilled and un-skilled manpower at Biotechnology Centre- reg.
2) Quotation for repairing of Transgenic Green Houses at Biotechnology Centre- reg.
Head, Dept. of UCES & EE, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of quotation for net metering hardware along-with its installation for 195kw rooftop solar power system.
2) Supply of quotation for services connections and maintenance charges for 195kw rooftop solar power system.
Head, Dept. of Soil Science & Agricultural Chemistry :
1) Quotation Notice for supply of filter papers
2) Quotation Form for supply of filter papers
Head, Dept. of Agril. Botany:
Quotation : for purchase of drip irrigation material dated 16/01/2017
Head, Dept. of Agril. Botany:
1) Quotation : for furnishing of Bioinformatics laboratory at Biotechnology Centre
2) Quotation : for renovation of seminar hall at Biotechnology Centre
3) Quotation : for renovation of main entrance gate at Biotechnology Centre
4) Quotation : for white and notice board at Biotechnology Centre
5) Quotation : for collapsable and poster display at Biotechnology Centre
6) Quotation : for acrylic podium at Biotechnology Centre
7) Quotation : for grooved lobby stand at Biotechnology Centre
8) Quotation : for display units at Biotechnology Centre
9) Quotation : for power podium at Biotechnology Centre
10) Quotation : for interactive projector and accessories at Biotechnology Centre
11) Quotation : for optical zoom camera at Biotechnology Centre
12) Quotation : for purchasing of office, computer and study chair at Biotechnology Centre
Head, Dept. of Agril. Botany:
1) Quotation : for coloring of corridors at Biotechnology Centre
2) Quotation : for renovation of stair case and pasting of front glass at Biotechnology Centre
3) Quotation : for carpeting in lab at Biotechnology Centre
4) Quotation : for purchase and installation of RO system at Biotechnology Centre
5) Quotation : for iron fencing to green house complex at Biotechnology Centre
6) Quotation : for purchase of water tank at Biotechnology Centre
7) Quotation : for repairing of green house net at Biotechnology Centre
8) Quotation : for door access control at Biotechnology Centre
Head, Dept. of Agril. Botany:
Quotation : for purchase of Tissue Culture seedling Raising nursery portrays required at Biotechnology Centre, Dr. PDKV., Akola
Head, Dept. of Agril. Botany:
E-quotation notice for purchase of Plastic Crates required at Biotechnology Centre, Dr. PDKV., Akola
Head, Dept. of Agril. Botany:1) Quotation : for purchase of lab chairs under RKVY project at Plant Tissue Culture Laboratory
2) Quotation :for purchase of office chairs under RKVY project at Plant Tissue Culture Laboratory
3) Quotation : for providing racks to different lab rooms under RKVY project at Plant Tissue Culture lab and Biotechnology Centre
Head, Dept. of Agricultural Botany :Quotation Notice
1) Quotation Notice for purchase of extra material required for fitting of air conditioner at Plant Tissue Culture Laboratory, Dr. PDKV, Akola dated 22/02/2017
2) Quotation Notice for purchase of planting bags and autoclavable bags at Biotechnology Centre, Dr. PDKV, Akola dated 22/02/2017
Head, Dept. of Agricultural Botany :
1) Quotation Notice for purchase of vertical blinds under RKVY project at Plant Tissue Culture Laboratory, Dr. PDKV, Akola dated 02/02/2017
Head, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola
Quotation for undertaking partition work at Department of Vegetable Science.
Head, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of quotation for purchase of Llyod/Blue star split AC 2019-20.
Head, Department of UCES, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of Quotation for Redwood Viscometer
2) Supply of Quotation for junkers' gas Calorimeter
Head, Department of Soil Science and Agril. Chemistry, Dr. PDKV, Akola:Quotation Notice
1) Quotation for multi-color booklet.
2) Quotation for Argon Gas Cylinder.
Head, Department of Soil Science and Agril. Chemistry, Dr. PDKV, Akola :
Quotation notice for purchase of All in One Desktop Computer
Head, Department of Soil Science & Agril. Chemistry, Dr. PDKV, Akola : Quotation Notice
Quotation notice for Air Conditioner dated 04/12/2017
Head, Department of Soil Science & Agril. Chemistry, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for colour printing, designing, xeroxing and binding of multicolour booklet.
Head, Department of Soil Science & Agril. Chemistry :
Quotation for supply of 5KVA servo controlled voltage stabilizer dated: 13/12/2017
Head, Department of Soil Science & Agril. Chemistry :
Quotation for supply of Printing Boards
Head, Department of Soil Science & Agril. Chemistry : Quotation for standard gas purification panel of Acetylene and Air dated 23/08/2017
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV: Quotation Notice
1) Proposal for purchase of cement drain pipe (RCC) at Farm, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola, 2019-20
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola
१) Supply of quotation for purchase of insecticide, fungicides, weedicides and other chemicals at Farm, Department of Vegetable Science, Dr. PDKV, Akola during the year 2020-21.
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation notice for purchase of Stationary Materials at Deptt. of Vegetable Science from MIDH Spices Scheme 2019-20
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation notice for providing food & refreshment during 2 day Farmers Training Programme 2019-20
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola:Quotation Notice
Provide the quotations for purchase of colour tins at Main Garden from Agency Scheme 206-17 dated 01/03/2017
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola: Quotation Notice
1)Quotation for purchase of fencing chain link at Main Garden at Department of Horticulture from Agency Scheme 2016-17 dated 07/03/2017
2)Quotation for purchase of fencing cement poles at Main Garden at Department of Horticulture from Agency Scheme 2016-17 dated 07/03/2017
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola:
Proposal for purchase of Cement Drain Pipe at Main Garden
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola:
Quotation notice for providing food & refreshment during 2 days Farmers Training Programme
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola:
1) Proposal for purchase of green shade net (50% UV) at Main Garden
2) Proposal for filling of polythene bags with potting mixture on contract basis at Main Garden
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola
1)Quotation notice for providing food & refreshment during one month Skill Development Programme for Gardner (Mali) 2020-21.
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for drip irrigation & pipeline materials at Department of Vegetable Science.
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for undertaking false ceiling work at Department of Horticulture.
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola
1) Proposal for purchase and installation of micro-sprinkler system at Main Garden.
2) Proposal for purchase of weed mat (100 GSM) at Main Garden.
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola : Quotation Notice
Quotation notice for purchase of Seedlings Trays, Root Trainers, Plastic Labels and Plastic Sticks for Agency Trails at Main Garden, Deptt. of Horticulture dated 29/11/2017
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola :
Supply of Quotation for Purchase of Polythene bags ...
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola :
Quotation notice for providing food & refreshment during 30 days Skill Development Programme...
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola :
Quotation notice for purchase plastic crates at Main Garden
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of quotation for purchase of insecticides, fungicides, weedicides, soluble fertilizers, micro nutrients and chemicals at Farm - 2019-20.
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation notice for purchase & installation of complete fertigation set at Main Garden
2) Quotation notice for purchase of accessories for drip irrigation at Main Garden
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola : Quotation Notice - for purchase of cement poles dated 22/11/2017
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akola : Quotation Notice - for purchase of complete set of trolley sprayer system with engine at Main Garden, Department of Horticulture dated 17/11/2017
Head, Department of Horticulture, Dr. PDKV, Akla :
1) Quotation notice for purchase of PVC pipes at Main Garden from MIDH-Spices Scheme 2017-18
2) Quotation notice for purchase of Inline and Online drip lines with materials at Main Garden from MIDH-Spices Scheme 2017-18
Head, Department of Horticulture, (AIRCP on Fruits), Dr. PDKV, Akola:
Supply of Quotation for Digital Refractometer dated 05.03.2018
Head, Department of Fruit Science, Dr. PDKV, Akola
1. Supply of quotation for complete erection of barbed wire fencing.
2. जंम्बेरी रोपे पॉलीबॅग मध्ये घेणे (संपूर्ण माध्यमासह) व ईतर संगोपन करणेबाबत.
Head, Department of Fruit Science, Dr. PDKV, Akola
1) Supply of quotation for PVC pipe and other fitting material
Head, Department of Fruit Science, Dr. PDKV, Akola
1)Quotation for purchase of Four Way Arrow Drip irrigation system materials at Fruit Nursery.
Head, Department of Fruit Science, Dr. PDKV, Akola :
1) Supply of quotation for 16mm and 20mm online lateral for drip irrigation.
2) Supply of quotation for tractor operated farm implements.
Head, Department of Fruit Science : Quotation Notice
Quotation for providing the services of JCB machine with operator.
Head, Department of Entomology, Dr. PDKV, Akola
Supply of Quotations for Air conditioners...
Head, Department of Entomology, Dr. PDKV, Akola
Quotation for supply of rates for hiring of vehicle reg...
Head, Department of Entomology, Dr. PDKV, Akola Quotation for supply of rates for hiring vehicle ...reg
Head, Department of Entomology : Quotation for supply of rates for hiring vehicle...regd.
Head, Department of Botany, Dr. PDKV, Akola
१) Quotation for purchase of Thermal imaging sensor camera under Agency trial grants available for financial year 2020-21.
Head, Department of Botany, Dr. PDKV, Akola:Quotation Notice
Quotation for cellulose pad at Biotechnology Centre dated 01/03/2017
Head, Department of Botany, Dr. PDKV, Akola:Quotation Notice
Quotation enquiry for the purchase of ventury at Biotechnology Centre
Head, Department of Botany, Dr. PDKV, Akola:Quotation Notice
Quotation enquiry for the purchase of rainport at Biotechnology Centre
Head, Department of Botany, Dr. PDKV, Akola:Quotation Notice
Quotation enquiry for the purchase of air conditioner of 5 ton capacity at Tissue Culture Laboratory dated 07/03/2017
Head, Department of Botany, Dr. PDKV, Akola:Quotation Notice
Quotation enquiry for the purchase of cement bricks under RKVY project at Biotechnology Centre
Head, Department of Botany, Dr. PDKV, Akola:Quotation Notice
1) Purchase of tissue culture pro-trays and crates at Biotechnology Centre dated 27/2/2017
2) Quotation enquiry for supply of antibiotics, fungicides, insecticide, pesticide, fertilizers etc. at Biotechnology Centre dated 28/2/2017
Head, Department of Botany, Dr. PDKV, Akola:Quotation Notice
1) Purchase of computer accessories and miscellaneous laboratory items at Biotechnology Centre dated 01/03/2017
2) Purchase of office stationary items at Biotechnology Centre dated 01/03/2017
3) Complete repairing of polyhouse with fixing polyfilm and related work with purchase of required items at Biotechnology Centre dated 01/03/2017
4) Crafting of insect proof net house at Biotechnology Centre dated 01/03/2017
Head, Department of Botany, Dr. PDKV, Akola:Quotation Notice dated 24/03/2017
1) Quotation for parking shede at Biotechnology Centre
2) Quotation for purchase of Waterproof Pocket Water Quality Meter at Biotechnology Centre
3) Quotation for purchase of bedding materials Stone crush/dust at Biotechnology Centre
4) Quotation for purchase of bedding materials Murum at Biotechnology Centre
Head, Department of Botany, Dr. PDKV, Akola:Quotation Notice dated 18/03/2017
1) Quotation for plastic ware with form of quotation
2) Quotation for Insect proof net with form of quotation
3) Quotation for Structure of GI pipe with form of quotation
4) Quotation for 4 ton A.C. with form of quotation
5) Quotation for 1.5 ton A.C. with form of quotation
6) Quotation for water softner with form of quotation
Head, Department of Botany, Dr. PDKV, Akola: Quotation Notice-
1) Shifting and fitting of Diesel Generator set from old to new laboratory of Biotechnology Centre.
Head, Department of Botany, Dr. PDKV, Akola:
Purchase of M.S. Chainlink net, Barbed wire & M.S. Angle for Botany field Deptt. of Agril. Botany.
Head, Department of Botany, Dr. PDKV, Akola
Quotation notice for Tissue culture seedling raising nursery portrays required at Biotechnology Centre.
Head, Department of Animal Husbandry & Dairy Science, Dr. PDKV, Akola:
Supply of Dry Fodder for dairy animals at Livestock Instructional Farm by calling quotation
Head, Department of Animal Husbandry & Dairy Science, Dr. PDKV, Akola
1)Purchase of Mobile Shredder/Fodder Harvester by calling quotation reg.
2)Supply of quotation for "Complete Erection of Fixed Knot Fencing" by calling quotation reg.
Head, Department of Animal Husbandry & Dairy Science, Dr. PDKV, Akola :
E-Tender notice for 2017-18 for purchase of concentrate cattle feed for milking as well as dry animals dated 19/09/2017
Head, Department of Animal Husbandry & Dairy Science, Dr. PDKV, Akola :
1) Purchase of M.S. Barbed Wire by calling quotation reg..
2) Supply of R.C.C. Poles by calling quotation reg..
Head, Department of Agronomy, Dr. PDKV, Akola:
Quotation for purchase of Fermenter.
Head, Department of Agronomy, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for supply of HP Laptop.
2) Quotation for supply of HP Intel Core i5 (All in One Computer)--reg..
Head, Department of Agronomy, Dr. PDKV, Akola Quotation for supply of Rock Phosphate and Gypsum.
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola
Quotation for CPU and Monitor for Desktop Computer at Biotechnology Centre.
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola
1) E-quotation for erection of low cost green shade houses at different selected locations under DBT sponsored project of Aspirational District at Biotechnology Centre during 2020-21.
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola
1) E-quotation for purchase of Water Purifier System under DBT sponsored project implemented at Biotechnology Centre during 2020-21.
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola
1) E-Quotation notice for purchase of Fogging System under DBT project at Biotechnology Centre.
1) E-Quotation notice for purchase of Polythene Bags and Film Sheets required at Biotechnology Centre.
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola
1) E-Quotation notice for purchase of Plastic Crates required at Biotechnology Centre, Dr. PDKV, Akola under DBT Sponsored Project during 2020-21.
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of E-Quotation fro supply of Vertical & Horizontal Electrophoresis System.
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola
1) E-Quotation notice for purchase of Tissue Culture Seedling raising nursery plastic portrays required at Biotechnology Centre.
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola :
Quotation enquiry for installation and supply to be given to online UPS at Plant Tissue Culture Laboratory
Head, Department of Agril. Botany, Dr. PDKV, Akola :
1) Purchase of M.S. Chainlink net, Barbed wire & M.S. Angle for Botany field.
2) E-quotation nitice for purchase of Plastic Crates required at Biotechnology Centre for transportation of tissue culture seedling reg..
Head, Department of Agricultural Botany, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for Desktop Computers at Biotechnology Centre.
Head, Agri-Business Incubation Centre (R-ABI) MoA & FW. GoI, Dr. PDKV, Akola
Quotation for supply of window curtons, vertical blinds, wallpaper & colouring for office at Agri-Business Incubation Centre.
Head and Project Investigator, Agri-Business Incubation Centre (R-ABI), Dr. PDKV, Akola :
Quotation for supply of labours, Skilled and Semi-Skilled Workers from Registered labour Contractors
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre (R-ABI), Dr. PDKV, Akola
1. Corrigendum - Last date of sybmission of quotation for hiring the different types of vehicles on rent for R-ABI activities with revised format is extended up to 21st September 2020 till 4.00 PM.
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre (R-ABI), Dr. PDKV, Akola
1. Quotation for supply of rates for hiring vehicle.
2. Invitation of quotation for supply of Oil Extraction Machine for during 2020-2021
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre (R-ABI), Dr. PDKV, Akola
1. Corrigendum - Last date of submission of Quotation for printing material is extended up to 7th December 2020 till 5.00 PM.
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre (R-ABI), Dr. PDKV, Akola
1. Invitation of quotation for supply of Printing Materials during 2020-21.
Head & Principal Investigator, Agri-Business Incubation Centre (R-ABI), Dr. PDKV, Akola
1. Invitation for quotation for coloring internal portion of the building.2. Quotation for supply of rate for foam sheet board.
Head & PI, Agri-Business Incubation Centre, Dr. PDKV, Akola
1)Invitation for quotation for supply of Hired Vehicle.
Head & PI, Agri-Business Incubation Centre, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of Quotation for Colouring of external portion of R-Abi Workshop Building.
Head & PI, Agri-Business Incubation Centre, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of Quotation for Destoner for R-Abi Workshop.
2) Invitation of Quotation for Groundnut Decorticator for R-Abi Workshop.
3) Invitation of Quotation for Multipurpose Seed Grader/Cleaner for R-Abi Workshop.
Head & PI, Agri-Business Incubation Centre, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of Quotation for Oil Pouch Packaging Machine for R-Abi Workshop.
Head & PI, Agri-Business Incubation Centre, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of Quotation for Armoured Aluminium cable 25Sq.MM 4 Core for R-Abi Workshop.
Head & PI, Agri-Business Incubation Centre, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of Quotation for providing PCV Door Mat Roll in rubber Plastic Material in Sq.Ft.
2) Invitation of Quotation for electric Motor for Oil Extraction Machine for R-Abi workshop.
3) Invitation of Quotation for Oil Filter Press for R-Abi workshop.
4) Invitation of Quotation for Oil Extraction Machine for R-Abi workshop.
Head & PI, Agri-Business Incubation Centre, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of quotation for Window Curtons for Agri Business Incubation Centre.
2) Invitation of quotation for Old Wooden Doors and Frame Desmenting and M.S. Rectangular Pipe Frame fitting with new M.S. Angle Grill at R-ABI Workshop.
3) Invitation of quotation for Old Wooden Window Desmenting and New M.S. Rectangular Pipe Frame fitting along with Old M.S. Grill.
4) Invitation of quotation for Fitting Plywood Door at R-ABI Workshop .
5) Corrigendum - Last date of submission of quotation for Oil Packing Machine is extended upto 5th February, 2021.
6) Corrigendum - Last date of submission of quotation for Plant Growth Chamber is extended upto 5th February, 2021.
7) Corrigendum - Last date of submission of quotation for Loop Sterlizer is extended upto 5th February, 2021.
8) Corrigendum - Last date of submission of quotation for Grain Colour Sorting Machine is extended upto 5th February, 2021.
Head & PI, Agri-Business Incubation Centre, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of quotation for Plant Growth Chamber for R-ABI Workshop.
2) Last date of submission of quotation for Grain Colour Sorting Machine is extended upto 28th January 2021.
3) Last date of submission of quotation for Oil Filter Press is extended upto 28th January 2021.
4) Last date of submission of quotation for Clavenger Distillation Appratus is extended upto 28th January 2021.
5) Last date of submission of quotation for Loop Sterlizer is extended upto 28th January 2021.
6) Last date of submission of quotation for Oil Pouch Packing Machine is extended upto 28th January 2021.
Head & PI, Agri-Business Incubation Centre, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of quotation for Glass Bead Sterlizer for R-ABI Workshop.
Head & PI, Agri-Business Incubation Centre, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of quotation for Oil Extraction Machine for R-ABI Workshop.
Head & PI, Agri-Business Incubation Centre, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation for quotation for supply of grain color sorting machine.
2) Corrigendum - Last date of submission of quotation for Oil Filter Press is extended.
3) Corrigendum - Last date of submission of quotation for Oil Pouch Packing Machine is extended.
Head & PI, Agri-Business Incubation Centre, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation for quotation for minor civil repairing work of internal, external and water proofing of the R-Abi workshop building.
2) Invitation for quotation for coloring of internal portion of the R-Abi workshop building.
Head & PI, Agri-Business Incubation Centre, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation for quotation for maintenance of existing website.
2) Invitation for quotation from registered labour contractors for getting services of labours, semi-skilled workers, skilled workers.
Head & PI, Agri-Business Incubation Centre, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation for quotation for installation of G.I. Chain Link Fencing and Iron Main Gate at R-ABI Workshop.
Head & PI, Agri-Business Incubation Centre, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation for quotation for purchasing and installation of folding Aluminum Stage Truss.
Head & PI, Agri-Business Incubation Centre, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation for quotation for Clavenger Distillation Apparatus for R-ABI Workshop.
2) Invitation of quotation for Loop Sterlizer for R-ABI Workshop.
3) Invitation of quotation for providing and to overlaying of Moorum and stone crush.
4) Invitation of quotation for Fruit Grading Machine.
5) Invitation of quotation for Fruit Waxing Machine.
Head & PI, Agri-Business Incubation Centre, Dr. PDKV, Akola
1) Corrigendum - Last date of submission of Quotation for Fruit Waxing Machine is Extended upto 8th February, 2021.
Head & PI, Agri-Business Incubation Centre, Dr. PDKV, Akola
1) Last date of submission of quotation for providing & overlaying of Moorum and black stone crush is extended upto 29th January, 2021
2)
Last date of submission of quotation for Oil Extraction Machine is extended upto 2nd February 2021.
3) Last date of submission of quotation for Fruit Grading Machine is extended upto 2nd February 2021.
4) Last date of submission of quotation for Fruit Waxing Machine is extended upto 2nd February 2021.
Head & PI, Agri-Business Incubation Centre, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation for quotation for coloring external portion of building.
Head & PI, Agri-Business Incubation Centre, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation for quotation for supply of oil filter press
2) Invitation for quotation for supply of Oil pouch packing machine
Head & PI, Agri-Business Incubation Centre, Dr. PDKV, Akola
1) Invitation of Quotation for Anaerobic Workstation Accessories
2) Invitation of Quotation for Anaerobic Workstation Display with O2 display
3) Invitation of Quotation for Automatic Pouch Sealing Machine
4) Invitation of Quotation for Erection of Tin Shed with Shutter
5) Invitation of Quotation for Pouch packing machine
6) Invitation of Quotation for Batch Coding/ Printing Machine
7) Invitation of Quotation for Anaerobic Workstation Shield
Field Officer, Agricultural Prices Scheme :
1) Quotation : for purchase of UPS batteries (buy back of old batteries) dated 16/01/2017
2) 1) Corrigendum dated 19/01/2017
Farm Machinery Testing & Training Center, Deptt. Farm Power and Machinery, Dr. PDKV: Revised Quotation Notice - Revised Quotation for measuring instruments - reg.
Farm Machinery Testing & Training Center, Deptt. Farm Power and Machinery, Dr. PDKV: Quotation Notice - Quotation for measuring instruments - reg.
E-Tender for purchase of Tractor mounted mechanical pruning machine and accessories
Tender Notice
E-Tender for purchase of Nitrogen Auto Analyzer System
Tender Notice
E-tender are invited for running the various activities on
Operational basis for three years in Satpuda Botanic Garden and
Telankhedi garden (Entry ticket counter, Cafeteria and Parking)

1) Tender Notice
Dy. Registrar (Academic), Dr. PDKV, Akola : e-Tender Notice
e-Tender Notice for purchase of Computers, Printer, Scanner and Wireless Access Point etc. dated 29/11/2017
Dy. Director of Research(Seed), Seed Monitoring Cell, Dr. PDKV, Akola
Supply of Quotation for preparation of online booking portal for booking and selling of Dr. PDKV., Akola produces like seed, seedlings and grafts, biofertilizers, farm implements etc ..
Directorate of Extension Education: E-Tender Notice for Printing of Krishisanvadini 2017 (Krishi Margdarshika)
Directorate of Extension Education, Dr. PDKV, Akola- Quotation Notice :
Quotation for supply of Pusa refilling kit (Ph, EC, P, K, Zn, S & B) dated 15/5/2017
Directorate of Extension Education, Dr. PDKV, Akola :
Quotation for cut daily news paper regarding dated 05/06/2017
Directorate of Extension Education :
1. E-tender notice for printing of Krishi Sanvadini 2018 dated 23/10/2017
1. E-tender notice for organizing State level Agriculture Exhibition (Agrotech-2017) dated 23/10/2017
Directorate of Extension Education : Quotation for supply of Stationary/Computer Stationary/Electric items/Shawl/Mementos etc. regd. dated 23/05/2017
Director, School of Agri-Business Management, Nagpur,
Supply of Quotation for Computer's table, Chair and Storage Unit
Director, Extension Education, Dr. PDKV, Akola - E-Tender Notice
1) E-Tender for organizing a State Level Mega Agriculture Exhibition "Agro tech-2020" from 27th to 29th December, 2020 at University Head Quarter.
2) Schedule for Item wise rates to be filled by Contractor
Director, Central Research Station: Quotation Notice-
1) Quotation for supply of spare parts for tractor implements...
2) Quotation for supply of tractor tyers, tubes & disc...
Director, Central Research Station: Quotation Notice-
1) सन २०१९-२० करिता भाडे तत्वावरील खाजगी ट्रक्टरने / बैल जोडीने मध्यवर्ती संशोधन केंद्र प्रक्षेत्रावरील विविध कामे करण्याकरिता दर मागविण्याबाबत ...
Director, Central Research Station: Quotation Notice (Second Call)-
1) Quotation for supply of tractor tyers, tubes & Rim (disc)... 2nd Call
Director, Central Research station, Dr.PDKV, Akola :
1) Purchase of Cloth bags, sutali and Gunny bags (Kanthan bags) at CRS, Dr. PDKV, Akola by calling quotation reg..
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola
Purchase of PVC pipes & materials required for proposed drip irrigation system for new fruit crop plantation by calling quotation reg...
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola
Sale of old/damaged gunny bags (11299 No) at CRS, Dr. PDKV, Akola by calling quotation.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola
1. Quotation for supply of Tractor Water Pump.
2. Purchase of Sprinkler Sets, Sprinkler Pipes, Raingun & HDPE pipe by calling quotation reg.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola
1. Purchase of Cloth bags, sutali and Gunny bags (Kanthan bags) at CRS by calling quotation reg...
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:Quotation Notice
1) Purchase of "M.S. Barbed Wire" dated 14.03.2018
2) Purchase of "Redoxide (Metal Primer)" dated 14.03.2018
3) Purchase of "Supreme Ornate Chairs" dated 14.03.2018
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation Notice for purchase of M.S. Chainlink at CRS, Dr. PDKV, Akola dated 27/02/2017
2) Quotation Notice for supply of R.C.C. Pole at CRS, Dr. PDKV, Akola dated 27/02/2017
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
1) Quotation for purchase of New Gunny Bags at CRS, Dr. PDKV, Akola
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola: Quotation Notice
Purchase of Exide make battery for different vehicles at CRS by calling quotation reg.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola: Quotation Notice
Digging/drilling of borewells at Central Research Station by calling quotation reg.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola: Quotation Notice
1)Purchase of M.S. Barbed Wire and M.S.Angle by calling quotation.
2)Standardization & Repairs of Electric Balance, weights & measures by calling quotation.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola: Quotation Notice
1) Purchase of Weedicides by calling quotation at CRS
2) Purchase of Pesticides & Fungicides by calling quotation at CRS
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola: Quotation Notice
1) Supply of Cotton Cloth Bags with printing at CRS
2) Supply of Kanthan Bags at CRS
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola: Quotation Notice
1) Knapsack Battery Operated Sprayer dated 16.03.2018
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola: Quotation Notice
1) Supply of Cotton Cloth Bags with printing at CRS by calling quotation reg.
2) Supply of Kanthan Bags at CRS by calling quotation reg.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola: Quotation Notice
1) Purchase of Weedicides, Insecticides & Fungicides at CRS during 2019-20.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola: Quotation Notice
1) Supply of Cotton Cloth Bags with Printing by calling quotation.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
Standardization & Repairs of Electronic Balance, weights & measures at CRS by calling quotation.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola:
1) Purchase of Sprinkler Sets & Sprinkler Pipes by calling quotation.
2) Purchase of Tractor operated water pump by calling quotation.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola: Purchase of "Plastik Tadpatri" at CRS by calling quotation dated 12/3/2018.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola
Rates for Shifting of existing Chain link fencing at Washim Road Farm, CRS, Dr. PDKV, Akola
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola
1) Purchase of Cloth bags, New Gunny bags, Sutali & Thread cone at CRS by calling quotation reg.
2) Purchase of New Plastic tarpolines (Tadpatri) & Fumigation Cover at CRS by calling quotation reg.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola
1) Quotation for supply of Tractor Water Pump
2) Purchase of Sprinkler Sets & Sprinkler Pipes at CRS, Dr. PDKV, Akola by calling quotation..
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola
1) Rates for fitting of New Chain link fencing with digging of pits, concreting of M.S. Angel & Lazer wire fitting top & bottom at Western Block of CRS, Dr. PDKV, Akola
2) Rates for new Lazer wire fencing with digging of pits and concreting of M.S. Angel at Western Block of CRS, Dr. PDKV, Akola
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola
1) Purchase of Lazer wire (RBT) for fencing at Western Block, CRS, Dr. PDKV, Akola by calling quotation reg.
2) Purchase of G.I. Chain link for fencing at Western Block, CRS, Dr. PDKV, Akola by calling quotation reg.
3) Purchase of M.S. Angle for fencing at Western Block, CRS, Dr. PDKV, Akola by calling quotation reg.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola :
1) Purchase of New Gunny bags, Sutali and Thread (Dhaga) by calling quotation reg.
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola :
1) Quotation for supply of Exide make battery...
Director, Central Research Station, Dr. PDKV, Akola : Quotation Notice - for supply of Insecticides/Fungicides/ Weedicides at CRS, Dr. PDKV, Akola


Hit Counter provided by laptop reviews

mobil porno